Dočasná ochrana podnikateľov od 01.01.2021

Komu je dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach určená, ako funguje a aké má práva a povinnosti podnikateľ, ktorý ju využije? Praktické zhrnutie kľúčových informácií o dočasnej ochrane.

Dočasnú ochranu podnikateľov vo finančných ťažkostiach upravuje zákon č. 421/2020 Z. z. účinný od 01.01.2021. Účelom tohto zákona je vytvorenie časového rámca, počas ktorého by boli dlžníci chránení pred veriteľmi a umožnilo by sa im tak pokračovať v podnikaní. O poskytnutie dočasnej ochrany možno žiadať do 31. decembra 2022.

Kto je oprávnený žiadať o ochranu

O ochranu je v zásade oprávnený žiadať podnikateľ s centrom hlavných záujmov v SR. To znamená, že to môže byť i zahraničný podnikateľský subjekt, ktorý podniká v SR, jeho manažment prijíma v SR väčšinu rozhodnutí a podstatná časť majetku sa nachádza v SR. O dočasnú ochranu podľa zákona 421/2020 Z. z. nie je oprávnený žiadať podnikateľský subjekt, ktorý je síce založený podľa práva SR, ale jeho centrum hlavných záujmov je mimo územia SR. Sú to mnohé spoločnosti, ktoré ich spoločníci založili z dôvodu priaznivejších podnikateľských podmienok v SR, ale svoju podnikateľskú činnosť vykonávajú v zahraničí. V zahraničí je aj ich majetkový substrát a manažment vykonáva väčšinu rozhodnutí mimo územia SR, najčastejšie v Maďarsku.

Na ktorom súde žiadať o dočasnú ochranu?

Pre poskytnutie dočasnej ochrany sú príslušné len štyri súdy v SR:

 1. Okresný súd Trnava pre obvod krajských súdov v Trnave a Bratislave,
 2. Okresný súd Žilina pre obvod krajských súdov v Žiline a Trenčíne,
 3. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod krajských súdov v Banskej Bystrici a Nitre,
 4. Okresný súd Prešov pre obvod krajských súdov v Prešove a Košiciach.

Pre určenie príslušnosti na poskytnutie dočasnej ochrany je rozhodujúce sídlo alebo miesto podnikania v čase podania žiadosti.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom určeného formulára do elektronickej schránky súdu. Žiadosť je potrebné autorizovať žiadateľom alebo jeho zástupcom a musí obsahovať všeobecné a osobitné náležitosti určené §§ 5 a 6 zák. č. 421/2020 Z.z. spoločne s prílohami podľa § 7 zák. č. 421/2020 Z.z. Medzi náležitosťami a prílohami žiadosti na poskytnutie dočasnej ochrany je okrem iných náležitostí a príloh najmä: písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov dlžníka, počítaných podľa výšky ich pohľadávok.  Pri počítaní veriteľov sa neprihliada na pohľadávky veriteľov, ktorí sú spriaznení s dlžníkom. (Kto je spriaznený s dlžníkom - pozri § 9 ZKR, pozri aj § 95 ods. 3 – 5 ZKR)

Žiadateľ musí okrem iného vyhlásiť, že:

 • nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
 • vedie riadne účtovníctvo a ukladá účtovné závierky,
 • za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje,
 • vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie, a vo vzťahu k podniku, alebo vo vzťahu k veciam patriacim podniku nebol začatý výkon záložného práva.

Poskytnutie dočasnej ochrany a odmietnutie žiadosti

Súd žiadateľovi, ktorého žiadosť spĺňa zákonné náležitosti poskytne bezodkladne (na druhý deň) dočasnú ochranu. Ak má žiadateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, dočasnú ochranu mu súd poskytne až potom, ako osvedčí, že má na území SR centrum hlavných záujmov. Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou o poskytnutí dočasnej ochrany súd zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia informácie v Obchodnom vestníku. Voči tretím osobám pôsobí dočasná ochrana od chvíle, keď sa o nej dozvedeli. To znamená, že po preukázaní poskytnutia dočasnej ochrany sa jej môže dlžník domáhať.

Prečítajte si tiež

Ak žiadosť nespĺňa zákonné náležitosti, alebo ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa a jeho splnomocnenie nie je autorizované (na takúto žiadosť sa neprihliada), súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti. Súd žiadosť odmietne aj v prípade, že žiadateľ má sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR a na trovy súvisiace s osvedčením o centre hlavných záujmov nebol napriek výzve súdu zložený preddavok.

Proti odmietnutiu žiadosti je prípustná námietka v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí, ktorú je nutné podať prostredníctvom elektronického formulára.

Ak je námietka dôvodná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Ak je námietka nedôvodná, oneskorená, alebo žiadateľ vezme námietku späť, žiadateľ má možnosť podať žiadosť opätovne.

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany vypočítava § 10  zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach (421/2020 Z.z.). Sú to najmä:

 • Počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči chránenému podnikateľovi.
 • Podnikateľ pod dočasnou ochranou nemá za povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok podľa § 11 ZKR.
 • Pre pohľadávku, ktorá vznikla voči chránenému podnikateľovi pred poskytnutím dočasnej ochrany nemožno počas trvania ochrany postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty exekúciou, alebo výkonom rozhodnutia, okrem prípadov, keď ide o vymáhanie:
  • neoprávnenej štátnej pomoci,
  • pohľadávky, ktorá vznikla pri realizácii spoločných programov SR a EÚ,
  • plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ.
 • Pre pohľadávku, ktorá vznikla voči chránenému podnikateľovi pred poskytnutím dočasnej ochrany nemožno počas trvania ochrany začať výkon zabezpečovacieho práva a takéto právo vykonať vo vzťahu k podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote.
 • Lehoty na uplatnenie práva voči chránenému podnikateľovi, vrátane lehôt na uplatnenie odporovateľného práva počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

Práva a povinnosti chráneného podnikateľa

Podnikateľ je povinný počas trvania dočasnej ochrany uhrádzať záväzky bezprostredne súvisiace s bežnou podnikateľskou činnosťou a s plneniami, ktoré sú potrebné na zachovanie prevádzky podniku, vzniknuté po poskytnutí dočasnej ochrany pred skôr splatnými záväzkami a prednostne nespriazneným veriteľom. Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb, nesmie rozdeliť zisk a iné vlastné zdroje, alebo vrátiť úver. Je povinný zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku.

Počas trvania dočasnej ochrany musí byť podnikateľ pod dočasnou ochranou zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Predlženie dočasnej ochrany

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže v zákonnej lehote (§ 15 zák. č. 421/2020 Z.z.) požiadať o predĺženie dočasnej ochrany o ďalšie tri mesiace. Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany obsahuje rovnaké náležitosti ako žiadosť o dočasnú ochranu. K žiadosti je žiadateľ povinný pripojiť písomný súhlas dvojtretinovej väčšiny veriteľov nie starší ako 30 dní (neprihliada sa na: spriaznených veriteľov, veriteľov, ktorých pohľadávky v úhrne prevyšujú 100 000 €; to neplatí pre súhlas veriteľa, ktorý je subjektom verejnej správy, subjektom mimo osobnej pôsobnosti zákona podľa § 2 ods. 2 zák. č. 421/2020 Z.z.). Na počítanie hlasov sa použijú údaje z priebežnej účtovnej závierky. 

Prečítajte si tiež

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd žiadateľovi dočasnú ochranu predĺži. Potvrdenie o predĺžení dočasnej ochrany sa opäť doručuje uložením v spise. Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou o predĺžení dočasnej ochrany súd zverejní v Obchodnom vestníku. Ak sa na žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany neprihliada (vada autorizácie, pozri vyššie – Poskytnutie dočasnej ochrany a odmietnutie žiadosti ) a žiadosť nespĺňa zákonné náležitosti, súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti, proti ktorému možno podať námietku.

Článok pokračuje pod reklamou

Zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana sa ukončila. Súd zverejní v Obchodnom vestníku informáciu o ukončení dočasnej ochrany, ak:

 • uplynuli tri mesiace od poskytnutia dočasnej ochrany,
 • uplynuli tri mesiace od predĺženia dočasnej ochrany,
 • chránený podnikateľ požiadal súd o ukončenie dočasnej ochrany, alebo vstúpil do likvidácie,
 • o ukončenie dočasnej ochrany požiadal niektorý z veriteľov a k žiadosti pripojil písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov (na hlasy spriaznených veriteľov sa neprihliada).

Podnikateľ, ktorému dočasná ochrana zanikla nie je oprávnený najbližších 48 mesiacov požiadať o novú dočasnú ochranu.

Prečítajte si tiež

Právnická osoba, ktorej sa skončila dočasná ochrana je povinná do 30 dní od zániku dočasnej ochrany uložiť v zbierke listín vyhlásenie, že nie je v úpadku (platobne neschopná alebo predlžená), ibaže by bola podala návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie. Porušenie povinnosti uložiť do zbierky listín vyhlásenie uvedené vyššie má na účely uplatnenia zodpovednosti podľa § 11a ZKR rovnaké následky, ako keby návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas.

Zrušenie dočasnej ochrany

Z kvalifikovaného podnetu na návrh alebo aj z vlastného podnetu môže súd, ktorý poskytol dočasnú ochranu podnikateľovi rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, a to v prípade, že neboli alebo zanikli predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany, alebo chránený podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany. Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia kvalifikovaného podnetu bez nariadenia pojednávania na základe predložených listín, môže však nariadiť vypočutie osoby, ktorej výpoveď môže byť pre rozhodnutie alebo postup v konaní významná.

Kto by mal dočasnú ochranu zvažovať?

Prečítajte si tiež

Dočasná ochrana je určená podnikateľom, ktorí ochranu pred veriteľmi potrebujú urgentne riešiť. Relatívna rýchlosť získania a relatívne nízka formálna náročnosť na získanie dočasnej ochrany vytvára pre dlžníka časový priestor a komfort ešte pred podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie. V ochrannej dobe majú priestor na prípravu návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Prípadné odmietnutie dočasnej ochrany veriteľmi môže byť pre dlžníka smerodajné, či sa vôbec o reštrukturalizáciu dlžníka pokúšať a nezvoliť rovno cestu likvidačného konkurzu.  Prípad, v ktorom by dočasná ochrana bola jediným a dostačujúcim riešením problémov dlžníka môže nastať tiež, ale skôr bude výnimkou.


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky