Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014 – typ A

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014 – typ A
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Stručný návod na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2014 pre daňovníkov, ktorí mali príjmy od viacerých zamestnávateľov.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva fyzická osoba (daňovník), ktorá v roku 2014 mala príjmy len zo závislej činnosti (najčastejšie zamestnanie). Lehota na podanie daňového priznania fyzickej osoby typ A za rok 2014 je do 31. marca 2015, ak sa fyzická osoba nerozhodla si túto lehotu predĺžiť odkladom podania daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby typ A má 12 oddielov. Nie každý daňovník vypĺňa všetky oddiely. Aby podanie bolo bez chýb a pokút, v tomto článku nájdete návod s príkladom ako vyplniť daňového priznania fyzickej osoby typ A za rok 2014.

Príklad na vyplnenie daňového priznania za rok 2014 pri príjmoch od viacerých zamestnávateľov

Jozef Pracovitý mal v roku 2014 príjmy z pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa a z dohody o vykonaní práce u iného zamestnávateľa. Je ženatý a má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.

Manželka pána Pracovitého je taktiež zamestnaná a v roku 2014 mala príjem zo závislej činnosti 11 640 eur.

Ako vyplniť hlavičku daňového priznania za rok 2014

Riadok 01 – daňovník vyplní rodné číslo. Pre potreby článku bude vymyslené rodné číslo 001122/3344.

Riadok 02 – zostáva prázdny. Druh daňového priznania sa označí daňové priznanie. Ide o prvé daňové priznanie – tzv. riadne. Za rok 2014 (doplní sa 14). Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania sa nevypĺňa.

Ako vyplniť I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi

Riadok 03 – uvedie sa priezvisko „Pracovitý“.

Riadok 04 – uvedie sa meno „Jozef“.

Riadok 05 – zostane v tomto prípade prázdny. Ak by mal daňovník titul, uvedie sa na tomto riadku.

Riadok 06 – uvedie sa ulica „Ulica“.

Riadok 07 – uvedie sa súpisné a/alebo orientačné číslo „214“.

Riadok 08 – uvedie sa poštové smerovacie číslo „01234“.

Riadok 09 – uvedie sa obec „Obec“.

Riadok 10 – uvedie sa štát „SK“

Riadky 11 až 15 zostávajú prázdne.

Ako vyplniť II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Riadky 16 až 24 zostávajú prázdne.

Riadok 25 – uvedie sa telefónne číslo „0987123654“.

Riadok 26 – zostane v tomto prípade prázdny. Ak by mal daňovník emailovú adresu, uvedie ju na tomto riadku.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

Ako vyplniť III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

Riadok 27 – zostáva v našom príklade neoznačené. Ak by daňovník poberal napr. starobný dôchodok, označí (krížikom) „Áno“.

Riadok 28 – zostáva v našom príklade neoznačené. Ak by daňovník poberal napr. starobný dôchodok, uvedie úhrnnú sumu za rok 2014.

Riadok 29 – zostáva v našom príklade prázdne. Ak by daňovník uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, uvedie požadované údaje.

Ako vyplniť IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

Riadok 30 – uvedú sa skutočné údaje o deťoch. Keďže si daňovník v našom príklade uplatňuje daňový bonus na dve vyživované deti, uvedie priezvisko a meno, rodné číslo každého z nich. V oblasti časového obdobia uplatňovania daňového bonusu zaškrtne v obidvoch prípadoch „1-12“, pretože si daňový bonus uplatňoval celé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok 2014). Iná situácia by bola, ak by sa mu počas roka dieťa narodilo, alebo by prestalo spĺňať podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Riadok 31 – zostáva v našom príklade neoznačené. Ak by si daňovník uplatňoval daňový bonus na viac ako štyri deti, označí (krížikom) „Uplatňujem daňový bonus na viac ako štyri vyživované deti“. Vyžadované údaje sa v tomto prípade uvedú v IX. Oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Ako vyplniť V. Oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

Riadok 32 – uvedie sa výška príjmov od všetkých zamestnávateľov (pracovný pomer + dohoda o vykonaní práce), t. j. 14 400,00.

Riadok 32a – uvedie sa výška príjmov z dohody o vykonaní práce, t. j. 2 400,00.

Riadok 33 – uvedie sa úhrn povinného poistného (pracovný pomer + dohoda o vykonaní práce), t. j. 1 929,60.

Riadok 33a – uvedie sa úhrn poistného na sociálne poistenie (pracovný pomer + dohoda o vykonaní práce), t. j. 1 353,60.

Riadok 33b – uvedie sa úhrn poistného na zdravotné poistenie (pracovný pomer + dohoda o vykonaní práce), t. j. 576,00.

Riadok 34 – uvedie sa základ dane ako rozdiel úhrnu príjmov a úhrnu povinného poistného (14 400 – 1 929,60), t. j. 12 470,40.

Riadok 35 – zostáva prázdny.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

Ako vyplniť VI. Oddiel – Výpočet dane podľa § 15 zákona – v eurách

Riadok 36 – uvedie sa základ dane. V prípade pána Jozefa je to suma zhodná so sumou na riadku 34, t. j. 12 470,40.

Riadok 37 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane, t. j. 3 803,33.

Riadky 38 až 40 – zostávajú prázdne. Ak by vznikol daňovníkovi nárok aj na ďalšie nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov, uvedú sa v príslušnom riadku.

Riadok 41 – uvedie sa súčet jednotlivých nezdaniteľných častí, t. j. 3 803,33. Táto suma nemôže byť vyššia ako základ dane (riadok 36). Ak vyššia bude, uvedie sa suma z riadku 36.

Riadok 42 – uvedie sa základ dane upravený o nezdaniteľnú časť (12 470,40 – 3 803,33), t. j. 8 667,07.

Riadok 43 – uvedie sa daň z príjmov zaokrúhlená na eurocenty nadol, t. j. 1 646,74.

Riadok 44 až 47 – zostáva prázdny. Daňovník nemá nárok na zamestnaneckú prémiu.

Riadok 48 a 55 – zostáva prázdny. Daňovník nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Riadok 56 – uvedie sa daňová povinnosť (suma z riadku 43), t. j. 1 646,74.

Riadok 57 – uvedie sa suma daňového bonusu, na ktorý má daňovník nárok, t. j. 513,84.

Riadok 58 – uvedie sa daň z príjmov znížená o daňový bonus (1 646,74 – 513,84), t. j. 1 132,90.

Riadok 59 – uvedie sa suma daňového bonusu, ktorý bol pánovi Jozefovi (daňovníkovi) vyplácaný mesačne počas zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka 2014), t. j. 513,84.

Riadky 60 a 63 – zostávajú prázdne.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

Riadok 64 – uvedie sa suma preddavkov zrazených počas zdaňovacieho obdobia neznížené o daňový bonus (pracovný pomer + dohoda o vykonaní práce), t. j. 1 646,64.

Riadok 65 a 66 – vypĺňa sa vždy len jeden a to podľa charakteru výsledku. V tomto prípade sa uvedie suma 0,00, pretože vychádza nedoplatok 0,10 eur, čo je menej ako 5 eur.

Ako vyplniť VII. Oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel (riadky 67 až 74) sa vypĺňa len v prípade podávania dodatočného daňového priznania.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

Ako vyplniť VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

V tomto oddiele je možné poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vybranému subjektu. Ak sa daňovník rozhodne nepoukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, označí (krížikom) „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“. V opačnom prípade vypočíta 2 % (minimálne 3 eurá) zo zaplatenej dane (riadok 58). Suma za zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 50 ods. 1 písm. a), môže poukázať aj 3 %.

Riadok 75 – uvedie sa suma podielu zaplatenej dane, t. j. 215,25.

Riadok 76 – uvedú sa údaje o prijímateľovi dvoch percent z vašich daní. Ak ste sa rozhodli podporiť niektorého z registrovaných prijímateľov. V našom príklade sa daňovník rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Ako vyplniť IX. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Tento oddiel sa v tomto prípade nevypĺňa.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť X. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Riadky 77 a 78 – zostávajú prázdne.

Riadok 79 – uvedie sa počet príloh k daňovému priznaniu fyzickej osoby typ A.

Daňovník uvedie dátum (vyplnenia ale môže byť zhodný aj s dátumom podania) a svoj podpis. Tým potvrdí, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Ako vyplniť XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie

V tomto oddiele žiada daňovník o vyplatenie daňového bonusu, zamestnaneckej prémie prípadne daňového preplatku. Vyberie si akou formou žiada vrátiť peňažné prostriedky a vyplní potrebné údaje. Pripojí dátum vyplnenia žiadosti a svoj podpis.

Ako vyplniť XII. Oddiel – Pomocné výpočty

V tomto oddiely môže daňovník uvádzať pomocné výpočty, napríklad, ak podáva daňové priznanie v listinnej podobe.

Vzory vyplnených daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu A za rok 2014

Vzor vyplneného daňového priznania fiktívnej fyzickej osoby - Jozefa Pracovitého za rok 2014 z modelového príkladu

Pri podaní daňového priznania správca dane (daňový úrad) potvrdí prevzatie daňového priznania na potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Daňovník v ňom uvedie svoje identifikačné údaje, ako aj vybrané údaje z daňového priznania (aby bola zaručená prepojenosť týchto dvoch tlačív), ktorými sú základ dane (riadok 42), zamestnanecká prémia (riadok 46), daň na úhradu (riadok 65) a daňový preplatok (riadok 66).

Potvrdenie podpíše daňovník, ako aj pracovník daňového úradu, ktorý daňové priznanie prijme. Tento pracovník taktiež pripojí odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu.

Vzor vyplneného potvrdenia o podaní daňového priznania fiktívnej fyzickej osoby - Jozefa Pracovitého za rok 2014 z modelového príkladu

Ak si chcete vyplňovanie daňového priznania zjednodušiť, môžete použiť napríklad bezplatný softvér Daňové priznania 2014 od spoločnosti Kros.

Informácie k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov (typ A) za rok 2015 nájdete v tomto článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky