Informačné zoznamy na stránke Finančnej správy

Na internetovej stránke Finančnej správy je zverejnených niekoľko zoznamov. Niektoré informácie v nich môžu poslúžiť skôr pre zaujímavosť, iné môžu byť pre podnikateľov dôležité.

Aké zoznamy môžete nájsť na stránke Finančnej správy

Finančná správa Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke zverejňuje vyše desiatku zoznamov s rôznym obsahom. Tie najdôležitejšie z nich pre podnikateľov si v tomto článku bližšie popíšeme. Väčšina zoznamov je aktualizovaných na dennej báze, iné v dlhších časových intervaloch. Informačné zoznamy Finančnej správy sú ponúkané v dvoch podobách – online alebo len na stiahnutie.

Online informačné zoznamy Finančnej správy:

 • zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH,
 • zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH,
 • zoznam platiteľov DPH, u ktorých pominuli dôvody na zrušenie registrácie pre DPH a preto boli zo zoznamu potenciálne rizikových daňových subjektov vymazaní,
 • zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu DPH na základe platieb,
 • zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane,
 • zoznam vydaných povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu,
 • zoznam vydaných oprávnení na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu,
 • zoznam predajcov pohonných látok,zoznam distribútorov pohonných látok,
 • register servisných organizácií elektronických registračných pokladníc.

V online zoznamoch je možné záznamy filtrovať na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Po filtrovaní je možné filtrovaný výsledný zoznam stiahnuť do niektorého z povolených formátov, ktorým je väčšinou PDF, XLS alebo CSV. Pokiaľ potrebujete všetky záznamy z online zoznamov, napríklad pre vlastné spracovanie alebo filtrovanie, nemusíte byť obmedzovaný len výsledkami filtra, ale je možné si tieto zoznamy stiahnuť aj v ich úplnej podobe tu. Môžete si vybrať súbor XML alebo CSV. Nevýhodu je, že v takejto úplnej podobe nie je možné stiahnuť všetky online zoznamy (pre päť z nich táto možnosť nie je vôbec dostupná).

Informačné zoznamy Finančnej správy len na stiahnutie:

 • zoznam daňových dlžníkov,
 • zoznam povolených úľav na dani a sankcií a odpustení daňových nedoplatkov a sankcií,
 • zoznam povolených odkladov platenia dane a povolených platení dane v splátkach,
 • ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Pokiaľ ide o zoznamy Finančnej správy určené len na stiahnutie, tak tie sú dostupné len v PDF formáte a len v takomto formáte ich je možné aj stiahnuť.

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH je denne aktualizovaným zoznamom Finančnej správy. Zároveň je spomedzi všetkých zoznamov tým, v ktorom sú zapísané informácie o najväčšom počte subjektov. Ako vyplýva z názvu tohto zoznamu, obsahuje údaje o všetkých fyzických a právnických osobách, ktoré boli registrované pre DPH z akéhokoľvek dôvodu (napríklad prekročenie obratu alebo prijatie služby v tuzemsku z iného členského štátu). V zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH sa pri každom subjekte okrem jeho identifikačných údajov nachádza aj jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) a druh registrácie pre DPH.

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH je zároveň jediným oficiálnym zoznamom, v ktorom je možné zistiť, či nejaký subjekt je alebo nie je registrovaný pre DPH a ak áno, tak jeho IČ DPH je možné z tohto zoznamu získať. IČ DPH totižto nie je možné zistiť ani z obchodného registra, živnostenského registra alebo registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH môžete využiť napríklad vtedy, ak ste platiteľom DPH a vystavujete faktúru inému platiteľovi DPH, ktorý vám z nejakých dôvodov neposkytol svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ktoré je povinnou náležitosťou faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Špecifickým druhom zoznamu Finančnej správy je zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Tento zoznam býva v praxi nazývaný tiež ako čierna listina platiteľov DPH alebo zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov.

V tomto zozname sa nachádzajú platitelia DPH, ktorí:

 • opakovane v kalendárnom roku nesplnili povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz,
 • opakovane v kalendárnom roku nezaplatili vlastnú daňovú povinnosť,
 • opakovane nie sú zastihnuteľní na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo
 • opakovane porušujú povinnosti pri daňovej kontrole.

V zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, sa pri týchto subjektoch okrem základných identifikačných údajov uvádza aj IČ DPH, dátum zverejnenia v zozname a kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Pre podnikateľov je zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, dôležitý a môže im zachrániť nemalé finančné prostriedky. Dôvodom je možné ručenie za DPH, ak by ste so subjektom z takéhoto zoznamu obchodovali.

Odberateľovi, ktorý je platiteľom DPH a nakúpi tovar alebo službu od svojho dodávateľa, ktorý je tiež platiteľom DPH a je uvedený v zozname potenciálne rizikových daňových subjektov, môže vzniknúť ručenie zaplatiť túto DPH za tohto rizikového dodávateľa, ak si ten svoju povinnosť nesplní. Preto, ak sa chystáte od platiteľa DPH nakupovať, preverte si najskôr na stránke Finančnej správy, či sa nenachádza v zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Podrobne sa o ručení za DPH aj v súvislosti s čiernou listinou platiteľov DPH dočítate v článku Ručenie za DPH – ako postupovať v praxi.

Zoznam platiteľov DPH, u ktorých pominuli dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, a preto boli zo zoznamu potenciálne rizikových daňových subjektov vymazaní

Finančná správa v nadväznosti na zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedie aj osobitný zoznam tých subjektov, ktoré sa v tomto zozname nachádzali, ale neskôr boli z neho vymazané. Z čiernej listiny platiteľov DPH je subjekt vymazaný vtedy, ak sa pominuli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov:

 • neporušil povinnosti pri daňovej kontrole,
 • neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz,
 • neporušil povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a
 • bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne alebo
 • mu bola zrušená registrácia k DPH.

V zozname platiteľov DPH, u ktorých pominuli dôvody na zrušenie registrácie pre DPH a preto boli zo zoznamu potenciálne rizikových daňových subjektov vymazaní, sa aktuálne nachádza viac ako jedenásťtisíc subjektov. Z tohto zoznamu výmaz nie je možný nikdy. Preto ak sa raz niekto bude považovať za potenciálne rizikový daňový subjekt, vo verejných zoznamoch Finančnej správy bude o ňom záznam navždy. Okrem identifikačných údajov je možné v zozname platiteľov DPH, u ktorých pominuli dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, nájsť aj údaje o dátume zverejnenia na čiernej listine platiteľov DPH, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie a dátum výmazu z čiernej listiny platiteľov DPH. Pred uzatvorením obchodu s platiteľom DPH je vhodné si ho overiť aj v tomto zozname, pretože pri daňovom subjekte, ktorý si neplnil povinnosti v oblasti DPH voči štátu, môže existovať zvýšené riziko, že by si ich riadne neplnil ani vo vzťahu k svojim obchodným partnerom .

Register servisných organizácií elektronických registračných pokladníc

Zoznam servisných organizácií elektronických registračných pokladníc môže byť pre podnikateľov, ktorí plánujú používať alebo už používajú elektronickú registračnú pokladnicu, veľmi užitočným. Servisná organizácia je podnikateľským subjektom, ktorý má oprávnenie vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc. Aby mohla túto činnosť vykonávať, musí byť zapísaná do zoznamu servisných organizácií vedeným Finančnou správou. V tomto zozname sa nachádzajú všetky servisné organizácie a čo je veľmi užitočné, pri každej z nich je uvedené sídlo alebo miesto podnikania a zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých servisná organizácia vykonáva opravu a údržbu.

Výhodou zoznamu servisných organizácií je, že umožňuje vyhľadávanie priamo podľa typu elektronickej registračnej pokladnice a sídla alebo miesta podnikania servisnej organizácie. Podnikateľ používajúci alebo plánujúci používať elektronickú registračnú pokladnicu si tak môže nájsť servisnú organizáciu, ktorá vykonáva servis práve jeho pokladnice a nachádza sa aj v mieste jeho podnikania. Podnikateľ používajúci elektronickú registračnú pokladnicu sa bez servisnej organizácie nezaobíde. Dôvodom je, že jedine servisná organizácia má právo uvádzať elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky, vykonávať opravy pokladnice, výmenu fiškálne pamäte pokladnice, označovať pokladnicu plombou a podobne. Najmenej každých päť rokov musí podnikateľ požiadať servisnú organizáciu o vykonanie povinnej údržby pokladnice.

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov je špecifickým zoznamom Finančnej správy, ktorý môže slúžiť nielen pre zaujímavosť. Výnimkou nie sú ani podnikatelia, ktorí štátu dlžia na daniach aj milióny eur. Podnikatelia by si na obchodovanie s osobou v tomto zozname mali dať pozor, pretože osoba, ktorá nie je schopná uhrádzať záväzky voči štátu, môže mať problémy s ich úhradou aj voči svojim dodávateľom (napríklad z dôvodu platobnej neschopnosti). V zozname dlžníkov sa nachádzajú všetky fyzické osoby a právnické osoby, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur. Zoznam dlžníkov sa zverejňuje na mesačnej báze, podľa stavu dlžníkov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane

Ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane je zoznamom, ktorý môže slúžiť skôr pre zaujímavosť. V tomto zozname sa nachádzajú všetci prijímatelia podielu zaplatenej dane, ktorým fyzické osoby poukazovali 2 % (resp. 3 %) a právnické osoby poukazovali 1 % (resp. 2 %) z podielu zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane je možné poukazovať napríklad občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám. V prehľade prijímateľov podielu zaplatenej dane zostavovanom ročne podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka je pri každom prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedený aj súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré mu boli poskytnuté.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Správne poplatky finančnej správe od 1.4.2024

Od 1.4.2024 sa okrem iných mení aj výška správnych poplatkov za vybrané služby poskytované Finančnou správou SR. O koľko stúpnu a ako ich uhrádzať?

Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky