Novela zákona o DPH od roku 2020 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty má nadobudnúť účinnosť od roku 2020. V článku sa dozviete všetko o najdôležitejších zmenách pripravovaných v oblasti DPH.

Väčšina navrhovaných zmien v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ v príslušnom tvare) vyplýva zo zosúladenia sa predpisov Slovenskej republiky s novelizovanou smernicou Európskej únie 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi. Najviac zmien sa týka zavedenia režimu call-off stock a spresnenia podmienok pre niektoré obchody oslobodené od DPH.

Aké zmeny boli schválené si prečítajte v článku Novela zákona o DPH od 1.1.2020.

Zavedenie osobitného DPH režimu call-off stock

Jedným zo zdaniteľných obchodov (obchodov, ktoré podliehajú DPH) je aj dodanie tovaru. Za dodanie tovaru sa podľa zákona o dani z pridanej hodnoty považuje aj premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu na účely podnikania. Z takéhoto dodania tovaru existuje aj niekoľko výnimiek.

Novozavedenou výnimkou má byť aj premiestnenie tovaru, ktoré spĺňa podmienky takzvaného „režimu call-off stock. Ak by bol návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty prijatý, DPH by nepodliehalo ani premiestnenie tovaru spĺňajúceho podmienky call-off stock režimu.

Režimom call-off stock má byť situácia, keď sú splnené tieto podmienky:

 1. tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom DPH alebo treťou osobou na jeho účet z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr a až po ukončení prepravy, zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru podľa dohody medzi zdaniteľnými osobami,
 2. platiteľ DPH, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar podľa prvého bodu, nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený,
 3. zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre DPH v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený, a platiteľ DPH pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno a identifikačné číslo pre DPH pridelené týmto členským štátom,
 4. platiteľ DPH uviedol premiestnenie tovaru vo svojich záznamoch,
 5. platiteľ DPH uviedol v súhrnnom výkaze identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorá nadobudne tovar, pridelené členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Príklad: Ak by slovenský platiteľ DPH prepravil tovar do Českej republiky, kde by mal byť niekoľko dní uskladnený a podľa dohody obchodných partnerov až neskôr odovzdaný českému platiteľovi DPH, išlo by podľa navrhovanej novely zákona o DPH o režim call-off stock. Od roku 2020 by takéto premiestnenie tovaru (preprava tovaru) do iného členského štátu nemalo byť považované za dodanie tovaru. K dodaniu tovaru by došlo až vtedy, keď by bol tento tovar skutočne predaný, teda keď by kupujúci nadobudol k nemu vlastnícke právo. Podľa súčasného znenia zákona o dani z pridanej hodnoty sa ale už samotné premiestnenie tohto tovaru slovenským platiteľom DPH do Českej republiky rozumie dodaním tovaru.

Zákon o dani z pridanej hodnoty už v súčasnosti obsahuje pravidlá veľmi podobné call-off stock režimu, ktoré ale upravujú len situácie, keď Slovenská republika je členským štátom určenia prepravovaného tovaru dodávateľa (§ 11a). Novela preto obsahuje komplexné pravidlá upravujúce uplatňovanie DPH tak v členskom štáte začatia prepravy tovaru, ako aj v členskom štáte skončenia prepravy.

Ďalšie podmienky call-off stock režimu

Aby sa na tovar premiestňovaný do iného členského štátu platiteľom DPH v súlade s pravidlami call-off stock režimu vzťahovala výnimka a takéto premiestnenie tovaru nebolo považované za dodanie tovaru, musí sa uvažovanému kupujúcemu tovar odovzdať (resp. na kupujúceho previesť právo nakladať s tovarom ako vlastník) do 12 mesiacov po skončení prepravy.

Prečítajte si tiež

Ak by ani do 12 mesiacov po skončení prepravy nebol tento tovar dodaný zdaniteľnej osobe, toto premiestnenie tovaru do iného členského štátu by sa považovalo za zdaniteľný obchod v deň nasledujúci po uplynutí týchto 12 mesiacov. O zdaniteľný obchod by v tomto prípade nešlo len vtedy, ak by v uvedenej 12-mesačnej lehote bol tovar vrátený späť do tuzemska a dodávateľ by túto skutočnosť uviedol vo svojich záznamoch.

Ak ale podmienky call-off stock režimu boli splnené a prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník sa uskutoční v lehote 12 mesiacov po skončení prepravy, tak momentom dodania tovaru je až moment prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na nadobúdateľa tovaru. Jednoducho povedané, pri call-off stock režime má byť tovar premiestnený z tuzemska do iného členského štátu považovaný za dodávateľom dodaný s oslobodením od DPH až v momente, v ktorom k nemu odberateľ nadobudne právo nakladať ako vlastník.

Záznamová povinnosť dodávateľa pri call-off stock režime

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa v súvislosti s uplatňovaním call-off stock režimu navrhuje aj povinnosť dodávateľa a odberateľa viesť podrobné evidencie o premiestňovanom tovare. Ich obsah je stanovený v článku 54a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o určité oslobodenia od dane pri transakciách v rámci Spoločenstva.

Platiteľ DPH bude viesť o premiestnení tovaru, vrátení tovaru alebo nahradení zdaniteľnej osoby v režime call-off stock zoznam, ktorý obsahuje tieto informácie:

 • členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, a dátum odoslania alebo prepravy tovaru,
 • identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorej sa má tovar dodať, pridelené členským štátom, do ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje,
 • členský štát, do ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje, identifikačné číslo pre DPH majiteľa skladu, adresa skladu, v ktorom je tovar uložený po jeho príchode, a dátum príchodu tovaru do skladu,
 • hodnota, opis a množstvo tovaru, ktorý prišiel do skladu,
 • identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorá nahrádza osobu uvedenú v druhej odrážke (zmena z pôvodného na nového odberateľa),
 • základ dane, opis a množstvo dodaného tovaru a dátum, ku ktorému sa dodanie tovaru uskutočnilo, a identifikačné číslo pre DPH odberateľa,
 • základ dane, opis a množstvo tovaru a dátum výskytu akejkoľvek podmienky a príslušný dôvod, pre ktoré premiestnenie tovaru už nespĺňa podmienky call-off stock,
 • hodnota, opis a množstvo vráteného tovaru a dátum vrátenia tovaru naspäť do členského štátu, z ktorého bol odoslaný alebo prepravený.

Záznamová povinnosť odberateľa pri call-off stock režime

Platiteľ DPH, osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH má viesť o tovare, ktorý bol pre ňu odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock, zoznam, ktorý obsahuje tieto informácie:

 • identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorá tovar premiestňuje v rámci úpravy call-off stock,
 • opis a množstvo tovaru, ktorý sa jej má dodať,
 • dátum kedy tovar, ktorý sa jej má dodať, prišiel do skladu,
 • základ dane, opis a množstvo tovaru, ktorý sa jej dodal a dátum, ku ktorému sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru v rámci Európskej únie,
 • opis a množstvo tovaru a dátum, ku ktorému sa tovar vyskladnil zo skladu na základe objednávky zdaniteľnej osoby uvedenej v prvej odrážke,
 • opis a množstvo zničeného alebo chýbajúceho tovaru a dátum zničenia, straty alebo krádeže tovaru, ktorý predtým prišiel do skladu, alebo dátum, ku ktorému sa zistilo, že tovar bol zničený alebo chýba.

Podávanie súhrnného výkazu v režime call-off stock

Návrh novely zákona o DPH počíta aj s novými dôvodmi, pre ktoré je platiteľ DPH povinný podávať súhrnný výkaz v súvislosti s režimom call-off stock.

Platiteľ DPH by mal byť povinný z dôvodu uplatňovania režimu call-off stock podávať súhrnný výkaz aj za kalendárny mesiac (alebo štvrťrok), v ktorom:

 • odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
 • zdaniteľná osoba, pre ktorú bol odoslaný alebo prepravený tovar v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou (zmena odberateľa),
 • tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol vrátený do tuzemska (napríklad z dôvodu, že predaj sa neuskutočnil).

Platitelia DPH podávajú súhrnný výkaz aj vtedy, keď dodajú tovar oslobodený od DPH z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie osobe, ktorá je identifikovaná pre DPH vo svojom členskom štáte. A keďže pri uplatnení call-off stock režimu nemusí nastať dodanie tovaru v tom istom období, v ktorom bol tento tovar odoslaný alebo prepravený, môže byť v praxi platiteľ DPH povinný kvôli takémuto tovaru podávať súhrnný výkaz dvakrát (prvýkrát pri odoslaní tovaru, druhýkrát pri dodaní tovaru).

Priradenie prepravy pri reťazových dodaniach v Európskej únii

Vo všeobecnosti platí, že ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, miestom dodania na účely DPH je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru začína uskutočňovať. V tejto súvislosti platí oslobodenie od DPH pre dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre DPH v inom členskom štáte.

Ak je ale dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miestom dodania na účely DPH miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje. V tejto súvislosti je dôležité aj to, že miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa má spresniť to, komu sa v reťazových dodania toho istého tovaru prepraveného priamo od dodávateľa k odberateľovi v rámci Európskej únie priradí odoslanie alebo preprava tovaru, čo má vplyv na uplatnenie režimu DPH.

Prečítajte si tiež

Podľa navrhovaných pravidiel, ak bude ten istý tovar predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a tento tovar bude odoslaný alebo prepravený z jedného členského štátu do druhého členského štátu priamo od prvého dodávateľa konečnému zákazníkovi v reťazci dodaní, odoslanie alebo preprava sa priradí len k dodaniu uskutočnenému pre prostrednú osobu. Ak prostredná osoba oznámila svojmu dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH, ktoré jej pridelil členský štát, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil, odoslanie alebo preprava sa priradí len k dodaniu tovaru, ktoré uskutočnila prostredná osoba. Prostrednou osobou sa rozumie iný dodávateľ v reťazci dodaní ako prvý dodávateľ v reťazci dodaní.

Príklad: Český podnikateľ C (platiteľ DPH) si objedná tovar od slovenského podnikateľa B (platiteľ DPH). Zároveň však slovenský podnikateľ B tento tovar nakúpi od iného slovenského podnikateľa A (platiteľ DPH), ktorému oznámi svoje identifikačné číslo pre DPH. Slovenský podnikateľ A preto fakturuje slovenskému podnikateľovi B a slovenský podnikateľ B fakturuje českému podnikateľovi C. Tovar je však podľa dohody prepravený slovenským podnikateľom A priamo k českému podnikateľovi C. V tomto prípade je na účely DPH český podnikateľ C konečným zákazníkom, slovenský podnikateľ B prostrednou osobou a slovenský podnikateľ A prvým dodávateľom.

V zmysle navrhovanej úpravy sa v tomto prípade (prostredná osoba oznámila dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH) preprava tovaru priradí slovenskému podnikateľovi B, ktorý ako jediný uplatní oslobodenie od DPH a fakturuje českému podnikateľovi C bez DPH. Naopak, slovenský podnikateľ A fakturuje slovenskému podnikateľovi B s DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri bezodplatnom odovzdaní majetku do 1 700 eur sa bude platiť nižšia DPH

Ak platiteľ DPH dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, bezodplatne alebo na iný účel ako na podnikanie a pri jeho nadobudnutí bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítaná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu a darca z neho platí DPH.

Podľa súčasných pravidiel zákona o dani z pridanej hodnoty, ak je predmetom darovania odpisovaný majetok, DPH pri jeho darovaní sa počíta z jeho zostatkovej ceny (vstupná cena znížená o odpisy). Ak by však niekto dodal neodpisovaný majetok, DPH pri jeho darovaní by sa vypočítavala z jeho prvotnej ceny bez ohľadu na to, ako dlho bol používaný.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa navrhuje, aby pri dodaní tovaru na osobnú spotrebu, bezodplatne alebo na iný účel ako na podnikanie sa zohľadňoval aj vek neodpisovaného majetku. Od roku 2020 by základom dane tovaru s obstarávacou cenou neprevyšujúcou 1 700 eur a s dobou použiteľnosť dlhšou ako rok mala byť „hypotetická“ zostatková cena, ktorá by sa vypočítavala ako pri majetku, ktorý by bol daňovo odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov. Ak by teda napríklad platiteľ DPH v roku 2020 bezodplatne odovzdal päťročný počítač v pôvodnej hodnote 1 500 eur, DPH by z tohto darovania už nemal platiť.

Podmienky pre oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do Európskej únie

V podmienke pre oslobodenie dodania tovaru od DPH, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu sa spresňuje, že identifikačné číslo pre DPH musí oznámiť nadobúdateľ dodávateľovi.

V zákona o dani z pridanej hodnoty sa tiež navrhuje odkazom na rozsiahly článok 45a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912 vymenovať to, akými konkrétnymi dokladmi preukazuje dodávateľ odoslanie alebo prepravu tovaru do iného členského štátu. Zjednodušene povedané, dodávateľ musí mať pre uplatnenie oslobodenia od DPH aspoň dva doklady ako neprotichodné dôkazy, ktoré potvrdzujú odoslanie alebo prepravu tovaru do iného členského štátu.

Významnou navrhovanou zmenou je aj to, že podmienkou pre oslobodenie dodania tovaru do iného štátu Európskej únie bude aj podanie súhrnného výkazu dodávateľa za príslušné obdobie so správnymi, pravdivými a úplnými údajmi. Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu daňový úrad od roku 2020 neuzná, ak dodávateľ nepodá súhrnný výkaz za príslušné obdobie alebo údaje v podanom súhrnnom výkaze sú nesprávne, nepravdivé alebo neúplné. To neplatí vtedy, ak dodávateľ dostatočne odôvodní nesprávnosť alebo neúplnosť údajov, ktorá vznikla neúmyselne.

Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku

Zmenami v zákone o dani z pridanej hodnoty sa navrhuje, aby bol platiteľ DPH povinný opraviť odpočítanie DPH zo služieb vykonaných na investičnom majetku, pri nadobudnutí ktorého neuplatnil odpočítanie DPH za predpokladu, že tieto služby viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku. Platiteľ DPH však bude musieť opraviť odpočítanie DPH z týchto služieb len vtedy, ak investičný majetok dodá na svoju osobnú spotrebu, na osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo dodá investičný majetok bezodplatne.

V súvislosti s vyššie uvedenou povinnosťou opraviť odpočítanie DPH sa navrhuje zaviesť aj maximálne obdobie, počas ktorého bude mať platiteľ DPH takúto povinnosť.

Oprava odpočítania DPH zo služieb sa má vykonať:

 • najviac za obdobie 60 kalendárnych mesiacov (po zohľadnení obdobia, počas ktorého investičný majetok po tom, ako boli služby vykonané, používal na podnikanie) od uplatnenia odpočítania DPH u investičného majetku, ktorým sú hnuteľné veci s hodnotou 3 319,39 eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
 • najviac za obdobie 240 kalendárnych mesiacov (po zohľadnení obdobia, počas ktorého investičný majetok po tom, ako boli služby vykonané, používal na podnikanie) od uplatnenia odpočítania DPH u investičného majetku, ktorým sú stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory.

Úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku predanom do 5 rokov od jeho obstarania

Podľa nového navrhovaného ustanovenia bude mať vplyv na odpočítanie DPH pri hnuteľnom investičnom majetku aj to, či bude v priebehu päťročného obdobia na úpravu odpočítanej DPH dodaný inej osobe a v akom režime toto dodanie prebehne.

Ak v priebehu päťročného obdobia na úpravu odpočítanej DPH platiteľ DPH dodá hnuteľný investičný majetok:

 • s uplatnením DPH alebo s oslobodením od dane s možnosťou odpočítania dane, posudzuje sa tento majetok až do uplynutia päťročného obdobia na úpravu odpočítanej dane akoby bol používaný len na podnikanie,
 • s oslobodením od dane bez možnosti odpočítania dane, posudzuje sa tento majetok až do uplynutia päťročného obdobia na úpravu odpočítanej dane akoby bol používaný len na iný účel ako na podnikanie.

Príklad: Platiteľ DPH obstaral osobný automobil od iného platiteľa DPH. Už pri jeho obstaraní vedel, že toto osobné motorové vozidlo bude používať aj na iné účely ako na podnikanie, preto pri jeho obstaraní časť DPH neodpočítal. Po troch rokoch používania tohto vozidla však podnikateľ toto auto predal s uplatnením DPH (za cenu zvýšenú o DPH). Podľa navrhovaných pravidiel sa toto motorové vozidlo z dôvodu jeho dodania do piatich rokov od nadobudnutia môže považovať akoby bolo celý čas používané len na podnikanie. Z tohto dôvodu môže tento podnikateľ vykonať úpravu odpočítanej dane – neodpočítanú DPH pri kúpe tohto osobného motorového vozidla si teraz môže odpočítať.

Aké zmeny prináša návrh novely zákona o DPH pre rok 2021, nájdete v článku Novela zákona o DPH od 1.1.2021 (návrh).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky