Príspevky na zamestnávanie absolventov škôl v roku 2020

Prehľad príspevkov, ktoré môžu zamestnávatelia čerpať na zamestnávanie absolventov škôl a mladých ľudí vo veku do 29 rokov.

Väčšina príspevkov na zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov je financovaných z prevažnej časti z európskych fondov. Tieto príspevky sa poskytujú cez tzv. „národné projekty“ a podrobne sú popísané v jednotlivých oznámeniach o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zverejnených na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeden z príspevkov uvedený v článku je poskytovaný aj zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

V prípade záujmu o niektorý z príspevkov je potrebné vyplniť žiadosť, ktorej vzor (vrátene zoznamu všetkých príloh) je možné tiež nájsť na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri poberaní príspevkov častokrát platí pravidlo, že na jedného zamestnanca nie je možné poberať viacero príspevkov súčasne. Preto, ak spĺňate podmienky pre viacero príspevkov, vyberte si ten najvýhodnejší.

V tomto článku vám predstavíme tieto príspevky určené na zamestnávanie absolventov škôl a mladých ľudí do 29 rokov:

 1. príspevok na mentorovanie a zaučenie zamestnanca,
 2. príspevok na zamestnávanie mladých ľudí,
 3. príspevok pre občana vo veku do 29 rokov, ktorý si našiel zamestnanie,
 4. príspevok pre absolventa školy počas vykonávania absolventskej praxe,
 5. príspevok pre zamestnávateľa na zamestnanie absolventa školy.

Príspevok na mentorovanie a zaučenie zamestnanca

Pre ktorých nezamestnaných je príspevok určený

Príspevok na mentorovanie a zaučenie zamestnanca je poskytovaný prostredníctvom národného projektu s názvom Praxou k zamestnaniu 2 alebo prostredníctvom národného projektu s názvom Praxou k zamestnaniu 2 v BSK. Rozdiel medzi nimi spočíva v použití podľa toho, na ktorom úrade práce je uchádzač o zamestnanie evidovaný. O príspevok na zamestnanie občana s trvalým pobytom mimo Bratislavského samosprávneho kraja je potrebné žiadať v rámci projektu Praxou k zamestnaniu 2 a o príspevok na zamestnanie občana s trvalým v Bratislavskom samosprávnom kraji je potrebné žiadať v rámci projektu Praxou k zamestnaniu 2 v BSK.

Príspevok je určený na zamestnávanie občanov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (odbornou prípravou sa rozumie učňovské školstvo). Ďalšou podmienkou je to, aby títo uchádzači o zamestnanie boli evidovaní na úrade práce minimálne jeden mesiac a boli vo veku do 29 rokov.

Zamestnávateľ v žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov uvádza aj identifikačné údaje o konkrétnom uchádzačovi o zamestnanie, ktorého má v pláne uzatvoriť pracovnú zmluvu. Schválenie alebo neschválenie zamestnávateľom navrhovaného uchádzača o zamestnanie je však v kompetencii príslušného úradu práce.

Na aký účel môže zamestnávateľ získavať príspevok

Príspevok na mentorovanie a zaučenie môže zamestnávateľ od úradu práce dostávať na zamestnanca počas najviac deviatich mesiacov. Počas nich má prebiehať mentorované zapracovanie a prax za účelom získavania, zvyšovania a prehlbovania teoretických a praktických skúseností a zručností zamestnanca.

Dĺžka mentorovania musí trvať minimálne prvé tri mesiace, avšak maximálne môže trvať prvých šesť mesiacov pracovného pomeru (v závislosti od počtu mesiacov získavania príspevku na pracovné miesto). Po ukončení mentorovaného zapracovania nasleduje obdobie praxe, ktoré musí trvať vždy tri mesiace bez ohľadu na dobu mentorovaného zapracovania. U zamestnávateľa teda môže napríklad mentorované zapracovanie trvať šesť mesiacov a prax bude trvať povinné tri mesiace (príspevok sa poberá počas deviatich mesiacov) alebo mentorované zapracovanie môže trvať štyri mesiace a prax bude trvať povinné tri mesiace (príspevok sa poberá počas siedmich mesiacov).

Na účely mentorovaného zapracovania zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov určí pre každého mentorovaného zamestnanca jedného mentora. Jeden mentor môže vykonávať súčasne mentoring pre najviac troch mentorovaných zamestnancov. Mentor bude za svoju činnosť dostávať mzdu navyše a na tento účel bude musieť zamestnávateľ s ním povinný uzatvoriť dodatok k pracovnej zmluve. Zároveň si mentor bude povinný viesť mesačnú evidenciu mentorovania, na základe ktorej sa bude zamestnávateľovi uhrádzať príspevok na mentorovanie (tento príspevok následne zamestnávateľ poukazuje mentorovi).

Na ktoré pracovné miesta môže zamestnávateľ získať príspevok

V rámci príspevku na mentorovanie a zaučenie zamestnanca musí zamestnávateľ vytvoriť nové pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, ktoré ním obsadí. U zamestnávateľa, ktorý chce v rámci tohto projektu prijať do zamestnania, teda musí dôjsť k zvýšeniu počtu pracovných miest. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest, zamestnávateľ je povinný úradu práce preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

Zamestnávateľ musí s uchádzačom o zamestnanie dohodnúť pracovný pomer, čiže nesmie ísť o dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pracovný pomer musí byť dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu určitú (najmenej na šesť mesiacov) alebo na dobu neurčitú. V každom prípade platí, že príspevok na zamestnávanie sa poskytuje najviac počas obdobia deviatich mesiacov od vzniku pracovného pomeru.

Výška príspevku na mentorovanie a zaučenie zamestnanca v roku 2020

V rámci projektu Praxou k zamestnaniu 2 alebo Praxou k zamestnaniu 2 v BSK môže zamestnávateľ v roku 2020 získať:

 1. finančný príspevok na mentorovanie, v roku 2020 vo výške najviac 98,02 eura na jedného mentorovaného zamestnanca na jeden mesiac (tento príspevok je určený pre zamestnanca zamestnávateľa vykonávajúceho mentoring a poskytuje sa počas obdobia trvania mentoringu, teda najviac počas šiestich mesiacov);
 2. finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax vo výške najviac 95 % celkovej ceny práce zamestnanca; V roku 2020 najviac vo výške 784,16 eura pri plnom pracovnom úväzku, resp. najviac vo výške 392,08 eura pri polovičnom pracovnom úväzku (tento príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich mesiacov);
 3. finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou (napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie); V roku 2020 najviac vo výške 71,92 eura (tento príspevok sa v rámci trvania projektu poskytuje najviac dvakrát).
Prečítajte si tiež

Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľovi sa bude realizovať formou preplácania zamestnávateľom uhradených oprávnených výdavkov na základe mnohých preukázateľných dokladov dokumentujúcich ich skutočnú výšku. Zamestnávateľ bude teda každý mesiac príslušnému úradu práce predkladať žiadosti o úhradu platby, na základe ktorých mu následne budú vzniknuté náklady preplatené.

Okrem toho bude mať zamestnávateľ v priebehu trvania pracovného pomeru povinnosť úradu práce predkladať viaceré iné dokumenty, takže aj pri tomto projekte je potrebné sa pripraviť na určitú administratívna záťaž.

Príspevok na zamestnávanie mladých ľudí

Pre akú skupinu nezamestnaných je príspevok určený

Príspevok na zamestnávanie mladých ľudí sa poskytuje v rámci aktivity č. 1 národného projektu Úspešne na trhu práce (len na občanov z iného, než Bratislavského kraja) alebo podľa § 51a zákona o službách zamestnanosti ako príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (na občanov z akéhokoľvek kraja).

Príspevok na zamestnávanie mladých ľudí poskytovaný z národných projektov je teda určený len pre zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislavskom samosprávnom kraji. Na rozdiel od toho, ak bude tento príspevok na základe vašej žiadosti poskytovaný podľa § 51a zákona o službách zamestnanosti, je možné ho poberať na mladých ľudí s trvalým pobytom kdekoľvek na území Slovenska.

Cieľovou skupinou sú občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Ďalšou podmienkou je:

 1. vek do 25 rokov a zároveň zaradenie v evidencii na úrade práce minimálne tri mesiace alebo
 2. vek od 25 do 29 rokov vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce minimálne šesť mesiacov.

Okrem toho, že nesmú byť zamestnaní, tiež nesmú pokračovať v procese vzdelávania a zúčastňovať sa na odbornej príprave (rozumie sa ňou učňovské školstvo).

V žiadosti o poskytnutie príspevku môže zamestnávateľ uviesť aj identifikačné údaje konkrétneho uchádzača o zamestnanie, ktorého má v pláne prijať do pracovného pomeru. Úrad práce má však právo zamestnávateľom navrhovaného zamestnanca odmietnuť.

Pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ môže získať príspevok

Ak chce zamestnávateľ získať príspevok zamestnávania mladých ľudí, musí vytvoriť pracovné miesto, prijať naň uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho vyššie uvedené kritériá a uzatvoriť s ním pracovný pomer v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Ani tento príspevok teda nie je možné použiť na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Za vytvorenie pracovného miesta zamestnávateľom sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak sa tak nestalo a u zamestnávateľa v dôsledku poskytnutia príspevku nedošlo k zvýšeniu počtu zamestnancov, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti. Cieľom je zabrániť tomu, aby zamestnávateľ z dôvodu ušetrenia peňazí účelovo prepustil zamestnanca a namiesto neho (na jeho pracovné miesto) zamestnal niekoho, na koho bude poberať príspevok.

Príspevok sa poskytuje najmenej počas šiestich kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov. Podmienkou je, že zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytovaný príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcemu polovici obdobia poskytovania príspevku. Ak teda bude zamestnávateľ poberať príspevok 12 mesiacov, musí ešte ďalších šesť mesiacov po skončení poberania príspevku toto pracovné miesto zachovať.

Výška príspevku na zamestnávanie mladých v roku 2020

Výška príspevku na zamestnávanie mladých ľudí závisí od miesta trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom mal uchádzač o zamestnanie pred vyradením z evidencie úradu práce trvalý pobyt, a je:

 • v Bratislavskom kraji v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca; V roku 2020 maximálne 319,20 eura mesačne;
 • v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5%, v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca; V roku 2020 maximálne 532 eur mesačne;
 • v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5 %, v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca; V roku 2020 maximálne 638,40 eura mesačne.

Uvedená výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa v závislosti od rozsahu pracovného úväzku pomerne kráti.

Poskytovanie príspevkov zamestnávateľovi sa realizuje formou preplácania celkovej ceny práce. Zamestnávateľ bude musieť každý mesiac úradu práce okrem žiadosti o úhradu platby predkladať aj všetky doklady, ktoré budú preukazovať celkovú cenu práce zamestnanca, na ktorého bude poberať príspevok. Okrem toho bude mať zamestnávateľ v priebehu trvania pracovného pomeru povinnosť plniť si aj ďalšie administratívne povinnosti voči úradu práce. Ide napríklad o povinnosť poskytnúť úradu práce kópiu pracovnej zmluvy, kópiu prihlášky zamestnanca na zdravotné poistenia a sociálne poistenie. Taktiež je úradu práce potrebné poskytnúť informáciu o tom, či po povinnej dobe zachovania pracovného miesta bolo pracovné miesto zachované alebo bol so zamestnancom pracovný pomer skončený.

O aké príspevky môže požiadať zamestnávateľ pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov v roku 2020, ako aj ich výšku nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020.

Príspevok pre občana vo veku do 29 rokov, ktorý si našiel zamestnanie

Ktorým nezamestnaným je príspevok určený

Príspevok pre občana vo veku do 29 rokov podmienený nájdením zamestnania sa poskytuje v rámci národného projektu Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 2.

Tento príspevok je určený pre občanov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (odbornou prípravou sa rozumie učňovské školstvo).

Zároveň títo uchádzači o zamestnanie musia byť evidovaní na úrade práce najmenej jeden mesiac a musia byť vo veku do 29 rokov. Príspevky z projektu Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 2 sú určené len pre samotných zamestnancov (nie pre zamestnávateľov), ktorí majú trvalý pobyt v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Občan teda musí byť evidovaný na úrade práce mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ale pracovať môže napríklad aj v Bratislave.

Aké podmienky musí splniť žiadateľ, aby získal príspevok

Zamestnanec (dovtedy uchádzač o zamestnanie) spĺňajúci vyššie uvedené podmienky môže svoj miestne príslušný úrad práce požiadať o poskytnutie príspevku vtedy, ak bol bezprostredne pred vznikom pracovného pomeru minimálne jeden mesiac vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a z tejto evidencie bol vyradený z dôvodu vzniku pracovného pomeru. Tento pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Zamestnanec musí o poskytnutie príspevku požiadať bezprostredne (najneskôr do jedného mesiaca) po vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie, čiže po zamestnaní sa.

Žiadateľovi o príspevok nesmie vzniknúť pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa, u ktorého bol pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v pracovnom pomere. Ak u tohto zamestnávateľa však pracoval len na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nie je to prekážkou pre získanie príspevku.

Výška príspevku pre občana vo veku do 29 rokov, ktorý si našiel zamestnanie

Zamestnanec môže čerpať finančný príspevok počas obdobia minimálne jedného a maximálne počas obdobia 12 mesiacov, a to na základe dohody uzatvorenej medzi zamestnancom a úradom práce. Výška finančného príspevku pre zamestnanca je najviac vo výške 126,14 eura mesačne počas prvých šiestich mesiacov od vzniku pracovného pomeru a vo výške 63,07 eura mesačne počas ďalších šiestich mesiacov trvania pracovného pomeru.

Úrad práce bude zamestnancovi finančný príspevok uhrádzať najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca. Zároveň platí, že úrad práce si bude na tento účel v systéme Sociálnej poisťovne prostredníctvom Informačného systému služieb zamestnanosti overovať, či pracovný pomer zamestnávateľa so zamestnancom stále trvá.

Článok pokračuje pod reklamou

Absolventská prax – príspevky pre zamestnanca aj zamestnávateľa

V rámci absolventskej praxe sa rozlišujú dva na seba nadväzujúce príspevky:

 • príspevok pre absolventa školy počas vykonávania absolventskej praxe (v tomto období ešte absolvent nemá uzatvorený so zamestnávateľom pracovnoprávny vzťah),
 • príspevok pre zamestnávateľa na zamestnanie absolventa školy, ktorí u neho predtým vykonával absolventskú prax (v tomto období už dochádza medzi zamestnávateľom a absolventom školy k uzatvoreniu pracovnoprávneho vzťahu).

Tieto príspevky sa poskytujú v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie (aktivita č. 1 a aktivita č. 2). Absolventská prax v zmysle tohto národného projektu je určená len pre absolventov, ktorí majú trvalý pobyt, a teda aj sú evidovaní na úrade práce sídliacom v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Príspevok pre absolventa školy počas vykonávania absolventskej praxe

V prvej fáze môže v rámci absolventskej praxe získať príspevok absolvent školy, a to v rámci aktivity č. 1 národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie.

Podmienkou je, že musí ísť o občanov mladších ako 26 rokov veku vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov). Vhodného absolventa školy môže navrhnúť aj sám zamestnávateľ, ale konečné rozhodnutie je v kompetencii príslušného úradu práce. Následne úrad práce s absolventom školy uzatvára dohodu o absolventskej praxi a so zamestnávateľom dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe.

Absolventská prax sa vykonáva najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov. Absolvent počas vykonávania absolventskej praxe vykonáva pre zamestnávateľa bezodplatne prácu v rozsahu 20 hodín týždenne. Za to absolvent školy dostáva od úradu práce príspevok vo výške 65 % sumy platného životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne. To znamená, že od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 je tento príspevok vo výške 136,63 eura mesačne.

Príspevok pre zamestnávateľa na zamestnanie absolventa školy

Po vykonaní absolventskej praxe môže zamestnávateľ v rámci aktivity č. 2 národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie zamestnať absolventa školy a poberať na neho od úradu práce príspevok. Pre získanie tohto príspevku je ale potrebné dodržať to, že po ukončení absolventskej praxe musí byť tento občan zamestnaný (zaradený na aktivitu č. 2 tohto projektu) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia absolventskej praxe. Absolventskú prax, po ktorej možno poberať príspevok na zamestnanie absolventa školy, možno vykonať v rámci aktivity č. 1 projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie alebo v rámci absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti.

Príspevok na zamestnanie absolventa školy môže zamestnávateľ získať na občanov vo veku do 29 rokov, ktorí v čase vstupu do tohto projektu spĺňajú definíciu absolventa školy. Absolventom školy podľa zákona o službách zamestnanosti je občan, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov).

Charakteristika pracovného miesta, na ktoré zamestnávateľ môže získať príspevok

Príspevok na zamestnanie absolventa školy môže získať zamestnávateľ, ktorí príjme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok a na dobu najmenej deväť mesiacov absolventa školy spĺňajúceho vyššie uvedené kritériá najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia vykonávania absolventskej praxe, ktorú vykonával u tohto zamestnávateľa.

Podmienkou je, že pracovný pomer so zamestnancom musí byť dohodnutý na dobu určitú, minimálne na deväť mesiacov, alebo na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne deväť mesiacov. V každom prípade bude zamestnávateľ príspevok poberať po dobu najviac šesť mesiacov a najmenej počas ďalších troch mesiacov bude povinný toto pracovné miesto zachovávať.

Výška príspevku na zamestnanie absolventa školy

Úrad práce bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok vo výške preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca. Je ustanovená aj maximálna výška tohto príspevku. V roku 2020 bude výška príspevku najviac 374,52 eura mesačne.

Prehľad príspevkov na zamestnávanie mladých v roku 2020

Príspevok (národný projekt) Kto poberá príspevok Na akých zamestnancov je príspevok určený Dĺžka poberania príspevku Mesačná výška príspevku
Príspevok na mentorovanie a zaučenie zamestnanca (Praxou k zamestnaniu 2 alebo Praxou k zamestnaniu 2 v BSK) zamestnávateľ občanov evidovaných na úrade práce minimálne jeden mesiac vo veku do 29 rokov najviac deväť mesiacov 1. príspevok na mentorovanie, najviac 98,02 eura, 2. príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 784,16 eura, 3. príspevok na úhradu časti ostatných nevyhnutných nákladov, najviac 71,92 eura
Príspevok na zamestnávanie mladých ľudí (Úspešne na trhu práce – aktivita č. 1 alebo príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona o službách zamestnanosti) zamestnávateľ občanov vo veku do 25 rokov evidovaných na úrade práce minimálne tri mesiace alebo občanov vo veku od 25 do 29 rokov evidovaných na úrade práce minimálne šesť mesiacov najviac 12 mesiacov 1. v Bratislavskom kraji v sume zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca, maximálne 319,20 eura, 2. mimo BA kraja, ak ide o okres s priemernou nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je 5%, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 532 eur, 3. mimo BA kraja, ak ide o okres s priemernou nezamestnanosťou vyššou ako je 5%, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 638,40 eura
Príspevok pre občana vo veku do 29 rokov, ktorý si našiel zamestnanie (Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 2) zamestnanec občanov vo veku od 15 do 29 rokov evidovaných na úrade práce minimálne jeden mesiac najviac 12 mesiacov najviac 126,14 eura počas prvých šiestich mesiacov od vzniku pracovného pomeru a najviac 63,07 eura počas ďalších šiestich mesiacov trvania pracovného pomeru
Príspevok pre absolventa školy počas vykonávania absolventskej praxe (Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 1) zamestnanec občanov mladších ako 26 rokov veku evidovaných na úrade práce najmenej jeden mesiac najviac šesť mesiacov 136,63 eura
Príspevok pre zamestnávateľa na zamestnanie absolventa školy (Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 2) zamestnávateľ občanov vo veku do 29 rokov, ktorí majú ukončenú absolventskú prax najviac šesť mesiacov v sume zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca, najviac 374,52 eura

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky