Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a z prenájmu za rok 2013

Návod na vyplnenie daňového priznania typu B fyzickej osoby s príjmami zo závislej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti vrátane vyplneného tlačiva.

Fyzické osoby, ktoré v roku 2013 poberali zdaniteľné príjmy zo zamestnania a z prenájmu presahujúce sumu 1 867,97 eur (50 % zo sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru 2013) sú podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinné podať daňové priznanie. Daňové priznanie za rok 2013 sa podáva na formulári typu B v lehote do 31. marca 2014. V uvedenej lehote je potrebné túto daň aj zaplatiť.

Príklad na vyplnenie daňového priznania – príjmy zo zamestnania a z prenájmu

Pán Roman Kráľ má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR). V roku 2013 poberal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - pracoval na trvalý pracovný pomer u svojho zamestnávateľa.

Za rok 2013 dosiahol takéto príjmy zo závislej činnosti:

Príjmy zo závislej činnosti
Príjem (brutto) Sociálne poistenie Zdravotné poistenie Preddavky na daň z príjmov bez uplatnenia daňového bonusu
12 000 1 128 480 1 264,56

Súčasne vlastní aj byt (zaradený do obchodného majetku), ktorý v roku 2013 využíval na poskytovanie prenájmu a mal z neho príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Na preukázanie skutočných výdavkov z prenájmu viedol počas celého obdobia jednoduché účtovníctvo. Príjmy tvorilo mesačné nájomné inkasované od nájomcov a výdavky tvorili predovšetkým odpisy; úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv; daň z nehnuteľností; poistenie bytu a výdavky na energie.

Za rok 2013 dosiahol takéto príjmy z prenájmu:

Príjmy z prenájmu
Príjmy zahrňované do základu dane Výdavky zahrňované do základu dane
6 000 € 3 000 €

Pán Roman má jedno vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, na ktoré si po celý rok uplatňoval u svojho zamestnávateľa daňový bonus. Jeho manželka počas roka 2013 pracovala len určité obdobie, neskôr bola od 28. marca 2013 až do konca roka zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a poberala dávky v nezamestnanosti. Vlastný príjem manželky podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bol 2 215,50 eur. Do vlastného príjmu manželky sa započítal príjem zo zamestnania znížený o zaplatené poistné a príspevky a pripočítali sa k nemu dávky v nezamestnanosti.

Jeho zamestnávateľ mu síce vykonal ročné zúčtovanie, ale pán Roman mal počas roka aj príjmy z prenájmu. V úhrne jeho príjmy prekročili sumu 1 867,97 eur, a preto je povinný v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie typ B.

Postup vyplnenia daňového priznania typ B – príjmy zo zamestnania a z prenájmu

Pred samotným vypĺňaním daňového priznanie je potrebné si vždy pozorne prečítať predtlač a sprievodný text, na ktorý odkazujú číselné odkazy. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo a slovné údaje sa píšu zľava. Riadky, pre ktoré nemá daňovník náplň sa ponechávajú prázdne.

I. Oddiel - Údaje o daňovníkovi

V prvom riadku sa vyplní DIČ (daňové identifikačné číslo) daňovníka, keďže podľa § 49a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je fyzická osoba, ktorá na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku povinná požiadať daňový úrad o registráciu, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom začala poskytovať prenájom. Krížikom sa označí, že ide o riadne daňové priznanie (prvá možnosť) za rok 2013. Klasifikácia ekonomických činností SK NACE, sa uvádza len ak mal daňovník príjmy z podnikania a zo samostatnej zárobkovej činnosti, v našom prípade túto položku nevypĺňame. Následne sa v prvom oddiele vyplnia osobné údaje a adresa trvalého pobytu.

II. Oddiel - Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Ak daňové priznanie nepodáva daňovník na daňovom úrade osobne, tak sa v tomto oddiele uvedú údaje o inej osobe, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka. V našom prípade zostanú tieto polia prázdne, pretože daňové priznanie si pán Roman podáva sám. V tomto oddiele však netreba zabudnúť, že je potrebné vyplniť na riadku 27 telefónne číslo a na riadku 28 e-mailovú adresu osoby, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka (ak sa s daňovníkom nedohodli inak) alebo daňovníka, ak si ho podáva sám.

III. Oddiel - Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

V riadku 31 vypĺňame údaje o manželke, ktorá žije s pánom Romanom v domácnosti a na ktorú si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane. Vlastný príjem manželky vypočítame podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade spolu 2 215,50 eur. Ďalej je potrebné uviesť počet kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov. Keďže bola manželka zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie od 28. marca 2013 až do konca roka, prvý mesiac na splnenie podmienky bol apríl, do konca roka je to spolu deväť mesiacov.

IV. Oddiel - Údaje na uplatnenie daňového bonusu

V tomto oddiele, v riadku 32 vypĺňame osobné údaje o vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom a mesiace, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pán Roman si daňový bonus uplatňoval u svojho zamestnávateľa počas celého roka 2013. V našom prípade označíme v riadku 32 jedným krížikom mesiace 1 - 12.

V. Oddiel - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

R 34 uvádzajú sa tu brutto príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, v našom prípade ide o príjmy z trvalého pracovného pomeru vo výške 12 000 eur
R 35 uvedieme celkovú výšku poistného (sociálne aj zdravotné odvody), ktoré daňovník odviedol, v našom prípade je to spolu 1 608 eur (1128 + 480)
R 36 vypočíta sa tu základ dane (čiastkový základ dane) z vyššie uvedených údajov. V daňovom priznaní sa uvádza, že sa vypočíta ako rozdiel brutto príjmov zo závislej činnosti a zaplateného poistného, teda rozdiel riadkov 34 a 35. Výsledkom je suma  10 392 eur (12000 – 1608).

VI. Oddiel - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona)

Tabuľku č. 1 vypĺňa len daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, alebo ktorý vedie  evidenciu  podľa  §  6  ods.  11  alebo  ods.  14 (daňová evidencia). Pán Roman v roku 2013 dosiahol aj príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov a viedol jednoduché účtovníctvo, preto túto tabuľku bude vypĺňať.

Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona
R 10 do riadku 10 tabuľky č. 1 uvedieme údaje o príjmoch a výdavkoch z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. Podľa § 9 ods. 1 písm. g) tohto zákona sa pri príjmoch z prenájmu a príjmoch podľa § 8 ods. 1 písm. a) do základu dane zahrnú len príjmy nad 500,- eur. Výdavky k príjmom z prenájmu zahrňovaným do základu dane sa nezahrnú v plnej výške, ale sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľností zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom. V stĺpci príjmy bude teda suma 5 500,- eur (6000 – 500) a v stĺpci výdavky suma 2 750,- eur (5500 / 6000 x 3000).
R 12 riadok č. 12 je súčtový pre všetky príjmy podľa § 6 ods. 3 a 4. Keďže sme mali len príjmy z prenájmu, opíšeme do stĺpca č. 1 príjmy sumu 5 500,- eur a do stĺpca č. 2 výdavky sumu 2 750,- eur
Ostatné položky tejto tabuľky sú pre nás irelevantné, pretože pán Roman neviedol evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 14, ale jednoduché účtovníctvo, a z príjmov z prenájmu sa poistné neplatí.

Tabuľku č. 1a, 1b, 1c pán Roman nebude vyplňovať, pretože vedie jednoduché účtovníctvo. Uvedené tabuľky sa používajú pri vedení evidencia podľa § 6 ods. 14 zákona (daňová evidencia), § 6 ods. 10 zákona (evidencia k paušálnym výdavkom) a evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona (evidencia k príjmom z prenájmu).

R 37 - 44 pre tieto riadky v našom prípade nemáme náplň, pretože sa tu používajú výsledky z riadku č. 9 tabuľky č. 1, ktoré sa neviažu na príjmy z prenájmu
R 45 do tohto riadku sa vyplnia údaje o príjmoch z prenájmu z riadku 12, stĺpca 1 tabuľky č. 1, v našom prípade suma 5 500,- eur
R 46 do tohto riadku sa vyplnia údaje o výdavkoch prislúchajúcich k príjmom z prenájmu z riadku 12, stĺpca 2 tabuľky č. 1, v našom prípade suma 2 750,- eur
R 47 tento riadok slúži na výpočet základu dane z príjmov z prenájmu. Vypočíta sa ako rozdiel sumy z riadku 45 a 46. Výsledkom je 2 750,- eur (5500 – 2750).
R 48 - 51 tieto riadky vypĺňa len daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva. V osobitných prípadoch aj daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva pri podaní dodatočného daňového priznania, resp. po skončení prenájmu a postupuje podľa § 32 ods. 12. Pán Roman účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva a k osobitným situáciám nedošlo, preto ich ponecháme prázdne.
R 52 tento riadok slúži na výpočet konečného základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade ide o rovnakú sumu ako je na riadku 47, to je 2 750 ,- eur.

VII. Oddiel - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona)

Pán Roman mal v roku 2013 aj príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tieto príjmy mu plynuli vo forme úrokov na bežnom účte (nie sú súčasťou príjmov podľa § 6 ods. 5 písm. b)) a úrokov na termínovanom účte zo zdrojov na území SR. Daňová povinnosť sa riadnym vykonaním zrážky považuje za vysporiadanú a tieto príjmy nebudú súčasťou základu dane. Preto v tomto oddiele nebude vypĺňať žiadne údaje.

VIII. Oddiel - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov

Pán Roman v roku 2013 mal z ostatných príjmov len príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V súťaži vyhral mobilný telefón (nepeňažná výhra) v hodnote 550,- eur (organizátor súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry). Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je takáto výhra oslobodená do výšky 350,- eur. Ďalej sa uvádza, že ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350,- eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto sumu. V našom prípade uvedieme v tabuľke č. 3 na riadku 9 v stĺpci príjmy sumu 200,- eur (550 – 350), v stĺpci výdavky sumu 0,- eur. Potom rovnaké údaje ako v riadku 9 uvedieme aj v súčtovom riadku 14. Poznámka: Podľa § 13 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení podliehajú výhry zdaňované v daňovom priznaní aj zdravotným odvodom vo výške 14 % zo základu dane z týchto príjmov.

R 56 v tomto riadku uvedieme sumu príjmov z riadku 14 tabuľky č. 3 – v našom prípade sumu 200,- eur
R 57 v tomto riadku uvedieme sumu výdavkov z riadku 14 tabuľky č. 3 – v našom prípade sumu 0,- eur
R 58 v tomto riadku sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z ostatných príjmov ako rozdiel príjmov z riadku 56 a výdavkov z riadku 57, čo je suma 200,- eur (200 – 0)

IX. Oddiel - Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Predpokladáme, že pán Roman mal aj v minulosti len príjmy zo závislej činnosti a z prenájmu. Počnúc rokom 2012 podľa § 6 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie je možné z príjmov z prenájmu vykázať stratu. Stratu možno vykázať len z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Odpočet straty z prenájmu nehnuteľností vzniknutej do 31.12.2011 je možné odpočítavať od základu dane podľa prechodných ustanovení v § 52o ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre zjednodušenie predpokladáme, že pán Roman z príjmov z prenájmu žiadnu stratu nikdy nedosiahol. Riadky 59 až 64 tohto oddielu teda v našom prípade nebudeme vypĺňať. Pre niektoré ďalšie riadky tohto oddielu už náplň máme.

R 68 do tohto riadku uvedieme úhrn základov dane (čiastkových základov dane) z príjmov z prenájmu a z ostatných príjmov. Je to súčet súm z riadkov 52 a 58. Výsledkom je suma 2 950,- eur (2750 + 200).
R 70 v tomto riadku uvedieme rovnakú sumu ako v riadku 68, pretože daňovník nedosiahol žiadnu stratu, o ktorú by si mohol znížiť základ dane – odpíšeme sumu 2 950,- eur.

X. Oddiel - Výpočet dane podľa § 15 zákona

V tomto oddiele vypočítame daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie zo základu dane vypočítaného ako súčet čiastkových základov dane. V našom prípade z príjmov zo závislej činnosti, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane a čiastkových základov dane z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 a ostatných príjmov podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Poznámka: Základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a základ dane z príjmov podľa § 7 a § 8 sa neznižujú o nezdaniteľné časti základu dane, tzv. pasívne príjmy. O nezdaniteľné časti základu dane je možné znížiť len základ dane z tzv. aktívnych príjmov podľa § 5 a podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

R 72 uvádzame základ dane z príjmov zo závislej činnosti, v našom prípade odpíšeme sumu z riadku 36, to je 10 392,- eur
R 73 uvádza sa tu nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na rok 2013 je to podľa § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov suma 3 735,94 eur.
R 74 napíšeme nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, musíme si ju však najskôr vypočítať podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V našom prípade je to rozdiel medzi sumou 3 735,94 eur a vlastným príjmom manželky z riadku 31, čo je 1 520,44 eur (3735,94 - 2215,50). Toto je však ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, podmienky na jej uplatnenie boli splnené v našom prípade len časť roka. Určenie počtu mesiacov, na ktoré sa bude uplatňovať nezdaniteľná časť základu dane na manželku sme uviedli v III. Oddiele. Uplatňovať sa bude na 9 mesiacov (apríl až december). Výsledná suma je preto 1 140,33 eur (1520,44 / 12 x 9) Zaokrúhľuje sa na eurocenty nahor.
R 76 je súčtovým riadkom pre všetky nezdaniteľné časti základu dane z riadkov 73 až 75. Spolu je to 4 876,27 eur (3735,94 + 1140,33)
R 77 na tomto riadku dostávame už základ dane z príjmov zo závislej činnosti znížený o nezdaniteľné časti základu dane z riadku 76, výsledkom je suma 5 515,73 eur (10392 – 4876,27)
R 78 tu sa vypočíta už celkový základ dane zo všetkých príjmov daňovníka, v našom prípade ako súčet čiastkových základov dane zo závislej činnosti, z prenájmu a z ostatných príjmov. Je to súčet súm z riadkov 77 a 70, čo je spolu 8 465,73 eur (5515,73 + 2950).
R 79 vypočítame daň z príjmov zo základu dane z predchádzajúceho riadku ako 19 % z 8 465,73, čo je 1608,48 eur (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol)
R 88 opíšeme sumu daňovej povinnosti z riadku 79 – 1 608,48 eur, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 92 opíšeme sumu daňovej povinnosti z riadku 88 – 1 608,48 eur, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 93 uvádzame úhrnnú sumu nároku na daňový bonus. Pán Roman si ho uplatňoval na jedno dieťa po celý rok, jeho sumu je potrebné vypočítať zvlášť na každý polrok (1. júla sa suma daňového bonusu mení) a urobiť ich súčet. Celkový daňový bonus za rok 2013 je 254,64 eur/jedno dieťa (21,03 x 6 + 21,41 x 6).
R 94 vypočítame daň zníženú o daňový bonus, výsledkom je suma 1 353,84 eur (1608,48 - 254,64)
R 95 v tomto riadku uvádzame výšku daňového bonusu, ktorý bol priznaný a vyplatený zamestnávateľom, keďže si ho daňovník uplatňoval počas celého roka u svojho zamestnávateľa, je to v našom prípade rovnaká suma ako v riadku 93, teda 254,64 eur
R 102 uvedieme sumu preddavkov na daň, ktoré boli daňovníkovi zrazené z príjmu jeho zamestnávateľom. Táto suma preddavkov na daň sa uvádza bez uplatnenia daňového bonusu, je to riadok 5 z potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Je to teda suma 1 264,56 eur.
R 108,109 pokračujeme výpočtom, ktorého výsledok bude daň na úhradu alebo daňový preplatok. Postupuje sa podľa návodu uvedeného v riadku 108, resp. 109. V našom prípade od daňovej povinnosti v riadku 92 odpočítame nárok na daňový bonus z riadku 93, pripočítame zamestnávateľom priznaný a vyplatený daňový bonus z riadku 95 a odpočítame úhrn zrazených preddavkov bez uplatnenia daňového bonusu z riadku 102 (1608,48 – 254,64 + 254,64 – 1264,56). Výsledkom je daň na úhradu vo výške 343,92 eur. Výsledok je kladné číslo, preto sa uvádza na riadku 108.

XI. Oddiel - Rozdiel z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel sa vypĺňa v prípade dodatočného daňového priznania, v našom prípade vypĺňame riadne daňové priznanie, preto ho nevypĺňame.

XII. Oddiel - Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Tento oddiel slúži pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenti). Pán Roman má trvalý pobyt na území SR, preto tieto údaje vypĺňať nebude.

XIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tento oddiel slúži na poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. Ak sa daňovník nerozhodne poukázať podiel zaplatenej dane,vyznačí krížikom, že „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.“ Pán Roman sa však rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska, tak vyplnil príslušné údaje o tomto prijímateľovi v riadkoch 121. Výška tejto dane sa uvedie v riadku 120 a vypočíta sa ako 2 % zo sumy z riadku 94, v našom prípade je to 27,07 eur (2 % z 1353,84) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Následne je potrebné ešte k tomuto oddielu pripojiť aj podpis na vyznačené miesto. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať podiel dane nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky .

XIV. Oddiel - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Tento oddiel slúži pre uvedenie osobitných záznamov. Sú to doplňujúce údaje, ktorých uvedenie v tomto oddiele sa upozorňuje pod tabuľkami č. 1, 2, 3 a v ostatných doplňujúcich textoch pod rôznymi časťami daňového priznania. Tieto údaje sa uvádzajú napr. ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako štyri vyživované deti; ak ide o daňovníka s príjmami dosiahnutými zo zdrojov v zahraničí; ak ide o spoločné príjmy dosiahnuté s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva a viacero iných špecifických prípadov. V tomto oddiele sa vyplní riadok 122, kde sa uvedie počet príloh k daňovému priznaniu. V našom prípade pôjde o potvrdenie o príjmoch zo zamestnania daňovníka, oznámenie o hodnote výhry, o príjmoch manželky, o evidencii na úrade práce, o poberaní dávok zo Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie o výške príjmu manželky, potvrdenie o manželstve, rodný list dieťaťa (nemusí byť prílohou, ak bol predložený zamestnávateľovi a podaním daňového priznania sa neuplatňuje sa nárok na daňový bonus alebo jeho časť). V súlade s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa do počtu príloh započítajú aj obe prílohy na strane dvanásť a trinásť daňového priznania.

Poznámka: Daňovník s príjmami z prenájmu, ktorý sa rozhodol účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva nie je účtovnou jednotkou a podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účtovná závierka už nie je prílohou daňového priznania (finančná správa má k účtovnej závierke prístup prostredníctvom registra účtovných závierok). A keďže daňovník s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie je účtovnou jednotkou, nemusí ju ani do registra účtovných závierok vkladať. Potom sa ešte v tomto oddiele uvedie dátum a podpis daňovníka.

XV. Oddiel - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

V tomto oddiele môže daňovník požiadať o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu z riadku 97, ak je príslušný výpočet kladný. Pre tento oddiel nemáme náplň, preto jeho riadky vypĺňať nebudeme.

PRÍLOHA 1 - ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Prílohu 1 na účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe uzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia a príjmy z podielov na zisku vykázanom do 31. decembra 2003 vyplatené v roku 2013 a daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Aj keď má pán Roman náplň pre riadky 10, 11 a 12 tejto prílohy, vychádzajúc z poučenia vydaného k tomuto daňovému priznaniu máme za to, že ich nemusí vypĺňať, pretože nemá príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a teda si neuplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Avšak v súčinnosti s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa uvedie dátum a podpis daňovníka, aj keď sme nič nevypĺňali.

PRÍLOHA 2 – PODIELY NA ZISKU (DIVIDENDY), KTORÉ PODLIEHAJÚ ZDANENIU PODĽA § 51d ods. 3 ZÁKONA

Príloha č. 2 slúži na vyčíslenie samostatného základu dane a vypĺňa sa iba v prípade, ak daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí plynú podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.decembra 2003, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012 a súčasne k ich výplate prišlo v čase od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. Pán Roman takéto príjmy nemal, preto tieto riadky ponechá prázdne.

Avšak v súčinnosti s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa uvedie dátum a podpis daňovníka, aj keď sme nič nevypĺňali.

Vzor daňového priznania na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky