Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018

Na čo nezabudnúť pri zostavení daňového priznania právnickej osoby za rok 2018 a ako ho vyplniť?

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 sú daňovníci so zdaňovacím obdobím kalendárny rok povinný podať najneskôr do 1.4.2019. Ak si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania, podávajú daňové priznanie právnickej osoby v predĺženej lehote.

Ako vypočítať daň z príjmov právnickej osoby a na čo nezabudnúť pri zostavení daňového priznania právnickej osoby (napríklad s.r.o.) za rok 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020.

Daňové priznanie právnickej osoby má mnoho špecifických oblastí. V našom článku sa budeme venovať všeobecne rozšíreným situáciám, s ktorými sa potýka väčšina právnických osôb.

Pred zostavením daňového priznania musí daňovník vyčísliť výsledok hospodárenia pred zdanením (daňovník účtujúci v podvojnom účtovníctve) alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (daňovník účtujúci v jednoduchom účtovníctve).

Pre správne vyčíslenie výsledku hospodárenia pred zdanením musí daňovník vykonať potrebné kroky pred zostavením účtovnej závierky, napríklad zaúčtovať všetky výnosy a náklady (resp. príjmy a výdavky) súvisiace s uzatváraným rokom.

Daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie účtujúci v podvojnom účtovníctve uvádzajú doplňujúce informácie k vyčísleniu výsledku hospodárenia pred zdanením v tabuľke C1 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. V tabuľke C2 daňového priznania uvádzajú doplňujúce informácie tí daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Ostatné skupiny daňovníkov uvádzajú doplňujúce informácie k výsledku hospodárenia pred zdanením v tabuľkách F, G1, G2, G3. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri zostavujúce účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov vypĺňajú z vyššie spomenutých tabuliek len tabuľku F daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Aké úkony musí právnická osoba vykonať pred vyplnením daňového priznania a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 približujeme v článkoch Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019 a Daňové priznanie s. r. o. za rok 2019 – príklad (pripočítateľné a odpočítateľné položky).  

Identifikovanie pripočítateľných a odpočítateľných položiek v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018

Identifikovanie pripočítateľných a odpočítateľných položiek je prvým krokom k úprave výsledku hospodárenia resp. rozdielu medzi príjmami a výdavkami na základ dane z príjmov za rok 2018. Pripočítateľnými položkami sú položky, ktoré zvyšujú výsledok hospodárenia resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Odpočítateľné položky naopak znižujú výsledok hospodárenia resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Často vyskytujúce sa pripočítateľné položky sú:

 • náklady na reprezentáciu,
 • 20 % z nákupu pohonných látok neuznaných za daňový výdavok u daňovníka, ktorý si uplatňuje výdavky (náklady) na pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 / z nákupu pohonných látok,
 • výdavky (náklady), ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) - napríklad právne služby alebo účtovné služby nezaplatené do konca roka 2018,
 • rozdiel medzi účtovnými a daňovo uznateľnými odpismi, v prípade keď účtovné odpisy sú vyššie ako daňové odpisy,
 • tvorba rezerv a opravných položiek neuznaná ako daňový výdavok napr. rezerva na zostavenie daňového priznania a účtovnej závierky v čase jej tvorby,
 • poskytnuté dary,
 • výdavky osobnej potreby - napríklad notebook využívaný na firemné aj súkromné účely,
 • u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie - výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane, napríklad v občianskych združeniach ide o výdavky na hlavnú nezdaňovanú činnosť.

Poznámka: Pri uvádzaní pripočítateľných položiek do daňového priznania je vhodné vyplniť najprv Tabuľku A v III. časti daňového priznania a následne sa vrátiť na stranu 2 a doplniť ostatné pripočítateľné položky.

Často vyskytujúcimi sa odpočítateľnými položkami sú:

 • rozdiel medzi účtovnými a daňovo uznateľnými odpismi, keď daňové odpisy prevyšujú účtovné odpisy,
 • náklady minulých účtovných období zaplatených v roku 2018, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov - napríklad právne služby z roku 2017 zaplatené v roku 2018,
 • daňové výdavky, pri ktorých tvorba rezerv nebola daňovo uznateľná, ale výdavky sú daňovo uznateľné - napríklad rezerva na zostavenie účtovnej závierky za rok 2017, pričom faktúra za zostavenie účtovnej závierky bola prijatá a zaplatená v roku 2018 - ide o pripočítateľnú položku roku 2017 a zároveň odpočítateľnú položku roku 2018. Viac o rezervách z daňového hľadiska sa dozviete v článku Daňové rezervy v roku 2018 a 2019.
 • prijaté kreditné úroky zdanené zrážkou v priebehu zdaňovacieho obdobia,
 • u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie - príjem darov alebo 2 %, ak sú súčasťou sumy v riadku 100 daňového priznania,
 • príjmy z hlavnej nezdaňovanej činnosti u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie.

Úprava základu dane (daňovej straty) o náklady (výdavky) testované k základu dane

Úpravou výsledku hospodárenia pred zdanením (resp. rozdielu príjmov a výdavkov) o pripočítateľné a odpočítateľné položky vypočíta daňovník základ dane. K takto vypočítanému základu dane (daňovej strate) testuje výdavky (náklady), či spĺňajú zákonom stanovenú hranicu na uplatnenie do daňových výdavkov.

Základ dane alebo daňová strata z riadku 300 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby sa upravuje najčastejšie o:

 • sumu poskytnutých nepovinných členských príspevkov, ktorá presahuje 5 % zo základu dane. Ak je suma v rozmedzí od 30 000 eur do 5 % zo základu dane, uvedie sa suma presahujúca 30 000 eur (tzn. ak je základ dane 625 000 eur, 5 % zo základu dane je 31 250 eur, na riadku 303 daňového priznania sa uvedie suma 1 250 eur, ktorá prevyšuje hranicu 30 000 eur),
 • suma výdavkov za víno ako reklamný predmet prevyšujúca 5 % zo základu dane,
 • rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi z “luxusných áut” za zdaňovacie obdobie a odpismi z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, ak základ dane daňovníka s jedným “luxusným autom” je menej ako 12 000 eur. V prípade viac “luxusných áut” sa základ dane násobí počtom “luxusných áut”. Ak má daňovník 2 “luxusné autá”, hranica na testovanie základu dane je 24 000 eur,
 • rozdiel medzi uplatneným nájomným pri operatívnom lízingu “luxusného auta” a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v danom roku, ak základ dane daňovníka s jedným “luxusným autom” je nižší ako 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v danom roku. V prípade viac “luxusných áut” sa základ dane násobí počtom “luxusných áut”,
 • atď.

Poznámka: “Luxusný automobil” - automobil so vstupnou cenou minimálne 48 000 eur.

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018

Daňovník, ktorý dosiahol v niektorom zo zdaňovacích období 2014 - 2017 daňovú stratu, uvádza evidenciu daňových strát v tabuľke D daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby bez ohľadu na to, či za dané zdaňovacie obdobie si uplatňuje odpočet daňovej straty alebo nie. V daňovom priznaní za rok 2018 sa v tabuľke D neuvádza daňová strata dosiahnutá za aktuálne zdaňovacie obdobie, t. j. za rok 2018.

Prečítajte si tiež

Daňovník má nárok na odpočet ¼ daňovej straty najneskôr z predchádzajúcich 4 zdaňovacích období maximálne do výšky základu dane uvedeného na riadku 400 daňového priznania k dani z príjmov. Pokiaľ si nemôže uplatniť celú štvrtinu daňovej straty, zvyšok štvrtiny daňovej straty mu prepadá.

Príklad na odpočet daňovej straty v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. dosiahla v roku 2017 daňovú stratu vo výške 16 000 eur. V roku 2018 vykázala na riadku 400 daňového priznania základ dane vo výške 2 500 eur. Má nárok na odpočet ¼ daňovej straty z roku 2017 v sume 4 000 eur. Keďže vykázala základ dane 2 500 eur, v roku 2018 si uplatní len časť odpočtu daňovej straty v sume 2 500 eur. Neuplatnená časť vo výške 1 500 eur prepadne, tzn. nemôže si ju uplatniť v ďalších zdaňovacích obdobiach. Zostávajúca časť daňovej straty na uplatnenie v ďalších zdaňovacích obdobiach je vo výške 12 000 eur.

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018

V porovnaní s odpočtom daňovej straty si môže daňovník započítať v daňovom priznaní celý nárok na daňovú licenciu resp. rozdiel medzi daňou a daňovou licenciou zaplatenú v predchádzajúcich 3 rokoch. Evidencia daňových licencií z predošlých zdaňovacích období sa uvádza v tabuľke K daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 bez ohľadu na to, či daňovník uplatňuje v daňovom priznaní za rok 2018 zápočet daňovej licencie alebo nie.

V prípade, že daňovník uplatňuje zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018, na prvej strane daňového priznania zaškrtne políčka:

 • započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona,.
 • platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, ak je platiteľom DPH,
 • ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur - ak jeho ročný obrat presiahol túto hranicu.

Prvý krát sa neplatí daňová licencia pri podávaní daňového priznania právnickej za kalendárny rok 2018, tzn. ak v daňovom priznaní vznikne daňová strata, daňovník nezaplatí žiadnu daň. Jedine daňovníci s hospodárskym rokom, ktorý začal v priebehu roku 2017 a skončil v priebehu roku 2018, sú povinní daňovú licenciu posledný krát zaplatiť pri podávaní daňového priznania za hospodársky rok napr. 12/2017 - 11/2018.

Pri zápočte daňovej licencie však platia ustanovenia zákona o dani z príjmov účinné do 31.12.2017. Znamená to, že si daňovník môže započítať len tú časť daňovej licencie z rokov 2015 - 2017, ktorá by prevyšovala hypotetickú daňovú licenciu, ktorú by zaplatil, ak by sa nezrušilo ustanovenie o platení daňovej licencie. Platiteľ DPH s ročným obratom 15 000 eur si môže od dane z príjmov za rok 2018 odpočítať daňovú licenciu z rokov 2015 - 2017, ktorá prevyšuje sumu 960 eur.

Príklad na zápočet daňovej licencie v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH od 1.1.2016. Vo všetkých troch obdobiach mala obrat menej ako 500 000 eur. Za zdaňovacie obdobia 2015 - 2017 platila nasledovne daň z príjmov.

Daň a daňová licencia v daňovom priznaní v EUR
2015 2016 2017
Daň z príjmov 230 0 808
Daňová licencia 480 960 960
Rozdiel medzi daňou a daňovou licenciou určený na zápočet v nasledujúcich obdobiach 250 960 152

Za rok 2018 uviedla spoločnosť na riadku 910 daňového priznania daň v sume 1 960 eur. Môže si započítať daňovú licenciu z roku 2015 v plnej sume 250 eur a časť daňovej licencie z roku 2016 v sume 750 eur. Do nasledujúcich zdaňovacích období jej ostane daňová licencia na zápočet z roku 2016 v sume 210 eur a z roku 2017 v sume 152 eur.

Daňovú licenciu nezapočítava právnická osoba do 0 eur, ale do výšky, ktorá by prevyšovala hypoteticky zaplatenú daňovú licenciu. Tzn. ak je daň z príjmov za rok 2018 v sume 1 960 eur, spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. si môže započítať daňovú licenciu maximálne v sume 1 000 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet dane na úhradu alebo daňového preplatku v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018

Daň z príjmov právnickej osoby za rok 2018 sa vypočíta ako násobok základu dane za rok 2018 z riadku 510 daňového  priznania sadzbou dane z príjmov právnickej osoby platnou v roku 2018, t.j. vo výške 21 %.

Ak si daňovník uplatňuje úľavu na dani z príjmov, tak od dane odpočíta úľavu na dani. V prípade, že počas roka 2018 zaplatila daň z príjmov v zahraničí, tak si ju započíta v daňovom priznaní na riadku 710 a zároveň evidenciu dane z príjmov zaplatenej v zahraničí v roku 2018 uvedie v tabuľke E daňového priznania.

Po odpočítaní úľavy na dani a dane zaplatenej v zahraničí sa vyčísli daň, od ktorej je možné odpočítať daňovú licenciu platenú v predošlých 3 zdaňovacích obdobiach, ktorú daňovník započítal v danom zdaňovacom období.

Prečítajte si tiež

V prípade, že daňovník počas roka 2018 platil štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby, uvedie ich na riadku 1010 daňového priznania. Na riadku 1010 uvádza preddavky za 1-12/2018 resp. 1.Q-4.Q/2018. Preddavky za 1-3/2019 resp. za 1.Q/2019, ktoré musí daňovník zaplatiť do lehoty na podanie daňového priznania (ak si nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania) sa v daňovom priznaní za rok 2018 neuvádzajú.

Po vypočítaní všetkých údajov z riadkov 1020 až 1090 daňového priznania sa vypočíta daň na úhradu alebo daňový preplatok.

Priamo v daňovom priznaní môže daňovník požiadať daňový úrad o vrátenie daňového preplatku, a to v IX. časti - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku zaškrtnutím políčka “žiadam o vrátenie daňového preplatku” a vyplnením požadovaných údajov a dátumu žiadosti o vrátenie daňového preplatku.

Daň na určenie výšky preddavkov na rok 2019 vypočíta daňovník tak, že základ dane z riadku 500 prepočíta sadzbou dane platnou na rok 2019 (21 %). Od výsledku odpočíta úľavu na dani z riadku 610, započítanú daň zaplatenú v zahraničí z riadku 710 daňového priznania a daň vyberanú zrážkou považovanú za preddavok z riadku 1030 daňového priznania.

Vyplnenie údajov o transakciách so závislými osobami v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018

V tabuľke I - Transakcie závislých osôb daňového priznania uvedie daňovník vybrané údaje k transakciám so závislými osobami, ktoré uskutočňoval počas zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie právnickej osoby.

V prípade, ak daňovník uskutočňoval v zdaňovacom období transakcie so závislými osobami, ktoré ovplyvnili výsledok hospodárenia na riadku 100 daňového priznania, ale ktoré nepatria do žiadnej “kategórie” uvedenej v tabuľke I daňového priznania, uvedie informácie k daným transakciám v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka. Napríklad, ak firma poskytne dar občianskemu združeniu, s ktorým je personálne prepojená, uvedie údaje k poskytnutému daru v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Poukázanie 2 % a osobitné záznamy v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2018

Právnické osoby môžu priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 poukázať 2 %, resp. 1 % z daní. Právnické osoby môžu poskytnúť 1 % z daní minimálne v sume 8 eur. 2 % z daní (minimálne v sume 8 eur) môže právnická osoba poukázať ním vybranému prijímateľovi, ak počas zdaňovacieho obdobia najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania poskytne:

 • finančný dar
 • najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane
 • daňovníkom nezaloženým ani nezriadeným na podnikanie
 • na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov (napr. na podporu a rozvoj športu, zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv, atď.).

Pokiaľ poskytnutý dar nespĺňa niektorú z vyššie spomenutých charakteristík, napríklad že ide o vecný dar, nezahŕňa sa do výpočtu na účely splnenia podmienky na možnosť poukázať 2 % z daní.

V daňovom priznaní právnickej osoby v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka sa uvádzajú:

 • transakcie so závislými osobami, ktoré ovplyvňujú riadok 100 daňového priznania, ale ktoré nespadajú do žiadnej z kategórií uvedenej v tabuľke I daňového priznania,
 • doplňujúce údaje k riadku 180 daňového priznania “ostatné položky zvyšujúce r. 100”,
 • doplňujúce údaje k riadku 290 daňového priznania “ostatné položky znižujúce r. 100” - napríklad zúčtovanie rezervy vytvorenej v roku 2017 na zostavenie daňového priznania za rok 2017 v dôsledku faktúry za zostavenie daňového priznania, ktorá bola prijatá v roku 2018 a zaplatená v roku 2018 (tzn. v roku 2017 bola pripočítateľná položka, v roku 2018 odpočítateľná položka).
 • doplňujúce údaje k tabuľke E daňového priznania v členení na jednotlivé krajiny.

Nakoniec uvedie daňovník vo Vyhlásení - počet príloh a dátum podania daňového priznania. V prípade, že ide o daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie písomne, uvedie vedľa dátumu aj podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky