Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH)

Čo je identifikačné číslo pre DPH, kto ho musí uvádzať, kde sa musí IČ DPH uvádzať, kde možno IČ DPH overiť a ďalšie informácie o IČ DPH.

Čo je IČ DPH

Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) je daňový identifkátor pre osoby, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty (DPH). IČ DPH sa neprideľuje každému podnikateľovi. IČ DPH nie je to isté ako IČO a DIČ. O tom, čo sú IČO a DIČ sa viac dočítate v článku Čo je IČO, DIČ, IČ DPH, kto a kedy ich prideľujeIČ DPH sa prideľuje len osobám, ktoré sa registrujú pre DPH. IČ DPH prideľuje daňový úrad osobám, ktoré sa registrujú buď ako klasickí platitelia DPH alebo ako iné osoby registrované pre DPH.

Platiteľom DPH sa stáva žiadateľ o registráciu na základe povinnej registrácie, dobrovoľnej registrácie, registrácie zo zákona, registrácie skupiny alebo registrácie zahraničnej osoby (podľa § 4 až § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - ďalej len “zákon o DPH”). Inou osobou registrovanou pre DPH je osoba, ktorá sa registruje pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, pri dodaní služby do iného členského štátu alebo pri prijatí služby z iného členského štátu (podľa § 7 až § 7a zákona o DPH).

Viac o jednotlivých druhoch registrácií na DPH sa dozviete v článku Registrácia na DPH v roku 2015.

Osvedčenie o registrácii pre DPH, ktoré vydá daňový úrad pri registrácii, sa líši v závislosti od toho, či ide o registráciu klasického platiteľa alebo o registráciu inej osoby registrovanej pre DPH.

Osvedčenie o registrácii pre DPH inej osoby registrovanej pre DPH má inú farbu ako osvedčenie o registrácii klasického platiteľa. Zároveň má v názve uvedenú identifikáciu osoby povinnej platiť DPH, napríklad že ide o osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty príjemcu/dodávateľa služby z/do iného členského štátu. Klasickým platiteľom DPH je pridelené osvedčenie, ktoré má názov Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty. Farba osvedčenia je ružová.

Dátum vydania sa môže líšiť od dátumu registrácie inej osoby registrovanej pre DPH. V tom prípade používa táto osoba IČ DPH v zahraničnom styku odo dňa, ktorý je uvedený ako dátum registrácie.

Osoba sa stáva platiteľom DPH odo dňa, ktorý je uvedený na osvedčení (odkedy začína registrácia napríklad podľa § 4). Dátum, od kedy je osoba platiteľom sa môže líšiť odo dňa vydania osvedčenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy a kde musí uvádzať IČ DPH platiteľ DPH

Platiteľ DPH musí uvádzať IČ DPH na všetkých vystavených faktúrach a iných vystavených dokladoch odo dňa, od ktorého sa stal platiteľom DPH (odo dňa uvedeného v osvedčení o registrácii). Takisto musí poskytnúť svoje IČ DPH svojim dodávateľom, aby mohli uviesť jeho IČ DPH na všetkých došlých faktúrach a iných dokladoch, z ktorých si chce odpočítať DPH. IČ DPH je dôležité aj z dôvodu, že vstupuje do kontrolného výkazu. V kontrolnom výkaze je nutné uvádzať ku každej faktúre od platiteľa DPH alebo pre platiteľa DPH aj jeho IČ DPH.

Kedy a kde musí uvádzať IČ DPH iná osoba registrovaná pre DPH

Iná osoba registrovaná pre DPH nie je klasickým platiteľom DPH. V tuzemskom styku preto neuvádza svoje IČ DPH na žiadnej vystavenej faktúre ani na žiadnom inom vystavenom doklade. Pri kúpe tovarov a služieb v tuzemsku vystupuje ako neplatiteľ DPH, pretože nemá nárok na odpočítanie DPH. V tom prípade by na tuzemských došlých faktúrach, resp. iných dokladoch nemalo byť uvedené jej IČ DPH.

Iná osoba registrovaná pre DPH uvádza svoje IČ DPH len pri obchodoch, pri ktorých nadobúda tovar alebo službu z iného členského štátu, resp. pri obchodoch, pri ktorých dodáva službu do iného členského štátu.

Overovanie a kontrola IČ DPH

Ak daňovník prvýkrát obchoduje s odberateľom z iného členského štátu, mal by si predtým ako vystaví faktúru, overiť, či odberateľ z iného členského štátu má pridelené IČ DPH. Toto identifikačné číslo (IČ DPH) sa dá overiť na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Formulár na overenie IČ DPH nájde v pravom stĺpci medzi rýchlymi odkazmi ako "Overenie IČ DPH”.

Ak si chce daňovník overiť aj tuzemských odberateľov alebo dodávateľov, ich IČ DPH si taktiež vie overiť na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Daný formulár na overenie IČ DPH taktiež nájde v pravom stĺpci medzi rýchlymi odkazmi ako položku “Informačné zoznamy”. Overenie IČ DPH tuzemských odberateľov a dodávateľov vie vykonať v Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH.

Pozn.: Overovanie IČ DPH v Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH odporúčame vykonávať zadaním IČ DPH. Tzn. že vo väčšine prípadov zadáme SK+ich pridelené DIČ, napr. SK1234567890. Zadaním mena a priezviska, resp. zadaním názvu nemusí vždy vyhľadať danú osobu.

Na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky je možné nájsť aj tzv. čiernu listinu. Ide o zoznam platiteľov DPH, ktorým nastali dôvody na ich zrušenie z dôvodu opakovaného neplatenia DPH, resp. z dôvodu opakovaného nepodávania daňového priznania alebo z dôvodu neplnenia si iných povinností súvisiacich s DPH. Overenie, či sa obchodný partner nachádza na čiernej listine, sa dá vykonať prostredníctvom Zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, ktorý je možné nájsť v položke “Informačné zoznamy”.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky