Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo dňa 31.10.2023 vo Finančnom spravodajcovi Oznámenie č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. V tomto oznámení sa určujú nové vzory pre nasledovné tlačivá:

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2023 (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“),

2. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o vybraných príjmoch oslobodených od dane ustanovených týmto zákonom, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za rok 2023,

3. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac platné pre rok 2024.

O nových vzoroch hlásenia a prehľadu si viac prečítajte v článku Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor).

Prečítajte si tiež

Nadväzne na vyššie uvedené v mesiaci november 2023 zverejnilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informáciu č. 31/DZPaU/2023/I a tým určilo aj nové tlačivo pre:

4. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 (ďalej len „žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“).

Ostatné tlačivá súvisiace so závislou činnosťou, ako napríklad vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu či potvrdenie o zaplatení dane, ostali nezmenené.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 – nový vzor

Fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dosiahli príjmy len zo závislej činnosti (napr. zo zamestnania, dohody), si môžu svoju daňovú povinnosť vysporiadať prostredníctvom ročného zúčtovania dane, ktoré tejto fyzickej osobe spracuje zamestnávateľ alebo prostredníctvom daňového priznania, ktoré si musí fyzická osoba spracovať vo vlastnej réžií. Pre zamestnanca je výhodné požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa, nakoľko jej tým nevznikajú žiadne ďalšie náklady a povinnosti ako by tomu bolo pri daňovom priznaní.

Viac informácií o povinnostiach aj termínoch súvisiacich s ročným zúčtovaním preddavkov na daň si prečítajte v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024).

O vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 môže požiadať aj fyzická osoba, ktorá v roku 2023 poberala príjem, z ktorého sa daň vybrala zrážkou (§ 43 zákona o dani z príjmov) a takto vybraná daň sa nepovažuje za preddavok na daň (§ 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov).

Článok pokračuje pod reklamou

Aby zamestnávateľ vykonal v roku 2024 ročné zúčtovanie dane zamestnancovi za rok 2023, musí o to zamestnanec najneskôr do 15.02.2024 písomne požiadať, a to na novom tlačive žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, ktoré určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Súčasťou žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane musia byť aj všetky potrebné prílohy (napríklad rodný list dieťaťa, potvrdenie o príjme ak boli dosiahnuté príjmy aj od iného zamestnávateľa a iné).

Zamestnanec môže požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého počas roku 2023 vykonával závislú činnosť, o vykonanie ročného zúčtovania dane, a to bez ohľadu na to, že u tohto zamestnávateľa v dobe podávania žiadosti (rok 2024) už nepracuje.

Prečítajte si tiež

Od zamestnávateľa, u ktorého nebude zamestnanec žiadať o vykonanie ročného zúčtovanie dane, si zamestnanec vyžiada „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2023“. Toto potvrdenie bude podkladom pre spracovanie ročného zúčtovania dane a musí byť zamestnancovi doručené do 12.02.2024 ak o vystavenie tohto potvrdenia zamestnanec zažiada do 05.02.2024. Tlačivo potvrdenia zverejnila Finančná správa dňa 27.04.2023 a od tohto dátumu nedošlo k žiadnej zmene.

Vzor na stiahnutie: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2023

Editovateľný vzor na stiahnutie: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2023

Oproti minulému roku v tlačive žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane nenastali významné zmeny, ktoré by ho podstatným spôsobom menili. Zmeny nastali napríklad v:

  • časti I. Údaje o zamestnancovi vo vyhlásení, kedy zamestnanec za rok 2023 v prípade obmedzenej daňovej rezidencie zvlášť potvrdzuje skutočnosť daňovej rezidencie a zvlášť výšku dosiahnutých príjmov pri obmedzenej daňovej rezidencií,
  • časti II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, kedy sa prvýkrát môže uplatniť nezdaniteľná časť základu dane aj na príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

Tlačivo žiadosti musí byť nielen vyplnené ale aj podpísané zamestnancom. V prípade, že chce zamestnanec doručiť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane elektronickými prostriedkami, musí sa o takomto spôsobe doručenia dohodnúť so zamestnávateľom. Viac o elektronickom doručovaní dokladov (nielen týkajúcich sa ročného zúčtovania) medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa dočítate v článku Aké mzdové dokumenty možno zasielať zamestnancom elektronicky?

Vzor na stiahnutie: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023

Postup zamestnanca pri uplatnení nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

Daňovník, ktorý za rok 2023 uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, uvedie túto skutočnosť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v VIII. časti „Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca“ a časť IV. „Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky“ nevypĺňa. Ak došlo k zvýšeniu splátky v priebehu kalendárneho roka 2023, v mieste pre osobitné záznamy zamestnanca sa za každý kalendárny mesiac uvádza vypočítaná suma 75 % z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú daňovník platil v roku 2022 („referenčnej“ splátke), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z r. 3 uvedené v Tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 k zákonu č. 90/2016 Z. z.). K žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 na preukázanie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky zamestnanec predloží zamestnávateľovi príslušné doklady podľa § 37 ods. 5 zákona o dani z príjmov (kópia potvrdenia banky).

Ročné zúčtovanie dane za zdaňovacie obdobie roku 2023 – nový vzor

V prípade, že zamestnanec splní všetky náležitosti žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane (termín, forma, tlačivo), vykoná zamestnávateľ zamestnancovi ročné zúčtovanie dane, a to najneskôr do 02.04.2024. V lehote do 30.04.2024 zamestnávateľ upovedomí zamestnanca o výsledku.

Prečítajte si tiež

Tlačivo ročného zúčtovania dane sa zmenilo v nasledujúcich častiach:

  • V hlavičke tlačiva pribudla na vyznačenie slovná informácia, či je daňovník obmedzeným daňovom rezidentom a úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v zdaňovacom období tvorí 90 % a viac zo všetkých príjmov, ktoré mu plynuli zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. V prípade, že táto informácia platí, označuje sa krížikom.
  • V riadku 01 sa informácia o uvádzaných a vykazovaných príjmoch skrátila a doplnila cez vysvetlivky.
  • V riadku 04c bol doplnený celoeurópsky osobný dôchodkový produkt na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na uhradené príspevky.
  • Riadok 09 sa už v roku 2023 nedelí na dve časti ako tomu bolo v roku 2022 (január-jún / júl-december) ale uvádza sa suma v úhrne za celý rok 2023.
  • Riadok 19 dostal nový odkaz na vysvetlivku, ktorá pojednáva o tom, ako sa postupuje pri vypĺňaní tohto riadku v prípade, že suma nedoplatku dane je 5 eur alebo nižšia ako 5 eur, pričom zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, tento nedoplatok dane nezníži o sumu daňového bonusu.

Vzor na stiahnutie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023

Postup zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, pri uplatnení nároku zamestnanca na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023

Ak zamestnanec splnil zákonné podmienky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prizná nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v súlade so zákonom o dani z príjmov a sumu nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky uvedie na riadku 15 ročného zúčtovania a riadky 16 a 17 sa vyplnia nadväzne

Ak zamestnanec, ktorý si v rámci ročného zúčtovania za rok 2023 uplatnil daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, požiada zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vystavenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania doplneného o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu podľa § 33 zákona alebo daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (II. časť), v tabuľke doplneného dokladu sa namiesto daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona uvedie suma daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorá bola v úhrne zamestnancovi vrátená do dátumu vyplnenia tohto dokladu. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyplnil II. časť ročného zúčtovania nebude po dátume vyplnenia zrážať/vyplácať sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky