Obchodný vestník – čo v ňom možno vyhľadať online

Čo je Obchodný vestník, kedy je pre podnikateľa užitočné ho sledovať a ako v ňom vyhľadávať? Dôležité sú najmä včasné informácie o konkurzoch a likvidáciách obchodných partnerov.

Čo je Obchodný vestník, ako často sa vydáva a akú má formu?

Obchodný vestník je informačným systémom verejnej správy, ktorý je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, prostredníctvom ktorého povinné osoby (fyzické i právnické osoby) zverejňujú údaje:

  • o sebe,
  • o svojej činnosti,
  • o činnosti tretích osôb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o účtovníctve, o obchodnom registri a pod.).

Povinne sa v ňom teda zverejňujú údaje, ktorých zverejnenie sa viaže na zákon. Bližšie podmienky, spôsob a podobu zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku upravuje zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku. Podmienkou zverejnenia údajov je registrácia povinnou osobou, ktorou sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej zákon ustanovuje povinnosť zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku (napr. správca konkurznej podstaty).  

Obchodný vestník existuje výlučne len v elektronickej forme a vydáva sa spravidla každý pracovný deň s tým, že jeho jednotlivé vydania sú dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Každé vydanie sa uvádza s poradovým číslom a dňom vydania. Za obsahovú a jazykovú správnosť údajov, ktoré sú určené na zverejnenie, zodpovedá povinná osoba. Ministerstvo zodpovedá za súlad zverejnených údajov s obsahom žiadosti.   

Prístup k údajom zverejneným v Obchodnom vestníku majú všetky fyzické i právnické osoby, bez ohľadu na to, či sa ich daná vec týka, a tiež bez nutnosti registrácie alebo zaplatenia poplatku.  Ide teda o informačný systém, ktorý podnikateľom bezplatne poskytuje dôležité informácie.

Aké informácie zverejňované v Obchodnom vestníku by mal podnikateľ sledovať

 V Obchodnom vestníku sa zverejňujú rôzne informácie, ktoré môžu byť pre podnikateľov dôležité (užitočné). Ide najmä o údaje spojené s vymáhaním pohľadávok či vstupom obchodného partnera do konkurzu alebo likvidácie. Podnikateľ by mal preto sledovať napríklad tieto informácie:

  1. začatie konkurzného konania, s ktorým sa spája nemožnosť individuálneho vymáhania pohľadávky
  2. začatie konkurzu, t. j. jeho vyhlásenie
  3. prihlasovanie pohľadávok do konkurzu
  4. zvolanie schôdze veriteľov v rámci konkurzu
  5. oznámenie o speňažovaní majetku úpadcu dražbou – výhodnejšie získanie majetku pre podnikateľa
  6. vstup spoločnosti do likvidácie a s tým spojené uplatnenie nárokov.  

Začatie konkurzného konania a s tým spojená nemožnosť individuálneho vymáhania pohľadávky

Konkurzné konanie sa začína zverejnením uznesenia o začatí konkurzného konania v Obchodnom vestníku. Jedným z účinkov začatia konkurzného konania je napríklad to, že podnikateľ ako dlžník musí obmedziť výkon svojej podnikateľskej činnosti len na bežné právne úkony (úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu činnosti, ktoré tvoria predmet jeho podnikania). Zároveň na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať exekučné konanie. Ak už bolo exekučné konanie začaté, zo zákona sa prerušuje. To znamená, že podnikateľ, ktorý má postavenie veriteľa, nemôže svoju pohľadávku samostatne vymáhať.

Začatie konkurzu – vyhlásenie konkurzu

Konkurz sa začína jeho vyhlásením. Za vyhlásený sa považuje zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Účinkom vyhlásenia konkurzu je napríklad, že právne úkony úpadcu urobené počas trvania konkurzu, ktoré ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči podnikateľom, ktorí sú jeho veriteľmi, neúčinné. Taktiež prerušené exekučné konanie sa zastavuje. Súdne konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, sa prerušujú.    

Prihlasovanie pohľadávok v rámci konkurzu   

Podnikatelia, ktorí sú veriteľmi úpadcu, majú lehotu 45 dní na prihlásenie svojich pohľadávok, plynúcu od vyhlásenia konkurzu, t. j. odo dňa zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

Upozornenie: Podnikatelia (veritelia pohľadávok úpadcu) by mali po lehote splatnosti pravidelne sledovať Obchodný vestník, aby túto lehotu na prihlásenie pohľadávok nezmeškali.

Článok pokračuje pod reklamou

Zvolanie schôdze veriteľov v rámci konkurzu   

Schôdza veriteľov sa zvoláva uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. 

Výhodnejšie získanie majetku

S konkurzom, ktorý bol vyhlásený na majetok úpadcu, súvisí speňažovanie majetku, ktoré sa môže realizovať prostredníctvom dražby. Oznámenia súvisiace s dražbou sa zverejňujú v Obchodnom vestníku. Získanie majetku formou dražby môže byť pre podnikateľa podstatne lacnejšie.

Vstup spoločnosti do likvidácie – uplatnenie nárokov veriteľov

Po zapísaní skutočnosti, že obchodná spoločnosť vstúpila do likvidácie do obchodného registra, likvidátor oznámi túto skutočnosť aj v Obchodnom vestníku. V ňom zverejní oznámenie, ktorým veriteľom oznamuje, že spoločnosť na základe rozhodnutia svojho príslušného orgánu vstúpila určitým dňom do likvidácie a zároveň vyzve jej veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva, v lehote nie kratšej ako tri mesiace od zverejnenia v Obchodnom vestníku.  

Upozornenie: Aj od účinnosti novely Obchodného zákonníka od 1. októbra 2020 bude platiť, že likvidátor musí zverejniť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku spolu s výzvou na prihlásenie pohľadávok jej veriteľov. Zmenou bude to, že súd bude môcť nariadiť, aby sa táto výzva zopakovala, a to najmä v prípade, ak dôjde k zmene v osobe likvidátora. 

Ako vyhľadávať údaje v Obchodnom vestníku

Obchodný vestník je dostupný na webovom portáli Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhľadávanie údajov v ňom sa realizuje prostredníctvom rozšíreného filtra, napríklad pomocou zadania čísla Obchodného vestníka a dátumu jeho zverejnenia. Ak tieto údaje nie sú známe, je možné vyhľadávanie zadaním obchodného mena (prípadne mena a priezviska), sídla (bydliska) a IČO. Dostupné je aj vyhľadanie len podľa IČO, a to zo všetkých kapitol Obchodného vestníka.

Sledovanie Obchodného vestníka

Aby bol podnikateľ včas informovaný o zverejnení dôležitých informácií v Obchodnom vestníku, musí tieto údaje pravidelne sledovať. Môže tak robiť sám, čo vyžaduje neustále kontrolovanie údajov a časovú náročnosť alebo si zaplatiť monitoring Obchodného vestníka cez rôzne služby dostupné na internete. Monitoring sa dá nastaviť na sledovanie konkrétnych spoločností (obchodných partnerov) s automatickým posielaním notifikácií o zverejneniach v Obchodnom vestníku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky