Tri mesiace do termínu: eKasu nemá polovica podnikateľov

Podnikatelia sa s prechodom na eKasu neponáhľajú a každá druhá kontrola končí uložením pokuty.

Čo je eKasa a aké povinnosti prináša podnikateľom

eKasa je systém prepojenia registračných pokladníc podnikateľov so systémami Finančnej správy Slovenskej republiky prostredníctvom internetu. Pokladnice všetkých podnikateľov tak majú po úplnej implementácii systému eKasa do praxe v reálnom čase odosielať finančnej správe údaje o prijatých tržbách v hotovosti.

Viac základných informácií o fungovaní registračných pokladníc v novom systéme eKasa nájdete v článku Systém eKasa – pripravte sa na online registračné pokladnice.

Podľa pôvodného znenia novely zákona 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“ v príslušnom tvare) mali podnikatelia postupne prechádzať na systém eKasa vrátane používanie online registračných pokladníc v období od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019. Počnúc 1. júlom 2019 mal byť proces zavádzania systému eKasa ukončený a všetci podnikatelia mali používať len pokladnice napojené na systém eKasa.  Kvôli problémom s certifikáciami pokladníc a nedostatku pokladníc na trhu však došlo k zmene zákona a posunu termínov. V súčasnosti pre podnikateľov platí, že:

  • do 31. decembra 2019 nedostane za nepoužívanie online registračnej pokladnice od daňového úradu alebo colného úradu pokutu ten podnikateľ, ktorý používa elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient najneskôr do 1. júla 2019 (vrátane),
  • do 31. decembra 2019 nedostane za nepoužívanie online registračnej pokladnice od daňového úradu pokutu ten podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať na evidenciu tržieb pokladnicu prvýkrát od 1. apríla 2019, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a pri evidencii tržieb bude viesť evidenciu formou paragónov.

Viac sa o tomto odklade používania eKasa pokladnice môžete dočítať v našom článku Povinnosť používať eKasu sa odkladá 

Na eKasu prešla zatiaľ iba polovica podnikateľov

Na prechod všetkých podnikateľov na eKasu zostávajú necelé tri mesiace. K 2. októbru 2019 bolo podľa Finančnej správy Slovenskej republiky vydaných 219 233 kódov pokladnice eKasa klient. Toto číslo hovorí o tom, pre aký počet pokladníc (ORP aj VRP)  požiadali podnikatelia o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Neznamená to však, že všetky tieto eKasa pokladnice sa aj v praxi používajú na evidenciu tržieb. Pokladníc, ktoré sa aktívne používajú a vytvárajú pokladničné doklady, bolo k 2. októbru 2019 spolu 115 616. Z toho 65 686 bolo online registračných pokladníc a 49 930 virtuálnych registračných pokladníc. Z pridelených kódov tvoria teda aktívne pokladnice tri mesiace pred zákonom stanoveným termínom necelú polovicu.

Prečítajte si tiež

V súčasnosti je už trh v dostatočnom množstve zásobený online registračnými pokladnicami, ktoré si môžu podnikatelia kúpiť a okamžite začať používať. Podnikatelia však musia dávať pozor na to, aby zakúpili len certifikovanú online registračnú pokladnicu. V článku Zoznam pokladníc certifikovaných pre eKasa systém si môžete pozrieť pravidelne aktualizovaný zoznam pokladníc, ktoré majú od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky vydanú certifikáciu a je možné ich používať na evidenciu hotovostných tržieb v eKasa systéme.

Článok pokračuje pod reklamou

Na čo sa pri eKase zameriavajú kontroly daňových úradov

Finančná správa v súvislosti so spomínanými zmenami v zavedení systému eKasa na svojej internetovej stránke často zdôrazňuje to, že novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice neznamená absolútny odklad zavádzania eKasa systému do konca roka 2019, ale týka sa len pokút, ktoré nebudú do 31. decembra 2019 udeľované podnikateľom po splnení spomenutých podmienok. Akonáhle bude mať podnikateľ od výrobcu, dovozcu alebo distribútora dodanú online registračnú pokladnicu, je povinnú ju hneď začať používať a už viac nesmie používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Kontrolné aktivity daňových úradov v oblasti registračných pokladníc sa teda podľa informácií samotnej finančnej správy od 1. júla 2019 sústreďujú na dve základné oblasti. Prvou z nich je sústredenie kontrol na podnikateľov, ktorí majú používať na evidenciu tržieb pokladnicu, ale do 1. júla 2019 (vrátane) nepožiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Druhou oblasťou, na ktorú sa sústreďujú daňoví kontrolóri, sú podnikatelia, ktorým už bola dodaná online registračná pokladnica, ale od jej dodania ju nepoužívajú na evidenciu tržieb.

Daňové úrady kontrolujú hlavne podnikateľov, ktorí do 1. júla nepožiadali o pridelenie kódu.

V oboch vyššie uvedených prípadoch sú daňoví kontrolóri povinní podnikateľovi uložiť pokutu za správny delikt nepoužívania eKasa pokladnice na evidenciu tržieb. Táto povinne ukladaná pokuta je minimálne vo výške 330 eur a maximálne vo výške 3 300 eur. To však platí len pri prvej kontrole, počas ktorej boli zistené nedostatky.

Prečítajte si tiež

Pri prvom opakovanom zistení porušenia povinnosti používať eKasa pokladnicu uloží daňový úrad podnikateľovi pokutu vo výške od 660 eur do 6 600 eur (dvojnásobná výška) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Ak daňový úrad vykoná u toho istého podnikateľa kontrolu tretí krát alebo neskorší krát a znovu zistí, že podnikateľ buď nepožiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient alebo nepoužíva dodanú eKasa pokladnicu na evidenciu tržieb, okrem uloženia pokuty vo výške od 660 eur do 6 600 eur už v tomto prípade musí podať živnostenskému úradu návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu povinnosti používať na evidenciu tržieb eKasa pokladnicu (napríklad kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod).

Podľa informácií finančnej správy o kontrolách zameraných na používanie eKasa pokladnice, každá druhá kontrola skončila nálezom a následným uložením pokuty.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


eKasa a slobodné povolanie

Čo sú to slobodné povolania a vzniká im povinnosť evidovať tržby prostredníctvom eKasy, ak prijímajú za svoje tovary či služby platby v hotovosti?

Finančná správa si „posvieti“ na podnikateľov: aké prevádzky bude kontrolovať v najbližšom období?

Augustová akcia „Turista“ ukázala, že až 48 % majiteľov turisticky navštevovaných podnikov obchádzalo systém eKasa. Kontroly budú preto pokračovať. Aké prevádzky by sa mali mať na pozore?

Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?

Aký je limit pre úhradu faktúry v hotovosti? Musí byť inkaso faktúry zaevidované v eKase alebo postačí príjmový pokladničný doklad a ako je to s odpočtom DPH?

Vzor pokladničného dokladu z eKasy už na predajnom mieste netreba

Podnikatelia, ktorí používajú pokladnicu eKasa, už nebudú povinní sprístupňovať na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky