Príspevky na zamestnávanie absolventov škôl

V rámci niekoľkých národných projektov môžu podnikatelia získať absolventov na prax alebo získať finančný príspevok na ich zamestnávanie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Národné projekty na podporu praxe absolventov škôl a ich zamestnávania

Cieľom národných projektov na podporu praxe a zamestnávania absolventov škôl je umožniť im získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému vzdelaniu. Národné projekty sa realizujú v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Realizáciu projektov zabezpečuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s jednotlivými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Národné projekty budú prebiehať aj v nasledujúcich obdobiach, nielen v roku 2016.

V tomto článku sa budeme venovať trom národným projektom zameraným na vykonávanie absolventskej praxe a následné zamestnávanie absolventov škôl. Podrobné podmienky konkrétnych projektov sú veľmi rozsiahle a sú zverejnené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane vzorov žiadostí o ne. Okrem týchto projektov môžu byť pre podnikateľov zaujímavé aj projekty zamerané na zamestnávanie ostatných skupín občanov, o ktorých sa dočítate v článku Aké príspevky môžu podnikatelia získať na zamestnávanie.

V ktorých regiónoch môžu podnikatelia získať príspevky na absolventov škôl

Všetky projekty v súvislosti s podporou absolventskej praxe a zamestnávania absolventov škôl sú z hľadiska územného určené pre celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Znamená to, že miesto vykonávania absolventskej praxe alebo novovytvorené pracovné miesto sa musí nachádzať na území niektorého zo samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Rovnako aj z tohto územia musí pochádzať absolvent školy alebo zamestnanec, čiže musí byť podľa svojho trvalého pobytu evidovaný na úrade práce v niektorom zo samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre pracovné miesta vytvárané na území Bratislavského samosprávneho kraja je určený len projekt Praxou k zamestnaniu v BSK, ktorého podmienky sú podobné ako podmienky štandardného projektu Praxou k zamestnaniu.

Aké príspevky môžu zamestnávatelia získať pri zamestnávaní absolventov škôl a mladých do 29 rokov v roku 2020 nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie absolventov škôl v roku 2020.

Získanie absolventov škôl na absolventskú prax

Pre ktorých absolventov je projekt určený: Absolventská prax sa uskutočňuje v rámci projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 1“ a je určená pre občanov mladších ako 26 rokov veku, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania školu v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi, od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie trvajúce najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov) a sú evidovaní na úrade práce najmenej jeden mesiac. Tieto podmienky musí absolvent školy spĺňať počas celej doby vykonávania absolventskej praxe.

Podmienky vykonávania absolventskej praxe: Aby mohol absolvent školy u zamestnávateľa vykonávať absolventskú prax a aby bol tomuto absolventovi školy úradom práce poskytovaný príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, je potrebné spísať dve žiadosti. Prvou je žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe a druhou je žiadosť absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. Zamestnávateľ vo svojej žiadosti okrem iného uvedie aj presný počet a druh požadovaných pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe, požadované stupne vzdelania absolventa v príslušnom odbore a miesta vykonávania absolventskej praxe. Zamestnávateľ môže v žiadosti uviesť aj konkrétneho absolventa, o ktorého má záujem, avšak konečné pridelenie je v kompetencii úradu práce.

Prečítajte si tiež

Dĺžka absolventskej praxe je najmenej tri mesiace, avšak najviac môže trvať dovtedy, kým absolvent nedosiahne 26 rokov veku. Rozhodnutie o dĺžke praxe je v kompetencii úradu práce. Zamestnávateľ do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca predkladá úradu práce dochádzku absolventa, na základe ktorej potom absolventovi úrad práce vypláca paušálny príspevok. Po dobu vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desať pracovných dní. Nárok na pracovné voľno mu vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania praxe. Po vykonaní praxe vydáva zamestnávateľ absolventovi potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe s jej hodnotením. Rozsah vykonávania absolventskej praxe písomne určuje zamestnávateľ, najviac to však môže byť 20 hodín týždenne.

Výška finančného príspevku: Zamestnávateľovi sa žiadny finančný príspevok počas absolventskej praxe neposkytuje. Zamestnávateľ zároveň nie je povinný absolventovi počas praxe poskytovať mzdu. Znamená to, že zamestnávateľ, ktorý je oprávnený absolventovi školy ukladať pracovné úlohy a riadiť jeho prácu, nemá na absolventa školy žiadne náklady a ten u neho prakticky vykonáva prácu zadarmo. Aj napriek tomu sa vykonávanie absolventskej praxe nepovažuje za nelegálne zamestnávanie. Finančný príspevok absolventovi školy poskytuje úrad práce vo výške 65 % sumy životného minima. Aktuálne tak v roku 2016 absolventi škôl vykonávajúci prax u zamestnávateľov dostávajú od úradu práce 128,75 eura mesačne. Jeho výška sa kráti za dni voľna a ostatné dni neprítomnosti absolventa školy na absolventskej praxi podľa evidencie dochádzky, ktorú úradu práce predkladá zamestnávateľ.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na zamestnávanie absolventov škôl po vykonaní absolventskej praxe

Pre ktorých absolventov je príspevok určený: Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 2“ a je určený pre občanov mladších ako 26 rokov veku, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania školu v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi, od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie a sú evidovaní na úrade práce. Dôležitou podmienkou je, aby títo občania mali u zamestnávateľa ukončené vykonávanie absolventskej praxe a od jej ukončenia ešte neuplynulo 30 dní. Nie je pritom dôležité, či absolvent školy vykonával absolventskú prax v rámci projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 1 alebo podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti.

Prečítajte si tiež

Podmienky vytvorenia pracovného miesta: Pre získanie finančného príspevku je podmienkou vytvorenie nového pracovného miesta prostredníctvom pracovného pomeru s absolventom školy, ktorí spĺňa vyššie uvedené podmienky. Prijatie absolventa školy do pracovného pomeru sa musí uskutočniť najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia vykonávania absolventskej praxe. Pracovný pomeru musí byť dohodnutý na celý ustanovený týždenný pracovný čas (plný pracovný úväzok) na dobu určitú najmenej na deväť mesiacov alebo na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania najmenej deväť mesiacov. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, povinná doba zamestnávania je najmenej deväť mesiacov, pričom finančný príspevok sa poskytuje po dobu najviac šesť mesiacov. Podporované pracovné miesto je zamestnávateľ následne povinný udržať najmenej ďalšie tri mesiace (spolu najmenej deväť mesiacov).

Výška finančného príspevku: Finančný príspevok sa poskytuje mesačne v sume zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom za zamestnanca. Výška mesačného finančného príspevku je však v roku 2016 najviac 302,35 eura.

Prehľad príspevkov určených na podporu zamestnávania´v roku 2019 nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad

Príspevok na zamestnávanie občanov vo veku do 29 rokov

Pre ktorých zamestnancov je príspevok určený: Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu“ a je určený pre mladých ľudí vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Musia to byť mladí ľudia vo veku do 25 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov.

Podmienky vytvorenia pracovného miesta: Finančný príspevok je určený na podporu tzv. „mentorovaného zapracovania a praxe“ u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí nové pracovné miesto. Pre získanie finančného príspevku je podmienkou vytvorenie pracovného miesta na polovičný pracovný úväzok (na polovicu ustanoveného týždenného pracovného času) na dobu minimálne deväť mesiacov , prípadne na dobu neurčitú. Finančný príspevok na mentorované zapracovania a prax sa poskytuje mesačne, najviac po dobu deviatich mesiacov.

Po vytvorení pracovného miesta musí u zamestnávateľa prebiehať mentorované zapracovanie a prax za účelom získavania, zvyšovania a prehlbovania teoretických a praktických zručností zamestnanca, ktoré zodpovedajú jeho vzdelaniu. Na účel mentorovania zamestnávateľ zo svojich zamestnancov určí mentora a uzatvorí s ním dodatok k pracovnej zmluve (mentor za túto činnosť bude dostávať príplatok). Mentor zabezpečuje pre zamestnanca mentoring počas prvých troch až šiestich mesiacov pracovného pomeru. Jeden mentor môže zabezpečovať mentoring až pre troch zamestnancov. Následne, po ukončení doby mentorovaného zapracovania, bude u zamestnanca nasledovať obdobie praxe v trvaní od troch do šiestich mesiacov v závislosti od toho, ako dlho trvalo mentorové zapracovanie (ak napríklad mentorované zapracovanie trvalo tri mesiace, prax bude trvať šesť mesiacov).

Výška finančného príspevku:

  • Finančný príspevok na mentorovanie je vo výške najviac 12,50 % z celkovej ceny práce mentora, v roku 2016 maximálne 68,44 eura na jedného mentorovaného zamestnanca na jeden mesiac. Tento príspevok je zamestnávateľovi poskytnutý jednorazovo za celé obdobie mentorovania po jeho skončení.
  • Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca (hrubá mzda vrátane zdravotného poistenia a sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom), ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax, je vo výške najviac 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2016 maximálne 273,77 eura. Tento príspevok je zamestnávateľovi poskytovaný mesačne počas mentorovaného zapracovania a praxe, najviac počas deviatich mesiacov.
  • Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou (napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie) v roku 2016 najviac vo výške 58,06 eura. Tento príspevok môže byť poskytnutý raz počas obdobia mentorovaného zapracovania a raz počas obdobia praxe.

Prehľad základných podmienok na získanie príspevkov na zamestnávanie absolventov škôl

Príspevok Pre akých absolventov/ zamestnancov je príspevok určený Minimálna dĺžka trvania pracovného pomeru/praxe Mesačná výška príspevku Dĺžka poberania príspevku
Získanie absolventov škôl na absolventskú prax (Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 1) občania mladší ako 26 rokov veku, ktorí ukončili denné štúdium pred menej ako dvoma rokmi, od jeho ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie a sú evidovaní na úrade práce najmenej jeden mesiac tri mesiace zamestnávateľovi sa príspevok neposkytuje, avšak absolvent vykonáva pre zamestnávateľa prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne bezplatne (zamestnávateľ nie je povinný absolventovi počas praxe poskytovať mzdu)
Príspevok na zamestnávanie absolventov škôl po vykonaní absolventskej praxe (Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 2) občania mladší ako 26 rokov veku, ktorí ukončili denné štúdium pred menej ako dvoma rokmi, od jeho ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie, sú evidovaní na úrade práce najmenej jeden mesiac, u zamestnávateľa majú ukončené vykonávanie absolventskej praxe a od jej ukončenia neuplynulo 30 dní deväť mesiacov na úhradu časti zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom za zamestnanca, v roku 2016 maximálne 302,35 eura najviac šesť mesiacov
Príspevok na zamestnávanie občanov vo veku do 29 rokov (Praxou k zamestnaniu) občania vo veku do 25 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov deväť mesiacov najviac 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2016 maximálne 273,77 eura najviac deväť mesiacov

Zdroj: www.upsvar.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky