Pokladničný doklad z eKasy a jeho náležitosti

Podnikateľ je povinný ihneď po zaevidovaní tržby a vytlačení dokladu z eKasy odovzdať tento doklad kupujúcemu. Čo musí obsahovať a ako vyzerá vzor dokladu z eKasy?

Od 1. júla 2019 podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať svoje tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, majú povinnosť používať pokladnicu nazývanú „e-kasa klient“ (ďalej len „eKasa“). Podnikatelia majú možnosť vybrať si používanie on-line registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

Podmienky používania pokladnice e-kasa klient upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“).

Všetky potrebné informácie týkajúce sa eKasy nájdete v našej téme eKasa.

Povinnosť evidencie tržby pokladnicou eKasa

Pokladnicu eKasa je povinný používať ten podnikateľ, ktorý súčasne spĺňa nasledovné tri podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP.

Pripomíname, že podľa § 3 ods. 1 zákona o používaní ERP je podnikateľ povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

Viac informácií o tom, kto musí a nemusí používať eKasu od roku 2019 si môžete prečítať v článku Kto (ne) musí mať eKasu od roku 2019?

Povinnosť vyhotoviť pokladničný doklad pokladnicou eKasa

Podľa § 8 ods. 1 zákona o používaní ERP je podnikateľ povinný po zaevidovaní tržby v pokladnici eKasa odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad (okrem kópie pokladničného dokladu) ihneď po jeho vytlačení v pokladnici eKasa.

Tento vyhotovený pokladničný doklad pokladnicou eKasa môže podnikateľ kupujúcemu zaslať napr. na e-mail alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak o to kupujúci požiada, pred vytlačením pokladničného dokladu. V takomto prípade pokladničný doklad z eKasy podnikateľ nevytlačí, nakoľko túto povinnosť si splní zaslaním uvedeného dokladu do elektronickej schránky kupujúceho.

Prečítajte si tiež

Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa, ktorý predávajúci odovzdá kupujúcemu musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti.

Povinné náležitosti pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou eKasa

To, ktoré náležitosti má obsahovať pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa je uvedené v § 8 ods. 7 zákona o používaní ERP. Ide najmä o tieto náležitosti:

 • kód pokladnice eKasa,
 • daňové identifikačné číslo (DIČ) – ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) – ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO) – ak podnikateľovi bolo pridelené,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • overovací kód podnikateľa,
 • dátum a čas vyhotovenia,
 • poradové číslo pokladničného dokladu,
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty (okrem toho, ak platiteľ DPH uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane),
 • unikátny identifikátor pokladničného dokladu,
 • cenu tovaru alebo služby,
 • základ DPH (ak je podnikateľ platiteľ DPH) v členení podľa sadzieb (okrem platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania DPH),
 • sadzbu DPH, prípadne údaj o oslobodení od DPH (ak je podnikateľ platiteľ DPH) v členení podľa sadzieb (okrem platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania DPH),
 • výšku DPH spolu (ak je podnikateľ platiteľ DPH) v členení podľa sadzieb (okrem platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania DPH),
 • QR kód,
 • zaokrúhlenie ceny,
 • celkovú sumu platenej ceny.

V prípade, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, povinnými náležitosťami pokladničného dokladu z pokladnice eKasa sú najmä tieto údaje:

 • kód pokladnice eKasa,
 • číslo faktúry,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) – ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • daňové identifikačné číslo (DIČ) – ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO) – ak podnikateľovi bolo pridelené,
 • dátum a čas vyhotovenia,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • zaokrúhlenie ceny,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • poradové číslo pokladničného dokladu,
 • unikátny identifikátor pokladničného dokladu,
 • QR kód,
 • overovací kód podnikateľa.
Článok pokračuje pod reklamou

Voliteľné náležitosti pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou eKasa

Jednou z voliteľných náležitostí dokladu z pokladnice eKasa je tzv. unikátny identifikátor kupujúceho, ktorý slúži na identifikáciu kupujúceho. Je to číselný znak alebo alfanumerický reťazec, ktorý si zvolí sám kupujúci. Tento unikátny identifikátor uvedie predávajúci na pokladničnom doklade z eKasy, ak ho o to kupujúci pred zaevidovaním prijatej tržby požiada.

Unikátnym identifikátorom kupujúceho môže byť napríklad obchodné meno kupujúceho, či jeho identifikačné číslo.

Povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu na predajnom mieste

Podľa § 8 ods. 5 zákona o používaní ERP je podnikateľ povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje pokladnicou eKasa, tak aby bol tento pokladničný doklad pre kupujúceho jednoznačný, prehľadný, zrozumiteľný a ľahko prístupný a taktiež aj dobre čitateľný.

Podnikateľ má povinnosť vyobraziť pokladničný doklad aj na predajnom mieste, ktorým je napr. tržnica, stánok a podobne. Viac informácií o tzv. ambulantnom predaji si môžete prečítať v článku eKasa – ambulantný predaj a predaj na príležitostných trhoch.

Doklad z pokladnice eKasa musí mať zvýraznené tieto náležitosti:

 • kód pokladnice eKasa,
 • dátum,
 • čas,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • unikátny identifikátor dokladu,
 • overovací kód podnikateľa.

Prinášame vám vzor pokladničného dokladu z eKasy, ktorý by mal mať na predajnom mieste zvýraznené vyššie uvedené náležitosti.

Vzor pokladničného dokladu
Vzor pokladničného dokladu

Jedným z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredie je aj zrušenie povinnosti mať na predajnom mieste vytlačený vzor pokladničného dokladu. Viac o tejto zmene informujeme v článku Vzor pokladničného dokladu z eKasy už na predajnom mieste netreba.

S mobilným telefónom a aplikáciou Over doklad môžete skontrolovať pravosť pokladničného dokladu

Finančná správa ako ochranu zákazníkov pred nepoctivými podnikateľmi poskytuje bezplatné stiahnutie aplikácie „Over doklad“, a to do mobilných telefónov, či jej využitie môžete vyskúšať aj priamo na webovej stránke finančnej správy.

Prečítajte si tiež

Nakoľko všetky pokladničné doklady z pokladnice eKasa obsahujú aj unikátne QR kódy, je možné overiť si pravosť vydaného pokladničného dokladu. V tejto aplikácii „Over doklad“ zákazník nasníma QR kód na pokladničnom doklade a na displeji mobilného zariadenia sa doklad zobrazí v elektronickej podobe. Takto jednoducho je možné overiť, či elektronický doklad, ktorý sa vám vyobrazuje v elektronickej podobe je totožný s tým, čo držíte v rukách.

V prípade, ak zákazník – kupujúci zistí nezrovnalosti medzi pokladničnými dokladmi, je možné po vyplnení údajov vydaný doklad odoslať na preverenie finančnou správou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky