Kedy sa oplatí podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014?

Daňové priznanie je možné v niektorých prípadoch podať aj dobrovoľne a daňovník môže získať späť preddavky na daň zaplatené počas zdaňovacieho obdobia. Kedy sa daňové priznanie oplatí podať?

Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014, a naopak, kedy túto povinnosť nemá, si môžete prečítať v tomto článku. Teraz sa zameriame na situácie, v ktorých daňovník síce nie je povinný podať daňové priznanie, ale jeho podanie sa mu oplatí.

Ide predovšetkým o prípady, kedy daňovník poberal príjmy zo závislej činnosti (napríklad zo zamestnania alebo z práce na dohodu) a počas roka mu zamestnávateľ zrážal z tohto príjmu preddavky na daň. Za týchto okolností je výhodné podať daňové priznanie fyzickej osoby typu A, aj keď zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67 € (teda povinnosť podať daňové priznanie nie je). V podanom daňovom priznaní vznikne tejto osobe daňový preplatok a daňový úrad mu ho vráti na základe žiadosti. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je súčasťou podaného daňového priznania.

Daňové priznanie a poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku

Podať daňové priznanie sa oplatí podať tým daňovníkom, ktorí k 1. 1. 2014 boli poberateľmi starobného dôchodku alebo predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku a za rok 2014 nepresiahli hranicu zdaniteľných príjmov 1 901,67 €. Takéto osoby totiž nemajú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka, resp. len vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou a úhrnnou sumou dôchodku. Platí však, že ak počas roka pracujú, nemôžu si u zamestnávateľa uplatňovať mesačnú nezdaniteľnú časť na daňovníka (ktorá bola v roku 2014 a ostane aj pre rok 2015 vo výške 316,94 €). Tým pádom im zamestnávateľ z ich mzdy alebo odmeny stŕhal preddavky na daň.

V prípade, že poberatelia starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorých zdaniteľné príjmy za rok 2014 nepresiahli 1 901,67 €, podajú za rok 2014 daňové priznanie, daňový úrad im zrazené preddavky na daň vráti. Je to z dôvodu, že zákon o dani z príjmov upravuje, kedy sa daň fyzickej osoby nevyrubí a neplatí:

  • ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo
  • celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu polovicu nezdaniteľnej časti, t. j. sumu 1 901,67 €.

Povinnosťou takejto osoby je podať daňové priznanie, nevzťahuje sa to na situáciu, kedy ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykoná zamestnávateľ.

Kedy sa oplatí podať fyzickej osobe daňové priznanie za rok 2019, pokiaľ ho aj nemusí podať nájdete v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019.

Daňové priznanie za rok 2014 a študenti, osoby na materskej, rodičovskej dovolenke, časť roka nezamestnaní

S výnimkou poberateľov vyššie uvedených dôchodkov má každá osoba nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, za rok 2014 vo výške 3 803,33 €. Nárok na ročnú nezdaniteľnú časť je aj vtedy, ak daňovník nepracoval, resp. nepoberal príjmy celý rok. Ak by napríklad študent brigádoval len počas letných prázdnin, neznamená to, že si môže uplatniť nezdaniteľnú časť len za 2 mesiace. Má nárok na celoročnú nezdaniteľnú časť.

Ešte raz pripomíname, že ak daňovník za rok 2014 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €, daňové priznanie podať musí. Nezdaniteľná časť je ale do základu dane 3 803,33 €, takže ak by napríklad tento študent za 2 mesiace zarobil 2 000 eur, daňové priznanie podať musí. Preddavky na daň, ktoré mu zrazil zamestnávateľ, sa mu ale po podaní daňového priznania vrátia, pretože jeho základ dane určite nepresiahol sumu 3 803,33 €.

Ak daňovník nepresiahol sumu zdaniteľných príjmov 1 901,67 €, daňové priznanie podať nemusí. Ak mu však boli zrážané preddavky na daň, tak sa mu ho podať oplatí, pričom mu v daňovom priznaní vznikne preplatok.

U študentov je napríklad časté, že majú viacero dohôd o brigádnickej práci študentov aj v jednom mesiaci. Podpísané vyhlásenie o uplatnení mesačnej nezdaniteľnej časti však môžu mať iba u jedného zamestnávateľa. Aj ak sú oba príjmy nízke, z druhej dohody sú zrážané preddavky na daň.

Prečítajte si tiež

Iným prípadom sú napríklad matky na materskej, príp. rodičia na rodičovskej dovolenke alebo osoby časť roka nezamestnané. Ak mali tieto osoby príjmy iba časť roka, z ktorých boli zrážané preddavky na daň a následne už nemali žiadny príjem, v daňovom priznaní si uplatnia celoročnú nezdaniteľnú časť na daňovníka, a tým im môže vzniknúť preplatok.

Daňový úrad vráti daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie. Daňový úrad daňový preplatok vyšší ako 5 eur vráti najneskôr do 11. mája 2015.

Príklad:

Mária pracovala v januári a februári 2014 ako sekretárka. Hrubá mzda za mesiac bola vo výške 800 eur. Uplatňovala si nezdaniteľnú časť na daňovníka (mala u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka). Od marca šla Mária na materskú dovolenku, pokračovala rodičovskou dovolenkou. Do konca roka 2014 už nemala iný príjem okrem materského, resp. rodičovského príspevku.

Keďže celkové príjmy (800 € x 2 = 1 600 €) nepresiahli 1 901,67 €, Mária nie je povinná podať daňové priznanie. Za mesiace január a február jej však zamestnávateľ zrazil preddavky na daň vo výške 71,41 €/mesačne, t. j. 142,82 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet čistej mzdy zamestnanca, výšku odvodov a preddavkov na daň v roku 2014 nájdete tu.

Ak daňové priznanie dobrovoľne podá, zrazené preddavky na daň jej daňový úrad v plnej výške vráti. Ak mala Mária iba príjmy zo závislej činnosti, môže tiež požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a daňový preplatok jej bude vrátený prostredníctvom zamestnávateľa.

Viac o ročnom zúčtovaní dane preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014, napríklad informácie o termíne a tlačivo žiadosti nájdete v tomto článku.

Pozn.: Materské nie je zdaniteľný príjem, avšak na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa započítava do vlastného príjmu manželky. Rodičovský príspevok sa nezapočítava do vlastného príjmu manželky. Viac informácií o uplatnení nezdaniteľných častí základu dane za rok 2014 nájdete v tomto článku.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 nájdete tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky