Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Čo sa zrušením pandemickej OČR od 1.9.2023 zmení?

Pandemické ošetrovné bolo zavedené z dôvodu pandémie koronavírusu v roku 2020. Od 1. septembra 2023 sa však poskytovanie tejto dávky ruší a Sociálna poisťovňa bude poskytovať OČR pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa v rozsahu maximálne 14 dní pri jednej potrebe ošetrovania/starostlivosti. Pri každej potrebe ošetrovania/starostlivosti sa bude nanovo posudzovať nárok na dávku, čiže sa ruší reťazenie ošetrovného uplatňované pri pandemickom ošetrovnom.

Súčasne sa už nebudú používať tlačivá Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie). Nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny alebo pri starostlivosti o dieťa z dôvodu, že má nariadené karanténne opatrenie/izoláciu alebo že osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, budú potvrdzovať lekári na origináli tlačiva Žiadosť o ošetrovné.

Pri uzatvorení škôlky/školy bude na žiadanie o OČR špeciálne tlačivo

Na situáciu, kedy poistenec potrebuje poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu, že detské jasle, materská škola a škola, ktorú dieťa navštevuje sú uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, pripravuje Sociálna poisťovňa nové tlačivo, ktoré vyplní rodič a dá ho potvrdiť príslušnému zariadeniu. V tomto prípade už nebudú pediatri potvrdzovať tlačivo Žiadosť o ošetrovné.

Ukončením uplatňovania ustanovení pandemického ošetrovného odpadá školám a zariadeniam sociálnych služieb povinnosť zasielať zoznamy neprítomných žiakov a klientov. Zoznamy naposledy zašlú za mesiac jún 2023 v mesiaci august 2023.

Prečítajte si tiež

Ak sa poistencovi pandemické ošetrovné do 31. augusta 2023 v súvislosti s aktuálnou potrebou ošetrovania alebo starostlivosti poskytovalo menej ako 14 dní, Sociálna poisťovňa neukončí jeho výplatu 31. augusta 2023, ale až uplynutím štrnásteho dňa potreby ošetrovania/starostlivosti.

„Na záver pripomíname poistencom poistencov, ktorí dlhodobo čerpajú pandemické ošetrovné (spravidla ide o prípady, kedy dieťa po dosiahnutí 3 rokov veku nie je žiakom materskej školy a rodič sa po skončení rodičovskej dovolenky nevrátil do pracovného procesu, ale požiadal o pandemické ošetrovné), aby si upravili svoju životnú situáciu, keďže pandemické ošetrovné budú mať naposledy vyplatené za mesiac august 2023.

Aktualizácia k 31.8.2023

Zrušenie pandemickej OČR: odpovede na časté otázky

Dokedy najneskôr možno požiadať o pandemické ošetrovné?

Ako informovala Sociálna poisťovňa v tlačovej správe, nárok na pandemické ošetrovné je najdlhšie do 31. augusta 2023. Nárok na túto dávku si však môže poistenec uplatniť spätne - najviac 3 roky, inak sa premlčí nárok na výplatu dávky.

Čo ak vznikne pandemické ošetrovné posledný augustový týždeň a preklopí sa do septembra? 

V takomto prípade sa vyplatí pandemické ošetrovné aj po 31.8.2023, no najviac v rozsahu 14 kalendárnych dní.

Je možné po 31.8.2023 žiadať o ošetrovné po 14 dňoch z toho istého dôvodu nanovo na nasledujúcich 14 dní, ak osoba naďalej dieťa ošetruje?

Toto umožňovalo iba pandemické ošetrovné. Pri klasickom ošetrovnom vzniká nárok na dávku v jednom prípade potreby ošetrovania/starostlivosti len raz a len jednému poistencovi.

Kedy možno o ošetrovné po uplynutí 14 dní požiadať nanovo?

O ošetrovné je možné požiadať nanovo pri novom prípade potreby ošetrovania/starostlivosti, t. j. napr. pri inej diagnóze ošetrovanej osoby, resp. inej ošetrovanej osobe alebo inom termíne uzatvorenia detských jaslí, materskej školy alebo školy.

Kedy nemožno o ošetrovné po uplynutí 14 dní požiadať nanovo?

Požiadať je možné v princípe vždy, ale ak pôjde o ten istý prípad potreby ošetrovania/starostlivosti, nárok na ošetrovné nevznikne.

Prečo sa ošetrovné vypláca len 14 dní? Čo ak osoba opatruje rodinného príslušníka dlhšie?

Dĺžku ošetrovného určuje zákon. Ak je potrebné dlhšie ošetrovanie, od 15. dňa sa poberateľovi prerušuje povinné sociálne poistenie.

Nastáva nejaká zmena od 1. septembra 2023 aj pri dlhodobom ošetrovnom?

Zrušenie uplatňovania ustanovení o pandemickom ošetrovnom sa nijako nedotýka dávky dlhodobé ošetrovné.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky