Aké príspevky môžu podnikatelia získať na zamestnávanie

V súčasnosti je aktuálnych niekoľko národných projektov, v rámci ktorých môžu podnikatelia získať finančný príspevok na vytvorenie pracovného miesta.

Národné projekty na podporu zamestnávania

Národné projekty patria medzi aktívne opatrenia štátu na trhu práce v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Realizované sú prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s jednotlivými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Cieľom národných projektov je podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s tým, že zamestnávateľovi, ktorý vytvorí pracovné miesto a obsadí ho takýmto zamestnancom, bude poskytnutý finančný príspevok. Národné projekty sú určené aj pre nasledujúce obdobia, nielen pre rok 2016.

V rámci tohto článku sa budeme venovať piatim národným projektom zameraným na podporu zamestnávania. Dozviete sa o základných podmienkach a parametroch týchto projektov. Ich kompletné podmienky sú veľmi rozsiahle a sú zverejnené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vrátene vzorov žiadostí o ne. Ak by Vás zaujímali príspevky na zamestnávanie absolventov škôl, prípadne vykonávanie absolventskej praxe vo Vašej firme, prečítajte si článok Príspevky na zamestnávanie absolventov škôl v roku 2020.

V ktorých regiónoch môžu podnikatelia získať príspevky na zamestnávanie

Finančné príspevky v rámci všetkých projektov zameraných na podporu zamestnávania uvedených v tomto článku je možné získať pre celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Myslí sa tým to, že novovytvorené pracovné miesto sa musí nachádzať na území niektorého zo samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. To isté platí aj pre zamestnanca, na ktorého bude poberaný príspevok, ktorý musí byť podľa svojho trvalého pobytu evidovaný na úrade práce v niektorom zo samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Jedinou výnimkou je projekt Šanca na zamestnanie pre BSK určený výlučne pre Bratislavský samosprávny kraj, ktorého podmienky sú takmer rovnaké ako podmienky štandardného projektu Šanca na zamestnanie.

Príspevok na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Pre ktorých zamestnancov je príspevok určený: Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Šanca pre zamestnanie“ a je určený pre všetky kategórie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti evidovaných na úrade práce. Ide napríklad o absolventov škôl do 26 rokov veku, ktorí predtým nepracovali, občanov starších ako 50 rokov veku, občanov evidovaných na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občanov so zdravotným postihnutím a podobne.

Zamestnanec zamestnaný v rámci tohto projektu však musí byť zamestnaný v jednej z nasledujúcich pracovných oblastí: tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia; ochrana pred prírodnými a ekologickými katastrofami a odstraňovanie následkov prírodných a ekologických katastrof; aktivity sociálneho typu; starostlivosť o odkázané osoby vrátane detí; starostlivosť o domácnosť; podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, historických pamiatok; rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt; doplnkové vzdelávanie detí a mládeže; rozvoj športových aktivít; kultúrne alebo zbierkové charitatívne akcie; podpora ochrany verejného poriadku, občianske hliadky; oblasť komunitnej práce.

Podmienky vytvoreného pracovného miesta: Pre získanie finančného príspevku je podmienkou, aby doba trvania nového pracovného miesta trvala najmenej tri mesiace. Pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný pracovný úväzok), a to na určitú dobu v rozmedzí od troch do deviatich mesiacov alebo na neurčitú dobu. Príspevok na podporu vytvoreného pracovného miesta je možné poberať počas obdobia najmenej tri a najviac deväť mesiacov v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Výška finančného príspevku:

  • Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce (hrubá mzda vrátane zdravotného poistenia a sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom) vo výške najviac 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, avšak v roku 2016 maximálne 547,55 eura. Tento príspevok sa poskytuje mesačne a jeho výška zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas (plný pracovný úväzok). Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menej ako je rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, výška príspevku sa pomerne kráti.
  • Jednorazový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s vytvorením pracovného miesta ako napr. pracovné prostriedky, pracovný odev, pracovné pomôcky. Výška tohto príspevku je v roku 2016 maximálne 58,06 eura.

Príspevok na zamestnávanie mladých ľudí vo veku do 29 rokov

Pre ktorých zamestnancov je príspevok určený: Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Úspešne na trhu práce – aktivita č. 1“ a je určený pre mladých ľudí evidovaných na úrade práce, ktorí ešte nemali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov). Môžu to byť mladí ľudia vo veku do 25 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Podmienky vytvoreného pracovného miesta: Pre získanie finančného príspevku je podmienkou, aby zamestnávateľ vytvoril nové pracovné miesto a pracovný pomer bol dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný pracovný úväzok), a to na dobu určitú najmenej na šesť mesiacov alebo na dobu neurčitú. Príspevok na podporu pracovného miesta sa poskytuje najmenej počas šiestich, avšak najviac počas dvanástich kalendárnych mesiacov. Navyše, zamestnávateľ je po skončení poberania príspevku povinný pracovné miesto zachovať najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici obdobia poskytovania príspevku. Ak teda napríklad zamestnávateľ poberal príspevok dvanásť mesiacov, musí zamestnanca zamestnávať ešte najmenej šesť ďalších mesiacov, spolu osemnásť mesiacov.

Výška finančného príspevku:

  • je v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje (pre príspevok v roku 2016 je dôležitý priemer 11,50 % za rok 2015), 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje (v roku 2016 najviac 429,50 eura),
  • je v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje (pre príspevok v roku 2016 je dôležitý priemer 11,50 % za rok 2015), 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje (v roku 2016 najviac 515,40 eura).

Výška príspevku sa vzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade kratšieho pracovného času sa výška príspevku pomerne kráti.

O aké príspevky môže požiadať zamestnávateľ pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov v roku 2020, ako aj ich výšku nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na podnikanie pre mladých ľudí vo veku do 29 rokov

Pre ktorých zamestnancov je príspevok určený: Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Úspešne na trhu práce – aktivita č. 2“ a je určený pre mladých ľudí evidovaných na úrade práce, ktorí ešte nemali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. Môžu to byť mladí ľudia vo veku do 25 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov.

Podmienky vytvoreného pracovného miesta: V prípade tohto príspevku sa za vytvorenie pracovného miesta považuje začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, tzn. prevádzkovanie živnosti alebo vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch. Podmienkou je, aby poberateľ príspevku vykonával túto samostatnú zárobkovú činnosť najmenej dva roky nepretržite. Príspevok je určený len pre tých žiadateľov, ktorí predtým samostatnú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky nevykonávali. K žiadosti o príspevok sa predkladá aj podnikateľský zámer s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie podnikania podľa predpísanej osnovy. Príspevok je určený na čiastočnú úhradu tzv. oprávnených výdavkov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti. Tieto výdavky musia vyplývať z podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov predkladaných k žiadosti. Okrem toho musí ísť o výdavky, ktoré sú identifikovateľné, odôvodnené, preukázateľné a priamo súvisia s vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti.

Prečítajte si tiež

Výška finančného príspevku: Výška finančného príspevku je najviac 3 500 eur. Pokiaľ ide o okres s mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 20 %, je výška finančného príspevku najviac 5 000 eur. Príspevok sa neposkytuje jednorazovo, ale v priebehu dvoch rokov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Najviac 60 % výšky finančného príspevku sa poskytuje do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí finančného príspevku. Zvyšná časť príspevku sa poskytuje po predložení prvej správy o prevádzkovaní podnikania, ktorá sa predkladá do 30 dní po uplynutí prvého roku podnikania. Druhá písomná správa sa predkladá do 30 dní po uplynutí druhého roku podnikania. K týmto správam sa predkladajú aj doklady preukazujúce vynaložené náklady. V prípade, že podnikateľ prestane vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu sledovaných dvoch rokov, musí pomernú časť príspevku zodpovedajúcu nevykonávaniu podnikania vrátiť.

Príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov

Pre ktorých zamestnancov je príspevok určený: Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ a je určený pre občanov starších ako 50 rokov evidovaných na úrade práce bez ohľadu na dĺžku ich evidencie.

Podmienky vytvoreného pracovného miesta: Pre získanie finančného príspevku je podmienkou vytvorenie nového pracovného miesta prostredníctvom pracovného pomeru. Pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný pracovný úväzok), a to na dobu určitú najmenej na 12 mesiacov alebo na dobu neurčitú. Finančný príspevok sa poskytuje najviac 12 mesiacov.

Výška finančného príspevku: Finančný príspevok sa poskytuje na úhradu časti zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom za zamestnanca. Výška príspevku je v roku 2016 najviac vo výške 453,52 eura mesačne. Výška príspevku sa vzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade kratšieho pracovného času sa výška príspevku bude pomerne krátiť.

Príspevok na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných

Pre ktorých zamestnancov je príspevok určený: Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ a je určený pre dlhodobo nezamestnaných občanov. Jedná sa teda o občanov evidovaných na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Podmienky vytvoreného pracovného miesta: Pre získanie finančného príspevku je podmienkou vytvorenie nového pracovného miesta prostredníctvom pracovného pomeru. Pracovný pomer musí byť dohodnutý na celý ustanovený týždenný pracovný čas (plný pracovný úväzok) alebo v rozsahu najmenej polovice ustanoveného pracovného času (polovičný pracovný úväzok). Zároveň je podmienkou, aby bol tento pracovný pomer uzatvorený na minimálne 15 mesiacov, ak je uzatvorený na dobu určitú, alebo musí byť splnená podmienka zamestnávania po dobu minimálne 15 mesiacov, ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú. Finančný príspevok sa poskytuje mesačne najviac na obdobie 12 mesiacov alebo najviac na obdobie 15 mesiacov, v závislosti od doby evidencie zamestnanca na úrade práce. Ak bol napríklad zamestnanec evidovaný na úrade práce 12 mesiacov, príspevok sa poskytuje najviac na 12 mesiacov, ale ak bol zamestnanec evidovaný na úrade práce 18 mesiacov, príspevok sa poskytuje najviac na 15 mesiacov.

V rámci tohto projektu je možné získať finančný príspevok aj na pracovného tútora (pracovný tútor za túto činnosť bude dostávať príplatok). Pracovným tútorom môže byť iný zamestnanec zamestnávateľa. Úlohou pracovného tútora je aktívna podpora a pomoc novoprijatému zamestnancovi pri vykonávaní pracovných činností a jeho adaptácie na pracovnom mieste. Jeho činnosť by mala spočívať v osobnom prístupe k zamestnancovi, konzultáciách, radách a pomoci pri riešení rôznych individuálnych situácií. V prípade, že zamestnávateľ zriadi pracovného tútora, sú úrady práce spolu so zamestnávateľmi a pracovnými tútormi povinní uskutočňovať pracovné stretnutia. Finančný príspevok na pracovného tútora sa poskytuje najviac počas prvých troch mesiacov odo dňa vzniku podporovaného pracovného pomeru. Jeden pracovný tútor môže zabezpečovať pracovný tréning až pre troch zamestnancov.

Výška finančného príspevku:

  • V prípade prijatia do pracovného pomeru zamestnanca evidovaného na úrade práce v rozmedzí od 12 do 24 mesiacov je mesačná výška príspevku 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, avšak v roku 2016 maximálne 438,04 eura.
  • V prípade prijatia do pracovného pomeru zamestnanca evidovaného na úrade práce viac ako 24 mesiacov je mesačná výška príspevku 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, avšak v roku 2016 maximálne 520,17 eura.
  • Výška finančného príspevku na pracovného tútora je maximálne 136,88 eura na jedno dohodnuté podporované pracovné miesto na jeden mesiac.

Výška príspevku sa vzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade kratšieho pracovného času sa výška príspevku bude pomerne krátiť.

Prehľad základných podmienok na získanie príspevkov na zamestnávanie

Príspevok Pre akých zamestnancov je príspevok určený Minimálna dĺžka trvania pracovného pomeru Mesačná výška príspevku Dĺžka poberania príspevku
Príspevok na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (Šanca pre zamestnanie) všetky kategórie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 3 mesiace najviac 95 % celkovej ceny práce, v roku 2016 max. 547,55 eura najmenej tri a najviac deväť mesiacov
Príspevok na zamestnávanie mladých ľudí vo veku do 29 rokov (Úspešne na trhu práce – aktivita č. 1) občania vo veku do 25 rokov evidovaní na úrade práce min. 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov 9 mesiacov najviac 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2016 max. 515,40 eura najmenej šesť a najviac dvanásť mesiacov
Príspevok na podnikanie pre mladých ľudí vo veku do 29 rokov (Úspešne na trhu práce – aktivita č. 2)) občania vo veku do 25 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov najmenej dva roky podnikania poskytuje sa v dvoch čiastkach v priebehu dvoch rokov, celkovo maximálne 5 000 eur prvá čiastka na začiatku podnikania, druhá po roku podnikania
Príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov (Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)) občania starší ako 50 rokov evidovaní na úrade práce bez ohľadu na dĺžku ich evidencie 12 mesiacov na úhradu časti zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom za zamestnanca, v roku 2016 max. 453,52 eura najviac 12 mesiacov
Príspevok na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných (Cesta z kruhu nezamestnanosti) občania evidovaní na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 15 mesiacov najviac 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2016 max. 520,17 eura najmenej 12 a najviac 15 mesiacov

Prehľad príspevkov určených na podporu zamestnávania v roku 2019 prinášame v článku Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad

Zdroj: www.upsvar.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky