Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017 sa podáva do 31.1.2018. Prečítajte si, ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017.

Lehoty na podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017 štandardne podáva daňovník do 31.1.2018 s výnimkou niekoľkých situácií, kedy je lehota na podanie daňového priznania iná. Vo výnimočných prípadoch je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel odlišná od štandardnej lehoty na podanie daňového priznania. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v nasledujúcich situáciách podáva:

 • právny nástupca za zaniknutého daňovníka do 1 mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
 • správca v konkurznom konaní za daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, do 1 mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz na daňovníka. Nasledujúce zdaňovacie obdobie začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
 • likvidátor za daňovníka vstupujúceho do likvidácie do 1 mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca vstup do likvidácie. Nasledujúce zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou,
 • daňovník do 1 mesiaca po skončení mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie,
 • dedič za zomrelého daňovníka do 3 mesiacov po mesiaci úmrtia daňovníka. Dedič môže najneskôr 15 dní pred ukončením lehoty požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za zomrelého daňovníka.

Informácie o podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019, ako aj sadzby dane v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 alebo informácie a zmeny v dani z motorových vozidiel v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Príklad na podávanie daňového priznania k dani z motorový vozidiel za rok 2017

Na spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. bol vyhlásený konkurz dňa 15.8.2017. Spoločnosť bola v konkurznom konaní do konca roka 2018. Počas roka 2017 používala osobné vozidlo na podnikanie, ktoré bolo evidované v SR dňa 16.6.2016.

Daňové priznanie za obdobie od 1.1.2017 do 31.8.2017 sa podáva do 2.10.2017. Daňové priznanie za obdobie od 1.9.2017 do 31.12.2017 sa podáva do 31.1.2018.

Poznámka: Ak lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posúva sa lehota na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Na prvej strane daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 sa uvádzajú identifikačné údaje osoby, ktorá podáva daňové priznanie, druh podávaného daňového priznania a zdaňovacie obdobie. Ak sa podáva dodatočné daňové priznanie, vypisuje sa aj dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.

DIČ alebo rodné číslo (ak daňovník nemá DIČ pridelené) sa uvádza v hornom riadku aj na každej ďalšej strane daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Osoba, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka (napr. konateľ za svoju s.r.o.) vypĺňa II. ODDIEL - Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie. Tento oddiel nevypĺňa len osoba, ktorá podáva daňové priznanie za seba (napr. živnostník, ktorý podáva za svoje vozidlo daňové priznanie a je zároveň aj daňovníkom).

III. ODDIEL - Výpočet dane môže mať viacero strán, v závislosti od počtu vozidiel, ktoré sa v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel uvádzajú.

Prečítajte si tiež

V daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2017 sa uvádzajú vozidlá, ktoré sú predmetom dane z motorových vozidiel. Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane, sa v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel neuvádzajú. Viac sa o nich dozviete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2017.

Predmetom dane z motorových vozidiel sú motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórie L - motocykle, trojkolky, štvorkolky, M - osobné automobily, autobusy, N - nákladné vozidlá, O - prípojné vozidlá. Predmetom dane z motorových vozidiel sú vozidlá vyššie spomenutých kategórií, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a sú využívané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

V daňovom priznaní sa uvádzajú aj vozidlá, ktoré sú predmetom dane, ale sú oslobodené od dane z motorových vozidiel.

Od dane z motorových vozidiel sú oslobodené vozidlá:

 1. diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 2. záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby, vozidlá požiarnej ochrany,
 3. osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 4. používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe.

O vozidle, ktoré spĺňa podmienku oslobodenia od dane z motorových vozidiel sa uvádzajú údaje v riadkoch 01 až 11 III. Oddielu daňového priznania. Ďalšie riadky III. Oddielu daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa pri oslobodenom vozidle nevypĺňajú.

Dátum prvej evidencie vozidla sa vypĺňa z riadku B Osvedčenia o evidencii - Časť II (rok výroby).

V daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2017 sa uvádza vznik a zánik daňovej povinnosti s výnimkou prípadu, keď daňovníkom je zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. Ak pri vozidle v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla a zanikla daňová povinnosť neuvádza sa vznik a zánik daňovej povinnosti v riadku 02 III. Oddielu - Výpočet dane, ale opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti daňovník sa uvádzajú v VII. Oddieli - Poznámky.

V prípade, že bolo vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel počas celého zdaňovacieho obdobia, neuvádza sa vznik a zánik daňovej povinnosti na riadku 02 III. Oddielu. Napr. ak bolo vozidlo kúpené v roku 2016 a predané v roku 2018, za zdaňovacie obdobie roku 2017 sa používalo na podnikanie celý rok. Riadok 02 III. Oddielu daňovník nevypĺňa.

Riadky 03 až 09 III. Oddielu - Výpočet dane vyplní daňovník podľa údajov z Osvedčenia o evidencii - Časť II. Daňovník uvádza v daňovom priznaní:

 • zdvihový objem valcov motora na riadku 06 - ak ide o osobný automobil kategórie L a M1 alebo
 • výkon motora v kW na riadku 07- ak ide o vozidlo kategórie L, M, N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina
 • alebo hmotnosť vozidla v tonách a počet náprav na riadkoch 08-09, ak ide o úžitkové vozidlo alebo autobus.

Daňovník nikdy nevypĺňa pri jednom vozidle všetky 4 riadky daňového priznania.

V riadku 10 daňového priznania vyplní daňovník písmeno z § 3 zákona o dani z motorových vozidiel, podľa ktorého určí, do akej skupiny daňovníkov patrí. Napríklad ak je zapísaný v doklade ako držiteľ vozidla, uvedie v riadku 10 písmeno a).

Výpočet dane z motorových vozidiel pri každom jednom zdaňovanom vozidle sa uvádza na riadkoch 12 - 21 III. Oddielu. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel za rok 2017 a predpokladanú daň na rok 2018 sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018.

Rozdiely z dodatočného daňového priznania sa uvádzajú na riadkoch 22 až 24 III. Oddielu - Výpočet dane. Tieto riadky sa vypĺňajú len v prípade podávania dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Vo IV. Oddiele - Sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania sa uvádza:

 • celkový počet vozidiel v daňovom priznaní alebo predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní,
 • celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania alebo predchádzajúceho dodatočného daňového priznania,
 • zaplatené preddavky na daň z motorových vozidiel, ktoré daňovník platil počas zdaňovacieho obdobia,
 • daň na úhradu - ak je celková daň vypočítaná z daňového priznania vyššia ako zaplatené preddavky,
 • daňový preplatok - ak je celková daň vypočítaná z daňového priznania nižšia ako zaplatené preddavky,
 • predpokladaná daň,
 • počet strán III. Oddielu - Výpočet dane.

V prípade, že na r. 39 je uvedený daňový preplatok a daňovník chce vrátiť daňový preplatok, vyplní VI. Oddiel - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku . Nesmie zabudnúť vyplniť dátum a podpis daňovníka (zástupcu). Daňovníci podávajúci daňové priznanie elektronicky, vypĺňajú len dátum.

V VII. Oddiele - Poznámky uvádza daňovník svoje organizačné zložky umiestnené v Slovenskej republike, ak ide o zahraničnú osobu a má viac organizačných zložiek umiestnených v Slovenskej republike. V tomto oddiele napríklad uvádza daňovník aj opakovaný vznik a zánik daňovej povinnosti pri vozidle.

Pod VII. Oddielom - Poznámky sa uvádza dátum podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovníci alebo zástupcovia daňovníkov podávajúci daňové priznanie osobne na daňovom úrade alebo poštou sa vedľa dátumu nesmú zabudnúť podpísať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové úrady predlžujú na konci júna otváracie hodiny

Vzhľadom na to, že počas posledných júnových dní sú pre podávanie odložených daňových priznaní vyťaženejšie daňové úrady, rovnako ako Call centrum finančnej správy, predĺži finančná správa úradné hodiny.

Čo hrozí, ak nezaplatíte daň alebo nepodáte daňové priznanie v lehote?

Aké pokuty vám hrozia, ak včas nepodáte daňové priznanie alebo nezaplatíte daň z príjmov? Uloží vám správca dane pokutu, aj keď zaplatíte daň z príjmov alebo podáte daňové priznanie sami po ustanovenej lehote?

Živnostníci, pozor na odložené daňové priznania!

Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí si odložili daňové priznanie do konca júna by mali zbystriť pozornosť. Dva dni rozhodnú o tom, či budú môcť podať daňové priznanie ešte aj v papierovej podobe alebo už len elektronicky.

Viac ako 200 000 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3. apríla. Tento dátum bol dôležitý aj pre tých daňovníkov, ktorí si daňové priznanie chceli odložiť o tri, resp. o šesť mesiacov. Spravilo tak viac ako 200 000 daňovníkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky