Paušálne výdavky pri prerušení (pozastavení) živnosti v roku 2015

V akej výške si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky za rok 2015 pri prerušení živnosti.

V nasledujúcom článku sa dozviete, v akej výške si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky za rok 2015 pri prerušení (pozastavení) živnosti.

Paušálne výdavky predstavujú sumu daňových výdavkov, ktorú si môže daňovník uplatniť v zdaňovacom období bez potreby ich dokladovania. Výška paušálnych výdavkov sa vypočíta ako 40 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne do výšky 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne.

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia (napr. ak sa počas zdaňovacieho obdobia stane platiteľom dane z pridanej hodnoty, v tom zdaňovacom období si ešte môže uplatniť paušálne výdavky). Viac o tom, čo sú paušálne výdavky a kto ich môže uplatniť sa dozviete v článku Paušálne výdavky v roku 2015.

Prerušenie (pozastavenie) živnosti a paušálne výdavky

V prípade, že daňovník počas zdaňovacieho obdobia preruší (pozastaví) živnostenské podnikanie, môžu nastať dve situácie:

  • daňovník preruší živnosť a do lehoty na podanie daňového priznania ju neobnoví,
  • daňovník preruší živnosť a obnoví ju do lehoty na podanie daňového priznania.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa maximálne prípustná hranica paušálnych výdavkov pri prerušení (pozastavení) živnosti mení v závislosti od toho, či daňovník obnoví živnosť do lehoty na podanie daňového priznania alebo nie.

Daňovník, ktorý počas zdaňovacieho obdobia preruší (pozastaví) živnosť a do lehoty na podanie daňového priznania neobnoví živnosť, si síce môže uplatniť výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov, ale maximálne do výšky 420 eur mesačne za každý mesiac podnikania. Daňovník si nemôže uplatniť paušálne výdavky na tú časť zdaňovacieho obdobia, počas ktorej mal prerušenú živnosť. Paušálne výdavky vo výške 40%, ale maximálne do sumy 420 eur mesačne si môže daňovník uplatniť za mesiac, v ktorom prerušil živnosť a aj za mesiac, v ktorom živnosť znovu obnovil.

V prípade, že daňovník obnoví živnosť do lehoty na podanie daňového priznania, na účely uplatňovania paušálnych výdavkov nejde o skončenie podnikania. Znamená to, že daňovník si môže v rámci zdaňovacieho obdobia, v ktorom prerušil živnosť, uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti maximálne do výšky 5 040 eur ročne.

Okrem paušálnych výdavkov si môže daňovník navýšiť daňové výdavky (ktoré mu znižujú základ dane) o zaplatené poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne.

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník prerušil (pozastavil) živnosť v máji 2015 a do lehoty na podnanie daňového priznania za rok 2015 už podnikanie neobnovil

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy zo živnosti v roku 2015 (do mája)   9000
Paušálne výdavky 2015 (9000*0,4)/5 mesiacov 720>420, použije sa maximálna výška 420
Paušálne výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť 420*5 2100
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*5 971,25
Základ dane 9000-2100-971,25 5928,75
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 5928,75-3803,33 2125,42
Daň (19 %) 2125,42*0,19 403,83

*Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní - v tabuľke sú použité minimálne odvody do poisťovní, ktoré je povinná samostatne zárobkovo činná osoba platiť za seba.

Pozn.: Základ dane a daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník prerušil (pozastavil) živnosť k 31. januáru 2015 a od 1. septembra 2015 ju opätovne obnovil

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy zo živnosti v roku 2015   9000
Paušálne výdavky 2015 9000*0,4 3600<5040, použije sa skutočná výška 3600
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní   971,25
Základ dane 9000-3600-971,25 4428,75
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 4428,75-3803,33 625,42
Daň (19 %) 625,42*0,19 118,82

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti online v roku 2019

Založiť si živnosť môžete aj z pohodlia domova, bez nutnosti ísť osobne na úrad. Ako postupovať pri ohlásení živnosti online a čo všetko na to potrebujete?

Prerušenie (pozastavenie) živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti môžete realizovať kedykoľvek a bez udania dôvodu. Zbaví vás odvodových povinností a zároveň vám v budúcnosti umožní vrátiť sa k podnikaniu.

Zamestnávatelia a živnostníci, znížte si základ dane so stravnými lístkami

Keďže stravný lístok nepodlieha DPH, živnostníci si do daňovo uznaných nákladov môžu zahrnúť plných 100 % jeho hodnoty, čím sa konečnú sumu základu dane môže znížiť až o 1 200 eur (pri 250 pracovných dňoch). Nárok na stravné majú všetci zamestnanci, ale aj živnostníci a SZČO až do výšky 4,80 € za každý odpracovaný deň, pričom zákon o dani z príjmov nerozlišuje pracovné dni a víkendy.

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2019

Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2019?