Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti a ktoré situácie jej výšku neovplyvňujú? Prinášame aj praktické príklady krátenia nezdaniteľných častí.

Nezdaniteľné časti základu dane sú upravené § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Nezdaniteľné časti základu dane predstavujú sumy, ktoré nepodliehajú dani z príjmov a o ktoré si môže fyzická osoba v danom zdaňovacom období znížiť svoj základ dane z príjmov zo závislej činnosti (t. j. podľa § 5 zákona) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona) alebo z ich úhrnu (po splnení určitých podmienok). Znamená to, že fyzická osoba si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane len z aktívnych príjmov.

Výška niektorých nezdaniteľných časti základu dane sa viaže na výšku životného minima a je limitovaná. V určitých prípadoch dochádza aj ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane. Na to, aby si mohla fyzická osoba uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, musí splniť zákonom stanovené podmienky.

Viac informácií o nezdaniteľných častiach základu dane a o ich podmienkach uplatnenia si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Aké nezdaniteľné časti základu dane si môže uplatniť fyzická osoba v roku 2019?

Fyzická osoba si môže uplatniť v roku 2019 tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku),
 • nezdaniteľná časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „DDS“) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľná časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou.

V roku 2019 sa nekrátia tieto nezdaniteľné časti základu dane

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019 sa netýka:

 • nezdaniteľnej časti základu dane na DDS,
 • nezdaniteľnej časti základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou, nakoľko suma, ktorú si môžu uplatniť sa neviaže na zistený základ dane fyzickej osoby.

Nezdaniteľnú časť základu dane na DDS si môže fyzická osoba uplatniť vo výške zaplatených príspevkov na toto doplnkové dôchodkové sporenie, najviac však do výšky 180 € za rok.

Nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou si môže fyzická osoba uplatniť vo výške preukázateľných úhrad, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, najviac však do výšky 50 € za rok (táto suma sa ráta na fyzickú osobu - daňovníka, manželku a vyživované dieťa na každého osobitne zvlášť).

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019 sa viaže na základ dane z príjmov fyzickej osoby

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019 sa týka:

 • nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku).

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ovplyvňuje výška základu dane z príjmov tohto daňovníka a krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku) ovplyvňuje okrem výšky základu dane z príjmov aj príjem manžela (manželky).

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019

Výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 je 3 937,35 € (mesačná výška je 328,11 €), pričom výšku nezdaniteľnej časti základu dane na mesačnej báze si môže uplatniť len fyzická osoba, ktorá je zamestnancom, a to u svojho zamestnávateľa.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa v roku 2019 kráti nasledovne:

 • ak je základ dane daňovníka v roku 2019 rovný alebo nižší ako 100 – násobok sumy platného životného minima (t. j. nižší alebo rovný ako suma 20 507 €): ročná nezdaniteľná časť základu dane sa nekráti a daňovník si ju môže uplatniť v nasledovnej plnej výške:
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka = 3 937,35 €/ ročne
 • ak je základ dane daňovníka v roku 2019 vyšší ako 100 – násobok sumy platného životného minima (t. j. vyšší ako 20 507 €): ročná nezdaniteľná časť základu dane sa kráti a daňovník si ju môže uplatniť v nasledovnej krátenej výške:
44,2 násobok sumy platného životného minima (t. j. 9 064,094 €) – 1/4 základu dane
 • ak je základ dane daňovníka v roku 2019 rovný alebo vyšší ako suma 36 256,37 €, daňovník si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, nakoľko jej výška je 0 €.

Príklady na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019, ak jeho základ dane je nižší ako 100 – násobok životného minima:

František je zamestnanec. Počas roka si u svojho zamestnávateľa neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, ale požiadal ho o to v ročnom zúčtovaní dane za rok 2019. Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania je vo výške 15 500 €. V akej výške má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Prečítajte si tiež

Nakoľko základ dane tohto zamestnanca je nižší ako 100 – násobok sumy platného životného minima (t. j. nižší ako 20 507 €), ročná nezdaniteľná časť základu dane sa mu krátiť nebude a môže si ju uplatniť v plnej výške, t. j. vo výške 3 937,35 €.

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019, ak jeho základ dane je vyšší ako 100 – násobok životného minima:

Mária bola v roku 2019 zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti a zároveň vykonávala podnikateľskú činnosť ako živnostníčka. Po skončení zdaňovacieho obdobia podáva daňové priznanie k dani z príjmov a chce si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Jej základ dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2019 je vo výške 6 800 € a základ dane z príjmov z podnikania v roku 2019 je vo výške 14 200 €. V akej výške si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Nakoľko súčet základov dane zo závislej činnosti a zo zamestnania je vo výške 21 000 € (6 800+14 200 ), čo je suma vyššia ako 100 – násobok sumy platného životného minima (t. j. vyššia ako 20 507 €), Mária si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v krátenej výške, ktorú vypočítame nasledovne: 9 064,094 € (44,2 – násobok sumy životného minima) – 5 250 € (1/4 základu dane) = 3 814,094 €.

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku) v roku 2019

Fyzická osoba si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku) len po splnení zákonom stanovených podmienok. Aj tu platí, že základná výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku) v roku 2019 je suma 3 937,35 €/ročne. Túto nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť len raz ročne. Jej výška, a to či sa bude krátiť závisí od:

 • základu dane z príjmov fyzickej osoby,
 • vlastného príjmu manžela (manželky).

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku) sa kráti nasledovne:

1. ak fyzická osoba dosiahne v roku 2019 základ dane rovný alebo nižší ako 176,8 – násobok sumy životného minima (t. j. základ dane rovný alebo nižší ako 36 256,37 €) a jej manžel (manželka):

 • nemá vlastný príjem: fyzická osoba si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v nasledovnej výške:
nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku) = 3 937,35 €/ ročne
 • má vlastný príjem nižší ako je suma 3 937,35 €: fyzická osoba si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v nasledovnej krátenej výške:
nezdaniteľná časť základu dane (3 937,35 €) – vlastný príjem manžela (manželky)
 • má vlastný príjem vyšší ako je suma 3 937,35 €: fyzická osoba si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku), nakoľko jej výška je 0 €.

2. ak fyzická osoba dosiahne v roku 2019 základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy životného minima (t. j. základ dane rovný alebo nižší ako 36 256,37 €) a jej manžel (manželka):

 • nemá vlastný príjem: fyzická osoba si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v nasledovnej výške:
63,4 – násobok platného životného minima (13 001,438 €) - 1/4 základu dane tejto fyzickej osoby
 • má vlastný príjem: fyzická osoba si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v nasledovnej výške:
63,4 – násobok platného životného minima (13 001,438 €) – 1/4 základu dane tejto fyzickej osoby – vlastný príjem manžela (manželky)

V oboch prípadoch platí, že ak je výsledkom výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku) suma nižšia ako 0 €, nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku) sa rovná 0 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku) v roku 2019

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku s vlastným príjmom, ak základ fyzickej osoby je nižší ako 176,8 – násobok životného minima:

Ján je zamestnanec a jeho základ dane za rok 2019 je vo výške 19 800 €. V ročnom zúčtovaní dane si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku Zitu, ktorá bola časť roka na materskej dovolenke a časť roka na rodičovskej dovolenke. V roku 2019 mala Zita príjem z materskej dávky vo výške 3 600 € a z rodičovského príspevku 1 103,50 €. V akej výške si môže Ján uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku Zitu?

Nakoľko sa do vlastného príjmu manželky započítava materské, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vypočítame nasledovne: 3 937,35 € (výška nezdaniteľnej časti základu dane) – 3 600 € (vlastný príjem manželky) = 337,35 €.

Poznámka: Ján má nárok aj na uplatnenie celej výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 (3 937,35 €), nakoľko je jeho základ dane nižší ako 100 – násobok životného minima (20 507 €).

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku bez vlastného príjmu, ak základ fyzickej osoby je vyšší ako 176,8 – násobok životného minima:

Jozef je živnostník a jeho základ dane z príjmov za rok 2019 dosiahol sumu 38 000 €. V daňovom priznaní k dani z príjmov si chce uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá bola celý rok nezamestnaná a bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V akej výške si môže Jozef uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku?

Nakoľko Jozefova manželka v roku 2019 nepracovala a Jozef dosiahol základ dane vyšší ako 176,8 – násobok životného minima (t. j. vyšší ako 36 256,37 €), vypočítame nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nasledovne: 13 001,438 € (63,4-násobok životného minima) – 9 500 € (1/4 základu dane) = 3 501,438 €.

Poznámka: Jozef nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019, nakoľko krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka prinieslo výsledok nižší ako 0 €.

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019 u dôchodcov

V prvom rade je potrebné uviesť, že na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v roku 2019 nemá nárok tá fyzická osoba, ktorá je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom:

 • starobného a predčasného starobného dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • výsluhového dôchodku,
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Taktiež platí, že na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani tá fyzická osoba, ktorej bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ktorej suma dôchodku je vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (t. j. v roku 2019 vyššia ako suma 3 937,35 €).

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 u dôchodcov teda nastáva vtedy, ak je suma dôchodku nižšia ako suma 3 937,35 €. Takýto dôchodca si môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vypočítanú ako:

ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane (3 937,35 €) – suma vyplateného dôchodku v roku 2019

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019, ak fyzická osoba dosahovala príjmy iba časť roka

To, že fyzická osoba pracovala ako zamestnanec, či vykonávala podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2019 iba časť roka, nemá vplyv na nezdaniteľnú časť základu dane. V uvedenom prípade nedochádza k žiadnemu kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane, takáto osoba má nárok na uplatnenie celej ročnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane. Platí to napríklad pre študentov, ktorí pracujú iba počas letných prázdnin alebo pre osoby, ktoré boli časť roka nezamestnané. Ako sa postupuje v praxi, uvádzame v príklade.

Príklad na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 pri dosahovaných príjmoch zo závislej činnosti iba časť roka:

Jozef bol od 1.1.2019 do 30.6.2019 nezamestnaný a bol evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Od 1.7.2019 sa zamestnal na trvalý pracovný pomer s hrubou mzdou 650 €, pričom u zamestnávateľa podpísal „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka“. Aký bude mať vplyv tá skutočnosť, že Jozef bol zamestnaný v roku 2019 iba časť roka na ročnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?

Výpočet Jozefovej mzdy vyzeral v roku 2019 nasledovne:

Položka Mesačný výpočet Ročný súhrn (mesačný výpočet * 6 mesiacov)
Hrubá mzda 650 € 3 900 €
Odvody zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie (13,4 % z hrubej mzdy) 87,10 € 522,60 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 328,11 € 1 968,73 €
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti (19 % z hrubej mzdy – odvody – nezdaniteľná časť) 44,60 € 267,60 €
Čistá mzda 518,30 € 3 109,80 €

V prípade, ak Jozef požiada svojho zamestnávateľa po ukončení roka 2019 o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo podá daňové priznanie k dani z príjmov, bude si môcť uplatniť nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. nárok na sumu 3 937,35 € a vznikne mu tak preplatok na dani z príjmov vo výške 267,60 €. Výpočet preplatku na dani z príjmov bude nasledovný:

Položka Suma
Súčet hrubých miezd (súčet príjmov zo závislej činnosti podľa § 5) 3 900 €
Súčet odvodov zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie 522,60 €
Čiastkový základ dane podľa § 5 3 377,40 €
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 3 937,35 €
Základ dane (po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane, maximálne do jej výšky) 0 €
Daň z príjmov (19 % zo základu dane) 0 €
Preddavky na daň 267,60 €
Daňový preplatok (daň – preddavky na daň) 267,60 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky