Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami od viacerých zamestnávateľov za rok 2013

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2013, aké sú výnimky, ako do neho zahrnúť príjmy od viacerých zamestnávateľov?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov zo závislej činnosti

Daňovníkov – fyzické osoby, ktorí sú povinní podať daňové priznanie vymedzuje § 32 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V tomto článku sa však budeme venovať len tým osobám, ktoré majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zjednodušene povedané príjmy zo zamestnania). Tieto osoby podávajú daňové priznanie typ A.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie rok 2013 je podľa § 32 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov povinný podať daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 presahujúce sumu 1 867,97 eur (§  11 ods. 2 písm. a), ak:

a) tieto príjmy plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane (nie je povinný zraziť daň alebo preddavok na daň od zamestnanca a nie je povinný tento preddavok odvádzať správcovi);

b) tieto príjmy plynuli zo zdrojov v zahraničí;

c) z týchto príjmov nebolo možné zraziť preddavok na daň (týka sa zamestnancov, ktorí poberali mzdu úplne alebo z väčšej časti v podobe nepeňažného plnenia);

d) daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo oň požiadal, ale nepredložil zamestnávateľovi potrebné doklady. O vykonanie ročného zúčtovania môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa najneskôr do 15. februára 2014.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ak v roku 2013 poberal príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý vykonal ročné zúčtovanie nepredložil potrebné doklady od každého zamestnávateľa.

Kto nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - výnimky

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 32 ods. 4 uvádza aj výnimky, kedy daňovník nie je povinný podať daňové priznanie. Ide o daňovníka, ktorý má len príjmy:

  1. zo závislej činnosti podľa § 5 a nemá povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 (body a) až d) uvedené v článku vyššie);
  2. z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 a daňovník neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 (daň vyberanú zrážkou nebola považovaná za preddavok na daň);
  3. ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity medzinárodného práva;
  4. zo závislej činnosti ako zamestnanec EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli zdanené v prospech rozpočtu EÚ (napr. poslanci Európskeho parlamentu, eurokomisári);
  5. ktoré sú oslobodené od dane.

Príjmy od viacerých zamestnávateľov – kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie

Článok pokračuje pod reklamou

Ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov, nie vždy táto skutočnosť znamená aj povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov zo závislej činnosti. Ktoré podmienky musia byť splnené, aby táto povinnosť daňovníkovi vznikla, alebo naopak nevznikla, vysvetľuje nasledujúca tabuľka:

Zdaniteľné príjmy daňovníka len zo závislej činnosti podľa § 5 Povinnosť podať daňové priznanie typ A
za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov nepresiahli sumu 1 867,97 eur NIE
za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov presiahli sumu 1867,97 eur a:    a)   zamestnávateľ je platiteľom dane,    b)   tieto príjmy neplynuli zo zdrojov v zahraničí,    c)   z týchto príjmov bol zrazený preddavok na daň,    d)   daňovník požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a predložil          mu požadované doklady od všetkých zamestnávateľov ak sú splnené všetky štyri uvedené podmienky NIE
ak nie je splnená aspoň jedna zo štyroch uvedených podmienok ÁNO

Na účel daňového priznania k dani z príjmov daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti sa vždy používa daňové priznanie typ A.

Pripravili sme pre vás aj podrobný príklad s komentárom na vyplnenie daňového priznania zo závislej činnosti typ A z príjmov od viacerých zamestnávateľov zo SR a tiež príklad na vyplnenie daňového priznania typ A z príjmov zo SR a zo zahraničia.

Prečítajte si aj články o vyplňovaní daňových priznaní za rok 2014:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky