Franchising na Slovensku

Čo je to franchising, aké sú jeho prednosti, prečo môže byť pre podnikateľov zaujímavý a aká je jeho situácia na Slovensku?

Na jeseň minulého roka sa uskutočnila v Bratislave po prvý krát usktuočnila Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising, vôbec prvá svojho druhu na Slovensku. Zúčastnila sa na nej aj redakcia podnikajte.sk. V nasledujúcich riadkoch by sme sa preto s vami chceli podeliť o niektoré informácie z tejto zaujímavej formy podnikania.

Čo je to franchising

Franchising predstavuje systém predaja, na pozadí ktorého existuje úzka a dlhodobá spolupráca medzi dvoma nezávislými podnikateľmi na základe licenčnej zmluvy, resp. franchisingovej licencie. Na základe tejto zmluvy poskytovateľ franchisingu (franchisor) poskytuje svojmu zmluvnému partnerovi, prijímateľovi franchisingu (franchisant), právo a súčasne aj povinnosť využívať jeho podnikateľskú koncepciu. 

Prijímateľ franchisingu je oprávnený, ale súčasne aj povinný, používať obchodné meno poskytovateľa franchisingu, jeho značku výrobkov, služieb, využívať jeho know-how, technológie, priemyselné práva ako aj iné obchodné znalosti. Z toho vyplýva, že franchisant je povinný uskutočňovať toto podnikanie presne podľa franchisingovej koncepcie, ktorú vytvoril franchisor a je aj jej majiteľom. Franchisant poskytuje franchisorovi sústavnú podporu a poradenstvo pri vedení podnikania. Za to všetko mu však prináleží odmena, ktorú mu je prijímateľ franchisingu povinný platiť. Najčastejšie je stanovená ako pevná suma pri podpise zmluvy alebo percento z obratu franchisanta, resp. ich kombinácia.

Legislatívna úprava franchisingu

V súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadny predpis, ktorý by presne pomenovával a upravoval franchisingové zmluvy. Franchisingová zmluva predstavuje kombináciu viacerých zmluvných typov. Možno v nej nájsť najmä prvky licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva a nájomnej zmluvy. Na Slovensku sa preto tieto zmluvy uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, podľa ktorého zmluvné strany môžu uzatvoriť aj takú zmluvu, ktorá v tomto predpise nie je upravená.

A keďže franchisingové zmluvy nie sú upravené vo viacerých štátoch, Európska franchisingová federácia vydala Európsky kódex etiky franchisingu. Predstavuje akési odporúčanie pre podnikanie formou franchisingu. Nemá však charakter právnej normy, preto nie je záväzný. V tomto dokumente sú zakotvené elementárne princípy fungovania franchisingu, základné práva a povinnosti franchisora a franchisanta, a náležitosti franchisingovej zmluvy.

Pri tejto príležitosti je vhodné spomenúť aj Slovenskú franchisingovú asociáciu (SFA), ktorá je už 20 rokov jediným oficiálnym centrom pre franchisingové podnikanie na Slovensku. Jej obsahom fungovania je množstvo aktivít, napr. konzultácie, semináre, odborné poradenstvo, publikačná činnosť atď. Významnou činnosťou Slovenskej franchisingovej asociácie je, že sústreďuje ponuku franchisingových konceptov a sprostredkúva ich záujemcom.

Podrobnejšie informácie o právnej úprave franchisingu na Slovensku a franchisingovej zmluve nájdete aj v našom článku.

Výhody a nevýhody franchisingu

Rovnako, ako aj každá iná forma kooperácie viacerých podnikateľov, má aj franchising svoje výhody a nevýhody. Najskôr sa na pozitíva a negatíva franchisingovej spolupráce pozrieme z pohľadu franchisora (poskytovateľa franchisingu) a potom z pozície franchisanta (prijímateľa franchisingu).

VÝHODY A NEVÝHODY FRANCHISINGU PRE FRANCHISORA
VÝHODY prostredníctvom franchisingu sa franchisorove pôsobenie rozširuje a jeho produkty alebo služby sa dostávajú na nové trhy, franchisant je zodpovedný za svoju prevádzku a franchisor v tomto smere nenesie žiadne podnikateľské riziko v prípade neúspechu, nevyžadujú sa veľké kapitálové výdavky, pretože väčšinu nákladov spojených so zriadením prevádzky hradí sám franchisant, relatívne stabilný tok príjmov, ktoré je franchisant povinný odvádzať franchisorovi spravidla percentom z obratu
NEVÝHODY vybudovanie efektívneho franchisingového konceptu si vyžaduje veľa úsilia, času a investícií predtým, než je pripravený na expanziu, nájsť spoľahlivých franchisantov, ktorí budú ochotní dodržiavať pravidlá a nepoškodia dobré meno reťazca býva častokrát veľmi náročné, riziko, že všetky technologické, obchodné práva a iné know-how môžu byť zneužité a prezradené tretím osobám, existuje vážna obava, že franchisant sa môže stať neskôr potenciálnym konkurentom franchisora v podobnej oblasti podnikania
VÝHODY A NEVÝHODY FRANCHISINGU PRE FRANCHISANTA
VÝHODY franchisant po zakúpení licencia získava právo prevádzkovať osvedčenú koncepciu pod známou značkou a tým je riziko neúspechu podnikania výrazne nižšie, relatívne v krátkom čase získava náskok voči konkurencii, pretože získava konkrétnu prepracovanú schému podnikania, po celý čas získava plnú podporu a poradenstvo od franchisora vo všetkých aspektoch podnikania, od zariadenia prevádzky cez marketing až po manažérsku podporu, ako súčasť franchisingového reťazca má prístup k vstupným surovinám, tovarom či službám za relatívne nízke ceny
NEVÝHODY nevýhodou môžu byť pomerne vysoké vstupné investície vo forme výdavkov za licenciu a zariadenie prevádzky, franchisant je podriadený franchisorovi, musí podnikať len podľa danej koncepcie, nemôže sa od nej svojvoľne odchýliť a je tak relatívne závislý na franchisorovi, musí odvádzať franchisorovi pravidelné poplatky určené najčastejšie percentom z obratu

Aktuálny stav franchisingu na Slovensku

Na Slovensku pôsobí v súčasnosti vyše 120 franchisingových konceptov, približne štvrtina z nich má slovenský pôvod. V porovnaní s vyspelými európskymi krajinami, kde prevládajú domáce koncepty, je u nás tento stav obrátený. Dobrou správou však je, že franchising ako odbytový marketingový systém a metóda podnikania sa začína pomaly etablovať na slovenskej podnikateľskej sfére a existuje tu veľký potenciál pre rast. Okrem toho sa na slovenský trh pripravuje vstúpiť okolo tridsať ďalších zahraničných franchisingových konceptov. 

Ak by sme sa pozreli na jednotlivé oblasti, v ktorých franchisingové koncepty na Slovensku pôsobia, tak nemôžeme prehliadnuť rozšírenú sieť fastfoodov (napr. Mc Donald´s). Významné postavenie má tiež oblasť zdravej výživy a fitness (napr. UPDATE), ale aj predajní potravín (napr. COOP Jednota), kozmetiky (napr. Yves Rocher), oblečenia (napr. Cropptown), športových potrieb (napr. EXIsport), mobilných operátorov (napr. O2) či dokonca realitných agentúr (napr. RE/MAX). Ak by sme to mali zosumarizovať a vyjadriť percentuálne podľa jednotlivých segmentov pôsobenia, tak približne 43 % franchisingových konceptov pôsobí v oblasti obchodu, 33 % v poskytovaní služieb a 24 % v gastronómii.

Súčasným trendom je rozširovanie franchisingu do oblastí ako je napríklad starostlivosť o deti a seniorov, zdravotná starostlivosť, wellness, výučba cudzích jazykov, ďalej oblasť bankovníctva a poisťovníctva.

Ak vás zaujíma, aké konkrétne slovenské a zahraničné franchisingové koncepty pôsobili v roku 2013 na Slovensku, odporúčame vám pozrieť si ich zoznam, ktorý sme pre vás pripravili.

Na záver ešte informácia zo zákulisia, Výstava pre podnikanie a franchising sa v Bratislave uskutoční aj tento rok. Tí z Vás, ktorí majú o tému franchisingu záujem sa budú môcť na jeseň osobne stretnúť s konceptami, ktoré hľadajú na Slovensku partnerov, či zúčastniť sa sprievodných vzdelávacích podujatí. Stačí sledovať stránku Slovenskej franchisingovej asociácie, či Združenia mladých podnikateľov Slovenska (alebo sa prihlásiť do mailingu) a určite termín nepremeškáte. 

Zdroje: Prednášky z výstavy pre podnikanie a franchising 2013 v Bratislave, SFA – Správa o stave a rozvoji franchisingu na Slovensku v roku 2013, www.sfa.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky