Vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy vzniká nadmerný odpočet DPH a ako požiadať o jeho vrátenie? Kedy je možné využiť skrátenú lehotu na vrátenie odpočtu a na aký účet daňový úrad poukáže nadmerný odpočet?

Čo je to nadmerný odpočet DPH

Nadmerný odpočet je definovaný ako prevýšenie celkovej odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty nad celkovou splatnou daňou za príslušné zdaňovacie obdobie. Nadmerným odpočtom sa zaoberá § 79 a § 79a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“).

Ak teda platiteľ DPH za zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac alebo štvrťrok) predáva tovary a služby, k cene ktorých uplatňuje DPH, pričom na druhej strane pre výkon svojej činnosti nakupuje vstupy s DPH, nadmerný odpočet vznikne vtedy, ak odpočítateľná DPH z nakúpených vstupov prevýši DPH, ktorú uplatňuje na tovary a služby, a ktorú ma odviesť do štátneho rozpočtu.

Vznik nadmerného odpočtu je zrejmý z podaného daňového priznania k DPH. Nadmerný odpočet vznikne napríklad, keď platiteľ DPH v danom mesiaci vystaví faktúry za predaj tovaru, na ktorých je výška DPH spolu 500 eur, ale počas mesiaca nakúpi tovary a služby, z ktorých si môže odpočítať DPH vo výške 800 eur. V tom prípade je nadmerný odpočet v sume 300 eur.

Kedy a ako sa nadmerný odpočet DPH vracia

Na vznik a vrátenie nadmerného odpočtu majú nárok len platitelia DPH (nie osoby registrované pre DPH z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ alebo osoby registrované pre DPH z titulu poskytnutia/prijatia služby do/z iných členských štátov EÚ).

Ak vznikne nadmerný odpočet DPH, v daňovom priznaní k DPH sa vykazuje na riadku 33. Štandardný postup platiteľa DPH (ak nepožiada o vrátenie v skrátenej lehote) pri vysporiadaní nadmerného odpočtu je nasledovný:

  • vykázaný nadmerný odpočet sa bude odpočítavať od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (čiže nevráti sa hneď po podaní daňového priznania k DPH),
  • ak nebude možné odpočítať nadmerný odpočet alebo jeho časť od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (ak vznikne opäť nadmerný odpočet alebo daňová povinnosť bude nižšia), daňový úrad ho vráti do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

V prvom prípade tak reálne k vráteniu, resp. zaslaniu nadmerného odpočtu na bankový účet platiteľa nedochádza, pretože sa počká do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, kedy, ak výsledkom daňového priznania bude vlastná daňová povinnosť, nadmerný odpočet (časť) z predchádzajúceho obdobia sa od nej odpočíta a platiteľ DPH odvedie DPH v nižšej sume, alebo sa odpočíta nadmerný odpočet celý (ak prevyšuje vzniknutú vlastnú daňovú povinnosť) a zvyšná časť nadmerného odpočtu sa vráti v lehote do 30 dní od podania („druhého“) daňového priznania.

Odpočítanie nadmerného odpočtu z predošlého zdaňovacieho obdobia od daňovej povinnosti v aktuálnom zdaňovacom období sa v aktuálnom daňovom priznaní uvedie na riadku 34 daňového priznania k DPH. Napríklad, započítanie augustového nadmerného odpočtu sa v septembrovom daňovom priznaní uvedie na riadku 34 daňového priznania k DPH.

Príklad na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v štandardnej lehote

Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Za mesiac január 2022 jej vznikol nadmerný odpočet vo výške 2 500 eur. Spoločnosť nepožiadala o vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote (nezaškrtla riadok Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH v daňovom priznaní). Spoločnosť odpočíta nadmerný odpočet v daňovom priznaní podanom za február 2022. Za február 2022 jej vznikne vlastná daňová povinnosť vo výške 1 500 eur. V priznaní za február 2022 si započíta 1 500 eur s februárovou daňovou povinnosťou. Predpokladajme, že za február podala spoločnosť daňové priznanie dňa 24.3.2022. Odo dňa podania daňového priznania sa počíta 30-dňová lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, tzn. daňový úrad vráti nadmerný odpočet vo výške 1 000 eur najneskôr do 22.4.2022.

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH v skrátenej lehote

Daňový úrad vráti platiteľovi DPH nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak platiteľ DPH splní zákonom ustanovené podmienky, ktoré sú uvedené v § 79 ods. 2 zákona o DPH. Všetky podmienky musia byť splnené, inak vrátenie nadmerného odpočtu v lehote do 30 dní nie je možné.

Pre vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote musia byť splnené tieto podmienky:

  • zdaňovacím obdobím platiteľa DPH je kalendárny mesiac,
  • platiteľ DPH bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  • platiteľ DPH nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných v súhrne viac ako 1 000 eur.

Platiteľ, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky a chce požiadať o vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote musí vyznačiť túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol (zaškrtnutie políčka v daňovom priznaní pod riadkom 33 - Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona).

Príklad na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v skrátenej lehote

Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Za mesiac január 2022 jej vznikol nadmerný odpočet vo výške 2 500 eur. Spoločnosť požiadala o vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote, pretože spĺňa stanovené podmienky (zaškrtla políčko Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH v daňovom priznaní). Spoločnosť nečaká, či bude výsledkom nasledujúceho daňového priznania daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet. Predpokladajme, že spoločnosť podala daňové priznanie za január dňa 23.2.2022. Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote sa však počíta až v nadväznosti na deň uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Lehota na podanie daňového priznania za január 2022 uplynula 25.2.2022. Daňový úrad tak vráti nadmerný odpočet vo výške 2 500 eur najneskôr do 27.3.2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH a daňová kontrola

Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňovú kontrolu u platiteľa DPH, platí, že nadmerný odpočet vráti do 10 dní od skončenia kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom. Platiteľ DPH má právo na vrátenie nadmerného odpočtu aj v prípade, ak daňový úrad zistí, že uplatnený nadmerný odpočet je vyšší ako zistila daňová kontrola. V takomto prípade daňový úrad do 10 dní od skončenia kontroly vráti nadmerný odpočet len vo výške, ktorú zistil daňovou kontrolou.

Prečítajte si tiež

Správca dane môže počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol. Môže ísť o prípady, kedy správca dane ešte neukončil celú daňovú kontrolu, ale čiastočne už overil určité skutočnosti a zistil napr. oprávnenosť nároku na vrátenie nadmerného odpočtu z určitej časti. Daňový úrad vráti (takúto) časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenom v čiastkovom protokole do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu. Daňový poriadok ustanovuje podmienky vyhotovenia čiastkového protokolu. Správca dane môže vyhotoviť čiastkový protokol, ak kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov DPH a, u ktorých sú splnené podmienky na zrušenie registrácie podľa § 52 ods. 6 zákona o DPH, alebo ak sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom  konaní. Doručením čiastkového protokolu kontrola nie je ukončená.

Následne po skončení daňovej kontroly vráti daňový úrad do 10 dní rozdiel medzi nadmerným odpočtom vráteným na základe čiastkového protokolu a nadmerným odpočtom zisteným daňovým úradom.

Zánik nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Pri neumožnení vykonať daňovú kontrolu zo strany platiteľa DPH sa zaviedla lehota zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Ak platiteľ DPH neumožní vykonanie daňovej kontroly do 3 mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom tretieho mesiaca, a to vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní. 

Nadmerný odpočet DPH v dodatočnom daňovom priznaní k DPH

Ak platiteľ DPH podá dodatočné daňové priznanie, na základe ktorého si zvýši nadmerný odpočet alebo si uplatní nadmerný odpočet, upravený nadmerný odpočet si odpočíta v ďalšom zdaňovacom období od svojej daňovej povinnosti. Ak však podá dodatočné daňové priznanie až po podaní daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie, lehota na vrátenie nadmerného odpočtu je 30 dní od podania dodatočného daňového priznania.

Príklad na vrátenie nadmerného odpočtu DPH pri podaní dodatočného daňového priznania

Spoločnosť podala daňové priznanie za máj 2022, na základe ktorého jej vznikol nadmerný odpočet vo výške 1 000 eur. Dňa 25.7.2022 podala daňové priznanie za jún 2022, v ktorom časť nadmerného odpočtu započítala s vlastnou daňovou povinnosťou (1 800 eur – 1 000 eur). Následne dňa 27.7.2022 podala dodatočné daňové priznanie za máj 2022, v ktorom zvýšila nadmerný odpočet. 30-dňová lehota na vrátenie nadmerného odpočtu sa počíta odo dňa 27.7.2022, t. j. odo dňa podania dodatočného daňového priznania za máj 2022. Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH za máj 2022 je v tomto prípade do 25.8.2022.

Bankový účet pre vyplatenie nadmerného odpočtu DPH

V ustanovení § 79 zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2022 je používaný pojem „bankový účet“ podľa § 6 alebo podľa § 85kk zákona o DPH. V ust. § 6 zákona o DPH bola zavedená oznamovacia povinnosť platiteľa DPH oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, bude používať na podnikanie.

Platiteľ DPH je povinný oznámiť bankový účet bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil. Oznámenie bankového účtu platiteľ DPH vykoná na tlačive, ktorého vzor určilo a zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR.

Podľa nového odseku 9 v § 79 zákona o DP, nadmerný odpočet alebo jeho časť daňový úrad vráti na takto oznámený bankový účet. Doplnenie právnej úpravy sleduje úmysel, aby sa nadmerné odpočty vracali vždy na oznámené bankové účty.

Pri vrátení nadmerného odpočtu sa bude rozlišovať, či je suma nadmerného odpočtu DPH poukázaná na vrátenie do konca roka 2021 alebo v roku 2022. Platí to aj vtedy, ak bude po 1.1.2022 podané dodatočné daňové priznanie, v ktorom sa za zdaňovacie obdobia do konca roku 2021 vykáže nadmerný odpočet alebo nadmerný odpočet už vykázaný v riadnom daňovom priznaní sa zvýši.

V prípade, ak nebola splnená povinnosť platiteľa DPH oznámiť bankový účet podľa § 6 ods. 1 až 3 zákona o DPH, nadmerný odpočet alebo jeho časť vráti daňový úrad až do 10 dní odo dňa, kedy platiteľ DPH túto povinnosť dodatočne splní (účet oznámi).

Príklad na vrátenie nadmerného odpočtu

Spoločnosť nárokovala vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie november 2021 v zmysle § 79 ods. 2 zákona o DPH. Lehota na vrátenie uplynula 26.1.2022. Spoločnosť však neoznámila Finančnému riaditeľstvu SR bankový účet. Spoločnosť oznámila svoj bankový účet až oneskorene dňa 28.1.2022. Skrátená lehota na vrátenie nadmerného odpočtu do 26.1.2022 sa považuje za dodržanú, ak daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 10 dní od oznámenia bankového účtu, t. j. do 7.2.2022 (lehota sa posúva na pondelok).

Predvolenie oznámeného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu

Finančné riaditeľstvo SR vydalo v októbri 2022 informáciu k predvoleniu oznámeného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu. 

V prípade, že platiteľovi dane, ktorý oznámil viac bankových účtov vyhovuje, aby mu daňový úrad vracal nadmerný odpočet alebo jeho časť len na jeden vybraný bankový účet zo všetkých oznámených bankových účtov, má možnosť požiadať miestne príslušný daňový úrad o predvolenie konkrétneho bankového účtu. Žiadosť odporúčame podať prostredníctvom formulára Všeobecné podanie – Register, ktorý je k dispozícii po prihlásení sa na portál finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v časti Katalóg formulárov/Register/Podanie pre FS - Register/ Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky. 

Platiteľ dane môže mať vždy len jeden predvolený bankový účet pre vrátenie nadmerného odpočtu. Tento predvolený bankový účet je však možné v prípade potreby zmeniť, a to rovnako cez Všeobecné podanie - Register.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky