Registrácia ochrannej známky

Zaregistrovanie ochrannej známky pomôže predísť zneužitiu vášho loga, názvu alebo obalu produktu. V článku sa dozviete o tom, ako tento proces prebieha.

Registrovaná ochranná známka zabraňuje jej zneužitiu

V článku Registrovaná ochranná známka ste si mohli prečítať o tom, čo to je ochranná známka a čo jej registráciou podnikateľ získa. Podnikateľ získava všetky výhody spojené s ochrannou známkou až vtedy, keď je registrovaná (právoplatne zapísaná v príslušnom registri). Dovtedy môžu byť napríklad logo spoločnosti, logo výrobku alebo obal výrobku zneužité inými osobami. Až registráciou ochrannej známky získava majiteľ ochrannej známky najvyššiu ochranu v podobe výhradného práva na jej používanie, čo je možné oceniť predovšetkým v prípade, že by iný podnikateľ používal rovnakú alebo podobnú ochrannú známku.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, len majiteľ registrovanej ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené, napríklad tovary s neoprávnene použitou ochrannou známkou boli stiahnuté z predaja alebo zničené. Majiteľ registrovanej ochrannej známky sa v takomto prípade tiež môže domáhať náhrady škody a primeraného zadosťučinenia v peňažnej podobe. V tomto článku sa dočítate, ako má podnikateľ postupovať pri registrácii ochrannej známky a aké v tom má možnosti.

Ochranná známka je registrovanou až po zápise do registra ochranných známok

Registrácia ochranných známok je na Slovensku upravená zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) a vykonáva ju Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Na svojej internetovej stránke tiež vedie verejne dostupný register ochranných známok, v ktorom je možné si vyhľadať informácie o registrovaných ochranných známkach. Ochranná známka sa považuje za registrovanú až vtedy, keď Úrad priemyselného vlastníctva SR označenie, ktoré je predmetom ochrannej známky, zapíše do registra ochranných známok.

Samotný proces registrácie ochrannej známky pozostáva z niekoľkých krokov:

  1. podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky,
  2. zaplatenie poplatku za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky,
  3. preskúmavanie žiadosti o registráciu ochrannej známky,
  4. zverejnenie žiadosti vo vestníku a plynutie lehoty na podanie pripomienok a námietok,
  5. zápis ochrannej známky do registra ochranných známok.

Podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky

Prvým krokom v rámci celého procesu registrácie ochrannej známky je podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok. Na jednej žiadosti o registráciu ochrannej známky je možné žiadať o registráciu len jednej ochrannej známky. Ak máte napríklad horizontálu a vertikálnu verziu loga spoločnosti, je potrebné každé z nich registrovať samostatne.

Žiadosť o registráciu ochrannej známky je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky. Pre osobné podanie žiadosti je potrebné navštíviť Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici alebo jeho pracovisko v Bratislave. Pri podaní žiadosti poštou je potrebné vyplnenú žiadosť o registráciu ochrannej známky a doplnenú prílohami zaslať na adresu Úradu priemyselného vlastníctva SR. Elektronické podanie je možné vykonať niekoľkými spôsobmi. Pri podaní žiadosti o registráciu ochrannej známky e-mailom alebo cez osobitný elektronický formulár Úradu priemyselného vlastníctva SR je potrebné do jedného mesiaca dodať aj písomné vyhotovenie žiadosti. Najefektívnejším spôsobom je podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, ktorú podpíšete zaručeným elektronickým podpisom, na ktorý však potrebujete elektronický občiansky preukaz. V takomto prípade nie je potrebné Úradu priemyselného vlastníctva SR zasielať písomné vyhotovenie žiadosti.

Žiadosť o registráciu ochrannej známky obsahuje tieto údaje:

  1. identifikačné údaje žiadateľa alebo jeho zástupcu,
  2. znenie, vyobrazenie alebo plošné vyobrazenie ochrannej známky,
  3. zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná,
  4. podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

Prílohou k žiadosti o registráciu sú dve vyobrazenia ochrannej známky (pri trojrozmerných jej plošné vyobrazenie) v požadovanom vyhotovení (čiernobiele/farebné) s rozmerom najviac 8 cm x 8 cm. Ak je žiadateľ zastúpený, v žiadosti o registráciu ochrannej známky sa uvedú aj identifikačné údaje zástupcu a priloží sa k nej splnomocnenie. Odporúča sa k žiadosti priložiť aj doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky pre žiadateľa a jeho tovary a služby. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že je prostredníctvom nej možné rozlíšiť tovary alebo služby jedného podnikateľa od tovarov alebo služieb iného podnikateľa. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa porušuje tým, ak by používali dvaja podnikatelia rovnaké alebo podobné ochranné známky pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby. Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky zákon o ochranných známkach bližšie nekonkretizuje. Ak by si chcel podnikateľ dať zapísať ako ochrannú známku napríklad označenie "levický koláč", mal by v žiadosti popísať, že ešte pred žiadosťou o registráciu ochrannej známky takéto označenie používal niekoľko rokov, na reklamu tohto produktu vynaložil množstvo prostriedkov a existuje pomerne veľká časť obyvateľstva, ktorá na základe tohto označenia vie, že tento produkt pochádza práve od tohto podnikateľa.

Pomerne dôležitou časťou žiadosti o registráciu ochrannej známky je vyplnenie zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná. Táto časť sa vypĺňa podľa Niceskej klasifikácie tovarov a služieb, ktorá obsahuje 45 tried, z toho 34 tried sa týka zatrieďovania tovarov a 11 tried sa týka služieb. Dajte si pozor na to, aby ste pri vyplňovaní žiadosti vychádzali z najaktuálnejšieho znenia Niceskej klasifikácie (často sa aktualizuje), ktoré je možné nájsť aj na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR. Ak si chce podnikateľ registrovať ako ochrannú známku nejaké logo pre čokoládu, koláče alebo keksy, nachádzajú sa tieto tovary spoločne v triede 30. Ak si chce ale podnikateľ rovnaké logo registrovať ako ochrannú známku aj pre mäso, mlieko alebo syr, musí použiť v žiadosti o registráciu ochrannej známky aj triedu 29.

Článok pokračuje pod reklamou

Za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky je potrebné zaplatiť

Pri ochranných známkach sa poplatok platí už za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky, teda nie za registráciu ochrannej známky, ktorá býva vykonaná až neskôr. Základná výška poplatku za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky je 166 eur a je v ňom možné zahrnúť zápis ochrannej známky pre tri triedy tovarov alebo služieb. Za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy sa platí navyše 17 eur. Napríklad podnikateľ si chce registrovať logo ako ochrannú známku pre kovové reklamné stĺpy (trieda 6), prenájom reklamných plôch (trieda 35), maľovanie a opravy reklamných tabúľ (trieda 37) a ofsetovú tlač (trieda 40). Spolu sa jedná o štyri rozličné triedy tovarov a služieb, takže podnikateľ za registráciu ochrannej známky zaplatí spolu 183 eur. Základný poplatok zahŕňajúci tri triedy tovarov a služieb je 166 eur a za štvrtú triedu tovarov a služieb sa doplatí ešte 17 eur, čo je spolu 183 eur.

Správny poplatok za podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra sa neplatí vopred – platbu by nebolo možné identifikovať, pretože variabilný symbol prideľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Poplatok sa platí až po doručení potvrdenia o podaní žiadosti o registráciu ochrannej známky a výzvy na zaplatenie poplatku. Toto potvrdenie poštou posiela Úrad priemyselného vlastníctva SR a budú v ňom uvedené výška poplatku, lehota splatnosti, spôsob zaplatenia a upozornenie na dôsledok nezaplatenia poplatku. Poplatok je potrebné zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia výzvy, v opačnom prípade sa konanie o registrácii ochrannej známky zastavuje.

Viac informácií o výške ďalších poplatkoch súvisiacich s ochrannými známkami nájdete v článku Aká je cena za registráciu ochrannej známky a ako dlho trvá zaregistrovanie na Slovensku.

Preskúmavanie žiadosti o registráciu ochrannej známky

Po tom, ako bude Úradu priemyselného vlastníctva SR zaplatený poplatok k doručenej žiadosti o registráciu ochrannej známky, proces registrácie ochrannej známky pokračuje formálnym a vecným preskúmaním žiadosti. V rámci formálneho preskúmavania žiadosti sa kontroluje, či sú v žiadosti o registráciu ochrannej známky správne uvedené všetky potrebné náležitosti, o ktorých sme písali vyššie v článku. Ak žiadosť obsahuje formálne nedostatky, žiadateľ bude vyzvaný, aby ich v stanovenej lehote odstránil. V prípade, že na výzvu Úradu priemyselného vlastníctva SR nebudú formálne nedostatky odstránené, konanie o registrácii ochrannej známky sa zastaví.

Po formálnom preskúmavaní, prípadne po odstránení formálnych nedostatkov, nasleduje vecné preskúmavanie žiadosti o registráciu ochrannej známky. Spočíva v preverovaní, či ochranná známka spĺňa základné podmienky, aby bola ochrannou známkou, a či neobsahuje označenie, ktoré nesmie byť podľa § 5 zákona o ochranných známkach ochrannou známkou (viac sa o zakázaných označeniach dočítate v článku Registrovaná ochranná známka). Významnou súčasťou vecného preskúmavania žiadosti o registráciu ochrannej známky je aj vykonanie rešerše, tzn. preskúmanie, či prihlasovaná ochranná známka nie je zhodná s ochrannou známkou iného majiteľa pre rovnaké tovary alebo služby. V prípade zistených vecných nedostatkov bude žiadateľ tiež vyzvaný na ich odstránenie v stanovenej lehote, inak bude konanie o registrácii ochrannej známky zastavené.

Zverejnenie žiadosti o registráciu ochrannej známky vo vestníku a plynutie lehoty na podanie pripomienok a námietok

Po tom, ako bude žiadosť o registráciu ochrannej známky spĺňať všetky formálne a vecné náležitosti, bude zverejnená vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR. Podľa zákona o ochranných známkach môže každý až do zápisu známky do registra ochranných známok podať písomné pripomienky proti registrácii ochrannej známky z dôvodov, že ochranná známka nespĺňa základné požiadavky alebo obsahuje zakázané označenie. Okrem toho, po zverejnení žiadosti o registráciu ochrannej známky vo vestníku začína plynúť aj trojmesačná lehota, počas ktorej môže presne vymedzený okruh osôb podať odôvodnené a dôkazmi doložené námietky proti registrácii ochrannej známky. Týmito osobami sú hlavne majitelia iných ochranných známok, užívatelia neregistrovaného označenia a osoby s autorskými právami, ktorým by registrácia ochrannej známky mohla spôsobiť ujmu.

S pripomienkami a námietkami proti registrácii ochrannej známky bude oboznámený aj žiadateľ a môže sa k nim na základe výzvy vyjadriť (nie je to však jeho povinnosť). Ale ak žiadateľ nebude reagovať na námietky, bude to mať za následok zastavenie konania o registrácii ochrannej známky. Na pripomienky, námietky a vyjadrenie žiadateľa Úrad priemyselného vlastníctva SR prihliada pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra ochranných známok.

Zápis ochrannej známky do registra ochranných známok

Po tom, ako sú splnené všetky podmienky na zápis označenia do registra ochranných známok a konanie o registráciu ochrannej známky nebolo zastavené, v trojmesačnej lehote neboli voči ochrannej známke podané námietky alebo ak sa konanie o námietkach skončilo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, Úrad priemyselného vlastníctva SR označenie zapíše do registra ochranných známok. Majiteľovi ochrannej známky bude vydané osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra.

Kto môže podať žiadosť o registráciu ochrannej známky

Žiadosť o registráciu ochrannej známky môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba. Podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach však v tejto súvislosti platí isté obmedzenie pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú na území Európskej únie trvalý pobyt alebo sídlo. Tieto osoby musia byť v konaní o registráciu ochrannej známky na Slovensku zastúpené patentovým zástupcom alebo advokátom. Slovenský podnikateľ, ktorý sa rozhodne registrovať si nejaké označenie ako ochrannú známku, má v zásade dve možnosti – môže celý proces registrácie ochrannej známky absolvovať sám alebo tým poverí špecialistov.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne registrovať si ochrannú známku sám a nemá s tým dostatočné skúsenosti, môže to byť pre neho značne komplikované a môže sa v tom dopustiť niekoľkých chýb, ktoré ho môžu stáť peniaze a veľa času. Problém môže nastať už pri výbere ochrannej známky, ktorá môže byť podobná alebo zhodná s inou, už registrovanou ochrannou známkou iného podnikateľa. Ďalej je možné sa ľahko dopustiť chyby pri vyplňovaní žiadosti o registráciu ochrannej známky. Ak nebudú na základe výzvy odstránené, konanie o registrácii ochrannej známky sa zastaví. Rovnako nemusí byť jednoduché reagovať na námietky, ktoré môžu byť voči ochrannej známke vznesené inými podnikateľmi. Slabá argumentácia môže viesť k zastaveniu konania o registrácii ochrannej známky. Podnikateľ by tak v konečnom dôsledku prišiel o poplatok za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky, pretože tento poplatok sa v prípade zastavenia konania nevracia.

Ak sa podnikateľ rozhodne podstúpiť registráciu ochrannej známky so špecializovanými odborníkmi, môže tento proces prebehnúť jednoduchšie a rýchlejšie. Špecializovaná firma ešte pred podaním žiadosti o registráciu ochrannej známky vykoná jej rešerš a preverí, či už podobná ochranná známka nie je registrovaná a podanie žiadosti a zaplatenie poplatku by nebolo kvôli tomu vopred zbytočné. Samozrejmosťou služieb odborníkov je, že za podnikateľa správne vyplnia žiadosť o registráciou ochrannej známky, odošlú ju Úradu priemyselného vlastníctva SR, zaplatia poplatok. V prípade vznesenia námietok voči ochrannej známke špecializovaná firma zdôvodňuje a dôkazmi preukazuje, že podnikateľova ochranná známka spĺňa všetky kritériá na to, aby mohla byť zaregistrovaná . Podnikateľovi bude už len zaslané osvedčenie o registrácii ochrannej známky.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky