Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2013

Návod na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby - živnostníka s paušálnymi výdavkami. Prinášame praktický príklad spolu so vzorom vyplneného daňového priznania.

Ak fyzická osoba s príjmami z podnikania dosiahla v roku 2013 z tejto činnosti zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 eur (50 % zo sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru 2013) je podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinná podať daňové priznanie. Daňové priznanie za rok 2013 sa podáva na formulári typu B v lehote do 31. marca 2014. V uvedenej lehote je potrebné túto daň aj zaplatiť.

Príklad na vyplnenie daňového priznania – príjmy z podnikania za rok 2013

Pán Michal Kráľ má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR). V roku 2013 poberal príjmy z podnikania – zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pracuje na základe živnostenského oprávnenia a predmetom jeho podnikania sú zváračské práce, zámočnícke práce, kovoobrábacie práce. Pán Michal sa rozhodol neuplatňovať preukázateľné daňové výdavky, ale bude postupovať podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a uplatňovať paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov. Do týchto výdavkov nie je zahrnuté poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, ktoré bol povinný platiť.

Za rok 2013 dosiahol takéto príjmy a výdavky zo živnosti:

Príjmy a výdavky zo živnosti
príjmy paušálne výdavky sociálne poistenie zdravotné poistenie
15 000 € 5 040 € 1657,20 736,80
Výdavky spolu: 7434 € (5040 + 1657,20 +736,80)

Výpočet paušálnych výdavkov: Podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si môže daňovník uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 5 040,- eur ročne. Postupuje sa tak, že sa najskôr vypočíta 40 % z príjmov, v našom prípade je to 6 000,- eur (40 % z 15 000,- eur). Maximálna výška výdavkov, ktoré je možné uplatniť je však len 5 040,- eur, preto ich uplatníme v tejto výške.

V úhrne zdaniteľné príjmy pána Michala prekročili sumu 1 867,97 eur, a preto je povinný v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie typ B.

Kedy podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov – typ B a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Postup na vyplnenie daňového priznania typ B – príjmy z podnikania

Pred tým, než sa začne s vypĺňaním daňového priznania, je potrebné si vždy pozorne prečítať predtlač a sprievodný text, na ktorý odkazujú číselné odkazy. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo a slovné údaje sa píšu zľava. Riadky, pre ktoré daňovník nemá náplň sa ponechávajú prázdne.

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi

V prvom riadku sa vyplní DIČ (daňové identifikačné číslo) daňovníka, ktoré mu bolo pridelené pri registrácii na daňovom úrade. Krížikom sa označí, že ide o riadne daňové priznanie (prvá možnosť) a uvedie sa, že sa podáva za rok 2013. Vyplní sa kód klasifikácie ekonomických činností SK NACE, v našom prípade 25.61.0 Opracovanie a povrchová úprava kovov. Následne sa v prvom oddiele vyplnia v riadkoch 4 až 11 osobné údaje a adresa trvalého pobytu daňovníka.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Uvádzajú sa tu údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka, ak ho nepodáva daňovník na daňovom úrade osobne. V našom prípade zostanú tieto polia prázdne, pretože daňové priznanie si pán Michal podáva sám. Netreba zabudnúť, že je potrebné vyplniť na riadku 27 telefónne číslo a na riadku 28 e-mailovú adresu daňovníka, ak si ho podáva sám, alebo osoby, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka (ak sa s daňovníkom nedohodli inak).

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§ 11 zákona)

Prečítajte si tiež

Políčka v tomto oddiele vypĺňať nebudeme, pretože pán Michal počas celého roka vykonával živnosť a nepoberal v roku 2013 žiadny dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Rovnako si nemôže uplatniť ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, pretože počas celého roku 2013 pracovala a nebola splnená ani jedna z podmienok uvedených v § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (starostlivosť o vyživované maloleté dieťa, poberanie príspevku na opatrovanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

V tomto oddiele, v riadku 32 vypĺňame osobné údaje o vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom a mesiace, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pán Michal si daňový bonus v daňovom priznaní uplatní na každý mesiac roku 2013. Označíme v riadku 32 jedným krížikom mesiace 1 - 12.

V. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

Pán Michal v zdaňovacom období rok 2013 nedosiahol žiadne príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od žiadneho zamestnávateľa. Tento oddiel preto vypĺňať nebudeme.

VI. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona)

Tento oddiel je určený pre daňovníkov s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Michal v roku 2013 podnikal na základe živnostenského oprávnenia podľa uvedeného paragrafu, preto bude v tomto oddiele vypĺňať určité údaje. Tabuľku č. 1 vypĺňa, okrem iných, aj daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento spôsob výdavkov si za rok 2013 uplatňoval aj pán Michal, preto túto tabuľku bude vypĺňať.

Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona
R 2 do riadku 2 tabuľky č. 1 uvedieme údaje o príjmoch a výdavkoch zo živnosti. V stĺpci príjmy bude suma 15 000,- eur. Pretože sa Michal rozhodol uplatňovať paušálne výdavky, v stĺpci výdavky sa uvedie ich výška vrátane zaplatených odvodov. Je to suma 7 434,- eur (5040 + 1657,20 + 736,80).
R 9 riadok 9 je súčtový pre všetky príjmy a výdavky podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Michal mal len príjmy zo živnosti, preto opíšeme do stĺpca č. 1 príjmy sumu 15 000,- eur a do stĺpca č. 2 výdavky sumu 7 434,- eur.
Pod touto tabuľkou sa krížikom vyznačí, že pri svojich príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 si uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10. Nižšie sa uvedie povinne zaplatené poistné z týchto príjmov ako súčet sociálnych a zdravotných odvodov. V našom prípade vo výške 2 394,- eur (1657,20 + 736,80).

Ďalej v tomto oddiele budeme vypĺňať tabuľku č. 1b o údajoch daňovníka z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky. V tejto tabuľke sa uvádzajú údaje o zásobách a pohľadávkach v členení podľa ich stavu na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia. Za začiatku roka 2013 mal zásoby vo výške 80,- eur a pohľadávku z nezinkasovanej faktúry vo výške 1 000,- eur. Na konci roka 2013 mal zásoby vo výške 50,- eur a pohľadávku z nezinkasovanej faktúry vo výške 1 200,- eur. Tieto údaje uvedieme v tabuľke č. 1b.

R 37 do tohto riadku sa vyplnia údaje o príjmoch zo živnosti z tabuľky č. 1, riadku 9, stĺpca 1. V našom prípade to bude suma 15 000,- eur.
R 38 do tohto riadku sa vyplnia údaje o výdavkoch z tabuľky č. 1, riadku 9, stĺpca 2. V našom prípade uvedieme sumu 7 434,- eur.
R 39 Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z predchádzajúcich riadkov je kladné číslo, preto sa v tomto riadku vypočíta základu dane z príjmov. Vypočíta sa ako rozdiel sumy z riadku 37 a 38. Výsledkom je 7 566,- eur (15000 – 7434).
Poznámka pod čiarou č. 14 nás upozorňuje, že tieto riadky 41 až 42, 48 až 51 nevypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pretože položky zvyšujúce a znižujúce základ dane sú u neho súčasťou príjmov alebo výdavkov uvádzaných v príslušnej evidencii.
R 43 V tomto riadku sa uvádza konečný základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pán Michal sem opíše rovnaký základ dane ako v riadku 39, čiže sumu 7 566,- eur.

VII. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona)

Pán Michal mal v roku 2013 aj príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vo forme úrokov zo zdrojov na území SR na bežnom účte a účte, ktorý používal v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Daňová povinnosť sa riadnym vykonaním zrážky považuje za vysporiadanú a tieto príjmy nebudú súčasťou základu dane. Preto v tomto oddiele nebude vypĺňať žiadne údaje.

VIII. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov (§ 8 zákona)

Michal v roku 2013 nedosiahol žiadne príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento oddiel preto ponechá prázdny a nebude v ňom uvádzať žiadne údaje.

IX. Oddiel – Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Pán Michal v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nedosiahol žiadnu stratu, ktorú by si mohol odpočítať od základ dane. Riadky 59 až 64 tohto oddielu teda v našom prípade nebudeme vypĺňať. Pre niektoré nasledujúce riadky tohto oddielu už náplň máme.

R 65 do tohto riadku uvedieme čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Opíšeme sumu z riadku číslo 43, to znamená sumu 7 566,- eur.
R 67 v tomto riadku uvedieme rovnakú sumu ako v riadku 68, pretože daňovník nedosiahol žiadnu stratu v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, o ktorú by si mohol znížiť základ dane – odpíšeme sumu 7 566,- eur.

X. Oddiel - Výpočet dane podľa § 15 zákona

Tento oddiel slúži na výpočet daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. V našom prípade zo základu dane príjmov z podnikania na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento základ dane sa  ešte znižuje o nezdaniteľné časti základu dane.

R 72 Do tohto riadku napíšeme základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v našom prípade odpíšeme sumu z riadku 67, to je 7 566,- eur.
R 73 uvádza sa tu nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na rok 2013 je to podľa § 11 ods. 2 suma 3 735,94 eur.
R 76 je súčtovým riadkom pre všetky nezdaniteľné časti základu dane z riadkov 73 až 75. V našom prípade je to rovnaká suma ako na riadku 73, to znamená 3735, 94 eur.
R 77 na tomto riadku dostávame už základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľnú časť základu dane z riadku 76, výsledkom je suma 3 830,06 eur (7566 – 3735,94)
R 78 tu sa vypočíta už celkový základ dane zo všetkých príjmov daňovníka. V našom prípade len z príjmov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Je to suma z riadku 77, teda 3 830,06 eur.
R 79 vypočítame daň z príjmov zo základu dane ako 19 % z 3 830,06 eur, čo je 727,71 eur (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol)
R 88 opíšeme sumu daňovej povinnosti 727,71 eur z riadku 79, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 92 opíšeme sumu daňovej povinnosti 727,71 eur z riadku 88, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 93 uvádzame celoročnú sumu nároku na daňový bonus. Je potrebné ju vypočítať zvlášť na každý polrok (1. júla sa suma daňového bonusu mení) a urobiť ich súčet. Celkový daňový bonus za rok 2013 je 254,64 eur/jedno dieťa (21,03 x 6 + 21,41 x 6).
R 94 vypočítame daň zníženú o daňový bonus, výsledkom je suma 473,07 eur (727,71 - 254,64)
R 108,109 pokračujeme výpočtom, ktorého výsledok bude daň na úhradu alebo daňový preplatok. Postupuje sa podľa návodu uvedeného v riadku 108, resp. 109. V našom prípade od daňovej povinnosti v riadku 92 odpočítame nárok na daňový bonus z riadku 93 (727,71 – 254,64). Výsledkom je daň na úhradu vo výške 473,07 eur. Výsledok je kladné číslo, preto sa uvádza na riadku 108.

XI. Oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel sa vypĺňa v prípade dodatočného daňového priznania, v našom prípade vypĺňame riadne daňové priznanie, preto ho nevypĺňame.

XII. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Tento oddiel slúži pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenti). Pán Michal má trvalý pobyt na území SR, preto tieto údaje vypĺňať nebude.

XIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Prečítajte si tiež

Tento oddiel slúži na poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. Ak sa daňovník nerozhodne poukázať podiel zaplatenej dane,vyznačí krížikom, že „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.“ Pán Michal sa však rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska, tak vyplnil príslušné údaje o tomto prijímateľovi v riadkoch 121. Výška tejto dane sa uvedie v riadku 120 a vypočíta sa ako 2 % zo sumy z riadku 94, v našom prípade je to 9,46 eur (2 % z 473,07) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Následne je potrebné ešte k tomuto oddielu pripojiť aj podpis na vyznačené miesto. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať podiel zaplatenej dane nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky .

XIV. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Tento oddiel slúži pre uvedenie osobitných záznamov. Sú to doplňujúce údaje, na ktorých zverejnenie v tomto oddiele sa upozorňuje pod tabuľkami č. 1, 2, 3 a v ostatných doplňujúcich textoch pod rôznymi časťami daňového priznania. Tieto údaje sa uvádzajú napr. ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako štyri vyživované deti; ak ide o daňovníka s príjmami dosiahnutými zo zdrojov v zahraničí; ak ide o spoločné príjmy dosiahnuté s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva; ak ide o príjem pripadajúci na daňovníka, ktorý dosiahol pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení a pod. Pre tieto údaje nemáme náplň, preto osobitné záznamy uvádzať nebudeme. V tomto oddiele sa vyplní riadok 122, kde sa uvedie počet príloh k daňovému priznaniu. V našom prípade pôjde o rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy a v súlade s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa do počtu príloh započítajú aj obe prílohy na strane dvanásť a trinásť daňového priznania.  Poznámka: Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky a vedie na tento účel príslušnú evidenciu, nie je účtovnou jednotkou a nemusí je predkladať daňovému úradu ako prílohu daňového priznania.  Potom sa ešte v tomto oddiele uvedie dátum a podpis daňovníka.

XV. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

V tomto oddiele môže daňovník požiadať o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu z riadku 97, ak je príslušný výpočet kladný. Pre tento oddiel nemáme náplň, preto jeho riadky vypĺňať nebudeme.

Príloha 1 – Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

R 13 do tohto riadku uvedieme preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (vrátane prípadných nedoplatkov za predchádzajúce obdobia). Je to časť poistného uvedeného pod tabuľkou č. 1. V našom prípade bolo sociálne poistenie zaplatené vo výške 1657,20 eur.
R 14 Z preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedeného na riadku 13 sa v tomto riadku uvedie  preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Michal také poistenie nemal a preto tento riadok nebude vypĺňať.
R 15 do tohto riadku uvedieme preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (vrátane prípadných nedoplatkov za predchádzajúce obdobia). Predstavuje časť poistného uvedeného pod tabuľkou č. 1. V našom prípade bolo zdravotné poistenie zaplatené vo výške 736,80 eur.
R 16 V tomto riadku sa uvádza suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 uhradených v januári až decembri 2013 (bez zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia). Pán Michal nemal žiadne nedoplatky, ktoré by v roku 2013 uhrádzal, preto znova napíšeme sumu 736,80 eur.

Okrem iných, prílohu 1 o údajoch na účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa aj daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Michal preto vyplní údaje na riadkoch 13 a 16. Na koniec prílohy sa pripojí dátum a podpis.

Príloha 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Príloha č. 2 slúži na vyčíslenie samostatného základu dane a vypĺňa sa iba v prípade, ak daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí plynú podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.decembra 2003, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri  2012  a súčasne  k ich  výplate  prišlo  v čase  od  1. januára  2013  do  31.  decembra  2013. Pán Michal takéto príjmy nemal, preto tieto riadky ponechá prázdne.

Avšak v súčinnosti s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa uvedie dátum a podpis daňovníka, aj keď sme nič nevypĺňali.

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania živnostníka za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2019.

Vzor vyplneného daňového priznania pri príjmoch zo živnosti s uplnatnením paušálnych výdavkov

Paušálne výdavky za rok 2014 aj s ukážkou vyplnenia príslušných častí daňového priznania

Vzor vyplneného daňového priznania živnostníka za rok 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023: čo treba vedieť

Informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 v kocke – dôležité čísla ako výška nezdaniteľných častí, sadzieb dane, daňového bonusu na dieťa a na zaplatené úroky aj podstatné termíny.

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky