Zavedenie eKasy na Slovensku – príbeh o tom, ako sa zmeny robiť nemajú

Ignorácia pripomienok podnikateľov, novely na poslednú chvíľu, nesprávne finančné odhady dopadov na podnikateľské prostredie a mnoho iného. Zmätky, ktorým sa dalo predísť zaplatia v konečnom dôsledku podnikatelia a ich zákazníci.

Základné informácie o systéme eKasa

Systém eKasa znamená prepojenie registračných pokladníc podnikateľov so systémami Finančnej správy Slovenskej republiky prostredníctvom internetu. Pokladnice všetkých podnikateľov majú v reálnom čase odosielať finančnej správe údaje o prijatých tržbách v hotovosti. Od 1. januára 2020 musia byť všetky pokladnice na Slovensku napojené na eKasa systém finančnej správy.

Z tohto dôvodu bola nevyhnutná výmena alebo upgrade starých elektronických registračných pokladníc na nové online registračné pokladnice kompatibilné so systémom eKasa. Prechod na systém eKasa sa nijako nedotýkal podnikateľov používajúcich virtuálne registračné pokladnice, pretože tie boli už od svojho počiatku napojené na systémy finančnej správy.

Viac základných informácií o fungovaní registračných pokladníc v novom systéme eKasa nájdete v článku Systém eKasa – pripravte sa na online registračné pokladnice.

Ďalej sa už v článku budeme zaoberať tým, ako mal byť systém eKasa zavádzaný podľa pôvodného návrhu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ako muselo ministerstvo financií zákon pár dní pred ostrým spustením prevádzky zmeniť, ako sa náhle tento návrh nakoniec poslaneckým návrhom pozmenil ešte raz a čo je dôležité pre podnikateľov v súčasnosti.

Pôvodný návrh ministerstva financií pri zavádzaní systému eKasa

Systém eKasa je upravený zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“ v príslušnom tvare). Novela, ktorou sa do zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zaviedol systém eKasa, nadobudla účinnosť od 1. januára 2019. Podľa tohto pôvodného návrhu ministerstva financií sa mala implementácia systému eKasa do praxe uskutočniť v niekoľkých fázach.

V období od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 ešte nikto z podnikateľov nemohol začať používať online registračnú pokladnicu kompatibilnú so systémom eKasa. Všetci podnikatelia používajúci hardvérové pokladnice v tomto období ešte museli naďalej používať staré elektronické registračné pokladnice.

V období od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019 malo podľa pôvodného návrhu ministerstva financií nastať prechodné obdobie. V ňom mali všetci podnikatelia už používajúci elektronickú registračnú pokladnicu prejsť na online registračnú pokladnicu kompatibilnú so systémom eKasa tak, aby ju začali používať najneskôr od 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorým v tomto období prvýkrát vznikla povinnosť evidovať hotovostné tržby v pokladnici podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, už museli od začiatku používania pokladnice používať buď online registračnú pokladnicu pripojenú na eKasa systém alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

V období od 1. júla 2019 mala byť podľa pôvodnej predstavy ministerstva financií implementácia systému eKasa do praxe ukončená. Najneskôr od tohto dátumu mali už všetci podnikatelia používať len eKasa pokladnice – online registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice. Daňové kódy všetkých elektronických registračných pokladníc boli zároveň k 1. júlu 2019 automaticky zrušené.

Kvôli problémom so zavádzaním eKasy ministerstvo financií navrhlo odklad

Zavádzanie eKasa systému do praxe sa však ani približne v polovici júna nevyvíjalo podľa predstáv ministerstva financií. Napríklad k 19. júnu 2019, čo bolo sedem pracovných dní pred spustením ostrej prevádzky eKasa systému, bolo do eKasa systému aktívne zapojených 52 812 pokladníc, z čoho len 22 704 boli online registračné pokladnice. Na Slovensku sa pritom používalo spolu približne 240 000 pokladníc.

Za hlavné dôvody problematického prechodu na eKasa systém sa v tom čase pokladali tieto:

  • mnoho výrobcov a distribútorov pokladníc nezískalo od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky certifikáciu na online registračnú pokladnicu,
  • trh nebol dostatočne zásobený online registračnými pokladnicami kompatibilnými so systémom eKasa (nedostatok pokladníc v obchodoch),
  • vznikli komplikácie s napojením eKasa pokladníc na softvéry tretích strán.

Kvôli problémom so zavádzaním eKasy sa pár dní pred plnou prevádzkou išiel meniť zákon.

Zo vzniknutej situácie sa navzájom medzi sebou najviac obviňovali predovšetkým výrobcovia pokladníc a ministerstvo financií. Na možný vznik problémov spojených s rýchlym zavádzaním eKasa systému do praxe a nereálne termíny pritom už v júli 2018 v rámci medzirezortného pripomienkového konania upozorňovali viaceré podnikateľské združenia. 

Celú situáciu sa rozhodlo ministerstvo financií riešiť až tesne pred termínom zavedenia. 13. júna 2019 (11 pracovných dní pred spustením ostrej prevádzky eKasy) predložilo do Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Riešenie ministerstva financií spočívalo v tom, že do 30. septembra 2019 by nedostal za nepoužívanie eKasy pokutu ten podnikateľ, ktorý preukáže, že si záväzne objednal certifikovanú eKasu a požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient najneskôr do 1. júla 2019. Návrh ministerstva financií však nebol v tomto znení schválený.

Súčasnú podobu dal eKasa systému až pozmeňujúci návrh poslanca parlamentu

Pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky dňa 19. júna 2019 (sedem pracovných dní pred spustením ostrej prevádzky eKasa systému) o vyššie uvedenom návrhu ministerstva financií bol v druhom čítaní predložený pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Baláža zo Slovenskej národnej strany. Tento pozmeňujúci návrh bol napokon parlamentom schválený. Treba dodať, že rovnaký pozmeňujúci návrh predtým predložila aj skupina poslancov zo strany Sloboda a Solidarita, avšak ten parlament odmietol.

Po rýchlej zmene zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pre podnikateľov do konca roka 2019 platili nasledujúce výnimky:

  • do 31. decembra 2019 nedostane za nepoužívanie online registračnej pokladnice od daňového úradu alebo colného úradu pokutu ten podnikateľ, ktorý používa elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient najneskôr do 1. júla 2019 (vrátane),
  • do 31. decembra 2019 nedostane za nepoužívanie online registračnej pokladnice od daňového úradu pokutu ten podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať na evidenciu tržieb pokladnicu prvýkrát od 1. apríla 2019, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a pri evidencii tržieb bude viesť evidenciu formou paragónov.

Viac ste sa o tomto odklade používania eKasa pokladnice mohli dočítať v našom článku Povinnosť používať eKasu sa odkladá.

V súlade so schváleným znením novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zároveň platilo to, že ak bola podnikateľovi do 31. decembra 2019 dodaná online registračná pokladnica, bol povinný ju začať používať, inak mu bola od daňového úradu uložená pokuta.

Expresné zmeny vyplývajúce z pôvodného návrhu ministerstva financií a neskôr schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice uviedli mnohých podnikateľov do nemalej časovej tiesne. V priebehu pár dní museli tisícky podnikateľov používajúcich elektronickú registračnú pokladnicu požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, aby nedostali od daňového úradu pokutu. Tieto slová potvrdzuje ďalej uvedený graf, v ktorom je znázornené to, ako v priebehu júna 2019 vplyvom rýchlych legislatívnych zmien veľmi rýchlo rástol počet pridelených kódov pokladnice eKasa klient.

Počet pridelených kódov eKasa v priebehu júna. Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky
Počet pridelených kódov eKasa v priebehu júna. Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky
Článok pokračuje pod reklamou

Pár týždňov pred koncom roka nepoužívali eKasu desaťtisíce podnikateľov

V nižšie uvedenom grafe sú informácie o počte pridelených kódov pokladnice eKasa klient pre online registračné pokladnice a o počte online registračných pokladníc, ktoré k tomuto dátumu aj vytvárali pokladničný doklad (boli aktívne).  Údaje sú platné k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

Z nich vyplýva, že napriek tomu, že o pridelenie kódu eKasa klient požiadali takmer všetci dotknutí podnikatelia, počet aktívne používaných hardvérových online registračných pokladníc napojených na eKasa systém ešte pár týždňov pred koncom prechodnej fázy len mierne prekračoval polovicu.

Počet pridelených kódov eKasa pre online registračné pokladnice a počet aktívnych pokladníc. Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky
Počet pridelených kódov eKasa pre online registračné pokladnice a počet aktívnych pokladníc. Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Podobné informácie prinášame aj o virtuálnych registračných pokladniciach. Ide o údaje platné k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca o počte pridelených kódov pokladnice eKasa klient pre virtuálne registračné pokladnice a o počte virtuálnych registračných pokladníc, ktoré k tomuto dátumu aj vytvárali pokladničný doklad (boli aktívne).

Počet pridelených kódov eKasa pre virtuálne registračné pokladnice a počet aktívnych pokladníc. Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky
Počet pridelených kódov eKasa pre virtuálne registračné pokladnice a počet aktívnych pokladníc. Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Problémy so zavádzaním eKasa systému, ktoré sa objavili tesne pred spustením jej ostrej prevádzky

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že príčinou toho, že mnohí podnikatelia začali používať online registračné pokladnice až tesne pred spustením ostrej prevádzky, je to, že si to nechali na poslednú chvíľu. Nemuselo to tak byť v prípade všetkých podnikateľov.

Stres im pár týždňov pred spustením eKasy spôsobili aj renomovaní dodávatelia pokladníc, ktorí za krátky čas určený ministerstvom financií na zavedenie eKasy nestihli pripraviť potrebné softvérové a hardvérové riešenia. Podobné problémy boli zaznamenané aj u veľkých dodávateľov ekonomických softvérov, ktoré nespolupracovali s najpoužívanejšími eKasa tlačiarňami.

Viac sa o týchto problémoch z posledných mesiacov zavádzania eKasy môžete dočítať v článku Podnikatelia pri eKase doplácajú na nepripravenosť dodávateľov a zmätky zo strany štátu.

Prečítajte si tiež

Aby toho nebolo málo, začiatkom novembra sa objavila informácia o veľkej zraniteľnosti eKasa systému. Etickí hackeri totižto zistili, že pokladničný program eKasa pokladnice je možné namiesto chráneného dátového úložiska napojiť aj na jednoducho vytvorený emulátor (program), ktorý sa najskôr spojí s chráneným dátovým úložiskom, skopíruje ho a ďalej sa pred pokladničným programom tvári ako pôvodné chránené dátové úložisko. Takto vytvorené pokladničné doklady tak nikdy nebudú cez internet zaslané finančnej správe a predstavujú jednoznačný únik na daniach. Navyše, kupujúci v takomto prípade ani po overení pokladničného dokladu nebude môcť zistiť, že pokladničný doklad bol falošný. Dostane len hlásenie, že doklad doposiaľ ešte nebol v eKasa systéme registrovaný.

V svojej reakcii Finančná správa Slovenskej republiky poprela akúkoľvek zraniteľnosť eKasa systému a zdôraznila, že vytváranie pokladničných dokladov cez spomínaný emulátor chráneného dátového úložiska by okamžite odhalila a bol by to podnet na začatie daňovej kontroly u predmetného podnikateľa.

Aktuálny stav dostupnosti eKasa pokladníc na trhu

Na trhu je v súčasnosti dostatočné množstvo online registračných pokladníc so širokým výberom, ktoré si môžu podnikatelia kúpiť a ihneď začať používať. V tejto súvislosti si však pred uskutočnením nákupu radšej predmetnú pokladnicu najskôr overte, či je certifikovaná.

V článku Zoznam pokladníc certifikovaných pre eKasa systém si môžete pozrieť pravidelne aktualizovaný zoznam pokladníc, ktoré majú od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky vydanú certifikáciu na dátové úložisko a pokladničný program. Len takúto pokladnicu je možné používať na evidenciu hotovostných tržieb v eKasa systéme.

Zvýšené náklady zaplatia podnikatelia

Združenie podnikateľov Slovenska vo vyjadrení pre Podnikajte.sk konštatuje, že dôsledkom zmätkov a nezvládnutého procesu zavádzania eKás bol časový stres, ktorý sa prejavil aj na cenách dodávaných riešení. Nízka konkurencia, krátky čas na zavedenie, ale tiež podcenené odhady nákladov zo strany ministerstva financií spôsobili, že podnikateľov stáli eKasy násobne viac, ako bol pôvodný odhad ministerstva. Časť týchto nákladov bola zbytočná a dalo sa jej predísť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky