Vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby - typ A (za rok 2013)

Ak má fyzická osoba za rok 2013 príjmy od viacerých zamestnávateľov zo SR, podáva daňové priznanie na tlačive typu A. Prinášame praktický príklad ako ho vyplniť.

V článku Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami od viacerých zamestnávateľov za rok 2013 sme písali o tom, kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov zo závislej činnosti, aké sú výnimky vrátane rozhodovacej tabuľky na určenie ne/vzniku tejto povinnosti. Ak vám povinnosť podať daňové priznanie vznikla, ste povinný za rok 2013 podať daňové priznanie typ A do 31. marca 2014.

Práve v tomto článku ponúkame vzorový príklad na vyplnenie daňového priznania typ A k dani z príjmov zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov zo SR. Môže primerane poslúžiť aj na vyplnenie daňového priznania pri príjmoch od jedného zamestnávateľa. Nájdete tu postupnosť krokov pri vypĺňaní jednotlivých položiek s komentárom.

Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A za rok 2013

Pani Mária Kráľová má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Počas roka 2013 pracovala na trvalý pracovný pomer u svojho zamestnávateľa a súčasne aj na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru u iného zamestnávateľa. V roku 2013 teda mala príjmy len zo závislej činnosti

Za rok 2013 dosiahla takéto príjmy zo závislej činnosti:

Pracovný pomer Príjem (brutto) Sociálne poistenie Zdravotné poistenie Preddavky na daň z príjmov (bez uplatnenia daňového bonusu)
Trvalý pracovný pomer 9 600 € 902,4 € 384 € 869,76
Dohoda 1 200 € 112,8 € 48 € 197,4 €

Pani Mária má jedno vyživované dieťa žijúce s ňou v domácnosti, na ktoré si po celý rok uplatňovala u svojho hlavného zamestnávateľa daňový bonus.

Manžel pani Márie počas roka 2013 pracoval len určité obdobie, neskôr bol od 28. marca 2013 až do konca roka zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a poberal dávky v nezamestnanosti. Vlastný príjem manžela podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bol 2215,5 eur. Do vlastného príjmu manžela sa započítal príjem zo zamestnania znížený o zaplatené poistné a príspevky a pripočítali sa k nemu dávky v nezamestnanosti.

Jej hlavný zamestnávateľ jej vykonal ročné zúčtovanie, pani Mária mu však nepredložila potrebné doklady od svojho druhého zamestnávateľa, a tieto príjmy neboli doň zahrnuté. Vznikla jej povinnosť podať daňové priznanie typ A v zmysle § 32 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Postup vyplnenia daňového priznania typ A za rok 2013

Pred samotným vypĺňaním daňového priznanie je potrebné si vždy pozorne prečítať predtlač a sprievodný text pod čiarou, na ktorý odkazujú číselné odkazy. Riadky, pre ktoré nemá daňovník náplň sa ponechávajú prázdne.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi

V úvode sa vyplní rodné číslo daňovníka, krížikom sa označí, že ide o riadne daňové priznanie (prvá možnosť) za rok 2013. Následne sa v prvom oddiele vyplnia osobné údaje a adresa trvalého pobytu.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Ak daňové priznanie nepodáva daňovník na daňovom úrade osobne, tak sa v tomto oddiele uvedú údaje o inej osobe, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka. V našom prípade zostanú tieto polia prázdne, pretože daňové priznanie si pani Mária podáva sama. V tomto oddiele však netreba zabudnúť, že je potrebné vyplniť na riadku 25 telefónne číslo a na riadku 26 emailovú adresu, aj keď si daňovník podáva daňové priznanie sám.

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

V riadku 29 vypĺňame údaje o manželovi, ktorý žije s pani Máriou v domácnosti a na ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane. Vlastný príjem manžela vypočítame podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade spolu 2215,5 eur. Ďalej je potrebné uviesť počet kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov. Keďže bol manžel zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie od 28. marca 2013 až do konca roka, prvý mesiac na splnenie podmienky bol apríl, do konca roka je to spolu deväť mesiacov.

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu za rok 2013

V tomto oddiele, riadku 30 vypĺňame osobné údaje o vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom a mesiace, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pani Mária si daňový bonus uplatňovala u svojho zamestnávateľa po celý rok. V našom prípade označíme v riadku 30 v prvom okienku mesiace 1-12.

V. Oddiel – Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013

R 32     uvádzajú sa tu brutto príjmy od všetkých zamestnávateľov, v našom prípade ide o príjem z trvalého pracovného pomeru a z dohody - 10800 eur (9600 + 1200)
R 32a    uvedieme výšku príjmu z dohody - 1 200 eur
R 33 uvedieme celkovú výšku poistného, ktoré daňovník odviedol, v našom prípade je to spolu 1447,2 eur (902,4 + 384 + 112,8 + 48)
R 33a predstavuje časť poistného z riadku 33, ktoré sa vzťahuje na sociálne poistenie – 1015,2 eur (902,4 + 112,8)
R 33b predstavuje časť poistného z riadku 33, ktoré sa vzťahuje na zdravotné poistenie – 432 eur (384 + 48)
R 34 vypočíta sa tu základ dane z vyššie uvedených údajov. V daňovom priznaní sa aj uvádza, že sa vypočíta ak znížime zdaniteľné príjmy o zaplatené poistné, teda rozdiel riadkov 32 a 33. Pozor, častou chybou je, že sa spraví rozdiel medzi prvým a druhým riadkom v tomto oddiele, keďže čísla 32 a 33 nasledujú po sebe (je medzi nimi riadok 32a). Správne je potrebné vypočítať rozdiel prvého a tretieho riadku. Výsledkom je suma 9352,8 eur (10800 – 1447,2)

VI. Oddiel – Výpočet dane za rok 2013

R 36 v našom prípade odpíšeme sumu z riadku 34, t. j. 9 352,8 eur
R 37 uvádza sa tu nezdaniteľná časť na daňovníka. Na rok 2013 je to podľa § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov suma 3 735,94 eur.
R 38 napíšeme nezdaniteľnú časť na manžela, musíme si ju však najskôr vypočítať podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade je to rozdiel medzi sumou 3735,94 a vlastným príjmom manžela z riadku 29, čo je 1520,44 eur (3735,94 - 2215,5). Toto je však ročná suma nezdaniteľnej časti na manžela, podmienky na jej uplatnenie boli splnené v našom prípade len časť roka. Určenie počtu mesiacov, na ktoré sa bude uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku sme uviedli v III. Oddiele. Uplatňovať sa bude na 9 mesiacov (apríl až december). Výsledná suma je preto 1140,33 eur (1520,44 / 12 x 9) Zaokrúhľuje sa na eurocenty nahor.
R 40 je súčtovým riadkom pre všetky nezdaniteľné časti z riadkov 37 až 39. Spolu je to 4876,27 eur (3735,94 + 1140,33)
R 41 dostávame už základ dane znížený o nezdaniteľnú časť z riadku 40, výsledkom je suma 4476,53 eur (9352,8 – 4876,27)
R 42 vypočítame daň z príjmov zo základu dane z predchádzajúceho riadku ako 19 % z 4476,53, čo je 850,54 eur (zaokrúhľujeme na eurocenty nadol)
R 55 opíšeme sumu daňovej povinnosti z riadku 42 - 850,54 eur, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 56 uvádzame úhrnnú sumu nároku na daňový bonus. Pani Mária si ho uplatňuje na jedno dieťa po celý rok, jeho sumu je potrebné vypočítať zvlášť na každý polrok (1.7 sa suma daňového bonusu mení) a urobiť ich súčet. Celkový daňový bonus za rok 2013 je 254,64 eur/jedno dieťa (21,03 x 6 + 21,41 x 6).
R 57 vypočítame daň zníženú o daňový bonus, výsledkom je suma 595,9 eur (850,54 - 254,64)
R 58 v tomto riadku uvádzame výšku daňového bonusu, ktorý bol priznaný a skutočne vyplatený zamestnávateľom, v našom prípade je to rovnaká suma ako v riadku 56, teda 254,64 eur
R 63 uvedieme sumu preddavkov na daň, ktoré boli daňovníkovi zrazené z príjmu zo svojho hlavného zamestnania aj z dohody. Táto suma preddavkov na daň sa uvádzajú bez uplatnenia daňového bonusu, je to riadok 5 z potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Je to teda suma 1067,16 eur (869,76 + 197,4).
R 64, 65 pokračujeme výpočtom, ktorého výsledok bude daň na úhradu alebo daňový preplatok. Postupuje sa podľa návodu uvedeného v riadku 64, resp. 65. V našom prípade od daňovej povinnosti v riadku 55 odpočítame nárok na daňový bonus z riadku 56, pripočítame zamestnávateľom priznaný a vyplatený daňový bonus z riadku 58 a odpočítame úhrn zrazených preddavkov z riadku 63 (850,54 – 254,64 + 254,64 – 1067,16). Výsledkom je daňový preplatok vo výške 216,62 eur (výsledok je záporné číslo, no uvádza sa kladne, pretože znamienko mínus je už predtlačené).
Článok pokračuje pod reklamou

VII. Oddiel – Rozdiel z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel sa vypĺňa v prípade dodatočného daňového priznania.

VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tento oddiel slúži na poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. Ak sa daňovník nerozhodne poukázať podiel zaplatenej dane, vyznačí krížikom, že „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.“ Pani Mária sa však rozhodla podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska, tak vyplnila príslušné údaje o tomto prijímateľovi. Následne je potrebné ešte k tomuto oddielu pripojiť aj podpis na vyznačené miesto. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať podiel dane nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

Výška tejto dane sa uvedie v riadku 74 a vypočíta sa ako 2 % zo sumy z riadku 57, v našom prípade je to 11,91 eur (2 % z 595,90) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). 

IX. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Tento oddiel slúži pre uvedenie osobitných záznamov, napr. ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako štyri vyživované deti alebo ak ide o daňovníka s príjmami zo zahraničia. V našom prípade je tento oddiel bezpredmetný.

X. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Tento oddiel slúži aj pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenti). Pani Mária má trvalý pobyt na území SR, preto tieto údaje vypĺňať nebude. V tomto oddiele však vyplní riadok 78, kde sa uvedie počet príloh k daňovému priznaniu. V našom prípade pôjde o potvrdenie o príjmoch z oboch zamestnaní, o príjmoch manžela, o evidencii na úrade práce, o poberaní dávok zo Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie o výške príjmu manžela, potvrdenie o manželstve, rodný list dieťaťa (nemusí byť prílohou, ak bol predložený zamestnávateľovi a podaním daňového priznania sa neuplatňuje sa nárok na daňový bonus alebo jeho časť). Uvedie sa dátum a podpis daňovníka.

XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku a vyplatenie zamestnaneckej prémie

V tomto oddiele daňovník požiada o vrátenie daňového preplatku z riadku 65, v tomto prípade vo výške 216,62 eur. Je potrebné k tomu zaškrtnúť príslušné políčko a zvoliť si jeden zo spôsobov platby (poštovou poukážkou alebo na účet). Číslo účtu je možné uviesť vo formáte IBAN, ktoré poskytuje príslušná banka alebo je uvedené na výpise z účtu. Daňový úrad akceptuje aj uvedenie čísla účtu a kódu banky v základom formáte (druhá kolónka). Nakoniec sa uvedie dátum a podpis daňovníka.

VZOR vyplneného daňového priznania na stiahnutie

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky