Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018

Zuzana Šutyová | 15.12.2017
Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018

Úpravou sadzieb dane z motorových vozidiel v roku 2018 sa vypočíta daň z motorových vozidiel za rok 2017, ako aj predpokladaná daň z motorových vozidiel na rok 2018.

Daň z motorových vozidiel za rok 2017 vypočíta daňovník nasledovným postupom:

 • zistí základ dane,
 • podľa základu dane sa vyhľadá v Prílohe č.1 - ROČNÉ SADZBY DANE k zákonu č. 361/2017 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) príslušnú ročnú sadzbu dane,
 • upraví sa ročná sadzba dane podľa veku vozidla (od prvej evidencie vozidla),
 • zníži sa ročná sadzba dane o 50 % v prípade vozidiel na “alternatívny pohon”,
 • zníži sa ročná sadzba dane o 50 %, ak bolo vozidlo v zdaňovacom období využívané v kombinovanej doprave,
 • upraví sa ročná sadzba dane podľa počtu mesiacov (počtu dní), počas ktorých sa vozidlo využívalo na podnikanie.

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2018

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2018 sa určí v závislosti od základu dane z motorových vozidiel.

V súlade s § 5 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je základom dane výkon motora v kW pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina. Ročná sadzba dane vyššie uvedených vozidiel je 0 eur.

Medzi osobné vozidlá podľa Prílohy č. 1 - ROČNÉ SADZBY DANE patria vozidlá kategórie L (motocykle, trojkolky, štvorkolky) a M1 (osobné automobily). Základom dane osobných vozidiel kategórie L a M 1 je zdvihový objem valcov motora v cm3. V závislosti o objemu valcov motora môže byť ročná sadzba dane z motorových vozidiel v rozmedzí od 50 eur do 218 eur za zdaňovacie obdobie.

Podľa § 5 ods. 3 je základom dane pri úžitkovom vozidle kategórie N 1 až N3 a O1 až O4 a pri autobuse kategórie M2 a M3:

 • najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a
 • počet náprav.

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel stanovená pre úžitkové vozidlá a autobusy je rozdelená podľa počtu náprav na 3 skupiny. V každej skupine je stanovených niekoľko ročných sadzieb podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti v tonách:

 • vozidlá s 1 alebo 2 nápravami - ročná sadzba dane je v rozmedzí od 74 eur do 2 480 eur,
 • vozidlá s 3 nápravami - ročná sadzba dane je v rozmedzí od 566 eur do 2 790 eur,
 • vozidlá s minimálne 4 nápravami - ročná sadzba dane je v rozmedzí od 721 eur do 2 375 eur.

V súlade s § 6 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel zaradí daňovník v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Viac o sadzbách dane z motorových vozidiel za rok 2018, ktoré vstupujú do daňového priznania za rok 2018 sa dočítate v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018.

Príklad na určenie ročnej sadzby dane pri ťahači a návese

Michal Serentov je živnostník, ktorý počas celého zdaňovacieho obdobia roku 2017 vlastnil ťahač s 2 nápravami a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou hmotnosťou 7,5 tony. Do júna 2017 vlastnil aj náves, ktorý 13.6.2017 predal. Náves mal najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 32 ton a 3 nápravy. Ťahač aj náves boli evidované v Slovenskej republike od r. 2015.

Podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel sa na zmeny počas zdaňovacieho obdobia neprihliada. Znamená to, že Michal Serentov môže ťahač s návesom zaradiť do jednej návesovej jazdnej súpravy, aj keď bol náves predaný v polovici roka 2017. Ročná sadzba dane pre ťahač je v sume 417 eur. Najbližšia nižšia ročná sadzba dane pre ťahač je v sume 312 eur. Ročná sadzba dane pre náves je v sume 1 964 eur. Najbližšia nižšia ročná sadzba dane pre náves je v sume 1 755 eur. Po úpravách sadzby dane z motorových vozidiel sa daň za ťahač bude platiť za celé zdaňovacie obdobie. Za náves bude Michal Serentov po úpravách platiť daň za obdobie od januára do júna 2017.

Úpravy (zníženie a zvýšenie) sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018

Podľa času, ktorý ubehol od prvej evidencie vozidla (roku výroby) uvedenom v Osvedčení o evidencii časť II, sa ročná sadzba dane upraví nasledovne:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa zníži o 25 %, tzn. 1-36 mesiacov - zníženie o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 20 %, tzn. 37-72 mesiacov - zníženie o 20 %,
 • počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 15 %, tzn. 73-108 mesiacov - zníženie o 15 %,
 • počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane neupravuje, tzn. 109-144 mesiacov - použije sa neupravená ročná sadzba dane,
 • počas ďalších 12 mesiacov sa zvýši o 10 %, tzn. 145-156 mesiacov - zvýšenie o 10 %,
 • zvýši sa o 20 % pre vozidlá, ktoré majú 157 (vrátane) a viac mesiacov od mesiaca prvej evidencie.

V súlade s § 7 ods. 4 zákona o dani z motorových vozidiel sa upravená ročná sadzba dane z motorových vozidiel zníži o 50 % pre:

 • hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

V prípade, že sa vozidlo použilo najmenej 60-krát v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy, upravená ročná sadzba dane sa zníži ešte o 50 %.

Keď dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene percentuálnej sadzby zníženia ročnej sadzby dane, napr. z 25 % na 20 %, použije sa 25 % zníženie ročnej sadzby dane na prislúchajúci počet mesiacov k 25 % zníženiu a 20 % zníženie ročnej sadzby dane sa použije na prislúchajúci počet mesiacov k 20 % zníženiu ročnej sadzby dane.

Poznámka: Podľa § 12 zákona o dani z motorových vozidiel sa daň, pomerná časť dane, preddavky na daň a ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená v závislosti od uplynutia času od prvej evidencie vozidla zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Podľa § 10 ods. 7 je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane, ak počas zdaňovacieho obdobia vznikla alebo zanikla daňová povinnosť pri vozidle. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Ak sa napríklad vozidlo predalo v máji 2017 a jeho upravená ročná sadzba dane je 84,80 eur, pomerná časť dane sa vypočíta ako 84,80/12*5 = 35,33 eur.

V prípade, že sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin 1/365 (v priestupnom roku 1/366) ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Príklad na úpravu sadzby dane pri hybridnom motorovom vozidle použitom v rámci kombinovanej dopravy

Michal Serentov využíva na podnikanie nákladný automobil kategórie N 1 evidovaný v SR. Dátum prvej evidencie (rok výroby) je podľa osvedčenia o evidencii 6.6.2014. Vozidlo má 2 nápravy a najväčšia prípustná celková hmotnosť 2,4 ton. Ide o hybridné motorové vozidlo, ktoré v roku 2017 použil v rámci kombinovanej dopravy 74-krát. Vozidlo využíval Michal Serentov celý rok 2017 na podnikanie.

Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie N1 s 2 nápravami a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou v 2,4 ton je 212 eur. Do decembra 2017 (vrátane) uplynulo od dátumu prvej evidencie vozidla 43 mesiacov. Do konca mája 2017 uplynulo 36 mesiacov od prvej evidencie vozidla. Na prvých 5 mesiacov v roku 2017 sa uplatní 25 % zníženie ročnej sadzby dane. Na zvyšných 7 mesiacov sa uplatní 20 % zníženie ročnej sadzby dane. Keďže ide o hybridné motorové vozidlo, zníži sa upravená ročná sadzba dane o 50 %. V roku 2017 bolo vozidlo využívané v rámci kombinovanej dopravy 74-krát, takže sa môže upravená ročná sadzba dane znížiť ešte o 50 %.

Podľa daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 sa daň z motorových vozidiel za nákladné auto Michala Serentova vypočíta tak, že sa najprv vypočítajú všetky zníženia a až následne sa upravená ročná sadzba dane rozpočíta na jednotlivé mesiace.

Ročná sadzba dane 212 eur
Zníženie ročnej sadzby dane 25 % 20 %
Upravená ročná sadzba dane 212-212*0,25 = 159 eur 212-212*0,2 = 169,60 eur
Zníženie sadzby - hybridné motorové vozidlo o 50 % 159-159*0,5 = 79,50 eur 169,6-169,60*0,5 = 84,80 eur
Zníženie sadzby - kombinovaná doprava viac ako 60-krát ročne 79,5-79,50*0,5 = 39,75 eur 84,8-84,80*0,5 = 42,40 eur
Počet mesiacov v roku s ustanoveným %-nym znížením 5 7
Sadzba dane 39,75/12*5 = 16,56 eur 42,40/12*7 = 24,73 eur
Sadzba dane za rok 2017 pre vozidlo 16,56+24,73 = 41,29 eur

Výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2018

Predpokladaná daň z motorových vozidiel na rok 2018 sa vypočíta v niekoľkých krokoch:

 • zistí sa, či je vozidlo predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia - predpokladaná daň sa počíta na rok 2018, tzn. vozidlo musí byť predmetom dane k 1.1.2018,
 • určí sa ročná sadzba dane v závislosti od základu dane vozidla,
 • upraví sa ročná sadzba dane v závislosti od času, ktorý uplynul od prvej evidencie vozidla do konca januára 2018 (vrátane),
 • zníži sa ročná sadzba dane o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L,M a N s pohonom na CNG, LNG alebo na vodíkový pohon,
 • spočítajú sa všetky predpokladané dane na každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1.2018.

Pri zisťovaní výšky predpokladanej dane nie je možné uplatniť zníženie sadzby dane za použitie vozidla v kombinovanej doprave (aj v prípade, ak sa vozidlo bude v kombinovanej doprave používať a budú splnené podmienky pre zníženie sadzby dane) a nie je možné zaradiť jednotlivé vozidlá návesovej jazdnej súpravy do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

Príklad na výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2018

Michal Serentov využíva na podnikanie nákladný automobil kategórie N 1 evidovaný v SR. Dátum prvej evidencie (rok výroby) je podľa osvedčenia o evidencii 6.6.2014. Vozidlo má 2 nápravy a najväčšia prípustná celková hmotnosť 2,4 ton. Ide o hybridné motorové vozidlo, ktoré v roku 2017 použil v rámci kombinovanej dopravy 74-krát. Vozidlo využíval Michal Serentov celý rok 2017 na podnikanie. Vozidlo je predmetom dane k 1.1.2018.

Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie N1 s 2 nápravami a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou v 2,4 ton je 212 eur. Do januára 2018 (vrátane) uplynulo od dátumu prvej evidencie vozidla 44 mesiacov. Uplatní sa sa uplatní 20 % zníženie ročnej sadzby dane = 212-212*0,2 = 169,60 eur. Keďže ide o hybridné motorové vozidlo, zníži sa upravená ročná sadzba dane o 50 % = 169,60-169,60*0,5 = 84,80 eur. Výška predpokladanej dane na rok 2018 je v sume 84,80 eur.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.