Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) občanovi so zdravotným postihnutím

Zdravotne postihnutí môžu získať príspevok na podnikanie za výhodnejších podmienok než ostatní začínajúci podnikatelia. Prinášame prehľad.

Kto je občan so zdravotným postihnutím

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je možné poskytnúť nielen bežným občanom, ale za výhodnejších podmienok aj občanom so zdravotným postihnutím. Aj príspevok určený občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť je upravený v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“ v príslušnom tvare).

Podľa tohto zákona sa za občana so zdravotným postihnutím považuje občan, ktorý je uznaný za invalidného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Občanom so zdravotným postihnutím je teda ten, kto pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podmienky poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť je nenárokový príspevok, čo znamená, že aj v prípade splnenia všetkých podmienok ho žiadateľ nemusí získať. Najdôležitejším kritériom, na základe ktorého sa rozhoduje o poskytnutí alebo neposkytnutí príspevku, je podnikateľský zámer. Je už prílohou k písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku. Výbor pre otázky zamestnanosti príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje efektívnosť, reálnosť a účelnosť podnikateľského zámeru. Od jej hodnotenia najviac závisí úspešnosť žiadosti.

Podmienky pre získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre občanov so zdravotným postihnutím sa líšia v závislosti od toho, či už v minulosti podnikali alebo nie.

Príspevok môže byť poskytnutý osobe vedenej v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Ak ale občan v období šesť mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov. Inak povedané ak zdravotne postihnutý v nedávnej minulosti podnikal napríklad ako živnostník, iná SZČO alebo formou s.r.o., tak musí byť vedený ako nezamestnaný na úrade práce dlhšie.

Zdravotne postihnutému je možné poskytnúť príspevok len na živnosť a poľnohospodárstvo.

Príspevok sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti, teda napríklad na nákup počítača, účtovného softvéru alebo vytvorenie webovej stránky (nie je ho možné ale použiť na úhradu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a nájomného). Príspevok je možné poskytnúť na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorou môže byť výhradne prevádzkovanie živnosti alebo vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Výška príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť

Výška príspevku závisí od regiónu, v ktorom žiadateľ o príspevok plánuje vykonávať podnikateľskú činnosť. Žiadatelia sa podľa toho delia do troch skupín:

  1. žiadatelia, ktorí plánujú vykonávať podnikanie na území Bratislavského kraja,
  2. žiadatelia, ktorí plánujú vykonávať podnikanie na území ostatných krajov (okrem Bratislavského kraja) v okresoch, v ktorých je miera nezamestnanosti nižšia alebo rovnaká ako celoslovenský priemer za predchádzajúci rok,
  3. žiadatelia, ktorí plánujú vykonávať podnikanie na území ostatných krajov (okrem Bratislavského kraja) v okresoch, v ktorých je miera nezamestnanosti vyššia ako celoslovenský priemer za predchádzajúci rok.

Konkrétna výška príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť je:

  • v Bratislavskom kraji najviac 3,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2020 je výška príspevku pre Bratislavský kraj maximálne 4 603,26 eura.
  • v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Najviac však 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje; V roku 2020 ide o okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5%. V týchto okresoch je výška príspevku v roku 2020 maximálne 5 754,08 eura;
Prečítajte si tiež
  • v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Najviac však 4,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje; V roku 2020 ide o okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5%. V týchto okresoch je výška príspevku v roku 2020 maximálne 6 904,89 eura.
Článok pokračuje pod reklamou

Dohoda o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre občana so zdravotným postihnutím

Na účel poskytnutia príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorí s úspešným žiadateľom dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá bude obsahovať mnohé podmienky. Na tomto mieste z týchto podmienok spomenieme len tie najdôležitejšie.

Živnosť musíte prevádzkovať najmenej dva roky a príspevok podrobne zdokladovať.

Úspešný žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky. Ak to podnikateľ nesplní a napríklad zruší živnosť skôr, bude musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť.

Pokiaľ ide o čerpanie príspevku, tak najviac 30 % výšky príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť bude poskytnutých do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku aj bez toho, aby ich použitie v tomto momente musel preukázať. Zvyšnú časť príspevku (teda zostávajúcich 70 % výšky príspevku) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne až po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady na prvých 30 % výšky poskytnutého príspevku.

Následne je podnikateľ povinný predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aj ďalšie doklady tak, aby preukázal použitie 100 % výšky poskytnutého príspevku. Je povinný ich predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.

Okrem toho bude musieť podnikateľ každý rok predkladať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky