Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2013

Návod na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby - živnostníka s paušálnymi výdavkami. Prinášame praktický príklad spolu so vzorom vyplneného daňového priznania.

Ak fyzická osoba s príjmami z podnikania dosiahla v roku 2013 z tejto činnosti zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 eur (50 % zo sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru 2013) je podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinná podať daňové priznanie. Daňové priznanie za rok 2013 sa podáva na formulári typu B v lehote do 31. marca 2014. V uvedenej lehote je potrebné túto daň aj zaplatiť.

Príklad na vyplnenie daňového priznania – príjmy z podnikania za rok 2013

Pán Michal Kráľ má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR). V roku 2013 poberal príjmy z podnikania – zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pracuje na základe živnostenského oprávnenia a predmetom jeho podnikania sú zváračské práce, zámočnícke práce, kovoobrábacie práce. Pán Michal sa rozhodol neuplatňovať preukázateľné daňové výdavky, ale bude postupovať podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a uplatňovať paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov. Do týchto výdavkov nie je zahrnuté poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, ktoré bol povinný platiť.

Za rok 2013 dosiahol takéto príjmy a výdavky zo živnosti:

Príjmy a výdavky zo živnosti
príjmy paušálne výdavky sociálne poistenie zdravotné poistenie
15 000 € 5 040 € 1657,20 736,80
Výdavky spolu: 7434 € (5040 + 1657,20 +736,80)

Výpočet paušálnych výdavkov: Podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si môže daňovník uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 5 040,- eur ročne. Postupuje sa tak, že sa najskôr vypočíta 40 % z príjmov, v našom prípade je to 6 000,- eur (40 % z 15 000,- eur). Maximálna výška výdavkov, ktoré je možné uplatniť je však len 5 040,- eur, preto ich uplatníme v tejto výške.

V úhrne zdaniteľné príjmy pána Michala prekročili sumu 1 867,97 eur, a preto je povinný v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie typ B.

Kedy podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov – typ B a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Postup na vyplnenie daňového priznania typ B – príjmy z podnikania

Pred tým, než sa začne s vypĺňaním daňového priznania, je potrebné si vždy pozorne prečítať predtlač a sprievodný text, na ktorý odkazujú číselné odkazy. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo a slovné údaje sa píšu zľava. Riadky, pre ktoré daňovník nemá náplň sa ponechávajú prázdne.

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi

V prvom riadku sa vyplní DIČ (daňové identifikačné číslo) daňovníka, ktoré mu bolo pridelené pri registrácii na daňovom úrade. Krížikom sa označí, že ide o riadne daňové priznanie (prvá možnosť) a uvedie sa, že sa podáva za rok 2013. Vyplní sa kód klasifikácie ekonomických činností SK NACE, v našom prípade 25.61.0 Opracovanie a povrchová úprava kovov. Následne sa v prvom oddiele vyplnia v riadkoch 4 až 11 osobné údaje a adresa trvalého pobytu daňovníka.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Uvádzajú sa tu údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka, ak ho nepodáva daňovník na daňovom úrade osobne. V našom prípade zostanú tieto polia prázdne, pretože daňové priznanie si pán Michal podáva sám. Netreba zabudnúť, že je potrebné vyplniť na riadku 27 telefónne číslo a na riadku 28 e-mailovú adresu daňovníka, ak si ho podáva sám, alebo osoby, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka (ak sa s daňovníkom nedohodli inak).

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§ 11 zákona)

Prečítajte si tiež

Políčka v tomto oddiele vypĺňať nebudeme, pretože pán Michal počas celého roka vykonával živnosť a nepoberal v roku 2013 žiadny dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Rovnako si nemôže uplatniť ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, pretože počas celého roku 2013 pracovala a nebola splnená ani jedna z podmienok uvedených v § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (starostlivosť o vyživované maloleté dieťa, poberanie príspevku na opatrovanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

V tomto oddiele, v riadku 32 vypĺňame osobné údaje o vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom a mesiace, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pán Michal si daňový bonus v daňovom priznaní uplatní na každý mesiac roku 2013. Označíme v riadku 32 jedným krížikom mesiace 1 - 12.

V. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

Pán Michal v zdaňovacom období rok 2013 nedosiahol žiadne príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od žiadneho zamestnávateľa. Tento oddiel preto vypĺňať nebudeme.

VI. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona)

Tento oddiel je určený pre daňovníkov s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Michal v roku 2013 podnikal na základe živnostenského oprávnenia podľa uvedeného paragrafu, preto bude v tomto oddiele vypĺňať určité údaje. Tabuľku č. 1 vypĺňa, okrem iných, aj daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento spôsob výdavkov si za rok 2013 uplatňoval aj pán Michal, preto túto tabuľku bude vypĺňať.

Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona
R 2 do riadku 2 tabuľky č. 1 uvedieme údaje o príjmoch a výdavkoch zo živnosti. V stĺpci príjmy bude suma 15 000,- eur. Pretože sa Michal rozhodol uplatňovať paušálne výdavky, v stĺpci výdavky sa uvedie ich výška vrátane zaplatených odvodov. Je to suma 7 434,- eur (5040 + 1657,20 + 736,80).
R 9 riadok 9 je súčtový pre všetky príjmy a výdavky podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Michal mal len príjmy zo živnosti, preto opíšeme do stĺpca č. 1 príjmy sumu 15 000,- eur a do stĺpca č. 2 výdavky sumu 7 434,- eur.
Pod touto tabuľkou sa krížikom vyznačí, že pri svojich príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 si uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10. Nižšie sa uvedie povinne zaplatené poistné z týchto príjmov ako súčet sociálnych a zdravotných odvodov. V našom prípade vo výške 2 394,- eur (1657,20 + 736,80).

Ďalej v tomto oddiele budeme vypĺňať tabuľku č. 1b o údajoch daňovníka z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky. V tejto tabuľke sa uvádzajú údaje o zásobách a pohľadávkach v členení podľa ich stavu na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia. Za začiatku roka 2013 mal zásoby vo výške 80,- eur a pohľadávku z nezinkasovanej faktúry vo výške 1 000,- eur. Na konci roka 2013 mal zásoby vo výške 50,- eur a pohľadávku z nezinkasovanej faktúry vo výške 1 200,- eur. Tieto údaje uvedieme v tabuľke č. 1b.

R 37 do tohto riadku sa vyplnia údaje o príjmoch zo živnosti z tabuľky č. 1, riadku 9, stĺpca 1. V našom prípade to bude suma 15 000,- eur.
R 38 do tohto riadku sa vyplnia údaje o výdavkoch z tabuľky č. 1, riadku 9, stĺpca 2. V našom prípade uvedieme sumu 7 434,- eur.
R 39 Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z predchádzajúcich riadkov je kladné číslo, preto sa v tomto riadku vypočíta základu dane z príjmov. Vypočíta sa ako rozdiel sumy z riadku 37 a 38. Výsledkom je 7 566,- eur (15000 – 7434).
Poznámka pod čiarou č. 14 nás upozorňuje, že tieto riadky 41 až 42, 48 až 51 nevypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pretože položky zvyšujúce a znižujúce základ dane sú u neho súčasťou príjmov alebo výdavkov uvádzaných v príslušnej evidencii.
R 43 V tomto riadku sa uvádza konečný základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pán Michal sem opíše rovnaký základ dane ako v riadku 39, čiže sumu 7 566,- eur.

VII. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona)

Pán Michal mal v roku 2013 aj príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vo forme úrokov zo zdrojov na území SR na bežnom účte a účte, ktorý používal v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Daňová povinnosť sa riadnym vykonaním zrážky považuje za vysporiadanú a tieto príjmy nebudú súčasťou základu dane. Preto v tomto oddiele nebude vypĺňať žiadne údaje.

VIII. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov (§ 8 zákona)

Michal v roku 2013 nedosiahol žiadne príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento oddiel preto ponechá prázdny a nebude v ňom uvádzať žiadne údaje.

IX. Oddiel – Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Pán Michal v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nedosiahol žiadnu stratu, ktorú by si mohol odpočítať od základ dane. Riadky 59 až 64 tohto oddielu teda v našom prípade nebudeme vypĺňať. Pre niektoré nasledujúce riadky tohto oddielu už náplň máme.

R 65 do tohto riadku uvedieme čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Opíšeme sumu z riadku číslo 43, to znamená sumu 7 566,- eur.
R 67 v tomto riadku uvedieme rovnakú sumu ako v riadku 68, pretože daňovník nedosiahol žiadnu stratu v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, o ktorú by si mohol znížiť základ dane – odpíšeme sumu 7 566,- eur.

X. Oddiel - Výpočet dane podľa § 15 zákona

Tento oddiel slúži na výpočet daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. V našom prípade zo základu dane príjmov z podnikania na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento základ dane sa  ešte znižuje o nezdaniteľné časti základu dane.

R 72 Do tohto riadku napíšeme základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v našom prípade odpíšeme sumu z riadku 67, to je 7 566,- eur.
R 73 uvádza sa tu nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na rok 2013 je to podľa § 11 ods. 2 suma 3 735,94 eur.
R 76 je súčtovým riadkom pre všetky nezdaniteľné časti základu dane z riadkov 73 až 75. V našom prípade je to rovnaká suma ako na riadku 73, to znamená 3735, 94 eur.
R 77 na tomto riadku dostávame už základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľnú časť základu dane z riadku 76, výsledkom je suma 3 830,06 eur (7566 – 3735,94)
R 78 tu sa vypočíta už celkový základ dane zo všetkých príjmov daňovníka. V našom prípade len z príjmov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Je to suma z riadku 77, teda 3 830,06 eur.
R 79 vypočítame daň z príjmov zo základu dane ako 19 % z 3 830,06 eur, čo je 727,71 eur (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol)
R 88 opíšeme sumu daňovej povinnosti 727,71 eur z riadku 79, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 92 opíšeme sumu daňovej povinnosti 727,71 eur z riadku 88, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 93 uvádzame celoročnú sumu nároku na daňový bonus. Je potrebné ju vypočítať zvlášť na každý polrok (1. júla sa suma daňového bonusu mení) a urobiť ich súčet. Celkový daňový bonus za rok 2013 je 254,64 eur/jedno dieťa (21,03 x 6 + 21,41 x 6).
R 94 vypočítame daň zníženú o daňový bonus, výsledkom je suma 473,07 eur (727,71 - 254,64)
R 108,109 pokračujeme výpočtom, ktorého výsledok bude daň na úhradu alebo daňový preplatok. Postupuje sa podľa návodu uvedeného v riadku 108, resp. 109. V našom prípade od daňovej povinnosti v riadku 92 odpočítame nárok na daňový bonus z riadku 93 (727,71 – 254,64). Výsledkom je daň na úhradu vo výške 473,07 eur. Výsledok je kladné číslo, preto sa uvádza na riadku 108.

XI. Oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel sa vypĺňa v prípade dodatočného daňového priznania, v našom prípade vypĺňame riadne daňové priznanie, preto ho nevypĺňame.

XII. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Tento oddiel slúži pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenti). Pán Michal má trvalý pobyt na území SR, preto tieto údaje vypĺňať nebude.

XIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Prečítajte si tiež

Tento oddiel slúži na poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. Ak sa daňovník nerozhodne poukázať podiel zaplatenej dane,vyznačí krížikom, že „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.“ Pán Michal sa však rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska, tak vyplnil príslušné údaje o tomto prijímateľovi v riadkoch 121. Výška tejto dane sa uvedie v riadku 120 a vypočíta sa ako 2 % zo sumy z riadku 94, v našom prípade je to 9,46 eur (2 % z 473,07) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Následne je potrebné ešte k tomuto oddielu pripojiť aj podpis na vyznačené miesto. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať podiel zaplatenej dane nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky .

XIV. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Tento oddiel slúži pre uvedenie osobitných záznamov. Sú to doplňujúce údaje, na ktorých zverejnenie v tomto oddiele sa upozorňuje pod tabuľkami č. 1, 2, 3 a v ostatných doplňujúcich textoch pod rôznymi časťami daňového priznania. Tieto údaje sa uvádzajú napr. ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako štyri vyživované deti; ak ide o daňovníka s príjmami dosiahnutými zo zdrojov v zahraničí; ak ide o spoločné príjmy dosiahnuté s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva; ak ide o príjem pripadajúci na daňovníka, ktorý dosiahol pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení a pod. Pre tieto údaje nemáme náplň, preto osobitné záznamy uvádzať nebudeme. V tomto oddiele sa vyplní riadok 122, kde sa uvedie počet príloh k daňovému priznaniu. V našom prípade pôjde o rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy a v súlade s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa do počtu príloh započítajú aj obe prílohy na strane dvanásť a trinásť daňového priznania.  Poznámka: Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky a vedie na tento účel príslušnú evidenciu, nie je účtovnou jednotkou a nemusí je predkladať daňovému úradu ako prílohu daňového priznania.  Potom sa ešte v tomto oddiele uvedie dátum a podpis daňovníka.

XV. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

V tomto oddiele môže daňovník požiadať o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu z riadku 97, ak je príslušný výpočet kladný. Pre tento oddiel nemáme náplň, preto jeho riadky vypĺňať nebudeme.

Príloha 1 – Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

R 13 do tohto riadku uvedieme preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (vrátane prípadných nedoplatkov za predchádzajúce obdobia). Je to časť poistného uvedeného pod tabuľkou č. 1. V našom prípade bolo sociálne poistenie zaplatené vo výške 1657,20 eur.
R 14 Z preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedeného na riadku 13 sa v tomto riadku uvedie  preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Michal také poistenie nemal a preto tento riadok nebude vypĺňať.
R 15 do tohto riadku uvedieme preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (vrátane prípadných nedoplatkov za predchádzajúce obdobia). Predstavuje časť poistného uvedeného pod tabuľkou č. 1. V našom prípade bolo zdravotné poistenie zaplatené vo výške 736,80 eur.
R 16 V tomto riadku sa uvádza suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 uhradených v januári až decembri 2013 (bez zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia). Pán Michal nemal žiadne nedoplatky, ktoré by v roku 2013 uhrádzal, preto znova napíšeme sumu 736,80 eur.

Okrem iných, prílohu 1 o údajoch na účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa aj daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Michal preto vyplní údaje na riadkoch 13 a 16. Na koniec prílohy sa pripojí dátum a podpis.

Príloha 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Príloha č. 2 slúži na vyčíslenie samostatného základu dane a vypĺňa sa iba v prípade, ak daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí plynú podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.decembra 2003, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri  2012  a súčasne  k ich  výplate  prišlo  v čase  od  1. januára  2013  do  31.  decembra  2013. Pán Michal takéto príjmy nemal, preto tieto riadky ponechá prázdne.

Avšak v súčinnosti s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa uvedie dátum a podpis daňovníka, aj keď sme nič nevypĺňali.

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania živnostníka za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2019.

Vzor vyplneného daňového priznania pri príjmoch zo živnosti s uplnatnením paušálnych výdavkov

Paušálne výdavky za rok 2014 aj s ukážkou vyplnenia príslušných častí daňového priznania

Vzor vyplneného daňového priznania živnostníka za rok 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky