Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2013?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby, ako do neho zahrnúť rôzne druhy príjmov, ako vypočítať daň a aký typ tlačiva použiť?

V uplynulých týždňoch sme na našom portáli podnikajte.sk zverejnili niekoľko článkov na tému ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby. Tento článok by vám mal pomôcť zorientovať sa a vybrať si konkrétny postup na vyplnenie daňového priznania k vašej situácii. Uvádzame preto niekoľko smerodajných informácií, ktoré vás potom odkážu na články, ktoré vás budú krok za krokom sprevádzať jednotlivými riadkami daňového priznania. Na konci každého z nich je priložený vyplnený vzor daňového priznania. Tiež sa v týchto článkoch dozviete ako si uplatniť v daňovom priznaní napr. daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo na manžela/-ku, aké prílohy k nemu treba priložiť a ako poukázať 2 % (resp. 3 %) zo zaplatenej dane.

Príjmy od viacerých zamestnávateľov zo SR v daňovom priznaní za rok 2013

Pri príjmoch zo závislej činnosti nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, ak daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy len z tejto činnosti, ktoré v roku 2013 spolu od všetkých zamestnávateľov nepresiahli sumu 1 867,97 eur. Ak však príjmy fyzickej osoby zo závislej činnosti presiahli uvedenú sumu, nie vždy to znamená automaticky povinnosť podať daňové priznanie. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov uvádza v § 32 niekoľko podmienok, ktoré ak sú splnené, nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k príjmom zo závislej činnosti. Všetky tieto podmienky sme opísali v článku Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami od viacerých zamestnávateľov , v ktorom je vedená aj praktická rozhodovacia tabuľka, ktorá vám pomôže zodpovedať otázku, či ste povinný podať daňové priznanie za rok 2013.

Ak vám povinnosť podať daňové priznanie vznikla, náš ďalší článok s názvom Vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby (typ A) za rok 2013 vás navedie, ako takéto daňové priznanie vyplniť a prináša tiež praktickú ukážku vyplneného vzoru tlačiva daňového priznania za rok 2013. Daňové priznanie s takýmito príjmami sa podáva na tlačive typ A. Najjednoduchším spôsobom, ako sa vyhnúť podaniu daňového priznania k dani z príjmov zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov bolo požiadať niektorého zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania a predložiť mu doklady o príjmoch od všetkých zamestnávateľov.

Príjmy od zamestnávateľa zo SR a zo zahraničia v daňovom priznaní za rok 2013

Pri kombinácii príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa zo Slovenska a súčasne aj od zamestnávateľa zo zahraničia vzniká povinnosť podať daňového priznanie ak tieto príjmy v roku 2013 spolu od všetkých zamestnávateľov presiahli sumu 1 867,97 eur (berú sa do úvahy hrubé príjmy). Toto je na účely posúdenia povinnosti podať/nepodať daňové priznanie s príjmami zo závislej činnosti zo SR a zo zahraničia jediná podmienka, ktorá je ustanovená v § 32 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V zmysle zamedzenia dvojitého zdanenia sa používajú v daňovom priznaní dve metódy - metóda zápočtu dane zaplatenej v zahraničí a metóda vyňatia príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí. Príjmy plynúce zo zahraničia v inej mene ako je euro je potrebné na účely ich zahrnutia do daňového priznania prepočítaťna menu euro. Okrem toho si môže daňovník s príjmami plynúcimi zo zdrojov v zahraničí oznámením daňovému úradu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov (t. j. najviac do 30. septembra 2014). Podrobnejšie informácie o tom, ako zahrnúť príjmy zo zahraničia do daňového priznania, ako použiť metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, ako prepočítať príjmy plynúce v cudzej mene nájdete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami zo zahraničia za rok 2013. Rovnako sme pre vás v ďalšom článku pripravili vzorový príklad na vyplnenie daňového priznania aj so vzorom vyplneného tlačiva daňového priznania za rok 2013. Daňové priznanie s vyššie uvedenými príjmami sa podáva na tlačive typu A.

Príjmy zo zamestnania a z prenájmu nehnuteľnosti v daňovom priznaní za rok 2013

Prečítajte si tiež

Ak fyzická osoba poberala v roku 2013 zdaniteľne príjmy zo závislej činnosti a zároveň aj príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré spolu presiahli sumu 1 867,97 eur, je podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinná podať daňové priznanie. Pri uvedených druhoch príjmov je potrebné vyplniť daňové priznanie typu B, ktoré má zložitejšiu štruktúru. V roku 2013 bolo možné k príjmom z prenájmu na účely uplatnenia preukázateľných výdavkov viesť špecifickú evidenciu alebo účtovníctvo. Pri príjmoch z prenájmu sa uplatňuje oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V súlade s ním sa do základu dane zahrnú len príjmy z prenájmu nad 500,- eur. Výdavky k príjmom z prenájmu sa nezahrnú v plnej výške, ale sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľností zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom. V našom článku Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a prenájmu sme pre vás spracovali podrobný postup na vyplnenie daňového priznania s týmito príjmami aj s vyplneným tlačivom za rok 2013.

Príjmy zo zamestnania a z predaja nehnuteľnosti v daňovom priznaní za rok 2013

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj pri príjmoch zo závislej činnosti v kombinácii s predajom nehnuteľnosti vzniká povinnosť podať daňové priznanie ak tieto príjmy spolu za rok 2013 presiahnu sumu 1 867,97 eur. Tiež sa podáva na tlačive typu B. V článku o daňovom priznaní pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti a príjmoch zo zamestnania, sme opísali postup na vyplnenie daňového priznania pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola súčasťou bezpodielového vlastníctva manželov. V tomto prípade si príjmy z predanej nehnuteľnosti a výdavky na jej obstaranie zahrnie do daňového priznania každý z manželov rovnakým dielom, ale môžu sa dohodnúť aj na inom pomere, ktorý je pre nich výhodnejší. Nie každý predaj nehnuteľnosti však podlieha zdaneniu. Výnimky, ktoré sú uvedené v § 9 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nájdete tiež v našom článku .

Príjmy z podnikania s paušálnymi výdavkami v daňovom priznaní za rok 2013

Množstvo ľudí na Slovenku podniká na základe živnostenského oprávnenia. Týmto fyzickým osobám vzniká povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy v roku 2013 presiahli sumu 1 867,97 eur. Po splnení tejto podmienky sa daňové priznanie podáva na formulári typu B v lehote do 31. marca 2014. V uvedenej lehote je potrebné daň z príjmov aj zaplatiť. Podnikatelia, ktorí si neuplatňujú preukázateľné výdavky si môžu uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 40 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040,- eur ročne. V prípade začatia podnikania v priebehu roka je ich výška ohraničená na 420,- eur mesačne. K týmto výdavkom sa ešte pripočítajú výdavky na zaplatené poistné a príspevky. Všetky podrobnosti k vyplneniu daňového priznania živnostníka s uplatňovaním paušálnych výdavkov aj s vyplneným vzorom nájdete v článku Daňové priznanie živnostníka pri uplatnení paušálnych výdavkov za rok 2013 .

Prehľad praktických rád a postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky