Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daň z motorových vozidiel za rok 2017 sa týka právnických aj fyzických osôb, ktoré v roku 2017 využili na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike.

Oblasť dane z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”)

Aké autá sú predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2017

Predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2017 je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo:

 1. používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
 2. určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu. Musí byť označené ako špeciálne vozidlo v osvedčení o evidencii časť I a časť II (napr. žeriav, čerpadlo betónu).

Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane sa neuvádzajú v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel a neplatí sa za nich daň.

Informácie o podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019, ako aj sadzby dane v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 alebo informácie a zmeny v dani z motorových vozidiel v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2017

Za rok 2017 platí daň z motorových vozidiel daňovník, ktorý v roku 2017 využíval na podnikanie vozidlo, ktoré je predmetom dane z motorových vozidiel podľa zákona o dani z motorových vozidiel a nie je od dane oslobodené.

Podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade - napr. vlastník vozidla, nájomca vozidla na základe finančného prenájmu,
 2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku - napr. zahraničná osoba, ktorá má v Slovenskej republike organizačnú zložku,
 3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená - napr. právny nástupca zaniknutej právnickej osoby,
 4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie - napr. živnostník, ktorý si požičal vozidlo od otca (nepodnikateľa) na základe zmluvy o výpožičke,
 5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie - napr. ak zamestnanec ide na pracovnú cestu svojím vlastným vozidlom.
Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie musí odviesť za súkromné vozidlo zamestnanca daň z motorových vozidiel za tie kalendárne mesiace, v ktorých bolo súkromné vozidlo používané na pracovnú cestu. Samostatne zárobkové činné osoby, ktoré používajú na svoje pracovné cesty (alebo na pracovné cesty svojich zamestnancov) súkromné vozidlo nezaradené do obchodného majetku musia taktiež odviesť daň z motorových vozidiel za toto vozidlo za každý kalendárny mesiac, v ktorom bolo vozidlo použité. Ak napr. počas roka 2017 použil živnostník na pracovnú cestu svoje súkromné vozidlo len v mesiacoch máj až september, neodvádza daň z motorových vozidiel za toto vozidlo za celý rok 2017, ale len za mesiace máj až september 2017.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené 2 podmienky:

 • vozidlo je evidované v SR a je predmetom dane z motorových vozidiel,
 • daňovník ho používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,

s výnimkou niekoľkých nasledovných situácií.

Právnemu nástupcovi daňovníka zrušeného bez likvidácie vzniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka.

V prípade, že pri tom istom predmete dane došlo počas jedného kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka, novému daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,v ktorom došlo k zmene daňovníka. Napríklad ak živnostník kúpi v novembri 2017 vozidlo od právnickej osoby - daňovníka, ktorý využíval vozidlo na podnikanie, daňová povinnosť mu vzniká 1.12.2017.

Ak by však v novembri kúpil automobil od fyzickej osoby - nepodnikateľa, daňová povinnosť by mu vznikla 1.11.2017. Vyplýva to z toho, že vozidlo predtým nebolo predmetom dane a až v novembri boli splnené obidve podmienky (vozidlo je evidované v SR, je predmetom dane a daňovník ho používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť).

Podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná zomrelá osoba (fyzická osoba), zaniknutá alebo zrušená osoba (právnická osoba),
 • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ukončeniu použitia vozidla zamestnávateľom, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

V prípade, že pri tom istom predmete dane došlo počas jedného kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka, pôvodnému daňovníkovi zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom k zmene daňovníka došlo.

Oznamovaciu povinnosť má daňovník len v jedinom prípade, a to vtedy, ak v celom roku 2017 nebolo vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel a zároveň nebolo o ňom v roku 2017 účtované, nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky s používaním vozidla. V tom prípade zaniká daňová povinnosť 31.12.2016. Daňovník neuvádza dané vozidlo v daňovom priznaní, ale do 31. januára 2018 oznámi daňovému úradu túto skutočnosť.

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daň z motorových vozidiel za rok 2017 daňovníka sa zistí ako súčet jednotlivých daní z motorových vozidiel za každé vozidlo, ktoré bolo v roku 2017 predmetom dane.

Podľa základu dane (pri elektromobiloch výkon motora v kW, pri osobných vozidlách objem valcov motora v cm3, pri úžitkových vozidlách a autobusoch počet náprav a celková hmotnosť resp. najväčšia prípustná celková hmotnosť) sa určí ročná sadzba dane z motorových vozidiel. Ročná sadzba dane sa následne upravuje v závislosti od času uplynutého od prvej evidencie vozidla (roku výroby) uvedenom v osvedčení o evidencii - časť II.

Upravená sadzba dane sa následne zníži o 50 % pre hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon. Ak sa vozidlo použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník zníži sadzbu dane o 50 %.

Viac o výpočte dane z motorových vozidiel sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa štandardne podáva do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V štandardných prípadoch je zdaňovacím obdobím kalendárny rok.

Prečítajte si tiež

V niektorých výnimkách sa zdaňovacie obdobie odlišuje od kalendárneho roka. Napríklad, ak daňovník ukončil podnikanie k 20.5.2017, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník ukončil podnikanie. T.j. zdaňovacie obdobie daňovníka je od 1.1.2017 do 31.5.2017. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa v tom prípade podáva do jedného mesiaca od ukončenia podnikania. Viac sa dozviete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017.

Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2017

Daň, resp. pomerná časť dane z motorových vozidiel je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Štandardne je splatná do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Vo výnimočných situáciách, napr. pri ukončení podnikania je daň z motorových vozidiel splatná do jedného mesiaca od mesiaca, v ktorom bolo podnikanie ukončené. Vyplýva to z toho, že aj lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je pri ukončení podnikania do jedného mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo podnikanie ukončené.

Za zdaňovacie obdobie roku 2017 je daň z motorových vozidiel respektíve pomerná časť dane z motorových vozidiel splatná do 31.1.2018.

Ak je podľa § 10 ods. 13 zákona o dani z motorových vozidiel daň vypočítaná v daňovom priznaní vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. To znamená, ak je daň za zdaňovacie obdobie 2017 vyššia ako preddavky, ktoré platil daňovník počas roka 2017, zvyšok musí daňovník doplatiť do 31.1.2018.

V prípade, ak je daň vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako zaplatené preddavky, preplatok na dani sa použije v súlade s § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2018

Daňovník neplatí v roku 2018 preddavky na daň z motorových vozidiel ak:

 • jeho predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur,
 • daňovníkovi vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia.

Štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2018 vo výške ¼ predpokladanej dane je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur. V súlade s § 10 ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel sú štvrťročné preddavky na daň splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Mesačné preddavky na daň v roku 2018 vo výške 1/12 predpokladanej dane je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná alebo na základe žiadosti daňovníka. Napríklad ak daňovník počas roka 2018 predá väčšie množstvo vozidiel, ktoré boli predmetom dane, môže požiadať správcu dane, aby mu určil platenie preddavkov na daň inak. Správca dane mu môže vyhovieť, ale aj nemusí.

Daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel so splatnosťou po dni, v ktorom došlo k zániku daňovníka bez likvidácie, vyhláseniu konkurzu na majetok daňovníka, vstupu daňovníka do likvidácie, ukončeniu podnikania daňovníka alebo smrti daňovníka. Napríklad ak daňovník zanikne bez likvidácie 15.4.2018 a má počas roka 2018 platiť štvrťročné preddavky, zaplatí len preddavok, ktorý je splatný k 3.4.2018.* Ďalšie preddavky už neplatí, pretože ich splatnosť je po 15.4.2018.

*Poznámka: Ak lehota na podanie daňového priznania, zaplatenie dane alebo preddavku na daň z motorových vozidiel pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?

Poplatky za prepis auta a vydanie dokladov od 1. 4. 2024

Vydanie dokladov potrebných na prepis auta bude drahšie, občania si priplatia aj za EČV, vodičský a občiansky preukaz či pas. O koľko od apríla 2024 stúpnu poplatky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky