Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Už len necelé dva týždne zostávajú na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie tejto dane. Finančná správa upozorňuje na najčastejšie chyby, s ktorými sa pri podávaní tohto druhu daňových priznaní stretáva. Zároveň predpokladá, že vďaka predvyplneným daňovým priznaniam sa chybovosť zníži.

Akým chybám sa vyhnúť pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017

31. január 2018 je veľmi dôležitý termín – termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a takisto na zaplatenie dane. Je v záujme finančnej správy a daňovníka, aby boli daňové priznania vyplnené bez chyby. Preto finančná správa zosumarizovala prehľad najčastejších chýb, s ktorými sa pri tomto type daňových priznaní stretáva. Ide napríklad o to, že:

  • daňové subjekty zaplatia daň, ale nepodajú daňové priznanie alebo podajú daňové priznanie, ale nezaplatia daň,
  • pri elektronickom podaní daňového priznania daňové subjekty zašlú viackrát rovnaké daňové priznanie (povinnosť je zaslať iba jedno daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017),
  • daňové subjekty nesprávne vypočítajú preddavky, alebo si neuvedomia, že im vyplýva povinnosť platenia preddavkov zo zákona (výšku a splatnosť preddavkov nie je správca dane povinný oznamovať),
  • daňové subjekty nesprávne identifikujú platbu – treba si dať preto pozor na uvádzanie základného čísla účtu (prideleného OÚD – osobného účtu daňovníka správcom dane), uvedenie správneho predčíslia bankového účtu, ktoré je pre daň z motorových vozidiel 501163, správne uvedenie IBAN, ktorý si vie z predčíslia účtu a OÚD daňový subjekt vygenerovať sám. Pomôcku nájde na Portáli finančnej správy v časti "Platenie daní ",
  • daňovníci odovzdajú neúplne alebo nesprávne vyplnené daňové priznanie - chýba napr. podpis, dátum aj iné údaje, nie sú vyplnené všetky súčtové riadky, nesprávne zaokrúhlia daň, nesprávne uvedú ročné sadzby dane.

Ako a kde podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky a týka sa ich povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Pokiaľ by právnická osoba podala daňové priznanie v papierovej forme, daňový úrad ho nebude môcť akceptovať.

Subjekty, pre ktoré nie je elektronická komunikácia povinná, môžu daňové priznanie k dani z motorových vozidiel doručiť osobne alebo poslať poštou na daňový úrad. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017 sa podáva na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb.

Novinkou si predvyplnené daňové priznania

Finančná správa prišla navyše v roku 2018 s novinkou týkajúcou sa tohto daňového priznania - zabezpečila pre 129 944 daňových subjektov predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017. Ide o benefit pre daňovníkov, ktorí finančnej správe už v roku 2017 (za zdaňovacie obdobie 2016) podali daňové priznanie z motorových vozidiel elektronicky. Finančná správa predpokladá, že vďaka predvyplneným daňovým priznaniam sa zníži ich chybovosť.

Finančná správa chce v tejto súvislosti upozorniť aj na to, že kým daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva daňovému úradu (osobne, poštou alebo elektronicky), daň z nehnuteľnosti sa podáva obci. Správu dane z nehnuteľnosti teda vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza a daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podávať obciam, nie daňovým úradom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové úrady predlžujú na konci júna otváracie hodiny

Vzhľadom na to, že počas posledných júnových dní sú pre podávanie odložených daňových priznaní vyťaženejšie daňové úrady, rovnako ako Call centrum finančnej správy, predĺži finančná správa úradné hodiny.

Čo hrozí, ak nezaplatíte daň alebo nepodáte daňové priznanie v lehote?

Aké pokuty vám hrozia, ak včas nepodáte daňové priznanie alebo nezaplatíte daň z príjmov? Uloží vám správca dane pokutu, aj keď zaplatíte daň z príjmov alebo podáte daňové priznanie sami po ustanovenej lehote?

Živnostníci, pozor na odložené daňové priznania!

Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí si odložili daňové priznanie do konca júna by mali zbystriť pozornosť. Dva dni rozhodnú o tom, či budú môcť podať daňové priznanie ešte aj v papierovej podobe alebo už len elektronicky.

Viac ako 200 000 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3. apríla. Tento dátum bol dôležitý aj pre tých daňovníkov, ktorí si daňové priznanie chceli odložiť o tri, resp. o šesť mesiacov. Spravilo tak viac ako 200 000 daňovníkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky