Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A za rok 2013

Príklad spolu so vzorovo vyplneným daňovým priznaním fyzickej osoby, ktorá má príjmy zo závislej činnosti na Slovensku aj zo zahraničia.

V článku o daňovom priznaní k dani z príjmov zo závislej činnosti zo SR a zo zahraničia sme sa venovali osobám, ktoré sú povinné takéto priznanie podať. Ďalej sme v ňom písali aj o tom, ako prepočítať príjmy zo zahraničia v cudzej mene na menu eurá a akými metódami je možné tieto príjmy do daňového priznania zahrnúť, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu.

Tento článok poskytuje podrobný návod na vyplnenie daňového priznania pri príjmoch zo SR a zo zahraničia. Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie typ A, ste povinný ho podať do 31. marca 2014. Pri príjmoch zo zahraničia je oznámením možné túto povinnosť odložiť až o šesť kalendárnych mesiacov.

Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A za rok 2013

Pán Roman Kráľ má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. V roku 2013 mal príjmy len zo závislej činnosti. Počas roka 2013 pracoval na trvalý pracovný pomer u dvoch zamestnávateľoch. Počas prvých troch mesiacov pracoval (január – marec) v Českej republike a zvyšok roka (apríl – december) u zamestnávateľa v SR.

Za rok 2013 dosiahol takéto príjmy zo závislej činnosti:

Pracovný pomer Príjem (brutto) Sociálne poistenie Zdravotné poistenie Preddavky na daň z príjmov (bez uplatnenia daňového bonusu)
ČR (v českých korunách) 60 000,00 3 900,00 2 700,00 5 850,00
SR (v eurách) 7 200,00 676,80 288,00 652,32

Pán Roman má jedno vyživované dieťa, ktoré sa narodilo 7. júla 2013, na ktoré si uplatňoval daňový bonus u svojho zamestnávateľa v SR počnúc týmto mesiacom.

Manželka pána Romana počas roka 2013 pracovala od začiatku roka, 17. mája odišla na materskú dovolenku a do konca roka poberala materské dávky. Vlastný príjem manželky podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bol 3379,2 eur. Do vlastného príjmu manželky sa započítal príjem zo zamestnania znížený o zaplatené poistné a príspevky a pripočítali sa k nemu materské dávky.

Pán Roman mal počas roka 2013 aj príjmy zo SR aj zo zahraničia. Jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v roku 2013 presiahli sumu 1 867,97 eur, preto je v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie typ A.

Postup vyplnenia daňového priznania typ A za rok 2013

Pred samotným vypĺňaním daňového priznanie je potrebné si vždy pozorne prečítať predtlač a sprievodný text pod čiarou, na ktorý odkazujú číselné odkazy. Riadky, pre ktoré nemá daňovník náplň sa ponechávajú prázdne.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi

V úvode sa vyplní rodné číslo daňovníka, krížikom sa označí, že ide o riadne daňové priznanie (prvá možnosť) za rok 2013. Následne sa v prvom oddiele vyplnia osobné údaje a adresa trvalého pobytu.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Ak daňové priznanie nepodáva daňovník na daňovom úrade osobne, tak sa v tomto oddiele uvedú údaje o inej osobe, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka. V našom prípade zostanú tieto polia prázdne, pretože daňové priznanie si pán Roman podáva sám. V tomto oddiele však netreba zabudnúť, že je potrebné vyplniť na riadku 25 telefónne číslo a na riadku 26 emailovú adresu, aj keď si daňovník podáva daňové priznanie sám.

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

V riadku 29 vypĺňame údaje o manželke, ktorá žije s pánom Romanom v domácnosti a na ktorú si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane. Vlastný príjem manželky vypočítame podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade spolu 3 379,2 eur. Ďalej je potrebné uviesť počet kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov. Keďže na materskú dovolenku jeho manželka nastúpila 17. mája 2013 a bola na nej aj počas zvyšku roka a dieťa sa im narodilo 7. júla 2013, prvý mesiac na začiatku ktorého bola splnená podmienka starostlivosti o dieťa bol august, do konca roka je to spolu päť mesiacov.

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu

V tomto oddiele, riadku 30 vypĺňame osobné údaje o vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom a mesiace, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pán Roman si daňový bonus uplatňoval u svojho zamestnávateľa počnúc mesiacom narodenia dieťaťa (júl) až do konca roka. V našom prípade označíme v riadku 30 krížikom mesiace 7-12.

V. Oddiel – Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti

R 32 uvádzajú sa tu brutto príjmy od všetkých zamestnávateľov, v našom prípade ide o príjmy zo SR aj z ČR. Na tento účel musíme príjmy z ČR prepočítať v podľa § 31 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vybrali sme priemerný ročný kurz 25,980 CZK/EUR. Odporúčame vybrať kurz, pri ktorom bude prepočítaný príjem najnižší. Kurzy sú dostupné na stránke NBS. Príjmy spolu 9509,47 eur (60 000 / 25,980 + 7 200). Zaokrúhľovanie matematicky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov.
R   33   uvedieme celkovú výšku poistného a zahraničného poistného, ktoré daňovník odviedol, v našom prípade je to spolu 1 218,85 eur (3900 / 25,980 + 2700 / 25,980 + 964,8)
R 33a predstavuje časť poistného z riadku 33, ktoré sa vzťahuje na sociálne poistenie – 826,92 eur (3900 / 25,980 + 676,8)
R 33b predstavuje časť poistného z riadku 33, ktoré sa vzťahuje na zdravotné poistenie – 391,93 eur (2700 / 25,980 + 288)
R 34 vypočíta sa základ dane z vyššie uvedených údajov. Vypočíta sa ak znížime zdaniteľné príjmy o zaplatené poistné, teda rozdiel riadkov 32 a 33. Dostávame výsledok 8290,63 eur (9509,47 - 1218,84)

VI. Oddiel – Výpočet dane

R 36 v našom prípade odpíšeme sumu z riadku 34, t. j. 8 290,63 eur
R 37 uvádza sa tu nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na rok 2013 je to podľa § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov suma 3735,94 eur.
R 38 v tomto riadku sa uvádza nezdaniteľná časť základu dane na manželku, musíme si ju však najskôr vypočítať podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade je to rozdiel medzi sumou 3 735,94 a vlastným príjmom manželky z riadku 29, čo je 356,74 eur (3735,94 - 3379,2). Výsledkom je však ročná suma nezdaniteľná časť základu dane na manželku, podmienky na jej uplatnenie boli splnené v našom prípade len časť roka. Určenie počtu mesiacov, na ktoré sa bude uplatňovať nezdaniteľná časť základu dane na manželku sme uviedli v III. Oddiele. Uplatňovať sa bude na 5 mesiacov (august až december). Výsledná suma je preto 148,65 eur (356,74 / 12 x 5) Zaokrúhľuje sa na eurocenty nahor.
R 40 je súčtovým riadkom pre všetky nezdaniteľné časti základu dane z riadkov 37 až 39. Spolu je to 3884,59 eur (3735,94 + 148,65)
R 41 dostávame už základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane z riadku 40, výsledkom je suma 4 406,04 eur (8290,63 – 3884,59)
R 42 vypočítame daň zo základu dane z predchádzajúceho riadku ako 19 % z 4 406,04 čo je 837,14 eur (zaokrúhľujeme na eurocenty nadol)

Nasledujú riadky, ktoré sa týkajú použitia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenie. Primárne postupujeme podľa predpisu č. 238/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy  medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. V článku 22 sa uvádza, že na zamedzenie dvojitého zdanenia sa použije metóda zápočtu dane. Daňovník sa však rozhodne uplatniť metódu vyňatia  príjmov podľa § 45 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pretože je pre neho výhodnejšia.

R 47 uvedieme základ dane z príjmov zo zahraničia (príjem znížený o poistné), v našom prípade je to 2 055,43 eur [(60 000 – 3 900 – 2 700) / 25,980]
R 48 vypočíta sa tu základ dane upravený o sumu vyňatého základu dane z príjmov zo zahraničia ako rozdiel riadkov 41 a 47. Výsledkom je suma 2 350,61 eur (4406,04 – 2055,43)
R 49 vypočítame daň z príjmov zo základu dane upraveného o príjmy zo zahraničia, čo je suma 4 46,61 eur ako 19 % z 2 350,61
R 55 opíšeme sumu dane z riadku 49, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 56 uvádzame úhrnnú sumu nároku na daňový bonus. Pán Roman si ho začal uplatňuje u svojho zamestnávateľa počnúc mesiacom, v ktorom bolo narodené až do konca roka (júl – december). Spolu je to 128,46 eur (21,41 x 6).
R 57 vypočítame daň zníženú o daňový bonus, výsledkom je suma 318,15 eur (446,61 – 128,46)
R 58 v tomto riadku uvádzame výšku daňového bonusu, ktorý bol priznaný a skutočne vyplatený zamestnávateľom, v našom prípade je to rovnaká suma ako v riadku 56, teda 128,46 eur
R 63 uvedieme sumu preddavkov na daň, ktoré boli daňovníkovi zrazené z príjmu zo závislej činnosti v SR (nezahŕňajú sa sem preddavky zaplatené v zahraničí). Táto suma preddavkov na daň sa uvádzajú bez uplatnenia daňového bonusu, je to riadok 5 z potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Je to teda suma 652,32 eur.
R 64, 65 pokračujeme výpočtom, ktorého výsledok bude daň na úhradu alebo daňový preplatok. Postupuje sa podľa návodu uvedeného v riadku 64, resp. 65. V našom prípade od daňovej povinnosti v riadku 55 odpočítame nárok na daňový bonus z riadku 56, pripočítame zamestnávateľom priznaný a vyplatený daňový bonus z riadku 58 a odpočítame úhrn zrazených preddavkov z riadku 63 (446,61 – 128,46 + 128,46 – 652,32). Výsledkom je daňový preplatok vo výške 205,71 eur (výsledok je záporné číslo, no uvádza sa kladne, pretože znamienko mínus je už predtlačené).
Článok pokračuje pod reklamou

VII. Oddiel – Rozdiel z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel sa vypĺňa v prípade dodatočného daňového priznania.

VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tento oddiel slúži na poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. Ak sa daňovník nerozhodne poukázať podiel zaplatenej dane, vyznačí krížikom, že „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.“ Pán Roman sa však rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska, tak vyplnil príslušné údaje o tomto prijímateľovi. Následne je potrebné ešte k tomuto oddielu pripojiť aj podpis na vyznačené miesto. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať podiel dane nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

Výška tejto dane sa uvedie v riadku 74 a vypočíta sa ako 2 % zo sumy z riadku 57, v našom prípade je to 6,36 eur (2 % z 318,15) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). 

IX. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

V tomto oddiele sa uvedú informácie o príjmoch zo zahraničia. Vyplní sa kód štátu, z ktorého príjmy zo zahraničia plynuli podľa číselníku krajín uvedeného vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012. V kolónke príjmy sa uvedú brutto príjmy zo zahraničia, v našom prípade 2309,47 eur (60000 / 25,980). Ako výdavky sa uvedie poistné zaplatené v zahraničí 254,05 eur (3 900 / 25,980 + 2 700 / 25,980).

X. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Tento oddiel slúži aj pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenti). Pán Roman má trvalý pobyt na území SR, preto tieto údaje vypĺňať nebude. V tomto oddiele však vyplní riadok 78, kde sa uvedie počet príloh k daňovému priznaniu. V našom prípade pôjde o potvrdenie o príjmoch z oboch zamestnaní, o príjmoch manželky, o poberaní materských dávok zo Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie o výške príjmu manželky, potvrdenie o manželstve, rodný list dieťaťa (nemusí byť prílohou, ak bol predložený zamestnávateľovi a podaním daňového priznania sa neuplatňuje sa nárok na daňový bonus alebo jeho časť). Uvedie sa dátum a podpis daňovníka.

XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku a vyplatenie zamestnaneckej prémie

V tomto oddiele daňovník požiada o vrátenie daňového preplatku z riadku 65, v tomto prípade vo výške 205,71 eur. Je potrebné k tomu zaškrtnúť príslušné políčko a zvoliť si jeden zo spôsobov platby (poštovou poukážkou alebo na účet). Číslo účtu je možné uviesť vo formáte IBAN, ktoré poskytuje príslušná banka alebo je uvedené na výpise z účtu. Daňový úrad akceptuje aj uvedenie čísla účtu a kódu banky v základom formáte (druhá kolónka). Nakoniec sa uvedie dátum a podpis daňovníka.

VZOR vyplneného daňového priznania na stiahnutie.

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky