Zdaňovanie príjmov športovcov

Zdanenie príjmov športovcov závisí od typu príjmu. Zatriedenie príjmov športovcov a športových odborníkov podľa zákona o dani z príjmov nájdete v prehľadných tabuľkách.

Šport, osoby v športe, či právne vzťahy pri športovej činnosti a iné s tým súvisiace pôsobnosti upravuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“). Oblasti zdaňovania príjmov športovcov sa však venuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

V tomto článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov športovcov a športových odborníkov.

Kto je športovec?

Podľa § 4 zákona o športe je športovec osoba, ktorá vykonáva šport ako:

 • profesionálny športovec,
 • amatérsky športovec, alebo
 • neorganizovaný športovec.

Profesionálny a amatérsky športovec môže vykonávať šport na základe právnych vzťahov uvedených v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výkon športu profesionálneho a amatérskeho športovca – možné právne vzťahy
Profesionálny športovec Amatérsky športovec
 • na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 • na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu v rezortnom športovom stredisku,
 • ako samostatne zárobkovo činná osoba
 • na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (iba ak sú splnené stanovené podmienky podľa § 4 ods. 4 písm. a),
 • na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
 • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
 • bez zmluvy
 • Kto je športový odborník?

  Podľa § 6 ods. 1 zákona o športe je športovým odborníkom:

  • tréner a inštruktor športu,
  • fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu alebo určenej predpismi športového zväzu,
  • fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
  • kontrolór športovej organizácie,
  • funkcionár športovej organizácie,
  • dopingový komisár.

  Športový odborník (mimo kontrolóra športovej organizácie, funkcionára športovej organizácie a dopingového komisára) môže vykonávať činnosť športového odborníka na základe právnych vzťahov uvedených v tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Výkon činnosti športového odborníka – možné právne vzťahy
 • ako podnikanie,

 • na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,

 • na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

 • ako dobrovoľník,

 • bez zmluvy.
 • Príjmy športovcov a športových odborníkov – kam ich zaradiť?

  Príjmy športovcov a športových odborníkov zaraďujeme medzi:

  • príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov, alebo
  • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, t. j. príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu.

  Zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov teda závisí od toho, o aký druh podľa vyššie uvedeného ide.

  Medzi príjmy zo závislej činnosti športovcov a športových odborníkov zaraďujeme tie činnosti, ktoré majú znaky závislej práce. Závislá práca je definovaná v § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako práca:

  • vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
  • osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,
  • podľa pokynov zamestnávateľa,
  • v jeho mene,
  • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

  Medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti zaradzujeme tie príjmy, ktoré nemajú znaky závislej práce a príjmy:

  • ktoré vyplývajú zo zmluvy športovca, ktorá ho nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž, alebo
  • ktoré sa vyplácajú z výkonu športu v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období,
  • ktoré sa vyplácajú z vykonávania športu, ktorý spĺňa znaky závislej práce, ale počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku.

  Príjmy profesionálnych a amatérskych športovcov a ich zatriedenie

  Zatriedenie príjmov športovcov, t. j. profesionálnych a amatérskych podľa uzatvoreného právneho vzťahu uvádzame v nasledovnej tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zatriedenie príjmov športovcov podľa uzatvoreného právneho vzťahu
  Uzatvorený právny vzťah Zatriedenie dosiahnutého príjmu
  Profesionálny športovec
  príjem z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu § 5 ods. 1 písm. m) zákona
  o dani z príjmov
  príjem z činnosti športovca na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu v rezortnom športovom stredisku § 5 ods. 1 písm. a) zákona
  o dani z príjmov
  príjem z činnosti športovca ako samostatne zárobkovo činná osoba § 6 ods. 2 písm. e) zákona
  o dani z príjmov
  Amatérsky športovec
  príjem z činnosti športovca na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu § 6 ods. 2 písm. e) zákona
  o dani z príjmov
  príjem z činnosti športovca na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca § 6 ods. 2 písm. e) zákona
  o dani z príjmov
  príjem z činnosti športovca, ktorý vykonáva šport na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru § 5 ods. 1 písm. a) zákona
  o dani z príjmov
  príjem z činnosti športovca bez zmluvy § 6 ods. 2 písm. e) zákona
  o dani z príjmov

  V prípade, ak športovec dosiahne príjmy plynúce na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzavretej podľa § 50 a 51 zákona o športe, zaradí tieto príjmy medzi príjmy:

  • podľa § 8 zákona o dani z príjmov – ostatné príjmy, ak dosahuje príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti,
  • podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, ak dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona.
  Článok pokračuje pod reklamou

  Príjmy športových odborníkov a ich zatriedenie

  Zatriedenie príjmov športových odborníkov podľa uzatvoreného právneho vzťahu uvádzame v nasledovnej tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zatriedenie príjmov športových odborníkov podľa uzatvoreného právneho vzťahu
  Uzatvorený právny vzťah Zatriedenie dosiahnutého príjmu
  Príjmy z činnosti športového odborníka (mimo kontrolóra a funkcionára športovej organizácie a dopingového komisára)
  príjem z podnikania § 6 ods. 2 písm. e) zákona
  o dani z príjmov
  príjem na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka § 5 ods. 1 písm. m) zákona
  o dani z príjmov
  príjem na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu § 5 ods. 1 písm. a) zákona
  o dani z príjmov
  príjem ako dobrovoľník § 6 ods. 2 písm. e) zákona
  o dani z príjmov
  príjem bez zmluvy § 6 ods. 2 písm. e) zákona
  o dani z príjmov
  Príjmy z činnosti športového odborníka - iné
  príjmy kontrolóra športovej organizácie § 5 ods. 1 písm. d) zákona
  o dani z príjmov
  príjmy funkcionára športovej organizácie
  príjmy dopingového komisára

  Rovnako, ako v prípade športovca, aj tu platí, že ak športový odborník dosiahne príjmy plynúce na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzavretej podľa § 50 a 51 zákona o športe, zaradí tieto príjmy medzi príjmy:

  • podľa § 8 zákona o dani z príjmov – ostatné príjmy, ak dosahuje príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti,
  • podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, ak dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona.

  Zdanenie príjmov športovcov a športových odborníkov zo závislej činnosti

  Ak športovci a športoví odborníci dosahujú príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti, z pohľadu zákona o dani z príjmov sa tieto osoby považujú za zamestnancov.

  Prečítajte si tiež

  Športová organizácia s ktorou športovec alebo športový odborník uzatvoril zmluvu na základe ktorej mu plynie príjem zo závislej činnosti, je v postavení zamestnávateľa, teda pri výplate príjmov za každý mesiac strhne športovcovi alebo športovému odborníkovi preddavok na daň zo závislej činnosti, a to podľa § 35 zákona o dani z príjmov. Tento preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti sa musí daňovo vyrovnať, a to buď vykonaním ročného zúčtovania dane, ktoré na žiadosť vykoná zamestnávateľ alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ak vznikne povinnosť, t. j. ak príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu).

  Upozorňujeme, že nie každý vyplatený príjem sa však zdaňuje. Výnimkou sú príjmy uvedené v § 35 ods. 8 zákona o dani z príjmov, t. j. ak ide o príjmy zamestnanca, ktoré sú zdaňované v zahraničí a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené. Ide napríklad o cestovné náhrady, ktoré vypláca športovcovi športová organizácia, a pod.

  Športovec alebo športový odborník, ktorý dosahuje príjem zo závislej činnosti má nárok ako bežný zamestnanec na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, či na daňový bonus na dieťa.

  Čo je však iné oproti bežnému zamestnancovi je to, že športová organizácia (zamestnávateľ) s účinnosťou do 31.12.2021 nezráža športovcovi ani športovému odborníkovi a ani za neho neplatí povinné poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie a teda, ak by takýto športovec žiadal napr. o nemocenské, nebude mať z tohto právneho vzťahu nárok, nakoľko za neho nebolo platené nemocenské poistenie. Športovec a športový odborník nie je povinný platiť poistné na sociálne poistenie, avšak úhradu poistného na zdravotné poistenie musí mať pokryté, a to či už iným zamestnávateľom, alebo samoplatiteľom, či iným spôsobom.

  Zdanenie príjmov športovcov a športových odborníkov z inej samostatnej zárobkovej činnosti

  Ak športovci a športoví odborníci dosahujú príjem podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, t. j. z inej samostatnej zárobkovej činnosti považujú sa tieto osoby za „podnikateľov“, ako napr. živnostníci.

  Uvedené znamená, že príjem dosiahnutý za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, zdania v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (ak im vznikne povinnosť podať daňové priznanie, t. j. ak presiahnu zákonom stanovenú hranicu). V daňovom priznaní k dani z príjmov vyčíslia základ dane (čiastkový základ dane), ak od zdaniteľných príjmov (t. j. príjmov, ktoré sú predmetom dane) a ktoré prijali v danom zdaňovacom období odpočítajú daňové výdavky, ktoré môžu byť:

  • preukázateľné, alebo
  • paušálne, tzv. percentom z príjmov vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však 20 000 € (ak športovec alebo športový odborník v danom zdaňovacom období nebol platiteľom DPH alebo bol platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia), ku ktorým pripočítajú zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

  Viac informácií o rozdieloch v uplatňovaní výdavkov nájdete v článku Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí?.

  Prečítajte si tiež

  V prípade, ak zdaniteľné príjmy za rok 2021 z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepresiahli 49 790 €, je možné zdaniť vyčíslený základ dane sadzbou dane z príjmov vo výške 15 %.

  Rovnako, ako športovci a športoví odborníci, ktorí dosahujú príjem zo závislej činnosti, aj v prípade inej samostatnej zárobkovej činnosti vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, či daňového bonusu na dieťa.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

  Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

  Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

  Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

  10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

  Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

  Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

  Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky