Daňové priznanie živnostníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve za rok 2017

Čo všetko potrebuje vedieť živnostník pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017, ak účtuje v jednoduchom účtovníctve?

Čo považujeme za preukázateľný (skutočný) výdavok?

Je to výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený fyzickou osobou a je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii a slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Preukázateľný výdavok je opodstatnený len, ak súvisí s činnosťou živnostníka. Napríklad nákup strešnej krytiny, či skrutiek je preukázateľným výdavkom klampiara – pokrývača striech, ale bežne takýto nákup nebude daňovým výdavkom grafika.

Daňovník, ktorý uplatňuje skutočne preukázateľné výdavky sa riadi podľa § 2 písm. i), § 19 až § 21 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Pri uplatňovaní preukázateľných (skutočných) výdavkov môže viesť daňovník daňovú evidenciu alebo môže účtovať v sústave jednoduchého, či podvojného účtovníctva.

Rozdiely medzi vedením daňovej evidencie a jednoduchého účtovníctva a porovnanie ich výhod a nevýhod nájdete v článku Vedenie daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva za rok 2017.

Kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo môže okrem vymedzených neziskových účtovných jednotiek viesť:

  • podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri,
  • fyzická osoba, ktorá podniká podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods.2, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ak táto osoba nevedie daňovú evidenciu.

V prípade, ak živnostník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je považovaný za účtovnú jednotku. Pri vedení jednoduchého účtovníctva sa riadi zákonom č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a Opatrením Ministerstva financií, ktoré ustanovuje postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Aké účtovné knihy sú v sústave jednoduchého účtovníctva?

Fyzická osoba, ktorá sa rozhodla účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v nasledovných účtovných knihách:

  • v peňažnom denníku,
  • v knihe pohľadávok,
  • v knihe záväzkov,
  • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku (napr. kniha cenín, kniha zásob, kniha dlhodobého majetku) a pod.

Peňažný denník je prehľad o stave peňažných prostriedkov daňovníka v hotovosti a na účtoch v bankách, príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov, výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov a priebežných položkách, ktoré zachytávajú pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmov alebo výdavkom.

Kniha pohľadávok obsahuje okrem iných údaje najmä o dlžníkoch, poskytnutých preddavkoch, poskytnutých úveroch, pohľadávkach z daní, či pohľadávkach voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Kniha záväzkov je prehľad o veriteľoch, prijatých preddavkoch, prijatých úveroch, záväzkoch voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni a pod.

Čo potrebujem z jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2017?

K daňovému priznaniu potrebujete účtovnú závierku, ktorú ste povinný vyhotoviť podľa zákona o účtovníctve. Je potrebné upozorniť na to, že účtovná závierka netvorí prílohu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, ale máte povinnosť ju podať v termíne na podanie daňového priznania.

Účtovná závierka daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva sa skladá z troch strán, pričom:

  • prvá strana účtovnej závierky obsahuje identifikačné údaje daňovníka, obdobie bežného účtovného roka, za ktoré sa účtovná závierka podáva, bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, či dátum zostavenia,
  • druhá strana účtovnej závierky obsahuje prehľad o zdaniteľných príjmoch a daňových výdavkoch,
  • tretia strana účtovnej závierky obsahuje informácie o majetku a záväzkoch daňovníka.

Daňovník má povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok, a to v termíne na podanie účtovnej závierky. Správca dane vykonáva uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok za daňovníka, a teda podaním účtovnej závierky je povinnosť daňovníka splnená.

To ako vyzerá daňové priznanie k dani z príjmov živnostníka, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky v daňovej evidencii za rok 2019 si môžete pozrieť v článku Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2019.

Kedy má živnostník povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017?

Živnostník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak jeho zdaniteľné príjmy boli vyššie ako suma 1901,67 Eur.

V prípade, ak živnostník nepresiahol vyššie uvedenú sumu, ale vykázal daňovú stratu, je taktiež povinný podať daňové priznanie.

Ak živnostník nepresiahol uvedenú sumu, ani nevykázal daňovú stratu nie je povinný podať daňové priznanie, kým ho na to správca dane nevyzve (ak ho správca dane nevyzve, daňové priznanie nemusí podať).

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je živnostník povinný podať do 31.3.2018. Ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, termín na podanie daňového priznania je najbližší pracovný deň. Nakoľko dátum 31.3.2018 pripadne na deň pracovného pokoja, termín na podanie daňového priznania je najbližší pracovný deň, t. j. 3.4.2018.

Živnostník má možnosť oznámiť správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to o celé tri alebo šesť kalendárnych mesiacov.

Viac o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 sa dočítate v článku Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018.

Aký typ daňového priznania k dani z príjmov podáva živnostník?

Živnostník podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 – typ B.

Daňové priznanie spolu s účtovnou závierkou môže daňovník podať elektronicky alebo listinne. Platiteľ DPH má povinnosť podať daňové priznanie s účtovnou závierkou elektronicky.

Od 1.7.2018 sa mení spôsob podávania daňových priznaní aj pre živnostníkov. Viac o tejto zmene si prečítajte v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018.

Aj fyzická osoba - podnikateľ môže na vyplnenie svojho daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 použiť program TAXA - daňové priznania. Vždy s aktuálnymi tlačivami, praktickým sprievodcom na vyplnenie a automatickými kontrolami. Vyskúšajte ho hneď teraz. 

Kedy podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov – typ B a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov a účtovnej závierky živnostníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve za rok 2017

Jozef Milý v roku 2017 podnikal na základe živnostenského oprávnenia ako klampiar, pokrývač striech. V roku 2017 nebol platiteľom DPH, uplatňuje si preukázateľné výdavky a vedie jednoduché účtovníctvo.

Jeho zdaniteľné príjmy zo živnosti boli vo výške 24 230 Eur, pričom predaj tovaru bol vo výške 11 200 Eur a predaj služieb vo výške 13 030 Eur.

Prečítajte si tiež

Preukázateľné výdavky boli vo výške 13 890 Eur, medzi výdavkami mal nákup zásob (napríklad nákup ohýbačky plechu na výrobu olemovania plechových striech, nákup strešnej krytiny, skrutiek a pod.) vo výške 11 870 Eur.

Zaplatené poistné na sociálne poistenie bolo vo výške 1430 Eur a preddavky na zdravotné poistenie vo výške 590 Eur.

Jozef si chce uplatniť daňový bonus na dcéru Eriku Milú, ktorá s nim žila celý rok v spoločnej domácnosti. Dcéra ešte nenavštevuje materskú školu, nakoľko je manželka Jozefa ešte na rodičovskej dovolenke.

Jozef si chcel uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ale jej príjmy boli vyššie ako suma nezdaniteľnej časti základu dane 3803,33 eura.

Jozef sa rozhodol poukázať 2% z podielu zaplatenej dane Združeniu mladých podnikateľov Slovenska.

Ponúkame vám vzorové vyplnené Daňové priznanie živnostníka k dani z príjmov účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017:

1.strana: do riadku 01 uvedieme DIČ, pri kolónke druh daňového priznania zaškrtneme „daňové priznanie“ a vyplníme „za rok“: 2017. Do riadku 03 vpíšeme kód SK NACE podľa hlavnej činnosti živnostníka.

I. oddiel – údaje o daňovníkovi: vyplníme priezvisko (riadok 04), meno (riadok 05), adresu (riadok 06 – 10) a štát (riadok 11).

II. oddiel : nevypĺňame.

Na 1. Strane ešte môžeme vyplniť dobrovoľné údaje, a to telefónne číslo (riadok 27) a emailová adresa (riadok 28). Tieto údaje slúžia správcovi dane pre rýchlejší kontakt, ale nie sú povinné.

III. oddiel – údaje na uplatnenie zníženia základu dane: nevypĺňame, nakoľko Jozef nie je poberateľom starobného dôchodku a ani si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (mala príjem presahujúci čiastku 3803,33 eura).

IV. oddiel – údaje na uplatnenie daňového bonusu: vyplníme do riadku 32 priezvisko a meno, rodné číslo a zaškrtneme mesiace, v ktorých máme nárok na daňový bonus. V našom prípade sme zaškrtli 1-12 nakoľko máme nárok na daňový bonus za celý rok. Riadok 33 by sme vyplnili v prípade, ak by si Jozef uplatňoval daňový bonus na viac ako 4 vyživované deti.

V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) : nevypĺňame, nakoľko Jozef mal príjem v roku 2017 len zo živnosti.

VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§6): Jozef mal zdaniteľný príjem zo živnosti vo výške 24 230 Eur (túto sumu uvedieme v stĺpci 1 riadku 2) a preukázateľné výdavky vo výške 13 890 Eur (sumu uvedieme v stĺpci 2 riadku 2). Nakoľko nemal už žiaden iný príjem podľa tohto §, vyplníme súčtový riadok 10 - stĺpec 1 (príjmy: 24 230 Eur) a stĺpec 2 (výdavky: 13 890 Eur). V kolónke „preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ uvedieme súčet poistného zaplateného v roku 2017: 2020 Eur.

Tabuľku č. 1a, 1b nevypĺňame, nakoľko Jozef účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Do riadku 37 uvedieme príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 10 (suma 24 230 Eur), do riadku 38 uvedieme výdavky z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10 (suma 13 890 Eur) a v riadku 39 vypočítame základ dane, a to rozdiel riadku 37 a riadku 38 = 24 230 - 13890 = 10 340 Eur zisk. Výšku zisku (základu dane) 10 340 Eur uvedieme aj na riadku 43.

Jozef v predošlých rokoch nevykazoval stratu a preto riadky 45 až 54 nevypĺňa.

Do riadku 55 uvedieme čiastkový základ dane z riadku 43 znížený o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období, maximálne však do sumy v riadku 43. Jozef v predošlých rokoch nevykazoval stratu a preto suma na riadku 55 sa bude rovnať sume na riadku 43 = 10 340 Eur. Túto istú sumu vpíšeme aj do riadku 57 (Jozef nemal výdavky na výskum a vývoj).

VII. oddiel – výpočet osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku (§7): nevypĺňame.

VIII. oddiel – výpočet základu dane z ostatných príjmov (§8): nevypĺňame.

IX. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona: do riadku 72 vpíšeme súčet základu dane z príjmov podľa § 5 a § 6, t. j. riadok 36 + riadok 57 = 10 340 Eur.

Do riadku 73 vpíšeme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v maximálnej možnej výške 3803,33 Eura. Jozef si iné nezdaniteľné časti základu dane neuplatňuje a preto na súčtovom riadku nezdaniteľných častí základu dane je uvedená čiastka 3803,33 Eura (z riadku 73).

Riadok 78 patrí výpočtu základu dane po znížení o nezdaniteľnú časť, t. j. riadok 72 – riadok 77 = 10 340 – 3803,33 = 6536,67 Eura. Túto sumu vpíšeme aj do riadku 80.

Do riadku 81 vpíšeme vypočítanú daň zo základu dane uvedeného v riadku 80. Daň z príjmu je vo výške 19% zo základu dane a zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol. Jozef vypočítal daň nasledovne: 6536,67 * 0,19 = 1241,9673, po zaokrúhlení 1241,96 Eur. Túto výšku dane uvedieme aj na riadku 90 a 105.

Do riadku 106 uvedieme výšku daňového bonusu, na ktorý máme nárok. Jozef si uplatňuje daňový bonus na jedno dieťa celoročne. Ročná výška daňového bonusu na jedno dieťa je 256,92 Eura.

V riadku 107 uvedieme daň z riadku 105 (1241,96 Eur) poníženú o daňový bonus z riadku 106 (256,92 Eur) = 985,04 Eura.

V riadku 109 uvedieme výšku daňového bonusu, t.j. 256,92 Eura.

Do riadku 120 vpíšeme daň na úhradu: 985,04 Eur, ktorú je povinnú Jozef zaplatiť. Jozef je povinný uhradiť daňovú povinnosť do termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017. Daň je povinný zaplatiť na číslo účtu: 500208-OÚD/8180 s variabilným symbolom: 1700992017.

Pozn. OÚD = osobný účet daňovníka

X. a XI. oddiel: nevypĺňame.

XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona: do riadku 134 vpíšeme sumu 2 % zo zaplatenej dane (minimálne však 3 eurá) z riadku 107 zaokrúhlenú na eurocenty nadol. Jozef vypočítal podiel zaplatenej dane nasledovne: 985,04 Eur (riadok 107) * 0,02 = 19,7008, po zaokrúhlení 19,70 Eur. Do riadku 135 je povinný vyplniť údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Jozef chce, aby prijímateľ vedel, kto mu daroval 19,70 Eura a preto zaškrtol políčko „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v r. 135 podľa § 50 ods. 8 zákona“. Taktiež netreba zabudnúť uviesť podpis daňovníka.

XIII. a XIV. oddiel: nevypĺňame

Strana 12: do riadku 136 vyplníme počet príloh. Jozef má 4 prílohy k daňovému priznaniu, z toho 3 sú povinnou prílohou daňového priznania a štvrtá príloha je rodný list dieťaťa, na ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus. Dôležité je uviesť podpis daňovníka, čím vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné. V neposlednom rade je dôležité uviesť aj dátum vyplnenia daňového priznania.

Prílohu č. 1 a prílohu č. 2 nevypĺňame.

Príloha č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia: vypĺňame riadok 11, kde uvedieme sumu preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona = 1430 Eur. Do riadku 13 vpíšeme sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie = 590 Eur. Túto sumu uvedieme aj na riadku 14, nakoľko Jozef nemal žiaden nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Na konci prílohy uvedieme dátum a podpis daňovníka.

Príklad na vyplnenie účtovnej závierky živnostníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve k 31.12.2017.

Pre vyplnenie účtovnej závierky k 31.12.2017 doplníme ešte zopár veličín, ktoré ešte budeme potrebovať:

Jozef mal ku koncu roka tovar na sklade, a to k 31.12.2016 vo výške 945 Eur a k 31.12.2017 vo výške 1230 Eur. Mal aj peniaze na účte v banke, a to k 31.12.2016 vo výške 1420 Eur a k 31.12.2017 vo výške 905 Eur.

Pohľadávky k 31.12.2016 a k 31.12.2017 nemal.

Záväzky mal k 31.12.2017 vo výške 245 Eur (z titulu nezaplatenej faktúry za nákup tovaru).

Ponúkame vám aj vzorovú vyplnenú Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve k 31.12.2017.

Postup vyplnenia účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve k 31.12.2017:

Strana 1: vyplníme dátum, ku ktorému zostavujeme účtovnú závierku – k 31.12.2017. Vyplníme daňové identifikačné číslo, IČO a kód SK NACE (tak ako v daňovom priznaní). Pri kolónke „Účtovná závierka“ zaškrtneme „riadna“ a vyplníme mesiac a rok za aké obdobie podávame účtovnú závierku (1-12/2017) a taktiež aj mesiac a rok bezprostredne prechádzajúceho obdobia (1-12/2016).

Vyplníme názov účtovnej jednotky, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu.

Uvedieme dátum zostavenia účtovnej závierky (t. j. dátum vyplnenia účtovnej závierky) a podpisový záznam fyzickej osoby (v prípade, ak je účtovná závierka podávaná listinne).

Strana 2 – patrí výkazu o príjmoch a výdavkoch. Do riadkov 01 až 04 vypĺňame príjmy. Do riadku 01 vpíšeme sumu za predaj tovaru (11 200 Eur), do riadku 02 vpíšeme sumu za predaj výrobkov a služieb (13 030 Eur) a v riadku 04 urobíme súčet príjmov, t.j. riadok 01 + riadok 02 = 11200 + 13030 = 24 230 Eur.

Do riadkov 05 až 11 vypĺňame výdavky. Do riadku 05 vpíšeme výdavky na zásoby (11 870 Eur) , do riadku 08 vpíšeme platby poistného a príspevkov, ktoré platil živnostníka za seba (2020 Eur), riadok 11 je súčtový a teda zrátame riadok 05 a riadok 08, t. j. 11870 + 2020 = 13 890 Eur.

Strana č. 3 patrí výkazu o majetku a záväzkoch.

Do stĺpca 1 vyplníme údaje za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie a do stĺpca 2 vyplníme údaje za bežné účtovné obdobie. V našom prípade vyplníme riadok 06 – stĺpec 1 vo výške 945 Eur a stĺpec 2 vo výške 1230 Eur. Nakoľko riadok 04 patrí súčtu riadkov 05 až 07 a my sme vyplnili len riadok 06, tú istú sumu ako na riadku 06 uvedieme aj na riadku 04.

Do riadku 11 uvedieme hodnotu peňazí na účte v banke, do stĺpca 1 uvedieme hodnotu 1450 Eur a do stĺpca 2 uvedieme hodnotu 905 Eur. Riadok 09 patrí súčtu riadkov 10 až 12. V našom prípade sme vyplnili len riadok 11 a preto výška riadku 11 sa bude rovnať výške riadku 09 v oboch stĺpcoch.

Do riadku 15 urobíme súčet majetku celkom, t. j. riadok 04 + 09, stĺpec 1 = 945 + 1450 = 2395 Eur a stĺpec 2 = 1230 + 905 = 2135 Eur.

Nakoľko mal Jozef záväzok vo výške 245 Eur k 31.12.2017 vyplníme aj riadok 17 a 20 , stĺpec 2.

Riadok 21 patrí rozdielu majetku a záväzkov, t. j. riadok 15-riadok 20. Stĺpec 1 = 2395 - 0 = 2395 Eur a stĺpec 2 = 2135 - 245 = 1890 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky