Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 – výpočet

Ako sa vypočíta daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) v roku 2021? Výpočet dane po uplatnení oslobodenia nájdete aj na praktickom príklade.

Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zistíme, ak poznáme:

 • sumu základu dane (čiastkového základu dane), a
 • výšku sadzby dane.

Ako však vypočítať základ dane (čiastkový základ dane) a ktorú sadzbu dane použiť? Odpoveď na tieto otázky nájdete v článku. Upozorňujeme však, že v tomto článku sa budeme venovať výpočtu dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 bez živnosti.

O tom, kedy ide o zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti a na živnosť v roku 2021 píšeme v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021.

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti v roku 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vypočítame, ak od zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti odpočítame preukázateľné výdavky.

Keďže ide o príjem podľa § 6 ods. 3 zákona, fyzická osoba – prenajímateľ si môže uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 € (pozor, ak má príjmy aj podľa § 8 ods. 1 písm. a) – príjmy z príležitostných činností prihliada aj na tento príjem v prípade oslobodenia). To znamená, že do výpočtu základu dane (čiastkového základu dane) vstupuje zdaniteľný príjem už znížený o sumu, ktorá je oslobodená. Napr. ak zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti bude vo výške 10 500 €, v daňovom priznaní uvedie fyzická osoba príjem znížený o sumu, ktorá je oslobodená, t. j. sumu 10 000 € (10 500 – 500).

V prípade príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti, t. j. podľa § 6 ods. 3 zákona nie je možné uplatniť tzv. paušálne výdavky – percentom z príjmov. Do preukázateľných výdavkov môže zahrnúť fyzická osoba – prenajímateľ také výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním jeho zdaniteľných príjmov, avšak záleží aj na tom, či fyzická osoba má alebo nemá zaradenú nehnuteľnosť, ktorú prenajíma do obchodného majetku. Viac informácií sa dozviete v stále platnom článku Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2020.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme na to, že ak fyzická osoba uplatnila oslobodenie od dane z príjmov pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti, je povinná upraviť aj výšku daňových výdavkov uplatňovaných pri prenájme nehnuteľnosti, a to rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom. Čo to znamená, si ukážeme na praktickom príklade v závere tohto článku.

Keďže ide o tzv. pasívny príjem nie je možné pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti:

 • vykázať daňovú stratu a preto daňové výdavky je možné uplatniť len do výšky príjmov. V prípade, ak sú výdavky vyššie ak príjmy, na rozdiel sa neprihliada a základ dane (čiastkový základ dane) bude nulový,
 • uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,
 • uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa.
Článok pokračuje pod reklamou

Sadzba dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti v roku 2021

Sadzba dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti – bez živnosti v roku 2021, ktorá sa uplatní pri výpočte dane z príjmov zo zisteného základu dane je nasledovná:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. sumu 37 981,94 € (vrátane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. sumu 37 981,94 € (t. j. 37 981,95 € a viac).

Príklad na použitie správnej sadzby dane z príjmov zo zisteného základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona:

Jana prenajíma viaceré nehnuteľnosti, pri ktorých poskytuje len základné služby a dosahuje teda príjem z prenájmu nehnuteľnosti – bez živnosti (podľa § 6 ods. 3 zákona). Jej príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 dosiahli výšku 60 000 € a základ dane 42 000 € . Akú sadzbu dane z príjmov má použiť pri výpočte dane z príjmov?

Jana pri výpočte dane z príjmov použije nasledovnú sadzbu:

 • 19 % na časť základu dane vo výške 37 981,94 €, a
 • 25 % na časť základu dane, ktorá prevyšuje sumu 37 981,94 €, teda na sumu 4 018,06 € (42 000 – 37 981,94 €).

Výpočet dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti v roku 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Ak poznáme výšku základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona, vieme ktorú sadzbu dane z príjmov použiť (v závislosti od výšky základu dane 19 %, resp. 25 %) a vypočítať tak daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti.

Príklad na výpočet dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti v roku 2021

Mária prenajíma nehnuteľnosť – svoj byt a poskytuje len základné služby, dosahuje teda príjem z prenájmu nehnuteľnosti – bez živnosti (podľa § 6 ods. 3 zákona). Pre výpočet dane z príjmov za rok 2021 potrebujeme poznať nasledovné:

 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti: 10 500 € (v daňovom priznaní si ešte túto sumu zníži o 500 €, ktorá je oslobodená od dane),
 • preukázateľné výdavky: 3 000 € (výšku musí v daňovom priznaní upraviť v rovnakom pomere, v akom si zníži sumu zdaniteľných príjmov),
 • v roku 2021 nemala iné druhy príjmov (bola dobrovoľne nezamestnanou osobou a platila si preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške).

Aká bude výška základu dane z príjmov p. Márie a akú výšku dane z príjmov je povinná za rok 2021 zaplatiť?

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Suma (výpočet)
Príjmy z prenájmu 10 500 €
Zdaniteľné príjmy (po odpočítaní sumy oslobodenej od dane) 10 000 € (10 500 – 500)
Uplatnené preukázateľné výdavky 2 857,14 € (10 000/10 500)*3 000 €
Základ dane podľa § 6 zákona 7 142,86 € (10 000 – 2 857,14)
Sadzba dane z príjmov 19 %
Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti 1 357,14 (7 142,86 * 0,19)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023

Medzi spôsoby zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb patrí uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Aké sú podmienky a výška pre uplatnenie nároku v roku 2023?

Stravné od 1.6.2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?

Zdaňovanie a odvody z príjmov dôchodcov (penzistov)

Ako má dôchodca zdaniť príjmy, ktoré dosiahne privyrábaním si popri dôchodku zo závislej činnosti, zo živnosti alebo z dohôd? A čo môže dôchodca urobiť preto, aby dosiahol určité daňové zvýhodnenie či platil nižšie odvody?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky