Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad

Prehľad najdôležitejších informácií o príspevkoch na podporu zamestnávania, ktoré môže zamestnávateľ v roku 2019 získať z úradu práce.

V tomto článku sa budeme venovať príspevkom, ktoré na vytvorenie alebo udržanie pracovného miesta poberá zamestnávateľ. Výnimkou je príspevok v rámci projektu Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce (opatrenie č. 2), ktorý z dôvodu, že z neho môžu čerpať viac príspevkov zamestnanci, popisujeme v ďalej uvedenom článku.  V prípade, že vás zaujímajú tie príspevky, ktoré poberá zamestnanec, prečítajte si článok Príspevky pre zamestnancov na sťahovanie, dochádzku za prácou a ďalšie v roku 2019.

Príspevky na zamestnávanie zamestnancov sa môžu realizovať zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo z prostriedkov Európskej únie na základe tzv. „národných projektov“.

Vzory žiadostí o poskytnutie jednotlivých príspevkov je možné nájsť na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V tejto súvislosti je dôležité vedieť, že príspevky v rámci národných projektov nie je možné čerpať na uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Smerodajné je ale to, odkiaľ je nezamestnaný občan, a nie to, kde bude miesto jeho budúceho zamestnania. Napríklad podnikateľ z Bratislavy môže čerpať príspevok na zamestnanca s trvalým pobytom v Kysuckom Novom Meste.

Mnohé príspevky sú zároveň nastavené tak, že na jedného zamestnanca ich nie je možné súčasne skombinovať s iným príspevkom, preto je potrebné sa s pravidlami konkrétneho príspevku dôsledne oboznámiť.

Poznámka: Z dôvodu, že podľa informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny takmer všetky príspevky na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona o službách zamestnanosti sú realizované v rámci národného projektu Úspešne na trhu práce – aktivita č. 1, sa tomuto príspevku venovať nebudeme.

Príspevok na zamestnávanie absolventov - Absolventská prax štartuje zamestnanie

Aktivita č. 2 v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie je určená pre občanov vo veku do 29 rokov, ktorí v čase vstupu do tohto projektu spĺňajú definíciu absolventa školy – občan, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov). Podmienkou je, aby títo absolventi už mali ukončenú absolventskú prax (napríklad v rámci aktivity č. 1 tohto projektu). Po ukončení absolventskej praxe musí byť tento občan zaradený na aktivitu č. 2 tohto projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej ukončenia.

Príspevok v rámci aktivity č. 2 tohto projektu môže získať zamestnávateľ, ktorý príjme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok a na dobu najmenej deväť mesiacov absolventa školy spĺňajúceho vyššie uvedené kritériá najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia vykonávania absolventskej praxe, ktorú vykonával u tohto zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež

Pracovný pomer môže byť na dobu určitú, minimálne na deväť mesiacov, alebo na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne deväť mesiacov. Zamestnávateľ bude dostávať príspevok po dobu najviac šesť mesiacov a následne bude povinný udržať pracovné miesto najmenej počas ďalších troch mesiacov.

Finančný príspevok bude poskytovaný zamestnávateľovi v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, avšak v roku 2019 najviac vo výške 346,36 eura mesačne.

Aké príspevky môžu zamestnávatelia získať pri zamestnávaní absolventov škôl a mladých do 29 rokov v roku 2020 nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie absolventov škôl v roku 2020.

Príspevok na prax pre mladých nezamestnaných

Praxou k zamestnaniu 2 je národný projekt, z ktorého príspevky je možné použiť na zamestnávanie občanov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden mesiac, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, nezúčastňujú sa na odbornej príprave (odbornou prípravou je učňovské školstvo) a sú vo veku do 29 rokov.

Cieľom projektu je podpora praxe ako súčasti pracovného pomeru mladého nezamestnaného vo veku do 29 rokov pri využití mentoringu prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa.

Finančné príspevky sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovný úväzok dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu minimálne šiestich mesiacov (resp. na dobu neurčitú), pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne najviac počas deviatich mesiacov.

V rámci projektu Praxou k zamestnaniu 2 môže zamestnávateľ získať tieto príspevky:

 • finančný príspevok na mentorovanie v roku 2019 vo výške najviac 87,88 eura na jedného mentorovaného zamestnanca na jeden mesiac (tento príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov),
 • finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax vo výške najviac 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2019 najviac vo výške 703,04 eura pri plnom pracovnom úväzku, resp. najviac vo výške 351,52 eura pri polovičnom pracovnom úväzku (tento príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich mesiacov),
 • finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou (napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie) v roku 2019 najviac vo výške 66,51 eura (tento príspevok sa poskytuje najviac dva krát).

Príspevok na zamestnávanie mladých

Cieľovou skupinou v rámci aktivity č. 1 národného projektu Úspešne na trhu práce sú ľudia, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov).

Musí ísť o občanov vo veku do 25 rokov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace alebo o občanov vo veku od 25 do 29 rokov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne šesť mesiacov. Zároveň nesmú pokračovať v procese vzdelávania a ani sa zúčastňovať na odbornej príprave (odbornou prípravou sa rozumie učňovské školstvo).

Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok, ak vytvorí pracovné miesto a na toto vytvorené pracovné miesto príjme do zamestnania zamestnanca z cieľovej skupiny. Musí ísť o pracovný pomer v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Príspevok sa poskytuje najmenej počas šiestich kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov, pričom zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcemu polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku.

Výška príspevku v rámci aktivity č. 1 projektu Úspešne na trhu práce je:

 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5,42 %, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, avšak v roku 2019 maximálne 492 eur mesačne a
 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5,42 %, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, avšak v roku 2019 maximálne 590,40 eura mesačne.

Vyššie uvedená výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa v závislosti od neho pomerne kráti.

Príspevok na zamestnávanie starších zamestnancov (50+)

V rámci tohto projektu môže zamestnávateľ získať finančný príspevok na zamestnanie občana evidovaného na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je starší ako 50 rokov veku (bez ohľadu na dĺžku doby evidencie v evidencii uchádzačov o zamestnanie).

Finančný príspevok môže získať zamestnávateľ vtedy, ak pre uchádzača o zamestnanie staršieho ako 50 rokov veku vytvorí pracovné miesto. Vytvorené pracovné miesto musí mať charakter pracovného pomeru (nie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a zamestnávateľ musí toto vytvorené pracovné miesto udržiavať po dobu minimálne 12 mesiacov, pričom finančný príspevok sa poskytuje najviac počas týchto 12 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ v rámci tohto projektu môže v roku 2019 získať príspevok na úhradu časti preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom, najviac vo výške 519,54 eura mesačne. Táto výška príspevku však zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.

Príspevok na zamestnávanie v najmenej rozvinutých okresoch - Cesta na trh práce 2 (opatrenie č. 1)

Príspevky z národného projektu Cesta na trh práce 2 (opatrenie č. 1) sú určené len na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie z týchto najmenej rozvinutých okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica , Košice- okolie, Michalovce, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Bardejov, Medzilaborce, Snina, Levoča, Stropkov.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto uchádzača o zamestnanie alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu určitú (minimálne na 20 mesiacov) alebo na neurčitý čas s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 20 mesiacov.

Aj keď povinná doba trvania pracovného miesta je najmenej 20 mesiacov, finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi mesačne len najviac počas prvých 15 mesiacov. Po uplynutí podpornej doby bude zamestnávateľ povinný podporované miesto udržať po dobu minimálne päť mesiacov (teda bez finančného príspevku).

Mesačná výška príspevku je 85 % z celkovej ceny práce zamestnanca, pre rok 2019 najviac vo výške 703,04 eura. Táto výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menej ako je rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, výška príspevku sa pomerne kráti.

Príspevok na zosúladenie rodinného a pracovného života

Príspevky z národného projektu Zosúladenie rodinného a pracovného života sú zamerané na uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • ide o ženu s rodičovskými povinnosťami, ktorá sa stará o dieťa vo veku do šesť rokov,
 • ide o osobu, ktorá žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť, alebo
 • ide o osobu, ktorá sa stará aspoň o jedno dieťa, ktoré ešte nemá skončenú povinnú školskú dochádzku.

Zamestnávateľ môže v rámci tohto projektu od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny získať finančný príspevok, ak na dobu minimálne tri mesiace (na dobu určitú) alebo na dobu neurčitú pre uchádzača o zamestnanie vytvorí pracovné miesto v podobe pracovného pomeru na kratší pracovný čas, pracovného pomeru na delené pracovné miesto alebo pracovného pomeru na domácku prácu a teleprácu.

Príspevok z národného projektu Zosúladenie rodinného a pracovného života sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov vo výške 95 % celkovej ceny práce na jedného zamestnanca, v roku 2019 však najviac vo výške 843,65 eura na mesiac. Táto výška príspevku ale platí pre pracovný pomer dohodnutý na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak bude pracovný pomer dohodnutý v menšom rozsahu, výška príspevku sa bude pomerne krátiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie je upravený v § 50 zákona o službách zamestnanosti.

Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie sa rozumie:

 • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • občan starší ako 50 rokov veku,
 • občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie,
 • občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
 • občan so zdravotným postihnutím.
Prečítajte si tiež

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca a je určený pre tých zamestnávateľov, ktorí na vytvorené pracovné miesto (u zamestnávateľa dôjde k zvýšeniu pracovných miest) prijmú do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Pracovný pomer s týmto zamestnancom musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov. Ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov, tak príspevok na neho sa môže poskytovať najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov. Podmienkou pri tomto príspevku je to, že zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Napríklad ak na nejakého zamestnanca bude zamestnávateľ dostávať príspevok počas 12 mesiacov, musí toto pracovné miesto udržiavať ešte minimálne ďalších šesť mesiacov po skončení poberania príspevku, teda už bez finančnej podpory.

Výška príspevku závisí od trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie a v roku 2019 je:

 1. v Bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2019 však maximálne vo výške 332,59 eura,
 2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5,42 % patriacich do samosprávnych krajov iných, než je Bratislavský kraj, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2019 však najviac 399,10 eura,
 3. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5,42 % patriacich do samosprávnych krajov iných, než je Bratislavský kraj, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2019 však najviac 532,14 eura.

Vyššie uvedená výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade pracovného pomeru dohodnutého na kratší pracovný čas sa výška príspevku bude pomerne krátiť.

O aké príspevky môže požiadať zamestnávateľ pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov v roku 2020, ako aj ich výšku nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020.

Príspevok na dopravu do zamestnania

Príspevok na dopravu do zamestnania je upravený v § 53b zákona o službách zamestnanosti. Tento príspevok môže úrad práce poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody vtedy, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa.

V prípade, že zamestnávateľ získa príspevok na dopravu do zamestnania, jeho výške je najviac 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.

Prehľad príspevkov na zamestnávanie v roku 2019

Národný projekt / príspevok Na akých zamestnancov je príspevok určený Dĺžka trvania pracovného pomeru Dĺžka poberania príspevku Mesačná výška príspevku
Absolventská prax štartuje zamestnanie (aktivita č. 2) občanov vo veku do 29 rokov, ktorí spĺňajú definíciu absolventa školy a majú ukončenú absolventskú prax najmenej deväť mesiacov najviac šesť mesiacov v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom, najviac 346,36 eura
Praxou k zamestnaniu 2 občanov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden mesiac, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, nezúčastňujú sa na odbornej príprave a sú vo veku do 29 rokov najmenej šesť mesiacov najviac deväť mesiacov 1. príspevok na mentorovanie, najviac 87,88 eura, 2. príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 703,04 eura, 3. najviac dvakrát poskytovaný príspevok na úhradu časti ostatných nevyhnutných nákladov, spolu najviac 133,02 eura
Úspešne na trhu práce (aktivita č. 1) občanov vo veku do 25 rokov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace alebo občanov vo veku od 25 do 29 rokov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne šesť mesiacov, ktorí nemali svoje prvé pravidelné platené zamestnanie, nepokračujú v procese vzdelávania a nezúčastňujú sa na odbornej príprave najmenej deväť mesiacov najviac 12 mesiacov 1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5,42 %, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 492 eur, 2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5,42 %, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 590,40 eura
Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) občanov starších ako 50 rokov veku vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov najviac 12 mesiacov na úhradu časti preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom, najviac 519,54 eura
Cesta na trh práce 2 (opatrenie č. 1) uchádzačov o zamestnanie z týchto najmenej rozvinutých okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica , Košice- okolie, Michalovce, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Bardejov, Medzilaborce, Snina, Levoča, Stropkov najmenej 20 mesiacov najviac 15 mesiacov 85 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 703,04 eura
Zosúladenie rodinného a pracovného života uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a zároveň: 1. ide o ženu s rodičovskými povinnosťami, ktorá sa stará o dieťa vo veku do šesť rokov, 2. ide o osobu, ktorá žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť, alebo 3. ide o osobu, ktorá sa stará aspoň o jedno dieťa, ktoré ešte nemá skončenú povinnú školskú dochádzku najmenej tri mesiace najviac 12 mesiacov 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 843,65 eura
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace nie je ustanovená najviac 24 mesiacov 1. v Bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 332,59 eura, 2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5,42 % patriacich do samosprávnych krajov iných, než je Bratislavský kraj, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 399,10 eura, 3. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5,42 % patriacich do samosprávnych krajov iných, než je Bratislavský kraj, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 532,14 eura
Príspevok na dopravu do zamestnania nie je ustanovené nie je ustanovená nie je ustanovená najviac 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky