Paušálne výdavky pri prerušení (pozastavení) živnosti v roku 2015

V akej výške si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky za rok 2015 pri prerušení živnosti.

V nasledujúcom článku sa dozviete, v akej výške si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky za rok 2015 pri prerušení (pozastavení) živnosti.

Paušálne výdavky predstavujú sumu daňových výdavkov, ktorú si môže daňovník uplatniť v zdaňovacom období bez potreby ich dokladovania. Výška paušálnych výdavkov sa vypočíta ako 40 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne do výšky 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne.

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia (napr. ak sa počas zdaňovacieho obdobia stane platiteľom dane z pridanej hodnoty, v tom zdaňovacom období si ešte môže uplatniť paušálne výdavky). Viac o tom, čo sú paušálne výdavky a kto ich môže uplatniť sa dozviete v článku Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Prerušenie (pozastavenie) živnosti a paušálne výdavky

V prípade, že daňovník počas zdaňovacieho obdobia preruší (pozastaví) živnostenské podnikanie, môžu nastať dve situácie:

  • daňovník preruší živnosť a do lehoty na podanie daňového priznania ju neobnoví,
  • daňovník preruší živnosť a obnoví ju do lehoty na podanie daňového priznania.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa maximálne prípustná hranica paušálnych výdavkov pri prerušení (pozastavení) živnosti mení v závislosti od toho, či daňovník obnoví živnosť do lehoty na podanie daňového priznania alebo nie.

Daňovník, ktorý počas zdaňovacieho obdobia preruší (pozastaví) živnosť a do lehoty na podanie daňového priznania neobnoví živnosť, si síce môže uplatniť výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov, ale maximálne do výšky 420 eur mesačne za každý mesiac podnikania. Daňovník si nemôže uplatniť paušálne výdavky na tú časť zdaňovacieho obdobia, počas ktorej mal prerušenú živnosť. Paušálne výdavky vo výške 40%, ale maximálne do sumy 420 eur mesačne si môže daňovník uplatniť za mesiac, v ktorom prerušil živnosť a aj za mesiac, v ktorom živnosť znovu obnovil.

V prípade, že daňovník obnoví živnosť do lehoty na podanie daňového priznania, na účely uplatňovania paušálnych výdavkov nejde o skončenie podnikania. Znamená to, že daňovník si môže v rámci zdaňovacieho obdobia, v ktorom prerušil živnosť, uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti maximálne do výšky 5 040 eur ročne.

Okrem paušálnych výdavkov si môže daňovník navýšiť daňové výdavky (ktoré mu znižujú základ dane) o zaplatené poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne.

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník prerušil (pozastavil) živnosť v máji 2015 a do lehoty na podnanie daňového priznania za rok 2015 už podnikanie neobnovil

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy zo živnosti v roku 2015 (do mája)   9000
Paušálne výdavky 2015 (9000*0,4)/5 mesiacov 720>420, použije sa maximálna výška 420
Paušálne výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť 420*5 2100
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*5 971,25
Základ dane 9000-2100-971,25 5928,75
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 5928,75-3803,33 2125,42
Daň (19 %) 2125,42*0,19 403,83

*Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní - v tabuľke sú použité minimálne odvody do poisťovní, ktoré je povinná samostatne zárobkovo činná osoba platiť za seba.

Pozn.: Základ dane a daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník prerušil (pozastavil) živnosť k 31. januáru 2015 a od 1. septembra 2015 ju opätovne obnovil

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy zo živnosti v roku 2015   9000
Paušálne výdavky 2015 9000*0,4 3600<5040, použije sa skutočná výška 3600
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní   971,25
Základ dane 9000-3600-971,25 4428,75
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 4428,75-3803,33 625,42
Daň (19 %) 625,42*0,19 118,82

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odovzdanie živnosti nástupníkom a pokračovanie v nej po smrti zakladateľa

Ako môže živnostník odovzdať svoje podnikanie nástupníkom počas svojho života a ako je možné pokračovať v živnosti po smrti zakladateľa?

Musí mať živnostník podnikateľský účet?

Musí mať živnostník podnikateľský účet? Ak áno, aké sú výhody a nevýhody jeho zriadenia? Plynú živnostníkovi nejaké riziká, ak používa na podnikanie osobný účet?

Povinnosti po založení živnosti

Aké povinnosti treba splniť po získaní živnostenského oprávnenia a pri otvorení prevádzky? Čo čaká živnostníka vo vzťahu k zdravotnej či Sociálnej poisťovni a voči daňovému úradu?

Všetko o živnosti – 20 otázok a odpovedí

Kedy je potrebná živnosť, ako ju založiť, aké sú odvody či dane živnostníka? Odpovede na 20 častých otázok o živnosti pre začínajúcich podnikateľov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky