Výhody podnikateľského účtu

Prečo by podnikateľ-fyzická osoba mal mať na podnikanie radšej osobitný podnikateľský účet, než miešať osobné financie s financiami z biznisu.

Zákony priamo nezakazujú používať na podnikanie osobný účet, ale banka môže

Téma rozhodovania sa medzi používaním osobného a podnikateľského účtu na podnikanie sa týka fyzických osôb – podnikateľov (napríklad živnostníkov), ktoré vystupujú či už v súkromí alebo v podnikaní stále ako ten istý právny subjekt. Právnické osoby podnikateľské financie na osobnom účte fyzickej osoby mať nemôžu. K téme výhod podnikateľského účtu je v prvom rade potrebné povedať to, že žiadny právny predpis priamo neustanovuje povinnosť fyzických osôb – podnikateľov mať zriadený osobitný bankový účet, na ktorom by boli sústredené výhradne peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti.

Problém však môže byť medzi klientom a bankou. Vo všeobecných obchodných podmienkach banky alebo priamo v zmluve o zriadení a vedení bankového účtu je zvyčajne uvedené, že osobný bankový účet nemôže klient používať v súvislosti s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. V takomto prípade by fyzická osoba – podnikateľ poruší podmienky banky a tá napríklad môže zmluvu o zriadení a vedení bankového účtu vypovedať a následne bankový účet klientovi zrušiť. V prípade, ak kontrolné úrady uložia banke sankciu, ktorá vznikla z dôvodu, že klient – živnostník porušil zmluvu, či obchodné podmienky a používal osobný účet na podnikanie, má tiež banka právo spôsobenú škodu od klienta vymáhať.

Prečo je výhodné mať na podnikanie samostatný bankový účet

Používanie samostatného podnikateľského účtu na podnikateľské účely je výhodné z mnohých dôvodov, ku ktorým patria predovšetkým tieto:

  • oddelené financie zabezpečujú prehľadnosť,
  • vedenie účtovníctva sa výrazne zjednodušuje,
  • poplatok za vedenie účtu je daňovým výdavkom,
  • ochrana súkromia pred tretími osobami,
  • nevznikajú problémy s nahlasovaním bankových účtov,
  • možnosť získať výhodnejšie podmienky financovania.

Súkromné financie oddelené od podnikateľských zabezpečujú prehľadnosť

Nespornou výhodou samostatného podnikateľského účtu je to, že fyzickej osobe sa osobné financie nemiešajú s podnikateľskými financiami. Podnikateľ má po nahliadnutí do internetbankingu alebo mobilnej aplikácie okamžite prehľad o transakciách, ktoré súvisia výhradne s jeho podnikaním. To isté platí aj o výpise z bankového účtu, ktorý neobsahuje osobné výdavky alebo príjmy nesúvisiace s podnikaním.

Pri samostatnom podnikateľskom bankovom účte si na základe rôznych filtrov alebo špeciálnych analytických nástrojov internetbankingu alebo mobilnej aplikácie podnikateľ vie rýchlo vytvoriť štatistiku o tom, aký trend majú jeho príjmy a výdavky v podnikaní.

Vedenie účtovníctva je pri samostatnom podnikateľskom účte jednoduchšie

Z osobitného účtu určeného na podnikanie sa omnoho jednoduchšie a rýchlejšie spracúva účtovníctvo (prípadne daňová evidencia) v porovnaní s tým, ako keby sa podnikateľské a osobné transakcie miešali spolu. Pre účtovníka je jednodchšie, ak výpis z bankového účtu obsahuje len tie transakcie, ktoré sa týkajú podnikania. Dnes sa už na základe výpisu z bankového účtu zápisy v účtovných knihách zväčša nevykonávajú manuálne, ale výpis sa elektronicky importuje do účtovného programu a potom ho účtovník zaúčtuje. Ak bude mať podnikateľ bankový účet výhradne používaný na podnikanie, tak účtovník nebude musieť importované transakcie do účtovného systému prácne prehodnocovať a o osobných transakciách tak nebude musieť vôbec účtovať.

S tým súvisí aj to, že v prípade samostatného podnikateľského účtu nevznikajú situácie, kedy účtovník kontaktuje podnikateľa s otázkou, či konkrétna transakcia súvisí s podnikaním alebo sa týka jeho súkromného života. Oddelením financií sa eliminujú aj prípadné chyby v účtovníctve a následne v daňovom priznaní, keď by účtovník nejakú transakciu podľa vlastného uváženia mohol považovať za súvisiacu s podnikaním a pritom by sa podnikania netýkala (alebo naopak). Ďalej sa oddelenie osobných a podnikateľských financií môže prejaviť aj na cene za vedenie účtovníctva. Miešanie osobných a podnikateľských financií sťažuje vedenie účtovníctva, zvyšuje počet zápisov a zvyčajne aj cenu účtovných služieb.

Poplatok za vedenie podnikateľského účtu je celý daňovým výdavkom

Pri vymenúvaní výhod podnikateľského bankového účtu nie je možné vynechať tému daňovej uznateľnosti výdavkov za vedenie bankového účtu, prípadne iných poplatkov spojených s týmto účtom. Podľa definície daňového výdavku je daňovým výdavkom výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý je navyše zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v daňovej evidencii daňovníka.

Ak má podnikateľ osobné aj podnikateľské financie sústredené na jednom bankovom účte, tak poplatky spojené s jeho vedením nie je možné v plnej výške považovať za daňový výdavok, pretože súvisia aj so súkromným životom. V takomto prípade je potrebné bankové poplatky spojené s účtom so zmiešanými druhmi peňažných prostriedkov rozdeliť na časť, ktorá súvisí s podnikaním, a na časť, ktorá nesúvisí s podnikaním. To môže byť zbytočne komplikované.

Za predpokladu, že podnikateľ má súkromné a podnikateľské peňažné prostriedky sústredné na dvoch samostatných bankových účtoch tento problém nevzniká. Celú sumu poplatkov súvisiacich s podnikateľským bankovým účtom je možné uznať za daňový výdavok.

Viac k téme nájdete v článku Bankové poplatky - účtovanie a daňový výdavok.

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikateľský bankový účet chráni súkromie pred tretími osobami

Nespornou výhodou samostatného podnikateľského účtu je ochrana súkromia. Ak fyzickej osobe – podnikateľovi záleží na súkromí, tak miešanie osobných a podnikateľských financií na spoločnom bankovom účte pre ňu nie je prípustné. V prípade, že budú financie na spoločnom bankovom účte, tak sa každý, kto bude pracovať s výpismi z bankového účtu, môže toho veľa dozvedieť o súkromí podnikateľa. Týmito tretími osobami bude predovšetkým účtovník, prípadne aj zamestnanci podnikateľa, ak budú pre neho zabezpečovať určité činnosti súvisiace s účtovnou agendou. A v prípade daňovej kontroly sa výpisy z bankových účtov dostanú automaticky aj do rúk zamestnancov daňového úradu.

Prečítajte si tiež

Z výpisov z bankového účtu je možné sa dozvedieť veľa údajov o súkromnom živote konkrétneho človeka. Z týchto údajov vie aj nezávislá osoba zistiť napríklad to, koľko podnikateľa stála posledná dovolenka, v ktorom obchode najčastejšie nakupuje potraviny, v akých internetových obchodoch nakupoval, čí má nejaké zdravotné problémy, keďže pravidelne nakupuje v lekárni alebo platí u špecialistu, ale aj to, aké „vreckové“ posiela svojim deťom. Pokiaľ ide o výbery z bankomatov, tak vo výpisoch z bankového účtu sa uvádza aj miesto výberu hotovosti, takže sa dá zistiť, kde sa podnikateľ v konkrétnom čase nachádzal.

Komplikácie spojené s nahlasovaním bankových účtov bankou

Od roku 2020 bola zrušená povinnosť podnikateľov oznamovať daňovému úradu čísla bankových účtov používaných na podnikanie. Namiesto podnikateľov túto povinnosť teraz majú len banky. Tie písomne daňovému úradu oznamujú číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom. Otázne je, ako sa pri plnení tejto povinnosti banka vysporiada so situáciou, keď si podnikateľ v rozpore s obchodnými podmienkami v banke otvorí osobný účet a ten bude používať nielen na súkromné, ale aj na podnikateľské účely. Postup závisí od konkrétnej banky.

Prečítajte si tiež

Sankciou je zvyčajne zrušenie účtu, no môže to byť aj inak. V prípade, ak kontrolné úrady uložia banke sankciu, ktorá vznikla z dôvodu, že klient – živnostník porušil zmluvu, či obchodné podmienky a používal osobný účet na podnikanie, má banka právo spôsobenú škodu od klienta vymáhať.

Ak by podnikateľ využíval na podnikanie výhradne podnikateľský bankový účet, tak je možné jeho mieru zavinenia v takomto prípade úplne vylúčiť.

Upozorňujeme tiež, že pre platiteľov DPH sa plánuje ešte v roku 2021 zaviesť nová povinnosť týkajúca sa bankových účtov. Tá má spočívať v tom, že platitelia DPH budú povinní oznámiť daňovému úradu každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie. Táto povinnosť bude súvisieť s ručením za DPH. Podrobnejšie o nej píšeme v článku Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

S podnikateľským účtom je možné získať výhodnejšie podmienky financovania

Banky sa neustále snažia svojim klientom ponúkať rôzne produkty, prípadne výhody (napríklad bankový úver bez potreby dokladovať jeho použitie). To, čo svojim klientom ponúkajú, prispôsobujú aj tomu, aký je profil klienta a s akými peňažnými prostriedkami na svojom bankovom účte narába. Viaceré benefity sú často naviazané práve na podnikateľský účet. Napríklad Tatra banka k Živnostenskému účtuTB  poskytuje fakturačný softvér na 12 mesiacov bez poplatku, POS terminál na 12 mesiacov bez poplatku, či lízingové financovanie do 35 000 € aj na jazdené auto a bez poplatku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky