Pravidlá organizovania súťaží na Facebooku a vzor štatútu

V prípade organizovania akejkoľvek súťaže na Facebooku je nevyhnutné myslieť na povinnosti voči slovenskej legislatíve, ale tiež na povinnosti voči Facebooku. Vyhnete sa tak prípadným pokutám alebo zablokovaniu firemného účtu na sociálnej sieti.

Vplyv sociálnych sietí na marketing nemožno spochybniť. Aj keď ide o nízkonákladový marketingový kanál, je potrebné mať na pamäti, že ide stále o podnikateľskú činnosť, ktorá musí byť v súlade so slovenskými zákonmi. Navyše, osobitné pravidlá pre organizovanie súťaží má aj samotný Facebook.

Podmienky Facebooku pre organizovanie súťaží

Prvá vec, čo Facebook vyžaduje, je, aby každá súťaž mala uvedené podmienky súťaže. Za ne zodpovedá vyhlasovateľ súťaže a Facebook sa oprávnene vzdáva zodpovednosti, ak súťaž nemá svoje pravidlá a nie je tak v súlade s legislatívou.  Facebook tieto podmienky uvádza v pravidlách pre propagačné akcie na stránkach, v skupinách a udalostiach.

Keďže Facebook v prípade takýchto súťaží figuruje iba ako komunikačný kanál medzi vyhlasovateľom súťaže a súťažiacim, nie je možné domáhať sa napríklad výhry priamo od Facebooku. Preto aj Facebook vyžaduje, aby každý súťažiaci bol informovaný o tom, že Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky. Tiež musí vyhlasovateľ súťaže vyhlásiť, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná, ani nijako inak spojená s Facebookom.

V rámci podmienok súťaže je potrebné určiť konkrétne podmienky a predpoklady na zapojenie sa do súťaže, napríklad vekové obmedzenie, obmedzenie týkajúce sa pobytu a ďalšie.

Nie je potrebné všetky tieto vyhlásenia a podmienky vpisovať priamo do príspevku na časovej osi. Je ale dôležité, aby súťažiaci dostal zrozumiteľnú informáciu, že sa k súťaži viažu pravidlá a kde si ich môže prečítať.  

Cieľom súťaže je zviditeľnenie organizátora, získanie nových lajkov a rozšírenie súťaže prostredníctvom zdieľania a komentovania príspevku.

Facebook niektoré z týchto praktík zakázal. Nie je možné používať v rámci súťaží osobné časové osi a spojenia s priateľmi. Nepovoľuje sa teda napríklad text, ktorý navádza na zdieľanie súťažného príspevku na vlastnej alebo cudzej osi. Tiež je zakázané podmieňovať súťaž označovaním priateľov v komentároch pod príspevkom.

Samozrejme, užívateľom Facebooku sa nedá zabrániť, že súťaž budú zdieľajú alebo niekoho v príspevku označia sami od seba. Z pohľadu podmienok Facebooku ale k takémuto konaniu nemôžeme súťažiacich priamo nabádať.

Organizátor súťaže  nesmie:

 • vyzývať na zdieľanie súťaže,
 • vyzývať súťažiacich na označenie priateľov alebo zdieľanie súťaže na časovej osi priateľov.

V minulosti Facebook vo svojich pravidlách organizátorom zakazoval vyzývať súťažiacich na lajkovanie stránky. V súčasných pravidlách sa však toto obmedzenie nenachádza (ku dňu vydania tohto článku, pozn. red.).

Zákonné podmienky organizovania súťaží vyžadujú štatút

Napriek tomu, že často ide z podnikateľského hľadiska o činnosť, ktorá neprináša priamy zisk, netreba zabúdať, že ochrana spotrebiteľa sa vzťahuje aj na aktivity podnikateľov ponúkané zákazníkom bezodplatne. To znamená, že aj súťaž o hrnček v hodnote pár eur (bez potreby vkladu súťažiaceho) musí spĺňať zákonné požiadavky.

Na tieto povinnosti odkazuje zákon o elektronickom obchode: „Ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné.“

Pri vyhlasovaní akejkoľvek komerčnej súťaže, musí spotrebiteľ vedieť základné informácie, a to:

 • kto súťaž vyhlasuje,
 • kto a do kedy sa môže do súťaže zapojiť,
 • spôsob vyhodnotenia súťaže.

Ak tieto informácie súťažiacim nie sú poskytnuté, z pohľadu zákona ide o upieranie práv spotrebiteľa.

V závislosti od charakteru konania a následkov zákon o ochrane spotrebiteľa hovorí o možnej pokute až 66 400 eur, no zo zverejnených rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie je zrejmé, že sa doteraz uložené pokuty pohybovali okolo 300 € za nezverejnenie štatútu súťaže.

Zverejnenie štatútu súťaže

Štatút súťaže, aj podľa zákonných podmienok, aj podľa podmienok Facebooku, nemusí byť priamo v texte príspevku, ktorou sa súťaž zverejňuje, ale má byť ľahko prístupný. Preto stačí obyčajný prelink na pravidlá súťaže umiestnené na webovom sídle.

Je prirodzené, že pravidlá súťaže, najmä informácie o spôsobe vyhodnotenia, o trvaní súťaže, aj o skutočnom odovzdaní výhry, majú korešpondovať s reálnym stavom. Nepomohli by sme si teda, keby sme mali súťaž formálne v poriadku, ale kontrola by zistila, že súťaž bola iba fiktívna.

Vzorový štatút súťaže na Facebooku

Vzorový štatút súťaže slúži ako inšpirácia pre základnú štruktúru štatútu a bol vypracovaný ku dňu zverejnenia článku. Pri príprave štatútu je potrebné upraviť ho podľa aktuálnych zákonných požiadaviek a podmienok Facebooku, ktoré môžu byť v porovnaní s týmto článkom časom zmenené a iné.

Článok pokračuje pod reklamou

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Názov súťaže

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno:
  Sídlo:
  IČO:
  DIČ:
  Zapísaný v registri:
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od (dátum začatia) do (dátum skončenia). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho)
  Súťaže sa nemôže zúčastniť (napr. zamestnanec)
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže (čo musí splniť, aké kroky vykonať – jasne, zrozumiteľne, splniteľne)
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je (špecifikovať výhru v súťaži, v prípade, ak podlieha výhra daňovej povinnosti, je vhodné uviesť, kto túto povinnosť znáša)
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (akým spôsobom)
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené (kde). Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  (Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Bratislave, dňa DD.MM.RRRR

Zhrnutie na záver

Organizovanie súťaží patrí pod ochranu zákona a tiež spadá pod pravidlá samotného Facebooku. Pri nesprávnom nastavení súťaže hrozí nielen pokuta od kontrolného orgánu, ale čo je horšie, aj zablokovanie alebo zrušenie firemného profilu na Facebooku, ktorý môže mať pre podnikateľa podstatnú hodnotu.

K dátumu uverejnenia tohto článku nemôže organizátor súťaže podľa pravidiel Facebooku vyzývať súťažiach k označovaniu iných ľudí v komentároch a k zdieľaniu príspevku na svojej osi alebo na osi svojich priateľov.

Prikladáme vzor Štatútu súťaže na Facebooku na stiahnutie. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google Consent Mode v2: čo to je a aké zmeny prináša?

Firmy, ktoré chcú využívať remarketing, musia od 6. marca 2024 implementovať novú verziu Google Consent Mode. Čo sa mení?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky