Daňové priznanie s príjmami z predaja nehnuteľnosti a zo zamestnania za rok 2013

Ako vyplniť daňové priznanie typ B fyzickej osoby s príjmami zo závislej činnosti a z predaja nehnuteľnosti?

Fyzické osoby, ktoré v roku 2013 dosiahli zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a z predaja nehnuteľnosti presahujúce sumu 1 867,97 eur (50 % zo sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru 2013) sú podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinné podať daňové priznanie. Daňové priznanie za rok 2013 sa podáva na formulári typu B v lehote do 31. marca 2014. V uvedenej lehote je potrebné túto daň aj zaplatiť.

Príklad na vyplnenie daňového priznania – príjmy zo zamestnania a z predaja nehnuteľnosti

Pán Marek Kráľ má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR). V roku 2013 poberal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov -  pracoval na trvalý pracovný pomer u svojho zamestnávateľa.

Za rok 2013 dosiahol takéto príjmy zo závislej činnosti:

Príjmy zo závislej činnosti
Príjem (brutto) Sociálne poistenie Zdravotné poistenie Preddavky na daň z príjmov bez uplatnenia daňového bonusu
12 000 1 128 480 1 264,56

Pán Marek v roku 2010 nadobudol nehnuteľnosť – byt. Nehnuteľnosť bola na neho prevedená na základe kúpno-predajnej zmluvy vkladom do katastra nehnuteľností dňa 18. mája 2010. Tento dátum sa považuje za moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva. Za tento byt zaplatil sumu 50 000,- eur. V roku 2013 pán Marek tento byt predal za 70 000,- eur, pričom v tomto roku mu bola zaplatená celá kúpna cena. Pán Marek má aj manželku Zdenku a táto nehnuteľnosť bola súčasťou bezpodielového vlastníctva manželov. Manželia sa nedohodli inak, a preto bude každý z nich príjmy z predaja nehnuteľnosti a výdavky na jej obstaranie zahŕňať do základu dane v rovnakom pomere. To znamená, že pán Marek zahrnie do svojho daňového priznania príjmy z predaja bytu vo výške 35 000,- eur (50 % zo 70 000,- eur) a výdavky na jeho obstaranie vo výške 25 000,- eur (50 % z 50 000,- eur). Rovnako bude postupovať v daňovom priznaní aj jeho manželka. Poznámka: Mohli sa dohodnúť napríklad tak, že všetky príjmy a výdavky si zahrnie do základu dane len jeden z manželov, ak by to bolo pre nich výhodnejšie.

Predaj nehnuteľnosti
Príjmy z predaja Výdavky na obstaranie
35 000 € 25 000 €

Pán Marek má jedno vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, na ktoré si po celý rok uplatňoval u svojho zamestnávateľadaňový bonus. Jeho zamestnávateľ mu síce vykonal ročné zúčtovanie, ale pán Marek mal počas roka aj príjmy z predaja nehnuteľnosti a v úhrne jeho príjmy prekročili sumu 1 867,97 eur. Preto je povinný v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie typ B.

Poznámka: Pri predaji nehnuteľnosti je možné v prípadoch uvedených v § 9 ods. 1 písm. a), b) a d) uplatniť oslobodenie od dane z príjmov. Ide o príjem z:

  1. predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia (ak nebola zaradená do obchodného majetku);
  2. predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej vyradenie z obchodného majetku, ak bola v obchodnom majetku zaradená;
  3. predaja nehnuteľnosti (ak nebola do obchodného majetku zaradená) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov);
  4. predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (vydanie v rámci tzv. reštitučných zákonov).

Postup vyplnenia daňového priznania typ B – príjmy zo zamestnania a z predaja nehnuteľnosti

Pred samotným vypĺňaním daňového priznanie je potrebné si vždy pozorne prečítať predtlač a sprievodný text, na ktorý odkazujú číselné odkazy. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo a slovné údaje sa píšu zľava. Riadky, pre ktoré nemá daňovník náplň sa ponechávajú prázdne.

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi

V prvom riadku sa uvedie rodné číslo daňovníka. Ďalej sa krížikom označí, že ide o riadne daňové priznanie (prvá možnosť) za rok 2013. Následne sa v prvom oddiele vyplní meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu daňovníka.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

V tomto oddiele sa uvedú údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka, ak ho nepodáva daňovník na daňovom úrade osobne. V našom prípade zostanú tieto polia prázdne, pretože daňové priznanie si pán Marek podáva sám. Netreba zabudnúť, že je potrebné vyplniť na riadku 27 telefónne číslo a na riadku 28 e-mailovú adresu daňovníka, ak si ho podáva sám, alebo osoby, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka (ak sa s daňovníkom nedohodli inak).

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§ 11 zákona)

Tento oddiel vypĺňať nebudeme, pretože pán Marek nepoberal v roku 2013 žiadny dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Takisto si nemôže uplatniť ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, pretože počas celého roku 2013 bola zamestnaná a nebola splnená ani jedna z podmienok uvedených v § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (starostlivosť o vyživované maloleté dieťa, poberanie príspevku na opatrovanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

V tomto oddiele, v riadku 32 vypĺňame osobné údaje o vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom a mesiace, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pán Marek si daňový bonus uplatňoval u svojho zamestnávateľa počas celého roka 2013. V našom prípade označíme v riadku 32 jedným krížikom mesiace 1 - 12.

V. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

R 34 v tomto riadku sa uvedú brutto príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, v našom prípade ide o príjmy z trvalého pracovného pomeru vo výške 12 000 eur
R 35 uvedieme celkovú výšku odvodov (sociálne aj zdravotné poistenie), ktoré daňovník odviedol, v našom prípade je to spolu 1 608 eur (1128 + 480)
R 36 vypočíta sa tu základ dane (čiastkový základ dane) z vyššie uvedených údajov. Návod v daňovom priznaní potvrdzuje, že sa vypočíta ako rozdiel brutto príjmov zo závislej činnosti a zaplateného poistného, teda rozdiel riadkov 34 a 35. Výsledkom je suma  10 392 eur (12000 – 1608)

VI. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona)

Tento oddiel vypĺňajú iba daňovníci, ktorí počas roka 2013 poberali príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, to znamená príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu. Pán Marek počas roka 2013 uvedené druhy príjmov nepoberal, preto celý tento oddiel vypĺňať nebude.

VII. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona)

V roku 2013 mal pán Marek aj príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vo forme úrokov na bežnom účte a úrokov na termínovanom účte zo zdrojov na území SR. Daňová povinnosť sa riadnym vykonaním zrážky považuje za vysporiadanú a tieto príjmy nebudú súčasťou základu dane. Preto v tomto oddiele nebude vypĺňať žiadne údaje.

VIII. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov (§ 8 zákona)

V tejto časti daňového priznania sa budú uvádzať príjmy a výdavky v súvislosti s predajom bytu. Pán Marek túto nehnuteľnosť kúpil v roku 2010 a predal ju v roku 2013. Keďže odo dňa jej nadobudnutia neuplynulo päť rokov, tento príjem nie je možné od dane z príjmov oslobodiť podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ako sme uviedli v úvodných informáciách o daňovníkovi, táto nehnuteľnosť bola zahrnutá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pretože sa inak nedohodli, príjmy z jej predaja a výdavky na jej obstaranie zahrnie do základu dane každý z manželov v rovnakom pomere. To znamená, že príjmy z predaja bytu vo výške 35 000,- eur (50 % zo 70 000,- eur) a výdavky na jeho obstaranie vo výške 25 000,- eur (50 % z 50 000,- eur). Tieto údaje sa náležite uvedú v tabuľke č. 3. Do riadku 2, týkajúceho sa prevodu vlastníctva nehnuteľností v stĺpci č. 1 príjmy uvedieme sumu 35 000,- eur a v stĺpci č. 2 výdavky sumu 25 000,- eur. Riadok 14 je súčtovým riadkom pre všetky príjmy podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pán Marek okrem príjmov z predaja žiadne ostatné príjmy nemal, preto opíšeme do stĺpca č. 1 príjmy sumu 35 000,- eur a do stĺpca č. 2 výdavky sumu 25 000,- eur. Pokračujeme vypĺňaním riadkov 56 až 58 v tomto oddiele. Poznámka: Podľa § 13 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení podlieha predaj nehnuteľností zdaňovaný v daňovom priznaní aj zdravotným odvodom vo výške 14 % zo základu dane z týchto príjmov.

R 56 v tomto riadku uvedieme sumu príjmov z predaja nehnuteľnosti z riadku 14 tabuľky č. 3 – v našom prípade sumu 35 000,- eur
R 57 v tomto riadku uvedieme sumu výdavkov na obstaranie nehnuteľnosti z riadku 14 tabuľky č. 3 – v našom prípade sumu 25 000,- eur
R 58 v tomto riadku sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z ostatných príjmov ako rozdiel príjmov z riadku 56 a výdavkov z riadku 57, čo je suma 10 000,- eur (35 000 – 25 000)

IX. Oddiel - Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Pán Marek mal aj v minulosti len príjmy zo závislej činnosti a v roku 2013 aj príjem z predaja bytu a preto nemohol nikdy v minulosti vykázať daňovú stratu. Stratu možno vykázať len z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Riadky 59 až 64 tohto oddielu teda v našom prípade nebudeme vypĺňať. Pre niektoré ďalšie riadky tohto oddielu už náplň máme.

R 68 do tohto riadku uvedieme úhrn základov dane (čiastkových základov dane) z ostatných príjmov. V našom prípade je to suma z riadku 58 - 10 000,- eur.
R 70 v tomto riadku uvedieme rovnakú sumu ako v riadku 68, pretože daňovník nedosiahol žiadnu stratu, o ktorú by si mohol znížiť základ dane – odpíšeme sumu 10 000,- eur

X. Oddiel - Výpočet dane podľa § 15 zákona

V tomto oddiele vypočítame daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie zo základu dane vypočítaného ako súčet čiastkových základov dane. V našom prípade z príjmov zo závislej činnosti, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane a čiastkového základu dane z ostatných príjmov - príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Poznámka: O nezdaniteľné časti základu dane je možné znížiť len základ dane z tzv. aktívnych príjmov podľa § 5 a podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a základ dane z príjmov podľa § 7 a § 8 sa neznižujú o nezdaniteľné časti základu dane, tzv. pasívne príjmy.

R 72 uvádzame základ dane z príjmov zo závislej činnosti, v našom prípade odpíšeme sumu z riadku 36, to je 10 392,- eur
R 73 uvádza sa tu nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Základ dane je 20 392,- eur (10392 + 10000) a je vyšší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru 2013 (194,58 x 100 = 19458). V našom prípade bude preto potrebné vypočítať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Podľa § 11 ods. 2 písm. b) sa pri takomto základe dane vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima (44,2 x 194,58 = 8600,436) a jednej štvrtiny základu dane (20392 / 4 = 5098). Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je suma 3502,44 eur (8600,436 – 5098 = 3502,436) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nahor).
R 76 je súčtovým riadkom pre všetky nezdaniteľné časti základu dane z riadkov 73 až 75. V našom prípade je to rovnaká suma ako na riadku 73 - 3502,44 eur
R 77 na tomto riadku dostávame už základ dane z príjmov zo závislej činnosti znížený o nezdaniteľné časti základu dane z riadku 76, výsledkom je suma 6 889,56 eur (10392 – 3502,44)
R 78 tu sa vypočíta už celkový základ dane zo všetkých príjmov daňovníka, v našom prípade ako súčet čiastkových základov dane zo závislej činnosti a z ostatných príjmov. Je to súčet súm z riadkov 77 a 70, čo je spolu 16 889,56 eur (6889,56 + 10000)
R 79 vypočítame daň z príjmov zo základu dane z predchádzajúceho riadku ako 19 % z 16 889,56 eur, čo je 3 209,01 eur (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol)
R 88 opíšeme sumu daňovej povinnosti 3 209,01 eur z riadku 79, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 92 opíšeme sumu daňovej povinnosti 3 209,01 eur z riadku 88, pretože pre predchádzajúce riadky nemáme náplň
R 93 uvádzame úhrnnú sumu nároku na daňový bonus. Pán Marek si ho uplatňoval na jedno dieťa po celý rok, jeho sumu je potrebné vypočítať zvlášť na každý polrok (1. júla sa suma daňového bonusu mení) a urobiť ich súčet. Celkový daňový bonus za rok 2013 je 254,64 eur/jedno dieťa (21,03 x 6 + 21,41 x 6)
R 94 vypočítame daň zníženú o daňový bonus, výsledkom je suma 2 954,37 eur (3209,01- 254,64)
R 95 v tomto riadku uvádzame výšku daňového bonusu, ktorý bol priznaný a vyplatený zamestnávateľom, keďže si ho daňovník uplatňoval počas celého roka u svojho zamestnávateľa, je to v našom prípade rovnaká suma ako v riadku 93, teda 254,64 eur
R 102 uvedieme sumu preddavkov na daň, ktoré boli daňovníkovi zrazené z príjmu jeho zamestnávateľom. Táto suma preddavkov na daň sa uvádza bez uplatnenia daňového bonusu, je to riadok 5 z potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. V našom prípade je to suma 1 264,56 eur
R 108,109 pokračujeme výpočtom, ktorého výsledok bude daň na úhradu alebo daňový preplatok. Postupuje sa podľa návodu uvedeného v riadku 108, resp. 109. V našom prípade od daňovej povinnosti v riadku 92 odpočítame nárok na daňový bonus z riadku 93, pripočítame zamestnávateľom priznaný a vyplatený daňový bonus z riadku 95 a odpočítame úhrn zrazených preddavkov bez uplatnenia daňového bonusu z riadku 102 (3209,01 – 254,64 + 254,64 – 1264,56). Výsledkom je daň na úhradu vo výške 1 944,45 eur. Výsledok je kladné číslo, preto sa uvádza na riadku 108.

XI. Oddiel - Rozdiel z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel sa vypĺňa v prípade dodatočného daňového priznania, v našom prípade vypĺňame riadne daňové priznanie, preto ho nevypĺňame.

XII. Oddiel - Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Tento oddiel slúži pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenti). Pán Marek má trvalý pobyt na území SR, preto tieto údaje vypĺňať nebude.

XIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tento oddiel slúži na poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. Ak sa daňovník nerozhodne poukázať podiel zaplatenej dane,vyznačí krížikom, že „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.“ Pán Marek sa však rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska, tak vyplnil príslušné údaje o tomto prijímateľovi v riadkoch 121. Výška tejto dane sa uvedie v riadku 120 a vypočíta sa ako 2 % zo sumy z riadku 94, v našom prípade je to 59,08 eur (2 % z 2954,37) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Následne je potrebné ešte k tomuto oddielu pripojiť aj podpis na vyznačené miesto. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať podiel zaplatenej dane nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

XIV. Oddiel - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Tento oddiel slúži pre uvedenie osobitných záznamov. Sú to doplňujúce údaje, na ktorých zverejnenie v tomto oddiele sa upozorňuje pod tabuľkami č. 1, 2, 3 a v ostatných doplňujúcich textoch pod rôznymi časťami daňového priznania. Pán Marek tu bude uvádzať údaje požadované pod tabuľkou č. 3 v súvislosti s predajom bytu, preto zaškrtne políčko „Uvádzam osobitné záznamy.“ V priestore pre osobitné záznamy sa uvedú informácie o daňovníkovi, s ktorým dosiahol spoločný príjem z dôvodu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Presnejšie meno a priezvisko manželky, jej adresu trvalého pobytu, rodné číslo, celkové spoločne dosiahnuté príjmy a vynaložené výdavky, podiel príjmov a výdavkov pripadajúci na tohto daňovníka. V tomto oddiele sa taktiež vyplní riadok 122, kde sa uvedie počet príloh k daňovému priznaniu. V našom prípade pôjde o potvrdenie o príjmoch zo zamestnania daňovníka, rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy (nemusí byť prílohou, ak bol predložený zamestnávateľovi a podaním daňového priznania sa neuplatňuje nárok na daňový bonus alebo jeho časť) a v súlade s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa do počtu príloh započítajú aj obe prílohy na strane dvanásť a trinásť daňového priznania. Potom sa ešte v tomto oddiele uvedie dátum a podpis daňovníka.

XV. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

V tomto oddiele môže daňovník požiadať o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu z riadku 97, ak je príslušný výpočet kladný. Pre tento oddiel nemáme náplň, preto jeho riadky vypĺňať nebudeme.

Príloha 1 – Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Prílohu 1 na účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe uzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia a príjmy z podielov na zisku vykázanom do 31. decembra 2003 vyplatené v roku 2013 a daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Aj keď má pán Marek náplň pre riadky 10, 11 a 12 tejto prílohy, vychádzajúc z poučenia vydaného k tomuto daňovému priznaniu máme za to, že ich nemusí vypĺňať, pretože nemá príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a teda si neuplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Avšak v súčinnosti s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa uvedie dátum a podpis daňovníka, aj keď sme nič nevypĺňali.

Príloha 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Príloha č. 2 slúži na vyčíslenie samostatného základu dane a vypĺňa sa iba v prípade, ak daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí plynú podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.decembra 2003, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012 a súčasne k ich výplate prišlo v čase od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. Pán Marek takéto príjmy nemal, preto tieto riadky ponechá prázdne. Avšak v súčinnosti s oznámením Finančného riaditeľstva SR sa uvedie dátum a podpis daňovníka, aj keď sme nič nevypĺňali.

Vzor vyplneného daňového priznania

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky