Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami zo zahraničia za rok 2013

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie pri príjmoch zo zahraničia a zo SR, ako prepočítať cudziu menu, aké sú metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia?

O osobách, ktoré sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov zo závislej činnosti sme písali v tomto článku. Tento článok sa bude preto zaoberať len daňovníkmi, ktorí mali príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zo zdrojov v SR aj zo zahraničia. Predmetom dane daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňových rezidentov SR) sú celosvetové príjmy, tzn. príjmy plynúce zo SR a zo zahraničia, nie vždy však vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Príjmy zo zahraničia a zo SR a povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vzniká podľa § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov daňovníkovi, ktorého zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zo SR a zo zahraničia za rok 2013 presiahli sumu 1 867,97 eur. Toto je jediná podmienka pri súbehu príjmov zo SR a zo zahraničia, ak nie je splnená, povinnosť podať daňové priznanie nevzniká. Ak je táto podmienka splnená, neexistuje v tomto smere žiadna výnimka alebo oslobodenie – daňové priznanie je daňovník povinný podať. Na účel daňového priznania k dani z príjmov daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti sa používa daňové priznanie typ A.

Príklad kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie:
Pani Marta bola v roku 2013 zamestnaná na trvalý pracovný pomer u zamestnávateľa v SR a počas dvoch týždňov v rámci dovolenky pracovala aj na sezónnych prácach v Rakúsku. Zdaniteľné príjmy od svojho zamestnávateľa zo SR boli v roku 2013 vo výške 5 800 eur a  od zahraničného zamestnávateľa vo výške 1 000 eur. Súčet týchto príjmov je spolu 6 800 eur, čím tieto príjmy presiahli 1867,97 eur a pani Marta je povinná podať daňové priznanie.

Príklad kedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie:
Dominika študuje na vysokej škole v SR. V roku 2013 popri štúdiu pracovala niekoľko mesiacov na základe dohody o brigádnickej práci študenta a počas letných prázdnin pracovala aj v Nemecku. Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody vykonávanej v SR boli v roku 2013 vo výške 500 eur a od zahraničného zamestnávateľa  vo výške 1 200 eur. Celoročný úhrn príjmov za rok 2013 bol 1 700 eur, čím nebola presiahnutá suma 1867,97 eur a Dominika nie je povinná podať daňové priznanie.

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania s príjmami zo zdrojov v zahraničí v roku 2020, nájdete v článku Daňové priznanie s príjmami zo zahraničia za rok 2019 (v roku 2020).

Prepočet zahraničnej meny na eurá

Daňové priznanie sa vypĺňa v mene euro. Preto ak sú do daňového priznania zahrnuté aj príjmy v cudzej mene, je potrebné ich na tento účel prepočítať na menu euro. Pre daňovníkov, ktorí nie sú účtovnou jednotkou sa postupuje podľa § 31 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zaokrúhľuje sa podľa § 47 ods. 2 na dve desatinné miesta matematicky.

Na prepočet zahraničnej meny na eurá sa môže použiť:

 •     priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol príjem poskytnutý alebo
 •     kurz platný v deň, v ktorom bol v cudzej mene príjem prijatý alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
 •     ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
 •     priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy v cudzej mene.

Pri použití metódy zápočtu dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

Zoznam kurzov zahraničných mien vrátane vypočítaných priemerov za príslušné obdobia je dostupný na stránke NBS.

Zamedzenie dvojitého zdanenia - metódy zahrnutia príjmov zo zahraničia

Aby tie isté príjmy zo zdrojov v zahraničí neboli zdanené dva krát, najskôr v zahraničí a neskôr ešte raz v SR pri podaní daňového priznania, uplatňuje sa pre tento účel tzv. zamedzenie dvojitého zdanenia. Zamedzenie dvojitého zdanenia upravuje § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, kde sa uvádza, že sa primárne postupuje podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak ju SR má s príslušnou krajinou uzavretú.

Prečítajte si tiež

Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa uplatňujú dve metódy:

 •     metóda zápočtu dane zaplatenej v zahraničí,
 •     metóda vyňatia príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí.

Metóda zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda zápočtu dane, o sumu dane zaplatenej v zahraničí sa zníži celková suma dane vypočítaná zo všetkých príjmov (tuzemských aj zahraničných). Táto suma dane zaplatená v zahraničí sa pritom započíta najviac do výšky dane vypočítanej podľa slovenského zákona o dani z príjmov (slovenskej sadzby dane z príjmov) pred jej znížením, ktorá pomerne pripadá na príjmy zdanené v zahraničí.

Jednoducho povedané, o daň zaplatenú v zahraničí sa zníži daň zo všetkých príjmov najviac do výšky dane, ktorá by sa vypočítala z týchto príjmov zo zahraničia podľa slovenského zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Príklad na metódu zápočtu dane:
Pán Marek, rezident SR, dosiahol v roku 2013 príjmy zo závislej činnosti zo SR vo výške 10 000 eur a zo zahraničia vo výške 5 000. Základ dane podľa § 5 ods. 8 (zdaniteľné príjmy znížené o poistné a príspevky) je z príjmov zo SR vo výške 8 660  eur (10 000 – 1 340) a z príjmov zo zahraničia vo výške 4 200 eur (5 000 – 800), spolu je základ dane 12 860 eur.

Základ dane 12 860,00
Nezdaniteľná časť základu dane 3 735,94
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane 9 124,06
Daň zo základu dane (19 % z 9124,06) 1 733,57
Výpočet dane uznanej na zápočet Úhrn príjmov zo zahraničia (základ dane) 4 200,00
Daň zaplatená v zahraničí 693,00
Percento dane na účely zápočtu (4200/12860) 32,66 %
Z dane zaplatenej v zahraničí možno maximálne započítať [(32,66 x 1733,57) / 100] 566,19
Daň uznaná na zápočet (maximálne 566,19) 566,19
Daň po započítaní dane (daňová povinnosť) (1733,57 – 566,19) 1 167,38

Poznámka: Po zohľadnení daňového bonusu a  preddavkov na daň zrazených z príjmov v SR by sme dostali daň na úhradu – v príklade sme od nich pre zjednodušenie abstrahovali.

Článok pokračuje pod reklamou

Metóda vyňatia príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí

Ak sa podľa zmluvy alebo dobrovoľného rozhodnutia daňovníka uplatňuje metóda vyňatia príjmov, zdanené príjmy zo zahraničia sa vyjmú z celkového základu dane (z tuzemska a zo zahraničia) a nebudú už viac zdanené. V praxi to znamená, že daňovník zaplatí daň len z príjmov zo SR.

Metóda vyňatia príjmov sa používa, ak rezidentovi SR plynú príjmy zo závislej činnosti:

 • za prácu vykonávanú pre EÚ a jej orgány, ktoré boli zdanené v prospech rozpočtu EÚ;
 • zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené;
 • zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, ak je to pre daňovníka výhodnejšie.

Príklad na metódu vyňatia príjmov:
Vychádzame z údajov z predchádzajúceho príkladu s tým rozdielom, že sa bude uplatňovať metóda vyňatia príjmov zdanených v zahraničí.

Základ dane 12 860,00
Nezdaniteľná časť základu dane 3 735,94
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane 9 124,06
Daň zo základu dane (19 % z 9124,06) 1 733,57
Výpočet dane po vyňatí Úhrn vyňatých príjmov zo zahraničia (základ dane) 4 200,00
Základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov (9124,06 – 4200) 4 924,06
Daň po vyňatí príjmov (daňová povinnosť) (19 % z 4924,06) 935,57

Poznámka: Po zohľadnení daňového bonusu a  preddavkov na daň zrazených z príjmov v SR by sme dostali daň na úhradu – v príklade sme od nich pre zjednodušenie abstrahovali.

Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania

Daňovník, ktorý je povinný podať daňové priznanie (do 31. marca 2014) a súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí má možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov (ostatní daňovníci len o tri mesiace) – tzn. najviac do 30. septembra 2014. Túto možnosť si uplatní na základe oznámenia podanému príslušnému daňovému úradu, v ktorom uvedie aj novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca. V uvedenej lehote je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Prílohy daňového priznania k dani z príjmov zo závislej činnosti

Prílohami k daňovému priznaniu pri príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov v SR a zo zahraničia sú všetky kópie dokladov, ktoré dokazujú skutočnosti uvádzané v daňovom priznaní. Tieto doklady je možné podľa skutočností, ktoré dokazujú rozdeliť do štyroch nasledujúcich kategórií:

 •    potvrdenia o výške príjmov,
 •    potvrdenia na zníženie základu dane,
 •    potvrdenia na uplatnenie daňového bonusu,
 •    potvrdenia na účel poukázania 3 % zo zaplatenej dane.

Podrobne sme sa týmto dokladom venovali v tomto článku.

Pripravili sme pre vás aj podrobný príklad s komentárom na vyplnenie daňového priznania zo závislej činnosti typ A z príjmov od viacerých zamestnávateľov zo SR a tiež príklad na vyplnenie daňového priznania typ A z príjmov zo SR a zo zahraničia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky