Novela zákona o DPH od roku 2016

Znížená sadzba DPH na vybrané druhy potravín, platenie DPH len zo zinkasovaných faktúr, zmeny v kontrolnom výkaze – aj takéto zmeny prináša novela zákona o DPH od roku 2016.

Malí a strední podnikatelia budú mať od roku 2016 možnosť platiť DPH len zo zinkasovaných faktúr

Pre podnikateľov predstavuje najväčšiu zmenu v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) nepochybne zavedenie nového režimu uplatňovania DPH na základe platieb. Menší a strední podnikatelia, ktorí sa rozhodnú postupovať podľa osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe platieb, už nebudú musieť platiť DPH z vystavených faktúr, ktoré im ich odberateľ ešte nezaplatil. Spomínaní podnikatelia zaplatia DPH z týchto faktúr až vtedy, keď tieto pohľadávky skutočne zinkasujú. Rovnaký princíp sa bude uplatňovať aj na právo na odpočítanie DPH. Podnikateľom uplatňujúcim nový režim DPH na základe platieb vznikne právo na odpočítanie DPH až vtedy, keď za nadobudnutý tovar alebo prijatú službu svojim dodávateľom skutočne zaplatia.

Spomínanú osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe platieb nebudú môcť uplatňovať všetci platitelia DPH, ale bude určená len pre tých, ktorí spĺňajú presne stanovené kritériá, týkajúce sa predovšetkým výšky ich obratu. Presným kritériám, novému obsahu faktúr takýchto platiteľov DPH a vplyvu nového režimu uplatňovania DPH na základe platieb na obchodných partnerov takýchto podnikateľov, sa venujeme v osobitnom článku Nový režim uplatňovania DPH na základe platieb od roku 2016.

Znížená sadzba 10 % DPH na vybrané druhy potravín

Zmena, na ktorú vláda verejnosť už dlho pripravovala, sa týka aj zníženia sadzby DPH z 20 % na 10 % na vybrané druhy potravín. Na Slovensku sa pritom znížená sadzba DPH už uplatňuje na niekoľko presne vymedzených tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH, medzi ktoré patria napríklad lieky alebo knihy. Novelou zákona o DPH sa príloha č. 7 k tomuto zákonu dopĺňa o vybrané druhy potravín, na ktoré sa od roku 2016 bude vzťahovať 10 % sadzba DPH. Kompletný zoznam týchto potravín so zníženou sadzbou DPH si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

Číselný kód Spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých Oviec a kôz
ex 0207 Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208 Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301 Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302 Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304 Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko
0405 10 Maslo
ex1905 9030 Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Zmeny v kontrolnom výkaze v spôsobe uvádzania bločkov z pokladnice

Kontrolný výkaz prejde zásadnou zmenou, ktorou sa má zabrániť daňovým únikom v jeho najzraniteľnejšej časti B.3. Zmena sa teda týka spôsobu uvádzania zjednodušených faktúr, medzi ktoré patria predovšetkým doklady z elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Aktuálne sa údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze uvádzajú v súhrnných sumách a nerozpisujú sa podľa jednotlivých dodávateľov. Novelou zákona o DPH sa to pre niektorých podnikateľov zmení, pretože ak za príslušné zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr presiahne určitú sumu, budú títo podnikatelia povinní tieto doklady osobitne rozpisovať . Prečítajte si o tejto zmene podrobne v samostatnom článku Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016.

Nezloženie zábezpeky nebude dôvodom pre zamietnutie registrácie pre DPH

Všetci podnikatelia, ktorí podajú žiadosť o registráciu pre DPH, či už povinne z dôvodu dosiahnutia obratu 49 790 eur za najviac dvanásť predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo dobrovoľne predtým, ako takýto obrat dosiahnu, budú registrovaní pre DPH aj v prípade, že zábezpeku na DPH nezložia alebo ju zložia v nižšej sume. Ak bude podnikateľovi uložená povinnosť zložiť zábezpeku, ale ten ju nezloží alebo ju zloží v nižšej čiastke, daňový úrad i napriek tomu registrácii pre DPH vyhovie, ale výšku určenej zábezpeky bude od neho naďalej vymáhať. Znamená to, že od roku 2016 budú registrovaní pre DPH úplne všetci povinní alebo dobrovoľní žiadatelia.

V súčasnosti platí pravý opak, že ak žiadateľ o registráciu pre DPH v lehote do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky túto zábezpeku nezloží alebo ju zloží v nižšej čiastke, daňový úrad žiadosť o registráciu pre DPH zamietne. Spomínané nové pravidlá registrácie pre DPH sa budú vzťahovať až na žiadosti podané od 1. januára 2016. V žiadostiach podaných do konca roka 2015 a spracovávaných v roku 2016 sa bude postupovať ešte podľa znenia zákona o DPH platného do 31. decembra 2015.

Článok pokračuje pod reklamou

Začínajúci podnikatelia vo fáze prípravy podnikania nebudú povinní skladať zábezpeku na DPH

Podľa súčasného znenia zákona o DPH je jedným z dôvodov, pre ktorý daňový úrad ukladá podnikateľovi povinnosť zloženia zábezpeky aj to, že sa jedná o začínajúceho podnikateľa. Od roku 2016 takýto dôvod pre povinnosť zloženia zábezpeky na DPH zanikne. Začínajúci podnikatelia, ktorí požiadajú o dobrovoľnú registráciu pre DPH a v čase podania žiadosti nebudú uskutočňovať dodanie tovarov alebo služieb, ale budú vykonávať len prípravnú činnosť na podnikanie, nebudú povinní z dôvodu dobrovoľnej registrácie skladať zábezpeku na DPH . Oslobodenie od skladania zábezpeky pre začínajúcich podnikateľov sa podľa prechodných ustanovení bude vzťahovať až na tie žiadosti o registráciu pre DPH, ktoré budú podané od 1. januára 2016.

Presnejšie postupy pre výpočet pomeru na účely pomerného odpočítania DPH

Jedným z prípadov, kedy sa uplatňuje pomerné odpočítanie DPH, je ak platiteľ prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako odpisovaný hmotný majetok podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov použije na účely svojho podnikania, ako aj na iné ako podnikateľské účely. Vtedy je možné DPH odpočítať len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku na podnikanie k celkovému rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku . Do zákona o DPH sa jeho novelou od roku 2016 dostanú presné inštrukcie, na základe ktorých sa tento pomer má určovať.

Pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie sa určí podľa:

  1. výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania,
  2. doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo
  3. podľa vlastného kritéria, ktorého použitie objektívne zohľadňuje rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.
Prečítajte si tiež

Rovnako sa pomerné odpočítanie DPH uplatňuje aj na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH, ktorý sa používa na podnikateľské účely a súčasne aj na iné ako podnikateľské účely. Investičným majetkom v tomto prípade sú budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory a tiež aj nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie. Podnikateľ si môže DPH odpočítať len v rozsahu použitia tohto investičného majetku na podnikanie.

Pomer použitia vyššie uvedeného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie sa určí podľa:

  1. plochy nehnuteľnosti používanej na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie,
  2. doby používania investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo
  3. podľa vlastného kritéria, ktorého použitie objektívne zohľadňuje rozsah použitia investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Zmiernenie podmienok pre vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote

Podľa zákona o DPH sa nadmerný odpočet môže vrátiť dvojakým spôsobom s vplyvom lehotu jeho vrátenia v závislosti od toho, či podnikateľ spĺňa alebo nespĺňa určité podmienky. Novelou zákona o DPH sa podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu zmierňujú. Skracuje sa doba na posúdenie platobnej disciplíny podnikateľa voči daňovému, colnému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam z dvanásť na šesť kalendárnych mesiacov a voči týmto inštitúciám budú tolerované aj nedoplatky v súhrnne najviac 1 000 eur (predtým museli byť v nulovej výške).

Po novele daňový úrad vráti platiteľovi DPH nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:

  1. zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac,
  2. bol platiteľom DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  3. v období šiestich (pôvodne dvanástich) kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, nemal daňové nedoplatky, colné nedoplatky, nedoplatky na zdravotných odvodoch a nedoplatky na sociálnych odvodoch v súhrnne viac ako 1 000 eur (pôvodne nulová tolerancia).
Prečítajte si tiež

Ak podnikateľ nespĺňa tieto podmienky, vrátenie nadmerného odpočtu prebieha tak, že nadmerný odpočet sa najskôr odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období a až potom, ak je vyšší ako táto vlastná daňová povinnosť, ho daňový úrad vo výške prevyšujúcej vlastnú daňovú povinnosť platiteľovi DPH vráti. Nové podmienky pre rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie, ktorým je december 2015.

Samozdanenie na všetky nadobudnutia tovarov, ak je dodávateľom zahraničná osoba a miesto dodania je v tuzemsku

Prenos daňovej povinnosti z dodania tovarov a služieb z poskytovateľa plnenia (ktorý nie je zdaniteľnou osobou usadenou na území, kde vznikla daňová povinnosť) na príjemcu plnenia je zakotvený aj v § 69 ods. 2 zákona o DPH. Novelou vypustením slov „s inštaláciou alebo montážou“ z tohto ustanovenia dochádza k rozšíreniu prípadov, kedy je tuzemská zdaniteľná osoba povinná platiť DPH, na všetky dodania tovarov v tuzemsku v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba z iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Znamená to, že zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, bude povinná platiť DPH pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH (služby súvisiace s nehnuteľnosťou, krátkodobý nájom dopravných prostriedkov, vstupné na podujatia, doprava osôb, reštauračné a stravovacie služby) a pri všetkom tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku . V súčasnosti sa povinnosť platiť DPH pri takýchto dodávkach vzťahuje na uvedené služby a len na tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou.

Aké zmeny priniesla novela zákona o DPH v roku 2020 sa dočítate v článku Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky