Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2019 pre živnostníkov a iné SZČO (fyzické osoby)

 • 205,07 € - suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu. Od výšky životného minima závisia aj ďalšie dôležité čísla ako nezdaniteľné časti základu dane alebo daňový bonus na dieťa.
 • 954,00 € - priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2017, od tejto sumy závisia napríklad minimálne odvody živnostníkov.
 • 19 % - základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby. Túto sadzbu dane použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,37 €.
 • 25 % - zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby. Túto sadzbu dane použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,37 €.
 • 3 937,35 € - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Mesačná výška tejto nezdaniteľnej časti je 328,11 €. Živnostník, ktorého základ dane nepresiahol 100-násobok sumy životného minima (20 507,00 €) a napr. nepoberal starobný dôchodok, si môže uplatniť celú výšku tejto nezdaniteľnej časti.
 • 3 120,00 € - ročná suma zdaniteľných príjmov na priznanie daňového bonusu, pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky na vyplatenie daňového bonusu udávané zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
 • 266,04 € - ročná suma daňového bonusu. Mesačná suma daňového bonusu je 22,17 €.
 • 1 968,78 € - hranica zdaniteľných príjmov pre vznik povinnosti podať daňové priznanie.
 • 2 500,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 16 600,00 € - hranica pre mesačné preddavky na daň z príjmov. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 66,78 € - minimálne mesačné preddavky (odvody) na zdravotné poistenie.
 • 5 724,00 € - minimálny vymeriavací základ pre odvod poistného (ročného) na zdravotné poistenie a taktiež hranica pre vznik/zánik povinnosti platiť mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.
 • 158,11 € - minimálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.
 • 2 213,75 € - maximálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.
 • 224,89 € - minimálne odvody pre rok 2019 do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu. Ide o súčet minimálneho preddavku do zdravotnej poisťovne a minimálneho poistného do Sociálnej poisťovne.
 • 0,183 € - základná náhrada za 1 km jazdy súkromným autom na pracovnej ceste.
 • 4,80 € - maximálna suma daňových výdavkov na stravovanie za každý odpracovaný deň, pričom táto suma musí byť preukázaná dokladom o nákupe jedla alebo dokladom o úhrade faktúry za nákup stravných lístkov.
 • 4,80 €, 7,10 € a 10,90 € - sumy stravného (daňových nákladov) pri tuzemských pracovných cestách. Pri tuzemskej pracovnej ceste v časovom pásme 5 až 12 hodín prináleží živnostníkovi, resp. inej SZČO stravné vo výške 4,80 €, pri časovom pásme nad 12 až 18 hodín 7,10 € a pri pracovnej ceste nad 18 hodín stravné 10,90 € na deň.

Dôležité čísla v roku 2019 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.)

Prečítajte si tiež
 • 21,00 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby,
 • 19,00 % - základná sadzba zrážkovej dane (dane vyberanej zrážkou), ktorá sa využíva napríklad pri vyplatení autorských honorárov alebo pri výplate zákonom určených príjmov, ktoré sa musia zdaniť na Slovensku zahraničným subjektom,
 • 35,00 % - zvýšená sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážkou), ktorá sa využíva napríklad pri zdaňovaní dividend vyplácaných fyzickým a právnickým osobám usadených v tzv. nezmluvných štátoch (daňových rajoch).
 • 7,00 % - znížená sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážkou), ktorá sa využíva napríklad pri zdaňovaní podielov na zisku vyplácaných fyzickej osobe alebo pri vyrovnávacích podieloch vyplatených fyzickej osobe.
 • ¼ - ročný nárok na odpočítanie daňovej straty, pričom možno odpočítavať iba rovnomerne vo výške ¼ ročne.
 • 2 500,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške ¼ z dane za predchádzajúci rok.
 • 16 600,00 € - hranica pre mesačné preddavky na daň z príjmov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.
 • 10,00 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2011 a 2012, pričom zdravotne postihnuté osoby majú sadzbu v polovičnej výške, t. j. sadzbu 5,00 %.
 • 477,00 € - suma dividend za roky 2011 a 2012 oslobodená od zdravotných odvodov.
 • 14,00 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2013 až 2016.
 • 57 240 € - maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z dividend. Poistné na zdravotné poistenie z dividend vyplatených v roku 2019 sa vyplatí najviac z tejto sumy.
 • 350 000,00 € (majetok netto), 700 000 € (čistý obrat) a 10 zamestnancov – kritéria pre zostavenie najjednoduchšej a najmenej podrobnej účtovnej závierky za rok 2019. Ak firma za roky 2017 a 2019 (každý sa posudzuje samostatne) neprekročila aspoň dve z troch uvedených kritérií, zverejní v účtovnej závierke najmenej podrobné finančné informácie za rok 2019.
Článok pokračuje pod reklamou

Dôležité čísla v roku 2019 súvisiace so mzdami

 • 520,00 € - minimálna mesačná mzda. Ide o mesačnú minimálnu mzdu v roku 2019 v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je vo výške 1 040,00 €.
 • 2,989 - hodinová minimálna mzda. Ide o hodinovú minimálnu mzdu v roku 2019 v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je vo výške 5,978 €.
 • 328,11 € - mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 • 260,00 € - minimálna mesačná hrubá mzda pre priznanie daňového bonusu, pričom na priznanie daňového bonusu musia byť splnené aj ostatné požiadavky zákona o dani z príjmov.
 • 22,17 € - mesačná výška daňového bonusu. Daňový bonus nezvyšuje mzdu, ale zamestnancovi znižuje jeho daňovú povinnosť.
 • 200,00 € - odvodová výnimka pre študentov. Ak študent pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študenta, uplatňuje si u zamestnávateľa odvodovú výnimku a jeho mesačný zárobok neprekročí 200,00 €, neplatí zo svojho zárobku odvody na sociálne poistenie. Odvody na zdravotné poistenie neplatí taktiež, pretože je stále poistencom štátu.
 • 200,00 € - odvodová výnimka pre dôchodcov. Poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a poberatelia predčasného starobného dôchodku si môžu vybrať jednu dohodu o pracovnej činnosti, resp. o vykonaní práce, z ktorej do výšky odmeny 200,00 € nebudú platiť odvody na sociálne poistenie.
 • 380,00 € - mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, pričom odpočítateľná položka sa od 1. 1. 2018 vzťahuje iba na odvody zamestnanca. Odpočítateľná položka na odvody zamestnávateľa za zamestnanca sa zrušila. Znamená to, že zamestnávateľ vyčísli odvody za zamestnanca do zdravotnej poisťovne priamo z jeho hrubej mzdy, a nie z hrubej mzdy zníženej o odpočítateľnú položku.
 • 3,60 € - minimálna suma stravného lístka. Nárok na stravu má zamestnanec, ktorý pracuje v pracovnej zmene viac ako 4 hodiny.
 • 2,64 € - maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Zamestnávateľ má povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov najmenej v sume 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Znamená to, že zamestnávateľ si môže do výdavkov započítať maximálne 2,64 €.
 • 4,80 €, 7,10 € a 10,90 € - sumy stravného (cestovných náhrad) pri tuzemských pracovných cestách. Pri tuzemskej pracovnej ceste v časovom pásme 5 až 12 hodín prináleží zamestnancovi stravné vo výške 4,80 €, pri časovom pásme nad 12 až 18 hodín 7,10 € a pri pracovnej ceste nad 18 hodín stravné 10,90 € na deň.
 • 62,7288 € - maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky. Maximum pre výpočet dávok na materské, ošetrovné a nemocenské.
 • 6 678 € - maximálny vymeriavací základ na výpočet Sociálneho poistenia. Vymeriavací základ sa nevzťahuje na úrazové poistenie, pre ktoré nie je stanovený maximálny vymeriavací základ.
 • 25 % - príplatok za prácu v sobotu, pričom minimálna výška hodinového príplatku za prácu v sobotu je 0,747 €, čo zodpovedá hodinovému príplatku za prácu v sobotu pri minimálnej mzde pre 1. stupeň náročnosti práce v roku 2019. Od 1. 5. 2019 sa výška príplatku zvyšuje na 50 %.
Prečítajte si tiež
 • 50  % - príplatok za prácu v nedeľu, pričom minimálna výška hodinového príplatku za prácu v nedeľu je 1,495 €, čo zodpovedá hodinovému príplatku za prácu v nedeľu pri minimálnej mzde pre 1. stupeň náročnosti práce v roku 2019. Od 1. 5. 2019 sa výška príplatku zvyšuje na 100 %.
 • 100 % - príplatok za prácu vo sviatok, pričom minimálna výška hodinového príplatku za prácu v sviatok je 2,989 €, čo zodpovedá hodinovému príplatku za prácu v sviatok pri minimálnej mzde pre 1. stupeň náročnosti práce v roku 2019.

Dôležité čísla v roku 2019 pre platiteľov DPH a iné zdaniteľné osoby

 • 20 % - základná sadzba DPH v Slovenskej republike.
 • 10 % - znížená sadzba DPH v Slovenskej republike, ktorá sa vzťahuje na vybrané potraviny a iné tovary ako knihy alebo lieky, od roku 2019 aj na ubytovacie služby a tovary a služby sociálnych podnikov.
 • 49 790,00 € - limit obratu pre zákonnú registráciu pre DPH. Ak zdaniteľná osoba (najmä podnikateľ) dosiahne za 12 po sebe idúcich mesiacov obrat v sume 49 790,00 €, má povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH. Registrácia však môže prebehnúť aj na báze dobrovoľnosti.
 • 14 000,00 € - limit obratu pre nákup tovaru z krajín Európskej únie bez registrácie pre DPH.
 • 100 000,00 € - limit obratu pre uplatňovanie DPH za základe prijatia platby.
 • 50 000,00 € - limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu.

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky