Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A za rok 2013

Príklad spolu so vzorovo vyplneným daňovým priznaním fyzickej osoby, ktorá má príjmy zo závislej činnosti na Slovensku aj zo zahraničia.

V článku o daňovom priznaní k dani z príjmov zo závislej činnosti zo SR a zo zahraničia sme sa venovali osobám, ktoré sú povinné takéto priznanie podať. Ďalej sme v ňom písali aj o tom, ako prepočítať príjmy zo zahraničia v cudzej mene na menu eurá a akými metódami je možné tieto príjmy do daňového priznania zahrnúť, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu.

Tento článok poskytuje podrobný návod na vyplnenie daňového priznania pri príjmoch zo SR a zo zahraničia. Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie typ A, ste povinný ho podať do 31. marca 2014. Pri príjmoch zo zahraničia je oznámením možné túto povinnosť odložiť až o šesť kalendárnych mesiacov.

Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A za rok 2013

Pán Roman Kráľ má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. V roku 2013 mal príjmy len zo závislej činnosti. Počas roka 2013 pracoval na trvalý pracovný pomer u dvoch zamestnávateľoch. Počas prvých troch mesiacov pracoval (január – marec) v Českej republike a zvyšok roka (apríl – december) u zamestnávateľa v SR.

Za rok 2013 dosiahol takéto príjmy zo závislej činnosti:

Pracovný pomer Príjem (brutto) Sociálne poistenie Zdravotné poistenie Preddavky na daň z príjmov (bez uplatnenia daňového bonusu)
ČR (v českých korunách) 60 000,00 3 900,00 2 700,00 5 850,00
SR (v eurách) 7 200,00 676,80 288,00 652,32

Pán Roman má jedno vyživované dieťa, ktoré sa narodilo 7. júla 2013, na ktoré si uplatňoval daňový bonus u svojho zamestnávateľa v SR počnúc týmto mesiacom.

Manželka pána Romana počas roka 2013 pracovala od začiatku roka, 17. mája odišla na materskú dovolenku a do konca roka poberala materské dávky. Vlastný príjem manželky podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bol 3379,2 eur. Do vlastného príjmu manželky sa započítal príjem zo zamestnania znížený o zaplatené poistné a príspevky a pripočítali sa k nemu materské dávky.

Pán Roman mal počas roka 2013 aj príjmy zo SR aj zo zahraničia. Jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v roku 2013 presiahli sumu 1 867,97 eur, preto je v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie typ A.

Postup vyplnenia daňového priznania typ A za rok 2013

Pred samotným vypĺňaním daňového priznanie je potrebné si vždy pozorne prečítať predtlač a sprievodný text pod čiarou, na ktorý odkazujú číselné odkazy. Riadky, pre ktoré nemá daňovník náplň sa ponechávajú prázdne.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi

V úvode sa vyplní rodné číslo daňovníka, krížikom sa označí, že ide o riadne daňové priznanie (prvá možnosť) za rok 2013. Následne sa v prvom oddiele vyplnia osobné údaje a adresa trvalého pobytu.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Ak daňové priznanie nepodáva daňovník na daňovom úrade osobne, tak sa v tomto oddiele uvedú údaje o inej osobe, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka. V našom prípade zostanú tieto polia prázdne, pretože daňové priznanie si pán Roman podáva sám. V tomto oddiele však netreba zabudnúť, že je potrebné vyplniť na riadku 25 telefónne číslo a na riadku 26 emailovú adresu, aj keď si daňovník podáva daňové priznanie sám.

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

V riadku 29 vypĺňame údaje o manželke, ktorá žije s pánom Romanom v domácnosti a na ktorú si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane. Vlastný príjem manželky vypočítame podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade spolu 3 379,2 eur. Ďalej je potrebné uviesť počet kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov. Keďže na materskú dovolenku jeho manželka nastúpila 17. mája 2013 a bola na nej aj počas zvyšku roka a dieťa sa im narodilo 7. júla 2013, prvý mesiac na začiatku ktorého bola splnená podmienka starostlivosti o dieťa bol august, do konca roka je to spolu päť mesiacov.

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu

V tomto oddiele, riadku 30 vypĺňame osobné údaje o vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom a mesiace, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pán Roman si daňový bonus uplatňoval u svojho zamestnávateľa počnúc mesiacom narodenia dieťaťa (júl) až do konca roka. V našom prípade označíme v riadku 30 krížikom mesiace 7-12.

V. Oddiel – Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti

R 32 uvádzajú sa tu brutto príjmy od všetkých zamestnávateľov, v našom prípade ide o príjmy zo SR aj z ČR. Na tento účel musíme príjmy z ČR prepočítať v podľa § 31 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vybrali sme priemerný ročný kurz 25,980 CZK/EUR. Odporúčame vybrať kurz, pri ktorom bude prepočítaný príjem najnižší. Kurzy sú dostupné na stránke NBS. Príjmy spolu 9509,47 eur (60 000 / 25,980 + 7 200). Zaokrúhľovanie matematicky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov.
R   33   uvedieme celkovú výšku poistného a zahraničného poistného, ktoré daňovník odviedol, v našom prípade je to spolu 1 218,85 eur (3900 / 25,980 + 2700 / 25,980 + 964,8)
R 33a predstavuje časť poistného z riadku 33, ktoré sa vzťahuje na sociálne poistenie – 826,92 eur (3900 / 25,980 + 676,8)
R 33b predstavuje časť poistného z riadku 33, ktoré sa vzťahuje na zdravotné poistenie – 391,93 eur (2700 / 25,980 + 288)
R 34 vypočíta sa základ dane z vyššie uvedených údajov. Vypočíta sa ak znížime zdaniteľné príjmy o zaplatené poistné, teda rozdiel riadkov 32 a 33. Dostávame výsledok 8290,63 eur (9509,47 - 1218,84)

VI. Oddiel – Výpočet dane

R 36 v našom prípade odpíšeme sumu z riadku 34, t. j. 8 290,63 eur
R 37 uvádza sa tu nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na rok 2013 je to podľa § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov suma 3735,94 eur.
R 38 v tomto riadku sa uvádza nezdaniteľná časť základu dane na manželku, musíme si ju však najskôr vypočítať podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade je to rozdiel medzi sumou 3 735,94 a vlastným príjmom manželky z riadku 29, čo je 356,74 eur (3735,94 - 3379,2). Výsledkom je však ročná suma nezdaniteľná časť základu dane na manželku, podmienky na jej uplatnenie boli splnené v našom prípade len časť roka. Určenie počtu mesiacov, na ktoré sa bude uplatňovať nezdaniteľná časť základu dane na manželku sme uviedli v III. Oddiele. Uplatňovať sa bude na 5 mesiacov (august až december). Výsledná suma je preto 148,65 eur (356,74 / 12 x 5) Zaokrúhľuje sa na eurocenty nahor.
R 40 je súčtovým riadkom pre všetky nezdaniteľné časti základu dane z riadkov 37 až 39. Spolu je to 3884,59 eur (3735,94 + 148,65)
R 41 dostávame už základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane z riadku 40, výsledkom je suma 4 406,04 eur (8290,63 – 3884,59)
R 42 vypočítame daň zo základu dane z predchádzajúceho riadku ako 19 % z 4 406,04 čo je 837,14 eur (zaokrúhľujeme na eurocenty nadol)

Nasledujú riadky, ktoré sa týkajú použitia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenie. Primárne postupujeme podľa predpisu č. 238/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy  medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. V článku 22 sa uvádza, že na zamedzenie dvojitého zdanenia sa použije metóda zápočtu dane. Daňovník sa však rozhodne uplatniť metódu vyňatia  príjmov podľa § 45 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pretože je pre neho výhodnejšia.

R 47 uvedieme základ dane z príjmov zo zahraničia (príjem znížený o poistné), v našom prípade je to 2 055,43 eur [(60 000 – 3 900 – 2 700) / 25,980]
R 48 vypočíta sa tu základ dane upravený o sumu vyňatého základu dane z príjmov zo zahraničia ako rozdiel riadkov 41 a 47. Výsledkom je suma 2 350,61 eur (4406,04 – 2055,43)
R 49 vypočítame daň z príjmov zo základu dane upraveného o príjmy zo zahraničia, čo je suma 4 46,61 eur ako 19 % z 2 350,61
R 55 opíšeme sumu dane z riadku 49, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 56 uvádzame úhrnnú sumu nároku na daňový bonus. Pán Roman si ho začal uplatňuje u svojho zamestnávateľa počnúc mesiacom, v ktorom bolo narodené až do konca roka (júl – december). Spolu je to 128,46 eur (21,41 x 6).
R 57 vypočítame daň zníženú o daňový bonus, výsledkom je suma 318,15 eur (446,61 – 128,46)
R 58 v tomto riadku uvádzame výšku daňového bonusu, ktorý bol priznaný a skutočne vyplatený zamestnávateľom, v našom prípade je to rovnaká suma ako v riadku 56, teda 128,46 eur
R 63 uvedieme sumu preddavkov na daň, ktoré boli daňovníkovi zrazené z príjmu zo závislej činnosti v SR (nezahŕňajú sa sem preddavky zaplatené v zahraničí). Táto suma preddavkov na daň sa uvádzajú bez uplatnenia daňového bonusu, je to riadok 5 z potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Je to teda suma 652,32 eur.
R 64, 65 pokračujeme výpočtom, ktorého výsledok bude daň na úhradu alebo daňový preplatok. Postupuje sa podľa návodu uvedeného v riadku 64, resp. 65. V našom prípade od daňovej povinnosti v riadku 55 odpočítame nárok na daňový bonus z riadku 56, pripočítame zamestnávateľom priznaný a vyplatený daňový bonus z riadku 58 a odpočítame úhrn zrazených preddavkov z riadku 63 (446,61 – 128,46 + 128,46 – 652,32). Výsledkom je daňový preplatok vo výške 205,71 eur (výsledok je záporné číslo, no uvádza sa kladne, pretože znamienko mínus je už predtlačené).
Článok pokračuje pod reklamou

VII. Oddiel – Rozdiel z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel sa vypĺňa v prípade dodatočného daňového priznania.

VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tento oddiel slúži na poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. Ak sa daňovník nerozhodne poukázať podiel zaplatenej dane, vyznačí krížikom, že „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.“ Pán Roman sa však rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska, tak vyplnil príslušné údaje o tomto prijímateľovi. Následne je potrebné ešte k tomuto oddielu pripojiť aj podpis na vyznačené miesto. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať podiel dane nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

Výška tejto dane sa uvedie v riadku 74 a vypočíta sa ako 2 % zo sumy z riadku 57, v našom prípade je to 6,36 eur (2 % z 318,15) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). 

IX. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

V tomto oddiele sa uvedú informácie o príjmoch zo zahraničia. Vyplní sa kód štátu, z ktorého príjmy zo zahraničia plynuli podľa číselníku krajín uvedeného vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012. V kolónke príjmy sa uvedú brutto príjmy zo zahraničia, v našom prípade 2309,47 eur (60000 / 25,980). Ako výdavky sa uvedie poistné zaplatené v zahraničí 254,05 eur (3 900 / 25,980 + 2 700 / 25,980).

X. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Tento oddiel slúži aj pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenti). Pán Roman má trvalý pobyt na území SR, preto tieto údaje vypĺňať nebude. V tomto oddiele však vyplní riadok 78, kde sa uvedie počet príloh k daňovému priznaniu. V našom prípade pôjde o potvrdenie o príjmoch z oboch zamestnaní, o príjmoch manželky, o poberaní materských dávok zo Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie o výške príjmu manželky, potvrdenie o manželstve, rodný list dieťaťa (nemusí byť prílohou, ak bol predložený zamestnávateľovi a podaním daňového priznania sa neuplatňuje sa nárok na daňový bonus alebo jeho časť). Uvedie sa dátum a podpis daňovníka.

XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku a vyplatenie zamestnaneckej prémie

V tomto oddiele daňovník požiada o vrátenie daňového preplatku z riadku 65, v tomto prípade vo výške 205,71 eur. Je potrebné k tomu zaškrtnúť príslušné políčko a zvoliť si jeden zo spôsobov platby (poštovou poukážkou alebo na účet). Číslo účtu je možné uviesť vo formáte IBAN, ktoré poskytuje príslušná banka alebo je uvedené na výpise z účtu. Daňový úrad akceptuje aj uvedenie čísla účtu a kódu banky v základom formáte (druhá kolónka). Nakoniec sa uvedie dátum a podpis daňovníka.

VZOR vyplneného daňového priznania na stiahnutie.

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky