Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Právnická osoba musí po skončení účtovného obdobia rozhodnúť o tom, ako naloží s dosiahnutým výsledkom hospodárenia, t. j. ako rozdelí dosiahnutý zisk alebo ako vysporiada stratu. O tom, ako môže právnická osoba vysporiadať účtovnú a daňovú stratu sa dočítate v článku Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata.

V našom článku sa zameriame na rozdelenie dosiahnutého zisku spoločnosti za účtovné obdobie roka 2022, konkrétne na jednu z možností rozdelenia zisku – na vyplatenie dividend.

Je dôležité upozorniť, že aj rozdelenie zisku sa riadi určitými pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať. Právo na podiel zo zisku nevzniká totiž automaticky, dosiahnutím zisku. Rozhodnutie o použití dosiahnutého zisku na rozdelenie medzi spoločníkov patrí medzi právomoci valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie v spoločnosti s ručením obmedzeným zvoláva konateľ, resp. konatelia, v akciovej spoločnosti zase predstavenstvo. Na to, aby bolo valné zhromaždenie schopné uznášania, je nevyhnutná prítomnosť spoločníkov s nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Spoločnosť je pri rozdeľovaní zisku primárne povinná plniť prídely do príslušných fondov. Túto povinnosť jej predpisuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Ide napríklad o povinný prídel do rezervného fondu (§ 67 Obchodného zákonníka). Na čo slúži rezervný fond, na aké účely ho spoločnosť môže využiť sa dočítate v článku Rezervný fond s. r. o.

Tip: Viac podrobností o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať pri rozdelení zisku či vysporiadaní straty v obchodnej spoločnosti vám prinášame v článku Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty.

Čo je dividenda?

Dividenda predstavuje podiel na zisku, ktorý vypláca právnická osoba tým osobám, ktoré sa podieľajú na jej základom imaní, sú členmi štatutárneho orgánu alebo ktoré sú členmi dozorného orgánu.

Podiely na zisku sú upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a Obchodným zákonníkom, ktorý definuje práva a povinnosti spoločníkov či akcionárov vo vzťahu k podielom na zisku. V priebehu rokov zdaňovanie podielov na zisku prechádzalo viacerými zmenami v oblasti daňovo-odvodového zaťaženia. Napríklad v rokoch 2004 – 2016 podiely na zisku nepodliehali dani z príjmov, ale boli zaťažované zdravotným odvodom. Od roku 2017 doteraz sa uplatňuje režim, ktorý bol platný do konca roka 2003, t. j. príjmy z podielov na zisku (dividendy) sú predmetom dane z príjmov (spravidla s výnimkou právnických osôb).

Daňovo-odvodové povinnosti, ktoré súvisia s vyplatením podielov na zisku, závisia najmä od toho, kto je príjemcom dividend. V tomto článku si uvedieme, aký je rozdiel medzi zdanením dividend u spoločníkov, u konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným bez ich účasti na základom imaní. V záverečnej časti článku uvedieme informácie o zdaňovaní podielov na zisku u právnických osôb.

Zdanenie podielov na zisku rozdelených spoločníkom (fyzickým osobám) v roku 2023

Spoločník má nárok na vyplatenie podielu na zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splateného vkladu, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (v spoločenskej zmluve môže byť napríklad stanovená jednotná výška podielu na zisku pre všetkých spoločníkov bez ohľadu na hodnotu ich splatených vkladov).

Ak spoločník, ktorý je fyzickou osobou a rezidentom SR, príjme v zdaňovacom období roku 2023 dividendy z dosiahnutého zisku spoločnosti za účtovné obdobie roku 2022, musí tento príjem zdaniť.

Tip: Kto je spoločníkom v s. r. o., aký je rozdiel medzi spoločníkom a konateľom a aké sú jeho práva a povinnosti sa dočítate v článku Spoločník s.r.o. – jeho práva a povinnosti.

Prečítajte si tiež

Príjem z dividend podlieha zrážkovej dani. Sadzba dane je vo výške 7 %. Platiteľom zrážkovej dane je spoločnosť (rezident SR), ktorá tieto podiely na zisku vypláca. Zrazenú daň spoločnosť uhradí na príslušný účet správcu dane v termíne do 15 kalendárnych dní po skončení mesiaca, v ktorom došlo ku vyplateniu podielov na zisku a v tejto lehote je spoločnosť povinná podať aj tlačivo „Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Oznámenie platiteľa dane“). Po prihlásení sa na portál Finančnej správy sa spoločnosť ku Oznámeniu platiteľa dane dostane touto cestou:

Katalógy -> Katalóg formulárov -> Správa daní -> Daň vyberaná zrážkou -> Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou -> Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou § 43 ods. 11 (vzor platný pre rok 2021, 2022, 2023)

Ak by spoločnosť vyplácala dividendy opakovane počas roka, tlačivo Oznámenia platiteľa dane je povinná podať za každý mesiac osobitne.

Ak spoločnosť vypláca podiely na zisku prvý raz a ešte nie je zaregistrovaná ako platiteľ pre zrážkovú daň, musí najskôr podať žiadosť o registráciu prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke Finančnej správy. Po prihlásení sa na portál Finančnej správy sa spoločnosť ku tlačivu slúžiacemu na registráciu dostane touto cestou:

Katalógy -> Katalóg formulárov -> Register -> Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia -> Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia -> Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia (platná od 1.7.2021)

Podiely na zisku, ktoré podliehajú zrážkovej dani, sa v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby u prijímateľa dividend už neuvádzajú, nakoľko je tento príjem už daňovo vysporiadaný.

Ak spoločník nie je rezidentom SR, spôsob zdanenia jeho príjmov z podielu za zisku zo zdrojov v Slovenskej republike závisí od toho, či je:

 • daňovníkom spolupracujúceho štátu,
 • daňovníkom nespolupracujúceho štátu.

Príjem daňovníka spolupracujúceho štátu (ktorým je napríklad Česká republika, Belgicko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko a pod.) sa zdaňuje zrážkovo, sadzba dane je vo výške 7 %, pričom sa zohľadní znenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorú má Slovenská republika uzatvorenú so štátom, ktorého rezidentom je spoločník prijímajúci dividendy.

Príjem daňovníka nespolupracujúceho štátu (napr. Bahamy, Panama) taktiež podlieha zrážkovej dani, sadzba dane je vo výške 35 %.

Prečítajte si tiež

Zoznam krajín, s ktorými má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, uzavretú medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní ( tzv. bilaterálne zmluvy) a ktoré sú zmluvnými štátmi tzv. „Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach“ (tzv. multilaterálne zmluvy), vedie Ministerstvo financií SR a sú dostupné na jeho internetovej stránke.

Ak by fyzická osoba (rezident SR) dosahovala príjem z podielov na zisku spoločností, ktoré majú sídlo mimo Slovenskej republiky, tento príjem by uviedla vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby. Sadzba dane z príjmov by opäť vychádzala zo skutočnosti, či je vyplácajúca spoločnosť rezidentom spolupracujúceho štátu – sadzba dane by bola vo výške 7 % alebo či je vyplácajúca spoločnosť rezidentom nespolupracujúceho štátu – sadzba dane by bola vo výške 35 %.

Ako uhradiť zrážkovú daň z dividend v roku 2023?

Spoločnosť uhrádza zrážkovú daň na číslo účtu v tvare IBAN, ktoré je vedené v Štátnej pokladnici (pod kódom banky 8180). Toto číslo účtu je tvorené kombináciou:

 • predčíslia účtu, na ktoré sa platí daň vyberaná zrážkou z podielov na zisku – 500267,
 • čísla osobného účtu daňovníka, ktoré mu pridelil správca dane (tzv. OÚD).

Tip: Čo je osobný účet daňovníka, na čo slúži, ako požiadať o pridelenie osobného účtu daňovníka, prípadne kde si ho môže spoločnosť overiť, sa dočítate v článku Osobný účet daňovníka (OÚD) – čo to je a kde ho zistím?

Platbu zrážkovej dane je tiež potrebné označiť správnym variabilným symbolom v tvare 1700MMRRRR, kde „MM“ označuje mesiac, v ktorom boli podiely na zisku vyplatené a „RRRR“ rok vyplatenia podielov na zisku.

Ako sme už uviedli, lehota na úhradu zrážkovej dane je do 15 kalendárnych dní po skončení mesiaca, v ktorom došlo ku vyplateniu podielov na zisku. Ak spoločnosť nevykoná zrážku dane alebo daň v tomto termíne neuhradí, či zrazenú daň uhradí v nesprávnej výške, bude to správca dane posudzovať ako nesplnenie povinnosti úhrady dane v stanovenej výške alebo lehote a môže spoločnosti vyrubiť pokutu.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdanenie podielov na zisku rozdelených konateľom bez účasti na základnom imaní a zamestnancom v roku 2023

Obchodná spoločnosť sa môže rozhodnúť, že v rámci zvýšenia motivácie svojich zamestnancov, či zvýšenia ich angažovanosti na dosahovaní cieľov spoločnosti, bude svojich zamestnancov odmeňovať vo forme podielov na zisku. V takomto prípade je podiel na zisku považovaný za štandardný príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) a vstupuje do vymeriavacieho základu pre účely sociálneho a zdravotného poistenia. Rovnako tento príjem podlieha aj preddavkom na daň z príjmov zo závislej činnosti v sadzbe 19 %, resp. 25 %.

Prečítajte si tiež

Ak obchodná spoločnosť vyplatí podiel na zisku konateľovi spoločnosti, ktorý sa nepodieľa na jej základnom imaní, tieto podiely predstavujú príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaňuje rovnako ako príjem zo závislej činnosti u zamestnanca – preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov, teda sadzbou dane 19 %, resp. 25 %. Upozorňujeme, že u konateľa zároveň nezáleží na tom, či má alebo nemá so spoločnosťou uzatvorenú niektorú zo zmlúv, akými sú napríklad pracovná zmluva, zmluva o výkone funkcie konateľa, mandátna zmluva, príkazná zmluva.

Príklad na porovnanie zdanenia podielu na zisku u spoločníka, zamestnanca a u konateľa bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti

Obchodná spoločnosť Beatka s.r.o. dosiahla v roku 2022 kladný výsledok hospodárenia – zisk po zdanení vo výške 10 000 €. Dňa 19.02.2023 bola valným zhromaždením schválená účtovná závierka spoločnosti a valné zhromaždenie prijalo rozhodnutie o rozdelení zisku:

 1. v zmysle spoločenskej zmluvy uskutočniť povinný prídel do fondov,
 2. podiel na zisku vo výške 2 000 € vyplatiť konateľovi, pánovi Petrovi Malému, ktorý nemá podiel na základnom imaní spoločnosti a pracuje v spoločnosti na trvalý pracovný pomer (pracovná zmluva),
 3. podiel na zisku vo výške 500 € vyplatiť každému zamestnancovi spoločnosti,
 4. podiel na zisku vo výške 2 000 € vyplatiť spoločníkom, pánovi Jozefovi Strednému a pani Jane Veľkej.

Obchodná spoločnosť vyplatila podiely na zisku dňa 20.2.2023.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie zdanenia príjmu z podielov na zisku u konateľa, jedného zo zamestnancov a jedného zo spoločníkov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody a daň z príjmu konateľ zamestnanec spoločník
Priznaný podiel na zisku 2 000 € 500 € 2 000 €
Sociálne poistenie spolu (34,6 %) 692 € 173 € x
Sociálne poistenie zamestnanec (9,4 %) 188 € 47 € x
Sociálne poistenie zamestnávateľ (25,2 %) 504 € 126 € x
Zdravotné poistenie spolu (14 %) 280 € 70 € x
Zdravotné poistenie zamestnanec (4 %) 80 € 20 € x
Zdravotné poistenie zamestnávateľ (10 %) 200 € 50 € x
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 410,24 € 410,24 € x
Zdaniteľná mzda 1 321,76 € 22,76 € x
Daň z príjmov (19 %, resp. 7 %) 251,13 € 4,32 € 140 €
Daňový bonus x x x
Čistý príjem 1 480,87 € 428,68 € 1 860 €

Z porovnania vyplýva, že hoci bola konateľovi a spoločníkovi priznaná rovnaká výška dividendy, konateľ je z hľadiska odvodového zaťaženia v nevýhode a v konečnom dôsledku mu bude vyplatené o 379,13 € menej ako spoločníkovi (pri uplatnení mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

Nakoľko spoločnosť vyplatila podiely na zisku 20.2.2023, je povinná do 15.3.2023 odoslať správcovi dane tlačivo Oznámenia platiteľa dane a zaplatiť zrazenú daň vo výške 140 €. Prevodný príkaz na úhradu dane by vyzeral takto (číslo osobného účtu daňovníka je napr. 8082672826):

 • číslo účtu: SK79 8180 5002 6780 8267 2826
 • suma: 140 €
 • VS: 1700022023

Na úvodnej strane spoločnosť vyplní svoje základné údaje (tieto údaje formulár spravidla automaticky predvyplní, je však potrebné skontrolovať ich):

 • daňové identifikačné číslo,
 • IČO,
 • mesiac – vypĺňame 02,
 • rok – vypĺňame 2023,
 • obchodné meno alebo názov – Beatka s.r.o.,
 • adresa sídla – ulica, súpisné číslo, PSČ, obec a štát.

Na 2. strane v časti „Súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“ uvedieme v stĺpci „Daň zrazená“ a „Daň odvedená“ sumu 140 € (riadok 01, 01a, 04).

Na záver vyplníme údaje osoby, ktorá tlačivo vypracovala, dátum a telefónne číslo.

Ak by bol príjemcom podielov (napr. niektorý zo zamestnancov, spoločníkov či konateľ) daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovník nespolupracujúceho štátu, na samostatných stranách tlačiva sa uvedú podrobnosti o týchto daňovníkoch (napr. meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, názov, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby, atď.).

Tlačivo si môžeme dať skontrolovať kliknutím na tlačidlo „Skontroluj“ a ak kontrola prebehne úspešne, môžeme ho podpísať a odoslať. Potvrdenie o odoslaní/prijatí/spracovaní bude doručené do schránky obchodnej spoločnosti, v časti História komunikácie -> Prijaté dokumenty, odkiaľ si ho môžeme stiahnuť pre archívne účely.

V súvislosti s podielmi zo zisku, ktoré boli vyplatené zamestnancom a konateľovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní, plynie spoločnosti Beatka s.r.o. povinnosť:

 • podať „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň“ (tlačivo s označením PREHLADv19 zverejnené na webe Finančnej správy),
 • podať “Mesačný výkaz poistného a príspevkov” do Sociálnej poisťovne,
 • podať “Výkaz preddavkov na poistné na verejne zdravotné poistenie” do príslušných zdravotných poisťovní, v ktorých sú poistení zamestnanci a konateľ,
 • uhradiť záväzky voči správcovi dane, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam.

Zdanenie podielov na zisku rozdelených spoločníkom (právnickým osobám) v roku 2023

Príslušný režim zdanenia podielov na zisku (dividend) sa týka napríklad takých obchodných spoločností, ktoré sú spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti alebo ktoré sú členom družstva.

Podľa zákona o dani z príjmov podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb v takom rozsahu, v akom nie sú daňovým výdavkom u platiteľa podielov na zisku (výnimku tvoria daňovníci nespolupracujúcich štátov).

Preto ak sú podiely na zisku obchodnej spoločnosti vyplatené právnickej osobe, ktorá je daňovníkom spolupracujúceho štátu, príjem z podielov na zisku nie je predmetom dane.

Ak by bola prijímateľom podielu na zisku právnická osoba, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, tento príjem podlieha zrážkovej dani v sadzbe 35 %.

Príklad na vyplatenie dividend fyzickej a právnickej osobe (rezidentom SR) zo zisku za rok 2022 v roku 2023

Slovenská spoločnosť ABC s.r.o. má dvoch spoločníkov: fyzickú osobu – pána Jozefa Dobrého a spoločnosť Petra s.r.o.. Obaja spoločníci sú rezidentmi SR. Spoločnosť ABC sa rozhodla vyplatiť podiely na zisku z roku 2022 vo výške 10 000 € rovnomerne, medzi svojich dvoch spoločníkov. Aký vplyv bude mať rozdelenie dividend na oboch spoločníkov?

Na základe informácii, ktoré sme si uviedli vyššie v článku, bude podiel na zisku vyplatený fyzickej osobe – pánovi Jozefovi Dobrému podliehať zrážkovej dani (v sadzbe 7 %), ktorú odvedie spoločnosť Andrea s.r.o. do 15 kalendárnych dní od skončenia mesiaca, v ktorom došlo ku vyplateniu podielov na zisku a v tejto lehote spoločnosť podá aj Oznámenie platiteľa dane. Pánovi Jozefovi spoločnosť vyplatí sumu zníženú o zrazenú daň vo výške 5 000 – (5 000 x 7 %) = 4 650 €.

Nakoľko je spoločnosť Petra s.r.o. rezidentom SR, príjem z vyplatených podielov na zisku vo výške 5 000 € nie je predmetom dane, teda podiel bude vyplatený v celej výške 5 000 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky