Poukazovanie podielov zaplatenej dane (daňových asignácií) v roku 2016 po novele zákona o dani z príjmov

Poukazovanie podielov zaplatenej dane (daňových asignácií) v roku 2016 po novele zákona o dani z príjmov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa zmení poukazovanie podielov zaplatenej dane (daňové asignácie) od roku 2016. Komu možno poukázať podiel zaplatenej dane?

Zrušenie klesania a fixácia sadieb pre poukázanie podielu zaplatenej dane pre právnické osoby od 1.1.2016

Uplatňovanie doterajšej právnej úpravy založenej na postupnom klesaní daňových asignácií sa s účinnosťou od 1. januára 2016 ruší a uplatní sa pevná sadzba daňovej asignácie. Súvisiacou zmenou je zníženie výšky maximálnej sadzby daňovej asignácie z 1,5 % na 1 % zaplatenej dane. Zmena percentuálnej sadzby sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré v zdaňovacom období (väčšinou kalendárny rok) alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania (väčšinou do 31. 3. kalendárneho roka) nedarovali finančné prostriedky určeným daňovníkom na zákonom vymedzené účely najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane z príjmov. Ministerstvo financií SR zdôvodňuje tento krok podporou neziskového sektora zo strany štátu.

Poukazovanie podielov zaplatenej dane zamestnancami s ročným zúčtovaním

Plánované poukazovanie podielov zaplatenej dane prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý vykonáva zamestnancovi ročné zúčtovanie, sa odkladá na rok 2018. Zamestnanci budú môcť poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom ich zamestnávateľov prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2018 za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) 2017. Dôvodom je plánovaná úprava v informačnom systéme finančnej správy - zavedenie registra zamestnancov.

Rovnako ako v minulom roku, aj v roku 2016 sa na poukázanie podielu zaplatenej dane použije tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane. Povinnou prílohou vyhlásenia je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré zamestnancovi na požiadanie vystaví zamestnávateľ. Minimálna suma poukázaného podielu zaplatenej dane sa zachovala vo výške 3 eurá.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane aj s potvrdením o zdaniteľných príjmoch je potrebné odovzdať daňovému úradu (miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby) do 2. 5. 2016.

Článok pokračuje pod reklamou

Poukazovanie podielov zaplatenej dane daňovníkmi s daňovým priznaním

Postup u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie alebo sa rozhodli podať daňové priznanie dobrovoľne zostane v roku 2016 bez zmeny. Podiel zaplatenej dane poukážu priamo v daňovom priznaní.

Od 1.1. 2016 sa poukazovateľ podielu zaplatenej dane môže prijímateľovi identifikovať

Ak daňovník, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane dá súhlas, správca dane (daňový úrad) oznámi prijímateľovi identifikačné informácie daňovníka. A to v rozsahu, ak ide o

 • fyzickú osobu - meno, priezvisko a trvalý pobyt,
 • právnickú osobu - obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu.

Komu možno poskytnúť podiel zaplatenej dane

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť len organizáciám, ktoré sa nachádzajú v zozname príjemcov, ktorý vedie Notárska komora SR. Či sa organizácia skutočne registrovala ako príjemca podielov zaplatenej dane si môžete overiť na internetovej stránke Notárskej komory SR v časti Notárske centrálne registre.

Príjemcom podielov zaplatenej dane môže byť len:

 • občianske združenie,
 • nadácia
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022? Nezabudnite o daňový preplatok v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022? A naopak, kedy daňovník daňové priznanie za rok 2022 podať nemusí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky