Zmena podnikateľského účtu – kde ju treba oznámiť?

Na čo nezabudnúť v prípade zmeny banky a čísla podnikateľského bankového účtu, resp. založenia nového účtu na podnikanie.

Daňovému úradu už nový podnikateľský účet netreba oznamovať

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2020 zrušila povinnosť podnikateľov oznamovať daňovému úradu čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti. Ak si teda podnikateľ založí, zmení alebo zruší bankový účet, nie je povinný to oznamovať daňovému úradu. Založenie a zrušenie podnikateľského bankového účtu už v súčasnosti za podnikateľa oznamuje jeho banka. Pre upresnenie dodávame, že sa to týka nielen bežných, ale aj termínovaných či akýchkoľvek iných bankových účtov.

Upozorňujeme tiež, že pre platiteľov DPH sa plánuje ešte v roku 2021 zaviesť nová povinnosť týkajúca sa bankových účtov. Tá má spočívať v tom, že platitelia DPH budú povinní oznámiť daňovému úradu každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie. Táto povinnosť bude súvisieť s ručením za DPH. Podrobnejšie o nej píšeme v článku Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

Oznámenie nového bankového účtu zdravotnej poisťovni

Zmenu bankového účtu je podnikateľ povinný oznámiť zdravotnej poisťovni. Vyplýva to z § 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa neho je platiteľ zdravotného poistenia, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, povinný okrem iných oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni aj zmenu čísla bankového účtu. Na splnenie tejto oznamovacej povinnosti má zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba osem dní odo dňa zmeny. Zmenu bankového účtu podnikateľ zdravotnej poisťovni oznamuje prostredníctvom formuláru „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“. Zamestnávateľ oznamuje zmenu bankového účtu tým zdravotným poisteniam, v ktorých sú poistení jeho zamestnanci. Samostatne zárobkovo činná osoba (ktorá nie je zamestnávateľom) oznamuje zmenu bankového účtu tej zdravotnej poisťovni, ktorej je poistencom.

Povinnosť oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu čísla bankového účtu sa však netýka všetkých podnikateľov, ale len tých, ktorí sú zamestnávateľmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami. Ak je podnikateľ právnickou osobou a nemá zamestnancov, za ktorých platí zdravotné poistenie, tak zmenu bankového účtu zdravotnej poisťovni nie je povinný oznamovať.

V prípade, že platiteľ využíva viac bankových účtov, v zákone nie je špecifikované, ktoré bankové spojenie má zdravotnej poisťovni nahlásiť. Zdravotné poisťovne však v praxi postupujú tak, že je pre ne postačujúce nahlásenie iba toho účtu, ktorý používa podnikateľ, resp. zamestnávateľ na úhradu zdravotných odvodov voči zdravotnej poisťovni. Všeobecná zdravotná poisťovňa zároveň dodáva informáciu, že v prípade vrátenia preplatku napríklad z ročného zúčtovania a pod., tento preplatok bude vrátený na číslo účtu, ktoré bude zaevidované v ich informačnom systéme.

Oznámenie nového bankového účtu Sociálnej poisťovni

Zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov podnikateľom nevyplýva, že by boli povinní oznamovať Sociálnej poisťovni založenie nového alebo zmenu súčasného bankového účtu, ktorý používajú v súvislosti so sociálnym poistením. Na druhej strane, ak je podnikateľ aj zamestnávateľom, tak pri prihlásení sa do Sociálnej poisťovne použil formulár „Registračný list zamestnávateľa“, v ktorom bolo uvedené aj bankového spojenie, resp. bankový účet zamestnávateľa, z ktorého odvádza sociálne poistenie. Ak sa podnikateľovi číslo bankového účtu, z ktorého odvádza sociálne poistenie ako zamestnávateľ zmení, môže ho dobrovoľne zmeniť prostredníctvom formuláru „Registračný list zamestnávateľa“.

Väčšina podnikateľov musí zmenu bankového účtu oznámiť zdravotnej poisťovni.

Kde však bude potrebné aktualizovať číslo bankového účtu v súvislosti so sociálnym poistením, to sú výkazy sociálneho poistenia podávané v súvislosti so mzdami zamestnancov (Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov). V týchto výkazoch sociálneho poistenia sa uvádza číslo bankového účtu, z ktorého bude zamestnávateľ poistenie uvedené v týchto výkazoch odvádzať. Platí však, že ak si zamestnávateľ založí nový bankový účet a sociálne poistenie z neho odvádzať nebude, tak v súvislosti so sociálnym poistením nemusí nikde nič oznamovať. Takisto aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nie sú zamestnávateľom, nemusia pri zmene bankového účtu nikde nič meniť. Vyššie uvedené povinnosti sa týkajú len tých, ktorí sú zamestnávateľmi.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena čísla bankového účtu na faktúrach

Podnikateľovi bankový účet neslúži len na to, aby z neho platil výdavky, ale aj na to, aby naň prijímal tržby za predané tovary alebo poskytnuté služby. Preto ak podnikateľ zmení bankový účet, ktorý bude používať v súvislosti s podnikaním, je potrebné túto zmenu vykonať aj na budúcich vystavených faktúrach.

Postup, akým to vykonáte, závisí od toho, akým spôsobom faktúry vystavujete. Ak ich vystavujete cez nejakú online fakturačnú aplikáciu, bude potrebné sa do nej prihlásiť a v nastaveniach číslo bankového účtu zmeniť. Ak fakturujete priamo z účtovného programu, tak tiež číslo bankového účtu zmeníte v nastaveniach. V prípade, že faktúry vystavujete manuálne, napríklad v Exceli, zmenu čísla podnikateľského bankového účtu vykonáte jeho jednoduchým prepísaním.

Zmena čísla bankového účtu v obchodných zmluvách

Podnikateľ môže mať súbežne „aktívnych“ aj niekoľko obchodných zmlúv, ktoré majú platnosť a účinnosť počas niekoľkých mesiacov alebo rokov (napríklad nájomná zmluva). Či je potrebné pri zmene bankového účtu podnikateľa niečo v súvislosti s týmito zmluvami robiť, to závisí od ich konkrétneho znenia.

Ak si založíte nový bankový účet, nezabudnite na faktúry a obchodné zmluvy.

Ak je v týchto obchodných zmluvách uvedené konkrétne číslo účtu, na ktoré je odberateľ povinný dodávateľovi uhrádzať platby, tak je potrebné tieto zmluvy upraviť. Môže sa to urobiť napríklad dodatkom k zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva zmení tak, že staré číslo bankového účtu sa nahradí novým číslom bankového účtu. Pred vykonaním týchto zmien je nevyhnutné ešte pôvodný bankový účet nerušiť. Ak je však v obchodných zmluvách, v časti týkajúcej sa platobných podmienok, uvedené, že odberateľ dodávateľovi uhradí platbu na číslo bankového účtu uvedené na faktúre, nevyžaduje sa ich žiadna zmena.

Zmena bankového účtu v e-shope

V súvislosti so zmenou bankového účtu netreba zabúdať ani na tých, ktorí podnikajú v online priestore prostredníctvom e-shopu. Tu môže byť potrebné pôvodné číslo bankového účtu nahradiť novým na viacerých miestach.

Ak podnikateľ používa na prijímanie platieb v e-shope platobnú bránu, je potrebné číslo bankového účtu zmeniť u jej poskytovateľa. Ak podnikateľ rieši príjem platieb z e-shopu tak, že zákazníkovi sú po vytvorení objednávky e-mailom odoslané platobné inštrukcie na uhradenie objednávky (napríklad v podobe výzvy k platbe alebo zálohovej faktúry), je potrebné zmeniť číslo bankového účtu v príslušných nastaveniach e-shopu. A napokon, ak po vybavení objednávky e-shop automaticky odosiela zákazníkovi faktúru obsahujúcu identifikačné údaje o dodávateľovi, ktorých súčasťou sú aj čísla bankových účtov, je potrebné v nastaveniach staré číslo bankového účtu nahradiť novým.

Zmena bankového účtu pre platobný terminál

Ak podnikáte v maloobchode a umožňujete svojim zákazníkom aj platby kartou, tak zrejme na to využívate platobný terminál (inak označovaný aj ako „POS terminál“). Ten je nastavený tak, že tržby prijaté prostredníctvom neho sú pripisované na konkrétny bankový účet. Ak si v banke zriadite nový podnikateľský účet a budete chcieť, aby vám naň prichádzali platby prijaté bezhotovostným spôsobom prostredníctvom platobného terminálu, budete musieť zmeniť s tým súvisiace nastavenia.

Prečítajte si tiež

Zmena bankového účtu, na ktorý prichádzajú peniaze z POS terminálu, sa nevykonáva priamo v tomto zariadení, ale je potrebné ich vykonať na používateľskom účte, ktorý je spojený platobným terminálom. Väčšinou je potrebné kontaktovať sprostredkovateľa platobných služieb pre váš platobný terminál a požiadať ho o zmenu bankového účtu, na ktorý sa pripisujú tržby prijaté POS terminálom. Môže to určitý čas trvať, preto pôvodný bankový účet nerušte skôr, než bude celý tento proces s novým číslom bankového účtu úspešne dokončený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?

Podnikateľský účet zadarmo bez poplatkov

Kde možno mať podnikateľský účet bez poplatku a aké podmienky je potrebné splniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky