Index daňovej spoľahlivosti bude od roku 2022 verejný

Ministerstvo financií plánuje zaviesť verejné prístupné hodnotenie daňovníkov, tzv. „index daňovej spoľahlivosti“. Spoľahliví daňovníci by mohli mať rôzne výhody.

Návrh na komplexné prepracovanie indexu daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti už existuje. Je však pomerne málo prepracovaný a nie je verejne dostupný. Finančná správa Slovenskej republiky v súčasnosti iba individuálne informuje tých daňovníkov, ktorým na základe indexu daňovej spoľahlivosti vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy, resp. benefity.

Dňa 26. apríla 2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“ v príslušnom tvare). K navrhovaným zmenám patrí aj komplexné prepracovanie indexu daňovej spoľahlivosti. Na definitívne zavedenie zmien do praxe sa vyžaduje schválenie novely zákona o správe daní vládou, parlamentom a podpísanie prezidentkou. Ak by zmeny boli schválené, začali by nadobúdať účinnosť postupne od 1. januára 2022.

Index daňovej spoľahlivosti od roku 2022

Komplexne prepracovaný index daňovej spoľahlivosti by mal byť naďalej hodnotením daňového subjektu na základe plnenia si jeho povinností voči daňovému úradu podľa daňových predpisov, účtovných predpisov, colných predpisov, predpisov upravujúcich spotrebné dane, používanie eKasa pokladnice a na základe jeho ekonomických ukazovateľov. Uvedené znamená, že hodnotenie daňového subjektu bude závisieť nielen od toho, ako dôsledne si bude plniť svoje povinnosti, ale aj od toho, aké budú jeho ekonomické ukazovatele. Podľa dôvodovej správy sa pri ekonomických ukazovateľoch môže brať do úvahy napríklad počet zamestnancov podnikateľa, výška jeho obratu a výsledok hospodárenia.

Index sa bude odvíjať od plnenia si povinností daňovníka a jeho ekonomických údajov.

Podrobnosti o tom, na základe akých podmienok sa bude nový index daňovej spoľahlivosti určovať, zatiaľ nie sú z navrhovanej novely zákona o správe daní známe. Zásady, podmienky a spôsob určenia indexu daňovej spoľahlivosti by však neskôr mali byť verejne dostupné na internetovej stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Z návrhu novely zákona o správe daní je však známe to, že index daňovej spoľahlivosti podnikateľa sa bude pravidelne prehodnocovať, a to v intervaloch kalendárneho polroka.

Prečítajte si tiež

Hodnoteniu na základe indexu daňovej spoľahlivosti by mali podliehať podnikatelia, ktorí sú registrovaní na daň z príjmov, čiže v zásade všetci podnikatelia. Daňovníci, ktorí nie sú podnikateľmi (napríklad občianske združenia, ktoré nepodnikajú), by hodnotení indexom daňovej spoľahlivosti byť nemali, aj keď sú zaregistrovaní na daň z príjmov.

Aké zmeny boli schválené v indexe daňovej spoľahlivosti nájdete v článku Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 – aké sú kritériá a výhody?

Verejne dostupný zoznam daňovníkov s indexom daňovej spoľahlivosti

Súčasťou prepracovania indexu daňovej spoľahlivosti je aj jeho zverejnenie. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky by po schválení návrhu malo na svojej internetovej stránke viesť a pravidelne aktualizovať verejne dostupný zoznam daňových subjektov, ktorým bol pridelený index daňovej spoľahlivosti. Navrhuje sa, aby bol zoznam daňovníkov s indexom daňovej spoľahlivosti prvýkrát zverejnený 30. júna 2022.

Verejne dostupný zoznam podnikateľov s indexom daňovej spoľahlivosti by mal obsahovať:

 • meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania (u fyzickej osoby) a obchodné meno alebo názov a sídlo (u právnickej osoby),
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • daňové identifikačné číslo,
 • index daňovej spoľahlivosti.

Oznamovanie výsledku indexu daňovej spoľahlivosti daňovníkovi

Oznámenie o hodnotení daňovníka na základe indexu daňovej spoľahlivosti doručí daňový úrad podnikateľovi najneskôr do 30 dní po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov. V prípade, že po uplynutí kalendárneho polroka dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti daňovníka, daňový úrad mu zašle o tom oznámenie do 30 dní po uplynutí polročného hodnoteného obdobia. Ak k zmene indexu daňovej spoľahlivosti u daňovníka nedôjde, daňový úrad podnikateľovi oznámenie nezašle.

Prečítajte si tiež

V prípade, že podnikateľ nebude súhlasiť s verdiktom uvedeným v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti, bude môcť voči nemu podať námietku v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Samozrejme, túto námietku musí odôvodniť. Jej podanie má odkladný účinok, čiže do rozhodnutia o námietke sa podnikateľovi index daňovej spoľahlivosti nezmení.

Podľa návrhu novely zákona o správe daní by mal daňový úrad daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zaslať oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 28. februára 2022.

Dve kategórie výhod pre spoľahlivých podľa indexu daňovej spoľahlivosti

Podobne ako v súčasnosti, keď na základe indexu daňovej spoľahlivosti daňovník získava tzv. „osobitné daňové režimy“, čiže nadštandardné daňové výhody, to bude aj po prepracovaní tohto inštitútu. Výhody by však mali byť ešte viac motivujúce k tomu, aby daňovník dodržiaval všetky predpisy a patril medzi tých, ktorí budú označovaní za vysoko spoľahlivých.

Výhody pre vysoko spoľahlivých daňovníkov sa budú rozlišovať na dve skupiny:

 • výhody, o ktoré môže daňovník prísť aj bez toho, aby bol na základe indexu daňovej spoľahlivosti vyradený zo skupiny vysoko spoľahlivých daňovníkov,
 • výhody, ktoré bude môcť daňovník čerpať stále, pokiaľ bude na základe indexu daňovej spoľahlivosti zaradený do skupiny vysoko spoľahlivých daňovníkov.

Vysoko spoľahliví daňovníci podľa indexu daňovej spoľahlivosti by mali platiť nižšie pokuty.

Zoznam všetkých benefitov pre vysoko spoľahlivých daňovníkov uvádzaných priamo v zákone o správe daní nemusí byť konečný. Vysoko spoľahlivým daňovníkom môžu byť poskytnuté aj ďalšie nároky. Z návrhu novely zákona o správe daní vyplýva, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky by malo na svojej internetovej stránke zverejniť podrobnosti týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z indexu daňovej spoľahlivosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienené benefity pre spoľahlivých podľa indexu daňovej spoľahlivosti

Keďže index daňovej spoľahlivosti sa má prehodnocovať v intervaloch každého kalendárneho polroka, nemusí pružne reagovať na zmenu v plnení si povinností daňového subjektu. Preto sa navrhuje do zákona o správe daní zakomponovať ochranný mechanizmus. Podľa neho by boli niektoré výhody podmienené úrovňou spolupráce so správcom dane. Nižšie uvedené benefity by sa nemali vzťahovať na daňovníka, ktorý je síce podľa indexu daňovej spoľahlivosti zaradený medzi vysoko spoľahlivých daňovníkov, ale nespolupracuje so správcom dane. Na tieto účely sa nespolupracovaním so správcom dane má rozumieť najmä to, ak daňový subjekt porušuje povinnosti pri daňovej kontrole, porušuje povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, alebo porušuje povinnosť platiť daňovú povinnosť a nebol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne.

Podmienené benefity pre vysoko spoľahlivých daňovníkov podľa indexu daňovej spoľahlivosti:

 • daňový úrad pri daňovej kontrole zameranej na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu vyhotoví čiastkový protokol (ak sú zároveň splnené aj ostatné podmienky podľa § 47a zákona o správe daní) a nadmerný odpočet bude daňovníkovi vrátení hneď bez nutnosti počkať si na skončenie daňovej kontroly,
 • daňový úrad určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve, ktorá sa daňovému subjektu zasiela v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania (ide napríklad o lehotu na predloženie všetkých dokladov potrebných na vykonanie daňovej kontroly, na ktorých predloženie zákon o správe daní minimálnu lehotu neurčuje).

Stále výhody pre spoľahlivých podľa indexu daňovej spoľahlivosti

Na rozdiel od výhod pre vysoko spoľahlivých daňovníkov, ktoré im môžu byť v prípade nespolupráce so správcom dane odňaté, budú existovať aj také výhody, ktoré bude môcť títo daňovníci čerpať po celý čas, kým budú patriť do skupiny vysoko spoľahlivých daňovníkov.

K stálym výhodám vysoko spoľahlivých daňovníkov budú patriť:

 • Polovičná výška úhrady za vydanie záväzného stanoviska Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k uplatneniu daňových predpisov: Vysoko spoľahliví daňovníci podľa indexu daňovej spoľahlivosti by za vydanie záväzného stanoviska platili 500 eur (novelou zákona o správe daní sa má zmeniť výška úhrady na jednotných 1 000 eur). Táto výška úhrady by pre nich mala začať platiť až na žiadosti podané po tom, ako im bolo daňovým úradom doručené oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti.
 • Správca dane bude pri určovaní výšky pokuty okrem iného prihliadať aj na index daňovej spoľahlivosti, čo by malo znamenať, že vysoko spoľahliví daňovníci by mali v porovnaní s nespoľahlivými daňovníkmi dostávať nižšie pokuty.
 • Polovičná výška úhrady za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania: Vďaka tomu by mal daňovník, ktorý je v čase podania žiadosti na základe indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za vysoko spoľahlivého, platiť úhradu v sume 5 000 eur za vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania a v sume 15 000 eur, ak ide o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Aj v tomto prípade sa navrhuje, aby táto výška úhrady pre nich začala platiť až na žiadosti podané po tom, ako im bolo daňovým úradom doručené oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti.

Nespoľahliví daňovníci by mali mať pri daňovej kontrole kratšie lehoty

Okrem toho, že nespoľahliví daňovníci podľa indexu daňovej spoľahlivosti nebudú mať nárok na benefity určené len pre vysoko spoľahlivých daňovníkov, budú v porovnaní s nimi aj v určitých veciach znevýhodňovaní. Navrhuje sa to, aby daňovému subjektu, ktorý je na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za nespoľahlivý, správca dane určil lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.

Prečítajte si tiež

To bude znamenať napríklad to, že podnikateľ, ktorý bude podľa indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za nespoľahlivého, bude mať v porovnaní podnikateľom, ktorý bude považovaný za spoľahlivého, najmenej o týždeň kratšiu lehotu na plnenie si povinností v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania. Táto lehota sa môže týkať napríklad predloženia dokladov potrebných na vykonanie daňovej kontroly.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky