Výpočet paušálnych výdavkov autorov a umelcov (slobodných povolaní) v roku 2015

Príjmy autorov a umelcov je možné rozdeliť do dvoch kategórií. Autori a umelci môžu mať v súlade s § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) v zdaňovacom období príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti aj príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Príjem z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady ako aj príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie patria medzi aktívne príjmy (konkrétne do kategórie príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti). Ide napríklad o situáciu, keď autor napíše knihu a vydavateľstvo mu zaplatí za napísanie knihy.

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu patria medzi pasívne príjmy. Ide napríklad o situáciu, keď autorovi knihy vypláca vydavateľstvo prostriedky na základe licenčnej zmluvy.

Autor a umelec sa môže rozhodnúť, že za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok 2015) bude uplatňovať paušálne výdavky. V tom prípade postupuje podľa § 6, ods. 10 zákona o dani z príjmov. V súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov si môže autor, resp. umelec uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. V roku 2015 si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky 40%, no ich výška je obmedzená sumou 5 040 eur.

Okrem paušálnych výdavkov môže daňovník navyše zahrnúť do daňových výdavkov zaplatené poistné a príspevky do poisťovní súvisiace s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti.

Viac o paušálnych výdavkoch sa dozviete v článku Paušálne výdavky v roku 2015.

V prípade, že autor píše celý rok knihu, ale príjem za jej napísanie dostane až v decembri 2015, môže si paušálne výdavky za rok 2015 uplatniť po celé zdaňovacie obdobie. Nie je dôležité, kedy príjem dostane. Dôležité je, že celý rok pracoval ako autor, mal pridelené DIČ a že neoznamoval daňovému úradu prerušenie alebo skončenie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015, keď má daňovník aj príjmy inej samostatnej zárobkovej činnosti aj z použitia diela a použitia umeleckého výkonu

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015 12000 + 3500 15500
Paušálne výdavky 2015 15500*0,4 6200 > 5040 = 5040
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*12 2331
Základ dane 15500-5040-2331 8129
Nezdaniteľná časť základu dane**   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 8129-3803,33 4325,67
Daň (19%) 4325,67*0,19 821,87

*Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní - v tabuľke sú použité minimálne odvody do poisťovní, ktoré je povinná samostatne zárobkovo činná osoba platiť za seba. Poistné a príspevky platené len z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

*** Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane má len v súvislosti s príjmom z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015, keď má daňovník len príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   20000
Paušálne výdavky 2015 (20000*0,4)/10 800 < 420
Paušálne výdavky, ktoré si môže uplatniť v roku 2015 420*10 4200
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*10 1942,50
Základ dane 20000-4200-1942,50 13857,50
Nezdaniteľná časť základu dane**   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 13857,50-3803,33 10054,17
Daň (19%) 10054,17*0,19 1910,29

V prípade, že autor alebo umelec začal vykonávať svoju činnosť počas zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka 2015), môže si uplatniť paušálne výdavky 40%, no ich maximálna výška je 420 eur za každý mesiac vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (slobodného povolania). To isté platí aj pre prípad, že by prestal vykonávať činnosť umelca počas zdaňovacieho obdobia.

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov autorov, ak začal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť počas roka 2015

Michal Umelecký sa začal písať knihu. V marci 2015 sa zaregistroval na daňovom úrade a bolo mu pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo). Príjem za vytvorenie textov do knihy inkasoval v novembri 2015 vo výške 20000 eur.

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   4000
Paušálne výdavky 2015 4000*0,4 1600 < 5040 = 1600
Základ dane 4000-1600 2400
Daň (19%) 2400*0,19 456

Prečítajte si aj články Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2015 a Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2018

Ako vyplní daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky za rok 2018, daňové priznanie fyzickej osoby – typ B?

Paušálne alebo skutočné výdavky za rok 2018

Kto môže uplatniť paušálne a kto preukázateľné (skutočné) daňové výdavky v daňovom priznaní za 2018? Aké sú výhody, resp. nevýhody paušálnych a skutočných výdavkov?

Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2019

Fyzická osoba, ktorá dosiahne v roku 2019 príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby si môže znížiť základ dane skutočnými preukázateľnými výdavkami alebo paušálnymi výdavkami. V akej výške si bude môcť fyzická osoba uplatniť paušálne výdavky z príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby?

Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?

Ktorým daňovníkom sa oplatí v roku 2019 uplatniť paušálne výdavky? A kedy sa naopak daňovníkom oplatí uplatniť skutočné výdavky?