Spoločenská zmluva s.r.o. a jej vzor

Rady a tipy, ako postupovať a na čo nezabudnúť pri spoločenskej zmluve s.r.o.. Čo musí obsahovať a čo je vhodné v nej upraviť nad rámec zákonných požiadaviek a praktický vzor.

Každá s.r.o. má svoju spoločenskú zmluvu (v prípade viacerých spoločníkov), resp. zakladateľskú listinu (v prípade jedného spoločníka). Tá predstavuje základný dokument s.r.o., v ktorej sú obsiahnuté základné informácie o tejto s.r.o.. Spoločenská zmluva sa prikladá k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra a taktiež sa ukladá do zbierky listín.

Povinné náležitosti spoločenskej zmluvy s.r.o.

Pri spoločenskej zmluve Obchodný zákonník upravuje jej povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať v § 110. Spoločenská zmluva musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,
 • predmet podnikania (činnosti),
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • určenie správcu vkladov – spravidla je to jeden zo zakladateľov spoločnosti, môže to byť ale aj napr. banka,
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon – napr. pri nepeňažnom vklade musí byť v spoločenskej zmluve uvedený tento nepeňažný vklad ako aj určená peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka.

Spoločenská zmluva musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi spoločnosti. Pravosť podpisu na spoločenskej zmluve musí byť úradne osvedčená. Obchodný zákonník pripúšťa možnosť, aby spoločenskú zmluvu uzatvoril namiesto zakladateľa spoločnosti splnomocnenec, ktorého podpis musí byť taktiež úradne osvedčený.

Čo je vhodné upraviť v spoločenskej zmluve s.r.o.

Veľa ustanovení Obchodného zákonníka má však dispozitívnu povahu, čo znamená, že v spoločenskej zmluve je možné dohodnúť niečo iné ako to, čo je uvedené v Obchodnom zákonníku. Preto na viacerých miestach Obchodného zákonníka je možné vidieť slovné spojenie „ak spoločenská zmluva neurčuje inak“.

Prečítajte si tiež

Nižšie vám zhrnieme ustanovenia, ktorých sa to týka, teda pri ktorých si môžete určiť v spoločenskej zmluve niečo iné v porovnaní so zákonom. Tieto ustanovenia nie sú povinné pre spoločenskú zmluvu. Ak v spoločenskej zmluve nebudú obsiahnuté, bude platiť Obchodný zákonník.

V spoločenskej zmluve je možné upraviť:

 • Vydanie stanov spoločnosti – tie detailnejšie upravujú vnútornú organizáciu spoločnosti a niektoré ďalšie záležitosti v porovnaní so spoločenskou zmluvou.
 • Spoločenská zmluva môže určiť spôsob výpočtu vyrovnacieho podielu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, ale taktiež aj splatnosť vyrovnacieho podielu odlišne od zákona.
 • Spoločenská zmluva môže stanoviť účinnosť vzdania sa funkcie člena orgánu spoločnosti, resp. účinnosť odvolania z funkcie odlišne od zákona.
 • Spoločenská zmluva môže stanoviť iný počet hlasov potrebných na schválenie  zmeny právnej formy spoločnosti alebo vyšší počet hlasov na schválenie zlúčenia alebo splynutia spoločnosti.
 • Spoločenská zmluva môže stanoviť lehotu (maximálne päť rokov od vzniku spoločnosti), v ktorej je spoločník povinný splatiť vklad. Taktiež je možné v spoločenskej zmluve dohodnúť iný úrok z omeškania pre prípad, ak spoločník nesplatil v uvedenej lehote predpísanú hodnotu peňažného vkladu.
 • Spoločenská zmluva môže upraviť aj podmienky prevodu obchodného podielu. Môže určiť, že na prevod obchodného podielu z jedného spoločníka na druhého nie je potrebný súhlas valného zhromaždenia. Taktiež môže určiť, že obchodný podiel je možné previesť aj na tretiu osobu (stojacu mimo spoločnosti), inak takýto prevod nie je možný a súčasne môže prevod obchodného podielu na tretiu osobu podmieniť súhlasom valného zhromaždenia. Viac o prevode obchodného podielu sa dočítate v článku Predaj s.r.o..
 • Pokiaľ ide o prechod obchodného podielu, spoločenská zmluva môže vylúčiť prechod obchodného podielu, napr. na dediča spoločníka. To však iba za predpokladu, ak spoločnosť nemá len jedného spoločníka. Taktiež môže vylúčiť prechod obchodného podielu na právneho nástupcu, ak spoločníkom bola právnická osoba.
 • Obchodný podiel je možné aj rozdeliť. Spoločenská zmluva môže vylúčiť aj rozdelenie obchodného podielu.
 • Spoločenská zmluva môže určiť, že valné zhromaždenie je oprávnené uložiť spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky svojich vkladov.
 • Spoločníci majú spravidla nárok na podiel na zisku v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným vkladom. Spoločenská zmluva môže určiť iný pomer podielu na zisku.
 • Rovnako v spoločenskej zmluve je možné dohodnúť aj iný spôsob určenia obchodného podielu, ktorý spravidla zodpovedá výške vkladu spoločníka.
 • O vymenovaní a odvolaní prokuristu spravidla rozhoduje valné zhromaždenie. Spoločenská zmluva však môže určiť inak, napr. že vymenovať a odvolávať prokuristu môže aj konateľ alebo dozorná rada. Taktiež možno určiť, že valné zhromaždenie bude rozhodovať aj vo veciach, o ktorých inak rozhodujú ostatné orgány – napr. že bude rozhodovať o prijatí úveru. Ak by spoločenská zmluva neobsahovala takéto ustanovenie, prijať úver by bol oprávnený konateľ.
 • Spoločenská zmluva môže určiť iný počet prítomných spoločníkov potrebných na to, aby bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné (štandardne je potrebná nadpolovičná väčšina). Taktiež môže určiť iný počet hlasov potrebných na rozhodnutie valného zhromaždenia. Rovnako môže určiť iný počet prítomných členov potrebný na uznášaniaschopnosť štatutárneho orgánu alebo dozornej rady.
 • Zo zákona je potrebné zvolať valné zhromaždenie aspoň raz za rok, pričom sa zvoláva na základe písomnej pozvánky. Spoločenská zmluva však môže určiť kratšiu lehotu konania valného zhromaždenia, ale aj inú lehotu na oznámenie termínu a programu valného zhromaždenia a môže určiť aj iný spôsob zvolania valného zhromaždenia, napr. elektronickou poštou.
 • Ak má spoločnosť viacero konateľov, každý z nich môže konať samostatne. V spoločenskej zmluve je možné dohodnúť niečo iné, napr. že všetci konatelia môžu konať len spoločne, alebo napr. v spoločnosti s tromi konateľmi sú oprávnení konať aspoň dvaja konatelia spoločne.
 • Spoločenská zmluva môže taktiež obmedziť konateľské oprávnenie.
 • Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov. Spoločenská zmluva však môže určiť vyšší počet hlasov, napr. súhlas všetkých konateľov.
 • V spoločenskej zmluve je možné upraviť aj ďalšie obmedzenia súvisiace so zákazom konkurencie a taktiež určiť, že zákaz konkurencie platí nielen pre konateľov, ale aj pre spoločníkov.
 • Jedným z orgánov s.r.o. môže byť aj dozorná rada. Na to, aby fungovala, je však potrebné ju zriadiť v spoločenskej zmluve. Ak tam nie je nič upravené, dozorná rada sa nezriaďuje.
 • Na zmenu spoločenskej zmluvy je spravidla potrebný súhlas všetkých spoločníkov. Spoločenská zmluva však môže na zmenu spoločenskej zmluvy oprávniť valné zhromaždenie.
 • Pri zvýšení základného imania majú spoločníci spoločnosti prednostné právo prevziať záväzok na vklad. Spoločenská zmluva však môže určiť, že takéto právo nemajú, prípadne môže zmeniť rozsah prednostného práva (napr. že prednostné právo platí len vo vzťahu k polovici nových vkladov a zvyšná polovica bude tvorená vkladmi nových spoločníkov). Spoločenská zmluva taktiež môže určiť inú lehotu, v ktorej môžu spoločníci uplatniť prednostné právo prevziať záväzok na vklad.
 • V neposlednom rade, v spoločenskej zmluve je možné taktiež upraviť aj iné než zákonné dôvody, ktoré budú mať za následok zrušenie spoločnosti, napr. smrťou spoločníka alebo exekúciou na obchodný podiel.

Príklad na obmedzenie prechodu obchodného podielu v spoločenskej zmluve:

Spoločnosť A, s.r.o. má dvoch spoločníkov. 30 % podiel má spoločnosť B, s.r.o. a 70 % podiel má Ján. V spoločenskej zmluve je zakázaný prechod obchodného podielu na právneho nástupcu právnickej osoby. B, s.r.o. zanikne a jej právnym nástupcom sa stane C, s.r.o.. Ak by spoločenská zmluva neobsahovala nič, spoločníkom v A, s.r.o. s 30 % podielom by sa po zániku spoločnosti B, s.r.o. stala spoločnosť C, s.r.o..

Príklad na možnosť uloženia povinnosti prispieť na úhradu strát:

Prečítajte si tiež

Spoločnosť A, s.r.o. má dvoch spoločníkov - Matej s vkladom 4 000 eur a Libor s vkladom 1 000 eur. V spoločenskej zmluve sa dohodlo, že valné zhromaždenie je oprávnené uložiť spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti. Spoločnosť skončila v strate 1 000 eur. Valné zhromaždenie tak rozhodlo, aby spoločníci prispeli na úhradu strát. Matej tak bude povinný prispieť na úhradu strát vo výške 800 eur a Libor vo výške 200 eur (každý v pomere podľa výšky svojho vkladu).

Príklad na obmedzenie konateľského oprávnenia v spoločenskej zmluve:

V spoločenskej zmluve je uvedené, že konateľ potrebuje na prijatie úveru súhlas valného zhromaždenia. Bez takéhoto obmedzenia by mohol prevziať úver aj bez súhlasu valného zhromaždenia. Porušenie konateľského oprávnenia však nemá účinky vo vzťahu k tretím osobám, teda ak by aj napr. konateľ prijal úver, takáto zmluva o úvere bude platná. Porušenie konateľského oprávnenia však zakladá zodpovednosť konateľa vo vzťahu k svojej s.r.o., ktorá od neho môže požadovať napr. náhradu škody.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo ak v spoločenskej zmluve s.r.o. budú chýbať zákonom požadované náležitosti

Pri vypracovaní spoločenskej zmluvy je potrebné dbať na to, aby obsahovala všetky zákonom stanovené povinné náležitosti. V prípade, ak by ste k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra priložili spoločenskú zmluvu, v ktorej by chýbali jej niektoré povinné náležitosti, registrový súd by odmietol zapísať s.r.o. do obchodného registra.

Avšak aj po samotnom vzniku s.r.o. (zápisu do obchodného registra), môže súd rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti, a to v prípade, ak:

 • nebola uzatvorená spoločenská zmluva/zakladateľská listina,
 • v spoločenskej zmluve chýba údaj o obchodnom mene spoločnosti, o výške vklad spoločníkov, o výške základného imania, alebo o predmete podnikania,
 • v spoločenskej zmluve nie sú dodržané ustanovenia o minimálnom splatení vkladov.

Príklad na rozhodnutie súdu o neplatnosti s.r.o.:

Michal a Andrej sa rozhodli začať podnikať v oblasti marketingu a založiť si s.r.o.. Vklad oboch predstavuje sumu 2500 eur. Do spoločenskej zmluvy však uviedli iba výšku vkladu oboch spoločníkov a neuviedli výšku základného imania, keďže sa nazdávali, že základné imanie predstavuje súčet ich vkladov. Nedopatrením však registrový súd zapísal s.r.o. do obchodného registra. Registrový súd môže aj napriek zápisu rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti, keďže v spoločenskej zmluve chýba údaj o základnom imanií spoločnosti.

Ako postupovať pri zmene spoločneskej zmluvy, bližšie približujeme v článku Zmena spoločenskej zmluvy s.r.o..

Zhrnutie na záver

Spoločenská zmluva predstavuje základný dokument každej s.r.o.. Je potrebné ju vyhotoviť už pri samotnom založení s.r.o. a následne je potrebné ju pri zmene dopĺňať. Upravuje základné otázky fungovania s.r.o.. Pri jej vypracovaní je potrebné dodržať povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať, inak registrový súd odmietne zapísať s.r.o., prípadne môže rozhodnúť o neplatnosti s.r.o.. Taktiež Obchodný zákonník pripúšťa, aby sa v spoločenskej zmluve upravili niektoré záležitostí s.r.o. odlišne od zákona. Prinášame vám Vzor spoločenskej zmluvy s.r.o..

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky