Pripočítateľné položky a neuhradené záväzky

Máte neuhradené faktúry po splatnosti? Môže sa vás týkať povinnosť zvýšiť základ dane o pripočítateľnú položku a neuhradené záväzky bude potrebné zdaniť.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva je povinná upraviť výsledok hospodárenia (resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami) zisteného z účtovníctva o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky na základ dane (resp. daňovú stratu). Pri úprave výsledku hospodárenia (resp. rozdielu medzi príjmami a výdavkami) na základ dane (resp. daňovú stratu) je účtovná jednotka povinná posudzovať aj neuhradené záväzky, ktoré boli započítané do nákladov a uplatnené do daňových výdavkov.

O tom, ktoré položky sú tzv. pripočítateľné položky si môžete prečítať v článku Pripočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019)

Ktorých účtovných jednotiek sa týka úprava základu dane o neuhradené záväzky (faktúry)?

Základ dane je podľa § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) povinná upraviť o neuhradené záväzky (faktúry) tá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva okrem:

 • účtovnej jednotky, na ktorú bol vyhlásený konkurz,
 • neziskovej organizácie,
 • rozpočtovej organizácie.

V článku sa budeme venovať ďalej účtovnej jednotke, ktorá je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri (napr. s. r. o.) a je povinná viesť podvojné účtovníctvo.

Ako upraviť základ dane o neuhradené záväzky?

Účtovná jednotka je povinná upraviť o výšku záväzku (resp. o výšku časti záväzku, ktorá je neuhradená) prislúchajúcemu k daňovému výdavku, a to aj k výdavku prislúchajúcemu k:

 • odpisovanému a neodpisovanému majetku,
 • zásobám,
 • finančnému majetku,
 • inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania,
 • záväzku účtovanému ako zníženie výnosu (príjmu).

Uvedené znamená, že účtovná jednotka je povinná upraviť základ dane, len o tú výšku záväzku, ktorý prislúcha k daňovému výdavku. Upraviť základ dane však bude mať povinnosť aj tá účtovná jednotka, ak neuhradený záväzok (faktúra) súvisí s obchodným majetkom, ktorý sa teraz neviaže k daňovému výdavku (napr. záväzok z titulu kúpy pozemku), ale až v prípade jeho spotreby (napr. predaja pozemku) pôjde o daňový výdavok.

Na druhej strane, ak sa bude záväzok viazať k nedaňovému výdavku (napr. výdavky na reprezentáciu, výdavky na reklamné predmety v hodnote viac ako 17 €/ks, pokuty a pod.), základ dane sa upravovať nebude.

Účtovná jednotka upraví, t. j. zvýši základ dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku do konca zdaňovacieho obdobia uplynula dlhšia doba ako:

 • 360 dní po splatnosti: zvýšenie základu dane o 20 % z menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
 • 720 dní po splatnosti: zvýšenie základu dane o 50 % z menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
 • 1080 dní po splatnosti: zvýšenie základu dane o 100 % z menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Ako uvádzame lehota po splatnosti sa počíta od dohodnutej (pôvodnej) lehoty splatnosti do konca zdaňovacieho obdobia, pričom v prípade, ak sa obchodní partneri dohodli na predĺžení splatnosti záväzku, na predĺženú lehotu splatnosti sa neprihliada (počíta sa stále od pôvodnej lehoty splatnosti).

V prípade, že lehota po splatnosti k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nepresiahla 360 dní a viac, základ dane účtovná jednotka neupravuje.

Aký majú neuhradené faktúry vplyv na základ dane, či na povinnosť tvorby opravnej položky k pohľadávkam, nájdete v článku Nezaplatené faktúry v účtovníctve.

Ako uskutočniť úpravu základu dane o neuhradené záväzky?

Ak má účtovná jednotka záväzok po splatnosti viac ako 360 dní (vrátane), a teda je povinná upraviť základ dane o neuhradenú sumu záväzku, resp. o jej časť, úpravu uskutoční len v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby. Uvedené znamená, že o znížení záväzku a nákladu neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Prečítajte si tiež

Účtovná jednotka zvýši základ dane o nesplatenú časť záväzkov v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby na riadku 180 daňového priznania, t. j. „Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170“.

Príklady na zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky

Príklad na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok – záväzok po splatnosti viac ako 360 dní

Spoločnosť ABCX, s. r. o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok eviduje neuhradenú faktúru za tovar, ktorá bola splatná 30.12.2018, vo výške 10 000 €. Má spoločnosť povinnosť zvýšiť základ dane o neuhradený záväzok v daňovom priznaní za rok 2019?

Nakoľko k 31.12.2019 je faktúra vo výške 10 000 € po splatnosti 366 dní, spoločnosť ABCX, s. r. o. zvýši v daňovom priznaní za rok 2019 základ dane o 20 % z menovitej hodnoty záväzku, t. j. zvýši základ dane o 2 000 € (10 000 €*0,2).

Príklad na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok – záväzok po splatnosti viac ako 720 dní

Budeme pokračovať v príklade spoločnosti ABCX, s. r. o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá  eviduje neuhradenú faktúru za tovar, ktorá bola splatná 30.12.2018, vo výške 10 000 €. V podanom daňovom priznaní za rok 2019 zvýšila základ dane o 20 % z menovitej hodnoty záväzku, t. j. zvýšila základ dane o 2 000 €. Má spoločnosť povinnosť zvýšiť základ dane o neuhradený záväzok aj v daňovom priznaní za rok 2020?

Neuhradená faktúra je k 31.12.2020 po splatnosti 732 dní, preto je spoločnosť povinná zvýšiť základ dane o 50 % menovitej hodnoty záväzku, t. j. najmenej o 5 000 €. Nakoľko v daňovom priznaní za rok 2019 zvýšila základ dane o 2 000 €, v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 zvýši základ dane o 3 000 € (5 000 € - 2 000 €).

Príklad na zvýšenie základu dane o časť neuhradeného záväzku – záväzok po splatnosti viac ako 360 dní

Spoločnosť Beta zet, s. r. o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok eviduje neuhradenú faktúru za opravu majetku, ktorá bola splatná 30.12.2018, vo výške 10 000 €. Táto faktúra bola v roku 2019 čiastočne uhradená vo výške 2 000 €.  Má spoločnosť povinnosť zvýšiť základ dane o neuhradený záväzok v daňovom priznaní za rok 2019?

Nakoľko k 31.12.2019 je faktúra vo výške 8 000 € po splatnosti 366 dní po splatnosti, spoločnosť Beta zet, s. r. o. zvýši v daňovom priznaní za rok 2019 základ dane o 20 % z menovitej hodnoty záväzku, t. j. zvýši základ dane o 1 600 € (8 000 €*0,2).

Príklad na zvýšenie základu dane o časť neuhradeného záväzku – záväzok po splatnosti viac ako 720 dní

Budeme pokračovať v príklade spoločnosti Beta zet, s. r. o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá  eviduje neuhradenú faktúru za opravu majetku, ktorá bola splatná 30.12.2018, vo výške 10 000 €. V podanom daňovom priznaní za rok 2019 zvýšila základ dane o 20 % z menovitej hodnoty záväzku, t. j. zvýšila základ dane o 2 000 €. V roku 2020 bola táto faktúra opäť čiastočne uhradená, a to vo výške 3 000 €. Má spoločnosť povinnosť zvýšiť základ dane o neuhradený záväzok aj v daňovom priznaní za rok 2020?

Nakoľko k 31.12.2020 je faktúra ešte stále neuhradená, a to vo výške 5 000 €, spoločnosť je povinná zvýšiť základ dane v daňovom priznaní za rok 2020 o 50 % (po splatnosti 732 dní), t. j. najmenej o 2 500 € (5 000 €*0,5). Spoločnosť v roku 2020 zvýši základ dane len o 900 € (2 500 € - zvýšenie základu dane v roku 2019 o 1 600 €).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať v prípade úhrady, resp. odpisu záväzku?

Podľa § 17 ods. 32 zákona o dani z príjmov platí, že, ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený o neuhradené záväzky:

 • o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený,
 • dôjde k premlčaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje.

Účtovná jednotka teda zníži základ dane o tzv. odpočítateľnú položku, t. j. o sumu uhradeného záväzku v daňovom priznaní, prostredníctvom riadku 290 – „Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280“. Aj tu platí, že o tejto odpočítateľnej položke účtovná jednotka neúčtuje, len ju uvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Príklad na vyplnené daňové priznanie s. r. o. za rok 2019 s uvedením pripočítateľných a odpočítateľných položiek nájdete v článku Daňové priznanie s. r. o. za rok 2019 – príklad (pripočítateľné a odpočítateľné položky)

Príklady na zníženie základu dane o neuhradené záväzky

Príklad na zníženie základu dane o neuhradený záväzok – po splatnosti viac ako 360 dní

Spoločnosť ABCX, s. r. o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok eviduje neuhradenú faktúru za tovar, ktorá bola splatná 30.12.2018, vo výške 10 000 €. V daňovom priznaní za rok 2019 zvýšila základ dane o 20 % z menovitej hodnoty záväzku, t. j. o 2 000 €. Faktúra bola uhradená v roku 2020 v plnej výške. Ako bude spoločnosť postupovať pri úprave základu dane v daňovom priznaní za rok 2020?

Prečítajte si tiež

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2020 zníži základ dane o 2 000 €, t. j. o tú sumu, o ktorú bol zvýšený základ dane v predchádzajúcom zdaňovacom období, nakoľko bola celá suma faktúry v roku 2020 uhradená.

Príklad na zníženie základu dane o časť neuhradeného záväzku – po splatnosti viac ako 720 dní

Spoločnosť Beta zet, s. r. o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok eviduje neuhradenú faktúru za opravu motorového vozidla, ktorá bola splatná 30.12.2017, vo výške 8 000 €. V daňovom priznaní za rok 2018 zvýšila základ dane o 20 % z menovitej hodnoty záväzku, t. j. o 1 600 €. Faktúra bola čiastočne uhradená v roku 2019 v sume 6 000 €. Ako bude spoločnosť postupovať pri úprave základu dane v daňovom priznaní za rok 2019?

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2019 by mala zvýšiť základ dane o 50 % z menovitej hodnoty záväzku, t. j. 50 % z 2 000 € = 1 000 €. Nakoľko spoločnosť v roku 2018 zvýšila základ dane o 1 600 €, v roku 2019 tento základ dane zníži o 600 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Nová dorovnávacia daň na úrovni 15 % (návrh)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku. Návrh zákona o dorovnávacej dani predložilo do pripomienkového konania.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 – príklady pre zamestnancov

Daňový bonus na dieťa sa v roku 2023 opäť zvýšil, jeho výpočet však nie je celkom jednoduchý. Pozrite si praktické príklady výpočtu daňového bonusu u zamestnanca.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky