Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016

Kto a do kedy môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016. Do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať? Ako sa vysporiada preplatok alebo nedoplatok?

Čo je to ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň)

Ročné zúčtovanie dane je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ročné zúčtovanie dane je skráteným a v praxi častokrát používaným pojmom pojmu „ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“. Z celého názvu tejto činnosti je možné dozvedieť sa viac o tom, čo ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) znamená. Súvisí s preddavkami na daň z príjmov zo závislej činnosti, teda s preddavkami na daň z príjmov zamestnancov z trvalého pracovného pomeru alebo dohody. Tieto preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov za nich počas roka vypočítava a odvádza zamestnávateľ z každej mzdy.

V ročnom zúčtovaní sa na novo vypočítava daň zamestnanca za celý rok.

Aj ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) vykonáva zamestnancovi zamestnávateľ. Nie však automaticky, ale zamestnanec musí o to zamestnávateľa požiadať a splniť na to podmienky, čomu sa ešte budeme ďalej v článku venovať. Ročné zúčtovanie sa vykonáva podľa vzoru „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2016“ ustanoveným Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Zjednodušene povedané, v ročnom zúčtovaní zamestnávateľ zamestnancovi vypočítava daň z príjmov z jeho celoročných príjmov zo závislej činnosti. Napríklad aj z príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu vyplatil iný zamestnávateľ. Takto vypočítaná daň z príjmov zo závislej činnosti sa porovnáva s preddavkami na daň z príjmov, ktoré zamestnancovi jeho zamestnávatelia za celý rok zrazili zo mzdy. Výsledok môže byť rozdiel z dôvodu v podobe nedoplatku dane alebo preplatku dane (u väčšiny v podobe niekoľko centov), s ktorým sa potom naloží podľa jeho charakteru.

Podmienky, ktoré musí zamestnanec spĺňať, aby mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

Nie každý zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) zo závislej činnosti. Zákon o dani z príjmov v § 38 ods. 1 presne definuje podmienky, ktoré musí zamestnanec spĺňať na to, aby mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2016 môže požiadať len zamestnanec, ktorý súčasne spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

  • zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,
  • zamestnanec nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a rozhodol sa pri týchto príjmoch daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň,
  • zamestnanec nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že mu bola vyplatená suma zo starobného dôchodkového sporenia (druhý pilier) podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príspevky na starobné dôchodkové sporenie uplatnil ako nezdaniteľnú časť základu dane,
  • zamestnanec nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že mu bol vyplatený predčasný výber z doplnkového dôchodkového sporenia (tretí pilier) podľa § 19 zákona č. 650/2004 Z. z o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie uplatnil ako nezdaniteľnú časť základu dane,
  • zamestnanec nie je povinný podať daňové priznanie.

Zjednodušene povedané, o ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) môže požiadať len ten, kto mal v roku 2016 príjmy zo zamestnania alebo príjmy, ktoré sa zdaňovali zrážkou (napríklad výhry v lotérii) bez toho, aby táto daň bola považovaná za preddavok na daň. O ročné zúčtovanie dane tak nesmie požiadať napríklad zamestnanec, ktorý bol zároveň živnostníkom, prenajímal nehnuteľnosť a podobne.

Kto a do kedy môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň)

O ročné zúčtovanie musí zamestnanec požiadať do 15. februára 2017.

O vykonanie ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2016 môže požiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa. Podľa zákona o dani z príjmov je potrebné, aby zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania dane požiadal zamestnávateľa písomne na žiadosti ustanovenej Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky: „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) 2016“. Ak chce zamestnanec, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, musí mu túto žiadosť v písomnej podobe doručiť najneskôr do 15. februára 2017. V tejto lehote je potrebné zamestnávateľovi predložiť aj všetky potrebné prílohy k ročnému zúčtovaniu dane (ak sa vyžadujú pre konkrétnu situáciu zamestnanca).

Článok pokračuje pod reklamou

V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania sa okrem osobných údajov uvádzajú aj ďalšie. Na základe žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) si môže zamestnanec uplatniť aj niektoré nezdaniteľné časti základu dane (napríklad na manželku, príspevky na „druhý a tretí pilier“ dôchodkového sporenia), nárok na zamestnaneckú prémiu alebo si dodatočne uplatniť daňový bonus, ktorý si počas roka 2016 neuplatňoval. Na uplatnenie väčšiny týchto nárokov je potrebné priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania aj adekvátne doklady preukazujúce ich oprávnenosť. Ak by si chcel zamestnanec tieto nároky uplatniť iným spôsobom ako cez ročné zúčtovanie dane, musel by podať daňové priznanie.

Ktorý zamestnávateľ vykonáva zamestnancovi ročné zúčtovanie dane za rok 2016

Ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ do 31. marca 2017.

Ako sme už spomenuli, vykonanie ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2016 vykonáva zamestnávateľ, ale nie vždy je to jeho povinnosťou. Zamestnávateľ má povinnosť vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie dane len vtedy, ak zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane písomne požiada do 15. februára 2017 a predloží mu k tomu všetky potrebné prílohy, ak sa vyžadujú. Zamestnávateľ je povinný ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016 vykonať do 31. marca 2017. Častokrát však zamestnanci pracujú aj viac ako u jedného zamestnávateľa. Napríklad u jedného pracovali na trvalý pracovný pomer a u druhého na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo u jedného pracovali istú časť roka a potom si našli iné zamestnanie.

Ak nepožiadate o ročné zúčtovanie, musíte podať daňové priznanie.

V prípade, že mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, o ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016 je potrebné požiadať posledného zamestnávateľa u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak si zamestnanec v roku 2016 neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa. Pre tých, čo boli v roku 2016 len zamestnancami, je výhodné požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, pretože inak by im pri hrubých príjmoch za rok 2016 vyšších ako 1 901,67 eura vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Ak zamestnancovi nemá ktorý zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie z dôvodu, že zanikol bez právneho nástupcu (napríklad firma zanikla), môže mu vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie.

Prečítajte si tiež

Je však veľmi dôležité, že zamestnávateľovi, ktorý bude zamestnancovi vykonávať ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) aj z príjmov dosiahnutých u iných zamestnávateľov, je potrebné predložiť od týchto zamestnávateľov aj „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie 2016“. Toto potvrdenie o zdaniteľných príjmoch dostane každý zamestnanec najneskôr do 10. marca 2017, aj keď o to nepožiada. Iná situácia je vtedy, keď ho zamestnanec potrebuje v skoršom termíne na účely ročného zúčtovania dane u iného zamestnávateľa. Vtedy mu musí zamestnávateľ potvrdenie o zdaniteľných príjmoch vystaviť do 10. februára 2017. O vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch však treba požiadať najneskôr do 5. februára 2017.

Od roku 2020 bude možné, aby zamestnanec podal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronicky. Viac približujeme v článku Mzdové daňové dokumenty aj elektronicky od roku 2020.

Preplatok na dani z príjmov vypočítaný v ročnom zúčtovaní dane za rok 2016

Výsledkom ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2016 môže byť buď preplatok na dani, nedoplatok na dani alebo k žiadnemu rozdielu nedôjde.

Preplatok na dani sa zamestnancovi vráti najneskôr v mzde za apríl 2017.

Ak bol zamestnancovi na základe ročného zúčtovania dane za rok 2016 vypočítaný preplatok na dani (preddavky na daň z príjmov boli vyššie ako daň z príjmov), vráti sa mu najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2017. Rovnako sa mu v tejto lehote vyplatí aj prípadná zamestnanecká prémia a daňový bonus uplatnené v ročnom zúčtovaní. Vo vzťahu k daňovému úradu potom zamestnávateľ o preplatok na dani z ročného zúčtovania zníži odvádzané preddavky na daň zamestnancov najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, tzn. do konca roka 2017. Ak by však u zamestnávateľa nastala situácia, že úhrnná suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom by bola nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov, zamestnávateľ vyplatí zamestnancom tento preplatok zo svojich prostriedkov a požiada daňový úrad o vrátenie takto vyplateného preplatku.

Nedoplatok na dani z príjmov vypočítaný v ročnom zúčtovaní dane za rok 2016

Daňový nedoplatok bude zamestnancovi zrazený zo mzdy.

Ak bol zamestnancovi na základe ročného zúčtovania dane za rok 2016 vypočítaný nedoplatok na dani (daň z príjmov bola vyššia ako preddavky na daň z príjmov) a výška tohto nedoplatku presahuje 5 eur, zráža ho zamestnávateľ zamestnancovi zo mzdy najneskôr do konca roka 2017 . Zamestnávateľ tento nedoplatok alebo jeho časť odvedie daňovému úradu v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. V prípade, že si zamestnanec uplatnil daňový bonus až v ročnom zúčtovaní, zamestnávateľ daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur.

Prehľad povinností, na ktoré by nemal zabudnúť zamestnanec a zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 nájdete v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (v roku 2020).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2022

Kedy vzniká fyzickej osobe povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022? V akej výške a dokedy je povinná zaplatiť preddavky na daň? Dozviete sa v článku aj na príkladoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky