Poukazovanie podielov zaplatenej dane (daňových asignácií) v roku 2016 po novele zákona o dani z príjmov

Poukazovanie podielov zaplatenej dane (daňových asignácií) v roku 2016 po novele zákona o dani z príjmov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa zmení poukazovanie podielov zaplatenej dane (daňové asignácie) od roku 2016. Komu možno poukázať podiel zaplatenej dane?

Zrušenie klesania a fixácia sadieb pre poukázanie podielu zaplatenej dane pre právnické osoby od 1.1.2016

Uplatňovanie doterajšej právnej úpravy založenej na postupnom klesaní daňových asignácií sa s účinnosťou od 1. januára 2016 ruší a uplatní sa pevná sadzba daňovej asignácie. Súvisiacou zmenou je zníženie výšky maximálnej sadzby daňovej asignácie z 1,5 % na 1 % zaplatenej dane. Zmena percentuálnej sadzby sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré v zdaňovacom období (väčšinou kalendárny rok) alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania (väčšinou do 31. 3. kalendárneho roka) nedarovali finančné prostriedky určeným daňovníkom na zákonom vymedzené účely najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane z príjmov. Ministerstvo financií SR zdôvodňuje tento krok podporou neziskového sektora zo strany štátu.

Poukazovanie podielov zaplatenej dane zamestnancami s ročným zúčtovaním

Plánované poukazovanie podielov zaplatenej dane prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý vykonáva zamestnancovi ročné zúčtovanie, sa odkladá na rok 2018. Zamestnanci budú môcť poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom ich zamestnávateľov prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2018 za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) 2017. Dôvodom je plánovaná úprava v informačnom systéme finančnej správy - zavedenie registra zamestnancov.

Rovnako ako v minulom roku, aj v roku 2016 sa na poukázanie podielu zaplatenej dane použije tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane. Povinnou prílohou vyhlásenia je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré zamestnancovi na požiadanie vystaví zamestnávateľ. Minimálna suma poukázaného podielu zaplatenej dane sa zachovala vo výške 3 eurá.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane aj s potvrdením o zdaniteľných príjmoch je potrebné odovzdať daňovému úradu (miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby) do 2. 5. 2016.

Článok pokračuje pod reklamou

Poukazovanie podielov zaplatenej dane daňovníkmi s daňovým priznaním

Postup u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie alebo sa rozhodli podať daňové priznanie dobrovoľne zostane v roku 2016 bez zmeny. Podiel zaplatenej dane poukážu priamo v daňovom priznaní.

Od 1.1. 2016 sa poukazovateľ podielu zaplatenej dane môže prijímateľovi identifikovať

Ak daňovník, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane dá súhlas, správca dane (daňový úrad) oznámi prijímateľovi identifikačné informácie daňovníka. A to v rozsahu, ak ide o

 • fyzickú osobu - meno, priezvisko a trvalý pobyt,
 • právnickú osobu - obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu.

Komu možno poskytnúť podiel zaplatenej dane

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť len organizáciám, ktoré sa nachádzajú v zozname príjemcov, ktorý vedie Notárska komora SR. Či sa organizácia skutočne registrovala ako príjemca podielov zaplatenej dane si môžete overiť na internetovej stránke Notárskej komory SR v časti Notárske centrálne registre.

Príjemcom podielov zaplatenej dane môže byť len:

 • občianske združenie,
 • nadácia
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Výdavky (náklady) na reprezentáciu a reklamné predmety – daňové výdavky a DPH

Ako sa posudzujú výdavky (náklady) na reprezentáciu z pohľadu dane z príjmov a DPH? Ktoré reklamné predmety vrátane vianočných darčekov pre obchodných partnerov je možné zahrnúť do daňových výdavkov?

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2019 a zmeny od roku 2020

Ktoré výdavky budú pri podávaní daňového priznania za rok 2019 daňovo uznateľné až po zaplatení? Aké zmeny budú platiť pre daňové výdavky po zaplatení v budúcom roku?

Zdaňovanie a oslobodenie predaja obchodného podielu u fyzickej a právnickej osoby

V prípade predaja obchodného podielu je potrebné rozlišovať, či obchodný podiel predáva fyzická alebo právnická osoba. Ako predaj zdaniť a aké sú možnosti oslobodenia?

Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby

Čo je daňová rezidencia a prečo sa ňou zaoberať? Kedy je podnikateľ daňovým rezidentom na Slovensku a kedy v zahraničí? Ako vzniká konflikt daňovej rezidencie a akým spôsobom sa v tom prípade postupuje?
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky